St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

 

 Kroniek van een parochie

Geschiedenis van kerk, klooster en school

Opgetekend door een getuige van het eerste uur

 

Voor de kroniek van Frando: Historiek Frando-gemeenschappen

 

Half januari 2021 ontvingen we van Monique Homblé

een rijk archief van haar vader, zowel oude parochiebladen

als zijn archief van de toenmalige Sint-Augustinus jongensschool, nu ARK 3 (klik hier)

 

De volledige kroniek kan je lezen in 

een uniek boek (2013) over de geschiedenis van 

de parochie en de scholen.

Een boek dat leest als een trein.

 

'Een huis vol mensen': gemeenschapsvormend voor parochie en school.

Het boek bevat 208 pagina's met nooit geziene foto's.

 

In het boek vindt de lezer ook een boeiende bijdrage over 30 jaar De Ark, waarin Jef Snaet en Alfons Marcoen de geschiedenis beschrijven van deze bruisende vrije basisschool.

 

Het boek is in kleur uitgegeven en kan nog steeds bekomen worden bij Leo Page   Verenigingstraat 21   3010 Kessel-lo   leopage@telenet.be

 

 

Haal het boek in huis aan slechts 20

 

De samenstellers  

Leo Page en Herman Van Overbeke

 

 

1. de oudste gegevens  

De parochie rond 1923 gezien vanuit park Heverlee.  Links: de spoorwegbrug van de Tiensesteenweg.

Midden onderaan: het "IJzeren Brugske" over de spoorweg dat toegang gaf tot de Parkabdij-site, nog volledig plat.

De huidige kerk was toen nog niet gebouwd, de meisjeschool wel maar nog zonder klooster. 

In het park Michotte: het kasteel met naast de huidige parkingang via de Tiensesteenweg het "remise-huis" of koetsiershuis.

Waar later de kerk zal worden gebouwd is nu nog een open plek.

De Boogschutterstraat (nu achter de kerk) bestond nog niet en was nog landbouwgrond.

De Platte-Lostraat (boven Park Michotte) was nog bijna onbebouwd.

De latere Martelarenlaan kronkelde naast de spoorweg door landbouwgrond.

Foto: Guido Vanderweyden

 

1912

Voor de Eerste Wereldoorlog was de wijk Tiense Poort niet zo bebouwd en ook niet zo bevolkt als nu. Er stonden praktisch geen huizen langs beide zijden van de Tiense steenweg. De Boogschuttersstraat, Vlietstraat, Elisabethlaan, Spaanse Kroon, Overwinningenstraat, Eeuwfeeststraat, Pasteurwijk, Martelarenlaan, Koning Albertlaan, enz. bestonden toen nog niet.  In 1912 wou Z. Eminentie Mgr. Merciër met behulp van de Eerwaarde heren der Abdij van ’t Park een nieuwe parochie stichten op de Tiense steenweg. Eerwaarde Heer Kannunik Rosier werd aangesteld als pastoor van de nieuwe parochie die toegewijd zou worden aan het H. Hart. Pater Jacobus Rosier werd aangewezen om te zorgen dat er eerst een school  zou worden gebouwd.

Eerwaarde heer Pastoor vroeg steun aan de zusters in Huldenberg-Keyhof. Eén van de eerste stichteressen was Zuster Isfrida.

De edelmoedige familie Michotte gaf de grond gratis om een school te bouwen. De eerste steen van de school werd gelegd in augustus 1912 om zo gauw mogelijk klaar te komen.

Intussen waren de klassen begonnen in ‘t patronaat in de Platte-Lostraat: 3 lagere klassen en een bewaarklas in één  zaal en inrijpoort. Tussen de klassen was er een gordijn. Het ging soms moeilijk om de aandacht te houden.

Einde oktober verhuisden 2 klassen naar de Tiensesteenweg. Begin 1913 volgden de overblijvende, zodat er een school was, maar geen klooster. Daar men niet klaar was om op 12 oktober de school te beginnen, namen de zusters (Zr. Marie-Madeleine, Zr. Bertranda, Zr. Isfrida en juffrouw Jossa) hun intrek in het patronaat (Plattelooweg) en werkten daar met vier tot 8 december, dag waarop de voorlopige kerk gewijd werd.

Op 8 december 1912 celebreerde E.H.Pastoor de H. Mis in de voorlopige kapel (deze zou later voor 3 klassen dienen).  

Wie op 7 december langs kwam, kon niet begrijpen hoe het daar ’s anderendaags kapel zou wezen: allerhande stielmannen kwamen en gingen. Er werd geklopt, gehamerd geplaveid  Het moest klaar zijn. En ja, ’s anderendaags riep de grote bel de gelovigen naar de nieuwe kapel. De 1ste H. Mis werd gecelebreerd op 8 december. Daar er nog geen klooster voor de zusters  was, waren deze verplicht dagelijks naar Park Heverlee te gaan slapen. ’s Middags namen zij het middagmaal in de klas. Edoch, dat geloop werden zij moe. Maar daar er geen huis dicht bij de school te vinden was, waren zij genoodzaakt te gaan wonen in de remise van Mr. Michotte. Miserie was er troef.

Na een tijd in de remise van mijnheer Michotte te hebben gewoond, huurden zij een huis recht tegenover de school en woonden er goed.

Onder Gods zegen groeide en bloeide hun werk. Maar onweders dreigden: de Eerste Wereldoorlog.  

 

 

 

 

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog

‘Bij  onze thuiskomst vonden we ons huis totaal afgebrand. Alles verloren. De klassen ingericht voor de gekwetsten, waren gelukkig ongeschonden.  

 

Eerwaarde Heer Rosier, die toen op het kasteel Michotte woonde, schikte het zo dat wij er ook enkele plaatsen konden bewonen. Later huurden wij een huis in de Korbeek-Lostraat, huur 28 fr. per maand. Bij het overlijden van de eigenares kochten wij het huis’

 

Tussen de twee wereldoorlogen

Het huidig klooster werd gebouwd in 1925 en op 7 mei plechtig ingewijd.

De school bloeide en het getal leerlingen groeide; zodat in 1936 een wel ingerichte vierde graadklas kon bijgevoegd worden.

Ondertussen werd Eerwaarde Heer Rosier benoemd tot bestuurder van de E. Zusters Ursulinen te Londerzeel en kregen wij een nieuwe pastoor: Eerw. Heer Pieter Coen.

In 1934 belastte Eerw. Heer Coen de architecten Kropholler en Pijnsaert met het ontwerpen van een kerk die aannemer Vanderlinden zou bouwen voor precies 866.257 fr.

 

‘Op maandag21 juni 1937 begon hij aan de bouw van de nieuwe kerk. De eerste steen werd gelegd door Z.E.H. Rutten, deken van Heverlee. Z.E.H. Pastoor Coen, pastoor alhier sedert 1934, heeft het aangedurfd het grootse en moeilijke werk aan te vatten. Alle parochianen smachten vurig de dag te zien waarop O. L. Heer in zijn prachtige nieuwe tempel zal mogen tronen.’

 

Reeds in 1938  was de parochiekerk klaar voor de eredienst. In september werd ze ingewijd door Em. Kardinaal Van Roey.

Na inzegening van de nieuwe kerk, werd de voorlopige vroegere kerk verdeeld in drie klaslokalen. Aanstonds sloeg men de handen aan het werk: 1e graadklas, 4e graadklas en huishoudklas kwamen in orde. Zo telde de school in het geheel  60 leerlingen en verdeeld over 6 klassen: 4 lagere en 2 bewaarklassen. Einde schooljaar 1939 werd nog een bewaarschool toegevoegd.

 

‘Hoewel de Tiense baan veel geleden heeft onder de Tweede Oorlog, mogen we O.L.Heer danken voor de bijzondere bescherming van klooster, school en kerk’.  

 
Op 8 september 1938 gaf de plechtige consecratie van de nieuwbouw van de kerk aanleiding tot een groots opgezette stoet doorheen de parochie. Twee stoere paarden trekken een praalwagen met de maquette van de kerk langs de Tiensesteenweg met links het park De Vleeschauwer (nu Colruyt).

 

2. Het heilig ‘Roomsche leven’ tijdens het pastoorsambt van Z.E.H. Pieter Coen

 

kerk, klooster en school  

 

Dankbare herinnering aan:  

 

De pastoor in soutane, de missen in het Latijn, de zusters in habijt en kap.

De jaarlijkse processie, het Lof en de Vespers ’s zondags.

Het meilof, het Heilig Uur en de gedurige Aanbidding

De Eerste-vrijdagvieringen, de kruisweg, de processie op de Kruisdagen.

De Bonden van het Heilig Hart, de Congregatie, de Eucharistische kruistocht, de Broederschap van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.

De misdienaars met hun wierookvat, de ‘Plechtige' communicantjes.

De toneelavonden in het patronaat, de filmvertoningen in het Tarcitiuszaaltje

 

Gesprokkeld uit het door Z.E.H. Coen geredigeerd wekelijks parochieblad.

 

De kleine klok

 

‘Zondag 1 maart 1959 te 3 u. in de namiddag zal Z.Ex. monseigneur Schoenmaeckers, hulpbisschop van Z.Em.de Kardinaal de klok wijden die de parochianen van de H. Hartparochie geschonken hebben aan hun herder bij gelegenheid  van zijn 25-jarig pastoorsambt in deze parochie. Wij nodigen al de parochianen uit om te 3 u. naar de kerk te komen, al de parochiale verenigingen moeten er vertegenwoordigd zijn. De vlaggen van de verschillende afdelingen zullen postvatten aan de pastorie10 min. voor 3 u. en de bisschop begeleiden naar de kerk.’

 

Onze nieuwe klok nr.2

 

‘Nu zondag 23 augustus 1959 te 3 u. wordt de nieuwe klok (ongeveer 600 kg.) gewijd door Z. Exc. Monseigneur Suenens, hulpbisschop en vicaris-generaal van Z.Em. Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen.

Deze klok is, zoals gij weet, een gift van de familie Michotte van den Berck aan onze kerk geschonken als vrome herinnering aan Barones Michotte van den Berck zaliger gedachtenis, die op 22 juli 1958 godvruchtig in de Heer ontsliep, die door haar zachte innemende goedheid de harten veroverde en door haar grote mildheid het lot van de behoeftigen verzachtte en parochiale Werken aanmoedigde.

Aan de parochianen van ’t H. Hart wordt gevraagd, dat zij bij gelegenheid van de klokwijding, hun dank zouden betuigen door ’n vurig gebed te storten en een H. Communie op te dragen  tot ziele lafenis van deze edele Dame.’  

 

Naklank van de processie  

 

‘ De hemel heeft ons dit jaar gezegend met prachtig weder. Wij danken eerst en vooral al de personen die een of ander functie in de processie hebben waargenomen; vervolgens de bewoners langs de processieweg die hun huizen zo smaakvol hebben versierd, en niet het minst al de personen en geburen mensen, die meegewerkt hebben aan het optimmeren of versieren van de Rustaltaren: deze waren prachtig, keurig en fris.

Wij wensen al die mensen van harte geluk en danken voor de diensten.’

 

De jaarlijkse processie met hier de groep "Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende Bijstand" in de toenmalige Nieuwstraat, thans de Stainierstraat.

Het rustaltaar en processie op de splitsing Platte-Lostraat en Koetsweg begin jaren 1950.

De Don-Bosco parochie bestond toen nog niet

 

 

Onze grote Missie

 

‘De grote Missie in onze parochie nadert stilaan. Een Missie betekent een grote genade en is van het allergrootste nut voor een parochie. Zij zal aanvangen op zondag 13 december 1959.

Alle grote zaken of gebeurtenissen moeten zorgvuldig voorbereid worden. ’n Eerste  stap is het plaatsen van affichetten voor ’t venster; daarom verzoeken wij de parochianen, deze affichetten niet alleen gewillig te aanvaarden, doch vooral ze ook voor te hangen..’

 

‘Doet gij mee met ons gebedsoffensief, de grote Noveen zondagen ter voorbereiding tot onze H. Zending? Het bijzonder inzicht van deze 2e zondag is: de herleving van lauwen en onverschilligen. Zijn lauwheid en onverschilligheid niet de grote ziele plagen van onze tijd? Onze mensen zijn niet van ‘kwade wil’, maar in zake godsdienst te veel ‘zonder wil’.

Te veel missen diepe overtuiging, lijden aan lauwheid en dat is de kanker van onze godsdienst: van beide ziekten moet men sterven. De aanstaande H. Zending met het hamerend en zalvend woord der Missionarissen, en met de krachtige wekroep van Gods genade, is het enig afdoend geneesmiddel tegen beide kwalen.

H. Hart van Jezus, vlammend van liefde tot ons, ontvlam alle harten van liefde tot U!’

 

Mogen alle parochianen opgaan naar het huis des Heren.

 

‘Vandaag 13 december, laatste Zondag van de noveen. Wij bidden en offeren voor hen die hun Pasen niet meer houden. Geen parochie meer of er zijn  reeds van die afgedwaalden? Zijn die hardnekkig en onverbeterlijk, Neen, neen, neen. En de ervaring leert, hoe bij die schijnbaar afvalligen zo dikwijls een zwakke en onbesliste maar toch steeds goede wil aanwezig is, en dus ook voor hen nog redding mogelijk is; zij moeten terug naar ‘ t Christelijk huis. Mogen alle parochianen opgaan naar het huis des Heren, de parochiekerk, waarheen Christus ons allen roept en Maria ons wenkt.’

‘De gelovigen zijn natuurlijk zeer nieuwsgierig om te vernemen wat er allemaal zal gebeuren tijdens de Missie: dat zullen de Paters missionarissen U duidelijk kond maken nu zondag onder de missen…. De kerk zal verwarmd worden, maar de parochianen moeten ons helpen stoken (mild bijdragen in de schaal voor verwarming..).

Aan de parochiale afdelingen wordt gevraagd, alle vergaderingen ’s avonds te schorsen tijdens de Missie; alleen de Missie is nu van belang.’

 

De verwarming van de kerk

 

‘Zoals reeds werd aangekondigd, zal vandaag 22 januari 1961 tijdens de missen een speciale geldinzameling geschieden om de kosten van de verwarming der kerk te dekken. De gelovigen zullen best begrijpen dat de verwarming van de kerk een zware post inneemt in de jaarlijkse rekening van het kerkfabriek. Wij doen ons best, om ’s Zondags een aangename temperatuur te bereiken in de kerk, die gezien haar grote afmetingen, niet gemakkelijk kan verwarmd worden. Wij hopen dan ook, dat de gelovigen onze pogingen zullen waarderen en onze zorgen zullen verlichten door ons edelmoedig te steunen.

‘Twee voorwaarden voor een warme kerk:

1. goed stoken (dat is voor Mr. Pastoor)

2. de deuren toehouden (dat is voor de gelovigen) en dat laat veel te wensen over. Tijdens de missen staat de deur voortdurend wijd open en de warme lucht verwarmt niet de kerkgangers doch de straatgangers.’

 

3. En maar bouwen…

‘In 1950 bouwde pastoor Coen het Tarcitiuszaaltje vlak naast de Zusterschool.

In 1955 werden twee nieuwe kleuterklassen en een speelzaaltje bijgebouwd in de tuin van de zusters: ook een deel van de hof  ernaast werd bijgekocht.

In 1963 werd de Sint-Luciaschool gebouwd in de Onafhankelijkheidsstraat, op de grond die de familie Michotte gratis afstond. Deze school telt drie klaslokalen en een ruime speelzaal.

Ook de lokalen van het Kinderheil zijn daar gevestigd’

 

4. En de jongensschool?

 

‘De school startte op 19 september 1913 in de gebouwen van het Patronaat. In 1916, toen de gebouwen door brand gedeeltelijk beschadigd werden, ging de school dicht en bleef gesloten tot 1931. In dit jaar is meester Van ’t Hof opnieuw begonnen met de hulp van meester Hendrickx. In 1932 kwam er een derde meester bij in de persoon van meester Engels. In 1934 overleed meester Hendrickx en werd vervangen door meester Van Messem. Er waren toen drie graadklassen.

De eerste  jaren waren voor de school zeer moeilijke jaren: huisvesting, verwarming in de winter en de aankoop van didactisch materiaal, waren niet alles.

Op een noodkreet van meester Van ’t Hof om financiële steun, sloegen enkele parochianen in juli 1946 de handen in mekaar, stichtten de Kring ‘ Vrienden van het Vrij Onderwijs’ en verzamelden gelden tot steun voor de school. Schoolgerief, didactisch materiaal, verfraaiing van de klaslokalen, kolen voor de kachels,en een prijsboekje op ’t einde van het schooljaar werden met de ingezamelde gelden betaald. De Kring heeft gewerkt tot einde september 1958. De ‘Oudleerlingenbond’ van de school nam toen de taak van de Kring over.

In 1965 kwamen de nieuwe schoolgebouwen klaar met evenwel grote financiële lasten. De ‘Nachten van Tiense Poort’ hebben een groot deel van die lasten voor hun rekening genomen.'

 

Op 1 januari 1941 werd onder impuls van de heer Van Messem gestart met  een bibliotheek.

 

5. Het Gregoriaans Mannenkoor

 

‘Het Gregoriaans Mannenkoor is de voortzetting van het gemengd St. Cecilia-koor dat in 1920 gesticht werd en onder de leiding stand van Zuster Xavier met aan het harmonium pater Lenaerts die toen onderpastoor was.

Dit gemengd koor zong enkel meerstemmige missen op de Hoogdagen.

In 1930 bestond het koor enkel uit heren. Op Kerstmis, Pasen, Pinksteren, O.H. Hemelvaart, O.L.Vr. Hemelvaart en Allerheiligen werd een meerstemmige Mis uitgevoerd, meestal driestemmig. Op de gewone zondagen werd in de Hoogmis Gregoriaans gezongen.

In de jaarlijkse processie, de zondag na Sacramentsdag, waren de zangers in pittelaar van de partij en zongen tweestemmige motetten, aan de rustaltaren, een tweestemmige Tantum Ergo, en op het einde van de processie bij het naderen van de kerk mochten de zangers, op kosten van pastoor Rosier, een pint drinken in het café bij Mie, op de Tiensesteenweg.

In 1933 telde het Mannenkoor 21 leden, in 1947 nog 19 zangers In 1982, waren dit er nog 13.

Rond het feest van St. Cecilia houdt het Koor zijn jaarlijkse souper: het ‘teren’. Er zijn wel onderbrekingen geweest.

Dit ‘soupeeke’ wordt steeds prima verzorgd: er is gezelligheid, het woord is er vrij maar het antwoord ook, en wie het antwoord vreest doet best van te zwijgen.

Bij deze gelegenheid heeft ook de bestuursverkiezing plaats: elk lid heeft het recht zijn kandidatuur te stellen voor één van de functies in het bestuur. Die kandidaatstelling gaat altijd gepaard met doorslaggevende argumenten.

De bestuursvergadering in oktober 1982 gaf volgende uitslag:

Voorzitter: Cannaerts,

Sekretaris: Herroelen,

Penningmeester: Billen, P.R. Vanham,

Ceremoniemeester: Stymans

Wie betaalt de onkosten van het teerfeest? De leden zelf: zij storten elke zondag 20 Fr. In de kas.’

6. Cijfers waren toen ook belangrijk

 

‘Tijdens het jaar 1961 werden er negentig kinderen gedoopt en zestig kinderen gevormd.

Dertig huwelijken hebben  plaats gehad in onze parochiekerk, stierven achtentwintig parochianen en werden tot hiertoe negenenzestig duizend communies uitgereikt.’

‘13 april 1969: Geldinzameling tijdens de missen voor het nieuw verwarmingsapparaat van onze kerk. Geef die ene keer minstens 5 fr. Moesten alle mensen zulks van af het begin gedaan hebben, dan kunnen we ophouden met de omhalingen. Een  beetje goede wil en het zal gaan.

18 mei 1969: De opbrengst voor de verwarming 4520 fr. Volgende maand hopen we op meer.

14 september 1969: Pater Lambert dankt voor de gift van 16.704 fr. Hij blijft verbonden met ons door gebed en genegenheid.

16 november: Naklank van de 5de nacht van Tiense Poort: Het schoolcomité van St. Augustinus dankt iedereen voor de hulp  en sympathisanten buiten de parochie. Opbrengst 131.722 fr. netto.’

29 december 1969: Op zondag krijgen de gelovigen de kans om geldelijk bij te dragen tot het dekken van de verwarmingskosten. ‘t Is eigenaardig, hoe sommige mensen steeds dezelfde woorden op de lippen hebben: ”Och wat is het koud in de kerk” zelfs als er geen reden tot klagen bestaat…’t Is een gewoonte geworden. Zij hebben de klaagtoon in de mond.

Wij zeggen het volgende: ”stort eerst een milde bijdrage, dan hebt gij het recht om te klagen, als de verwarming te wensen overlaat. Doch geldstukken van 0,20, 0,25, 0,50 en 1fr.kunnen niet baten. Het is toch heel normaal, dat ieder gelovige die een plaats bezet in de kerk, ook een bijdrage tot de verwarming van die kerk betaald. Doen wij dus allemaal ons best.”

 

7. Gezegend met vele Eerwaarde Heren en een Eerwaarde Vrouw

 

De priesters van de parochie: Eerwaarde Heren Berry, De  Kelver, Dumoulin, Mignon, Lambert, Roekaerts, Vanopdenbosch.

Onze onderpastoors: Eerwaarde Heren Lenaerts, Van der Meulen, Boon, De Coster, Van Balen, Simon, Seghers, Beecke, Wijnants, Andries, Van  Roost, Doms.

Onze missionarissen: Zuster Marrie-Paule ( in de wereld Mej. Ivonne Boghe), Augustines,

Eerwaarde  Pater Cochinaux, Witte Pater van Afrika, Eerwaarde Heer Xavier Walravens, priester missionaris in Oeganda, Eerwaarde Pater Lambert, Witte Pater van Afrika.

 

8. 1 januari 1970: pastoor Coen gaat op rust

 

Na zesendertig jaar, gaat Pieter Coen op rust: de all-round,  graag geziene ziele herder, vindingrijke electrieker en kerkbouwer, motorrijder en roekeloze chauffeur, uitbater van het Tarcitius restaurant. Hij wordt opgevolgd door E.H. Maurits Andries, die sinds 1954 door Ernestus Josefus Van Roey, aangesteld was tot onderpastoor eerst te Merchtem en vervolgens in 1956 tot onderpastoor van het Heilig Hart te Heverlee..

En hiermee valt het doek over het ‘Roomsche leven’ in de Heilig Hartparochie te Heverlee.  

 

En God ziet dat het goed is…C’est ça voilà !

9. Zo een heerlijk visioen: opbouw van een levende gemeenschap

 

9.1 Geloof en geloofsleven is een zaak van de mensen zelf

 

1970-1985:

 

Mauritz Andries kiest voor een eigentijdse verwoording en beleving van de kern van het christendom.

De weekend eucharistieviering: het hart van de groeiende gemeenschap.

4 koren:

Het kinderkoor ‘Jubilate’ o.l.v. Josée Engelen

‘Zeg, zit jij ook reeds in het tweede leerjaar. Mijn buurtjes, Janneke en Grietje, gaan zingen, je weet wel bij Jubilate en ik ga ook, ja hoor, vanaf het 2de leerjaar kan dat, elke maandag van 17.30 tot 18.30 u.

Het gemengd koor ‘Blij Rondeel’o.l.v. achtereenvolgens Guido Coppens, Herman Piessens

Het ‘Gregoriaans koor’ o.l.v. Georges Haven

Het jongeren koor’ Baila Nena’ o.l.v.Chris Degheldere

Het ‘blokfluitensemble’o.l.v. Annemie Van Diest

 

Wellicht zullen veel parochies jaloers zijn op ons, maar wij hebben 4 zingende koren

 

Overtollige gewijde vaten en symbolen maken plaats voor een levende symboliek. Wierook wordt vervangen door de fijne bloemengeur rond en op het altaar. Natuur en wereld worden het nieuwe homilieboek van de pastoor.

Enkele vooruitstrevende opties:

Geen kinderviering maar boeiende gezinsvieringen zorgen  iedere eerste zondag van de maand voor een bomvolle kerk. Verschillende van deze vieringen zijn opgebouwd rond bijbelzangstukjes (tekst en muziek: Mauritz Andries). Het kinderkoor ‘Jubilate’ zorgt voor de speelse uitvoering. Jong en oud praten lang na achteraan in de kerk.

 

Want klein zijn is nog lang niet mis, als het hart maar groot genoeg is…

 

‘Kinderen en ouders werken actief mee aan elke viering, hetzij voor het formuleren van eigentijdse gebeden, hetzij voor het aanbrengen van de offergaven, hetzij voor de actuele uitwerking van een of ander bijbels thema.’ Vele ouders sluiten zich bij de werkgroep aan.

 

Mauritz schaart enkele leken rond zich en vormt een parochieteam,zes parochianen waarvan Hubert De Rijck jaren lang de leiding had en Magda Engelen voor het verslag zorgde.

‘De pastoor van vroeger wordt  nu een groep, een team, een ploeg van gelovige mensen die samen met de pastoor de verantwoordelijkheid voor de plaatselijke Kerk op zich nemen.’

 

De brede gemeenschap wordt ieder jaar uitgenodigd op de parochiedag: het ‘parochiaal beraad’. Het eerste beraad gaat door op 14 maart 1979 , Ward Bruyninckx verzorgt de inleiding en leidt een levende discussie met 87 mensen over Jezus van Nazareth, tussen gisteren en morgen.

‘Hier wordt telkens weer doorleefd hoe wij samen een gemeenschap van gelovige mensen zijn en hoe we mekaar nodig hebben. De thema’s geven aan dat een parochie leeft en groeit.

 

De ondersteunende werkgroep liturgie start met 4 leden: Mauritz Andries, Jacques Haers, Mark Schepers en Herman Van Overbeke.

 

 

9.2 Heel wat materiële zorgen  

‘Ik heb mij ook bezig gehouden met de herstelling van de kerk, de aankoop van nieuwe stoelen en een nieuw orgel, de vernieuwing van de parochiezaal, het parochiesecretariaat.

Veel tijd is ook gegaan naar de verbouwingen van de school en het jeugdhuis.’(M. Andries)

 

De herstelling van de kerk

‘In 1972 komen de eigentijdse kerkstoelen. In 1978 worden koor en kerkmeubelen aangepast aan de vernieuwde liturgie.

Het pronkstuk van onze kerk nl. het nieuwe orgel, wordt ingewijd in 1990. Die droom van onze pastoor kon werkelijkheid worden dank zij een legaat van een parochiaan, diverse sponsors en,last but not least, de milde giften van de parochianen. Het orgel zelf wordt gebouwd door de firma Pels-Dhondt: Orgelbouw uit Herselt  In dat zelfde jaar wordt er ook nog een podium gebouwd voor het zangkoor.

De geschiedenis van ons kerkgebouw eindigt, voorlopig althans, met de herstelling van de daken door de firma Corvers uit Veerle en de vernieuwing van de ramen door Atelier Joelle d’Alsace uit Lanaken.

De werken worden uitgevoerd onder leiding en toezicht van de architecten Baeckelmans en Fierlafijn iuit Leuven.’ (K. Thierie)

 

‘ Op zondag 9 juni 1991 viert onze parochie feest!

Het feest van de herstelde kerk.

De daken en ramen zijn vernieuwd. De toren steekt jeugdig uit boven onze huizen. Het orgel mag weer jubelen en de klokken kunnen weer galmen. Feest!

Onze gemeenschap nodigt iedereen uit.

Kom  en zie.

Kom meevieren in onze herstelde kerk.

Ons koor ‘Blij Rondeel’ is voltallig en professor G. Dedene zit aan het orgel.’

 

 De v.z.w. parochiaal centrum

 

Deze v.z.w wordt opgericht door de plaatselijke K.W.B. in 1954. het doel is een vergaderruimte in te richten en te beheren.

Bij deze v.z.w. sluiten onmiddellijk aan: de chiroleiding, de toneelkring en de oudleerlingenbond van de St.-Augustinusschool. De eerste vergaderplaats is op de zolder van de St.-Jan Berchmanszaal . Als deze te klein wordt,  verhuist men naar een van de twee oude klaslokalen aan de Koning Albertlaan. In 1964, als de St.-Augustinusschool zich uitbreidt, gaat men opnieuw naar de zolder.

In 1970 verhuist men naar het zaaltje van de Nieuwstraat. Dit zaaltje is eigendom van de kerkfabriek. De v.z.w. wordt belast met het beheer van de lokalen en de uitbating ervan. Ze wordt uitgebreid, zodat op dit ogenblik alle parochiale verenigingen er lid van zijn. Alle vere- nigingen vaardigen drie leden af. Deze leden vormen de v.z.w. en kiezen de raad van beheer.

In 1988 is Ludo Heuvelmans voorzitter en Jos Van Emelen penningmeester

9.3 En… Een nieuwe naam

 

Op maandag 7 december 1981 wordt, uitgaande van de voorstellen van onze gemeenschap, door de parochiale raad als nieuwe naam voor onze parochie gekozen:

‘Frans van Assisi’

Deze naam zal voorgelegd worden aan onze bisschop. We hopen bij het begin van het nieuwe jaar het doopfeest te kunnen vieren.

 

Een nieuwe naam! Een  nieuw begin! Een nieuwe kans!

'Heer maak mij een werktuig van uw vrede:

waar haat heerst, laat mij liefde brengen

waar krenking is, vergeving

waar tweedracht is verzoening

waar twijfel is, geloof

waar droefheid is, vreugde

waar duisternis is, uw licht.’  

 

Op dinsdag 12 oktober 1982  om 19.30 u. dia-avond: Frans van Assisi.

Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober alle weekeindvieringen staan in het teken van de naamverandering.

Tijdens het weekeinde van 23 en 24 oktober heeft een tentoonstelling plaats  met als thema ‘Onze parochie van 1913-1982’ telkens na de vieringen in het parochiecentrum bij de kerk.

Op donderdag 28 oktober om 19.30 u. feestconcert door de universitaire harmonie van Leuven in samenwerking met ons gemengd koor ‘Blij Rondeel’ onder leiding van onze Parochianen de heren Weemaes en Coppens.’

‘Franciscus officieel… Donderdag 4 november zal onze bisschop Mgr. G. Danneels, naar onze kerk komen om samen met de parochie  onze naamsverandering te vieren. Hij zal er spreken over de ‘Poverello’ van Assisi. Het wordt beslist een sfeervolle viering, opgeluisterd door onze koren. Wil je mee grenzen doorbreken, kom meevieren met Frans van Assisi.’

 

En de geschiedenis herhaalt zich.

 

Zoals Frans van Assisi het lijden, vreugde, verdriet en scheiding deelde met Clara, zo gaat onze Franciscusparochie naar de Clarissen om samen te bidden en na te denken over wel en wee. En Clara  zorgt opnieuw voor de koekjes.

9.4 Op de Predikherenberg wonen zusters Clarissen

 

Met z’n vijfentwintig–jong en oud- vormen wij een zustergemeenschap die in ‘t spoor van Clara het ideaal van Franciscus willen beleven.

Wij zijn blij te mogen delen in het groeiend zoeken naar gebed en verdieping in de parochie, vooral langs de maandelijkse gebedsavonden.’

Op 19 maart  1981 starten de gebedsavonden. Elke 2de donderdag van de maand gaat er bij de Zusters Clarissen op de berg een gebedsavond door. Naast mooie psalmen  tijdens de viering,  offreren de zusters nadien koffie en Clarakoekjes aan de aanwezigen.

 

9.5 De Ark: twee scholen worden ééngemaakt

 

‘Ik heb me ook veel bezig gehouden met de verbouwingen van de school. Jongensschool en meisjesschool zijn in 1983 gefusioneerd en De Ark geworden. Het is een bloeiende school.’( M. Andries)

 

‘De uitbouw  en de modernisering van de Sint-Augustinusschool is het eerste streefdoel van pastoorke Goeiendag. Hij loopt zich de benen van onder het lijf om de plannen van de nieuwbouw zo vlug mogelijk klaar te krijgen, want de school blijft maar groeien.

1983 wordt een bewogen jaar. De twee scholen op de parochie groeien, met veel groeipijnen weliswaar, naar een fusie toe. De veranderingen in maatschappij en onderwijswereld brengen ook in onze parochie het gemengd onderwijs. Daar eindigt dan ook het verhaal van de goeie oude Sint-Augustinusschool.

Meester Vanlaer mogen wij zeker niet vergeten;18 jaar leidt hij de school als ’zijn school’

Met dynamische, maar liefdevolle hand begeleidt hij zijn leerkrachten om steeds in elk kind een persoon te zien, die aandacht eist en waarvan de talenten op allerlei gebied zo gunstig mogelijk moeten ontwikkeld worden. Op 1 september 1983 gaat meester Jef Vanlaer met pensioen en om 8.30 u.opent ‘De Ark’ een nieuwe toekomst voor leerkrachten, leerlingen, ouders en directie.  

 

Pastoorke Goeiendag midden joelende, lachende kinderen, naast de directie

9.6 Het parochiaal secretariaat

 

‘Sinds 1980 bevindt zich in het  midden van de parochie, in de schaduw van ons kerkgebouw, ons parochiaal secretariaat.

De zusters zijn zo vriendelijk een deel van hun leefruimte af te staan.

In het secretariaat op de Tiensesteenweg 164 kan men terecht voor alles wat parochie en parochiaal leven aangaat.

We vinden hier onze doop-, vormsel-,  huwelijks- en overlijdensregisters. Hier hebben we onze parochiale bevolkingsfiches en het parochiaal archief, de lijsten van de abonnementen op het parochieblad, de boekhouding, enz., enz…

Dit jaar bouwen we een bibliotheek van godsdienstige literatuur uit. Deze staat open voor iedereen, kom rustig eens een kijkje nemen.

Meer nog dan een huis van boeken en fiches is ons secretariaat een plaats van ontmoeting van onze parochianen.

Elke werkdag is iemand aanwezig om u te ontvangen:

- van 09.00 u.tot 12.00 u -iemand van onze onthaalgroep.

- van 18.00 u. tot 20.00 u – de pastoor.

Tot de onthaalgroep behoren:

Yvonne Beek, Hubert de Ryck ( parochiale bevolking en parochieblad), Godelieve Dewilde (bibliotheek), Jos Jans (boekhouding), Agnes Verbelen, Leonie Vertommen (archief),

Ann Van montfort (permanente verantwoordelijke), Rosa Willems en Maria Wouters.’

 

9.7 Het Franciscuszaaltje: een stemmig vergaderzaaltje

 

Inzegening van het nieuwe vergaderzaaltje op 9 maart 1987

 

‘In 1987 wordt  het Franciscuszaaltje als  vergaderzaaltje ingericht.

Deze stemmige ruimte is vooral geschikt ( en wordt steeds meer en meer benut) voor de kernvergaderingen van de bewegingen.’  

Vier gelukkige mensen: Jenny Van Cats, Anne Van Montfort,  Josée Kayenbergh en Mauritz Andries

9.7 het Jeugdhuis

 

In 1952 wordt door de toenmalige jongenschiro een V.Z.W. opgericht met als doel jeugdlokalen op te richten. Van meet af aan zag men  breder dan de jongenschiro.

In 1953 wordt grond aangekocht op de Trolieberg. Hier worden enkele voorlopige lokalen opgetrokken. Een  naam is vlug mondgemeen:’Den Bult’.

Toen die streek in bouwgrond wordt gelegd,wordt de grond verkocht en koopt men het veel groter en beter gelegen perceel in de Overwinningsstraat 96, te Kessel-Lo. Hier worden de definitieve lokalen rechtgezet. De naam, in tegenstelling met ‘Den Bult’ wordt al vlug: ‘De Zoenk’. In 1965 groeit het jeugdwerk uit en worden de lokalen opengesteld voor een jeugdhuiswerking. In 1973 sluit de meisjeschiro aan bij de V.Z.W.

De V.Z.W. heeft een beheerraad met als voorzitter M. Andries, pastoor en J. Daenen, penningmeester.

Op 25 augustus 1984 vierde J.H. De Zoenk zijn 15-jarig bestaan met een groot feest van waar jong en oud aan zijn trekken kon komen.

 

9.8 Het jongerenberaad

 

In 1983 start het jongerenberaad. Op zaterdag 1 oktober wordt het werkjaar 1983-1984 gepland. Alle voorstellen zijn de moeite waard.

In het  weekend van 25 oktober  gaan er bezinningsdagen door voor de jongeren. Het thema ‘Leven met Sint-Franciscus’. Het weekend gaat door bij de zusters Clarissen op de Predikherenberg. Er is mogelijkheid van overnachting voorzien.

September 1988: Dit jaar zijn we in de parochie opnieuw gestart met een jongerenwerking.

Vanuit  ons gelovig zijn als jonge mensen hebben we afgelopen werkjaar geprobeerd even stil te staan bij ons geloof. Wat betekent geloof in ons leven? En wat kunnen wij vanuit ons geloof betekenen naar anderen toe?

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten op de zolder beleven we samen met Jacques Haers menig boeiend ogenblik. Stilaan groeit het verlangen ook de vakantie maanden niet zomaar te laten voorbijgaan.

Vooral de idee: inzet voor anderen , spreekt ons erg aan.

Van 15-22 juli trekken we, aansluitend bij het speciale jongerenprogramma van de bedevaart van het bisdom Antwerpen, naar Lourdes.

We zijn met acht. Ook hier bij ons willen we iets van de geest van Lourdes trachten waar te maken: het samen vieren, bidden en zingen, in een sfeer van openheid naar elkaar toe.

Een gemeenschap vorm je echter niet alleen. Doe je mee?

An, Annemie, Els, Jacques, Jan, Jo, Luc, Katrien en Piet.  

9. 9 Twintig jaar later

 

Het rommelt in de kerk. Het huis op een rots gebouwd dreigt te wankelen. Is de Kerk nog mijn huis, vraagt mijnheer Andries zich af. Hij rijdt naar Mechelen om hierover met zijn bisschop te praten. Hij voelt dat de Kerk het moeilijk heeft om met haar basis te communiceren. Zijn krachten nemen af. Zijn gezondheid laat hem meer en meer in de steek.

 

1990: Het nieuwe orgel is klaar. Het wordt plechtig ingespeeld op woensdag 2 mei door Guido Dedene. Er is een nieuw K.A.V.bestuur.

1991: Mauritz Andries wordt opgenomen in het ziekenhuis.

1992: 9 oktober Concert ‘Wache dich auf’ door Blij Rondeel.

1993:  K.B.G.: startvergadering op 29 november 1993. Er zijn 30 aanwezigen

1994: pater Jozef Valkeners  wordt aangesteld als hulp pastor. Voortaan gaat hij voor in de begrafenisvieringen. Hij is ook verantwoordelijk voor de doopcatechese en  het toedienen van het sacrament van het doopsel.

Concert ‘Blij Rondeel’ op 22 april. 

K.B.G.: eerste wedstrijd petanque op 16 juni. 

K.A.V.: 75 jaar bestaan op 25 september. 

Zoenk 25 jaar.

Afscheid van E.H. Mauritz Andries. 

E.H. Jef Bulckens wordt parochieadministrator op 14 december.

Kerstmis met de Letten: Koor ‘Blij Rondeel’, Brassband uit Antwerpen, Jeugdharmonisch orkest ‘Auseklibis’ uit Riga Letland  op 23 december.  

 

Dankviering voor E.H. Andries door alle groeperingen en verenigingen

op 2 en 3 december 1995.  

 

Tweedaagse afscheidsviering van pastoor Andries

‘Tijdens de tweedaagse afscheidsviering op 2 en 3 december 1995 blijkt duidelijk

welke grote bloei vele verenigingen en initiatieven tijdens zijn herderschap hebben gekend.’

Mark Vermaerke zorgt met zijn bewerking van ‘mijn dorp’ voor een prachtige afsluiter 

van de fel gesmaakte revue  in regie van Guy Saenen en Jan Vanderstappen.

 

‘Het leven kabbelde stil’kes door.

Na Coen werd dan Andries pastoor.

Er waaid’ alras een nieuwe wind.

Nieuw ‘ stoelen werden aangemaakt.

De communiebank werd vlug gekraakt.

‘k weet niet wat ge van dit podium vind?

 

Misschien leefden we verkeerd

De mis werd gemoderniseerd.

’t Heilig Hart zou zen plaats verliezen

aan Sint Franciscus die voortaan

centraal in de kerk zal staan.

Zijn plaats moeten we nog kiezen.

 

En langs de steenweg op naar Tienen       

zag ik nu Sint Franciscus staan.

Ik was nog jong en wist wel beter

de nieuwe wind, die kwam eraan.

 

De scholen werden gefusioneerd

‘t dak van de kerk gerepareerd

zo ook de ramen en het glas

’t oud orgel vloog bij den antiek

’t werd vervangen door een elektriek

zolang het nieuwe er nog niet was.

 

De verenigingen schoten uit de grond

Van blokfluit tot gepensioneerden bond

K.B.G., Weduwen en wezen,

Van kinderkoor tot Buurt  Toneel,

Van ziekenzorg tot Blij Rondeel,

d’Eerste communie en de catechese.

 

En langs de steenweg op naar Tienen

zag ik nu Sint Franciscus staan.

Ik was nog jong en wist wel beter

’t volle leven komt eraan.

 

’t Parochiaal secretariaat

brengt al wat leeft nu ook in kaart

van de doop tot aan het graf.

Over kinderen en gezin,

Waar zat Andries allemaal niet in?

En op het eind was hij bek-af.

 

Nu  Andries gaat met pensioen

staat de Nieuwstraat vol met groen

het park Michotte vol dikke eiken.

Thans vervult de parochieraad

de zware taak waarvoor hij staat

wat uit dit samenzijn mag blijken.

 

En langs de steenweg op naar Tienen

zag ik nu Sint Franciscus staan

Ik ben wat ouder en weet nu zeker.

dat dit nog lang zal verder gaan.

 

In zijn afscheidswoord na de eucharistieviering zegt Mauritz Andries:

‘….Ik heb geen bedankingen genoeg om te zeggen hoe dankbaar ik ben dat ik zovele jaren met u heb mogen samen leven en samen werken en dat “ in goede en kwade dagen – in armoede en rijkdom- in ziekte  en gezondheid”.

’t Was hier goed.’

‘….. Vanaf de eenentwintigste eeuw zal de organisatie van de pastoraal er gans anders uitzien. Meer volwassen.

Een ploeg gelovigen krijgt de taak de christelijke gemeenschap te begeleiden en evangelisch te inspireren.

Een ploeg wordt pastoor of als ge wilt de pastoor wordt een ploeg.

…… Zojuist heb ik aan elk lid van de pastorale ploeg een teken gegeven. Een steen!

…… Weet ge nog dat we heel lang geleden tijdens een Paasviering iedereen een steentje hebben meegegeven? Het steentje “om niet te vergeten”. Wat niet te vergeten? Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen bij de uitbouw van de christelijke gemeenschap.

Team en gemeenschap dragen samen het parochieleven.

Een mondvol dank!’

 

Bij die gelegenheid wordt zuster Anne Montfort in de bloemetjes gezet. Na haar pensioengerechtigde leeftijd in 1980 blijft zij de bezielende kracht van het parochiaal secretariaat.  

10 Het gaat verder…

 

 Zorg dragen voor de toekomst: nieuwe mensen, nieuwe initiatieven en activiteiten.

 

‘Tijdens de afscheidseucharistie op 3 december 1995 wordt de pastorale zorg van de parochie officieel overgedragen aan een parochieploeg van  zeven leden, vijf leken en twee priesters.

Guido Lauwerier wordt voorzitter, Jef Bulckens, professor emeritus aan de K.U. Leuven-parochie-administrator en Jozef Valkeners, pater Josefiet, parochievicaris’.

 

1996

De binnenruimte van de toren wordt duivenvrij gemaakt en opgekuist (05-06-1996).

De computer doet zijn intrede in het secretariaat (12-06-1996).

De Ark neemt afscheid van Lieve Van Haegenborgh, als directrice  van de kleuterschool (27-06-1996).

De kerk wordt van binnen opgefrist; (poetshoekje, werkmateriaal voor de poetsploeg aanzienlijk verbeterd, de sacristie krijgt nieuw tapijt.).

De uitvaartkapel wordt ingericht. Het wandpaneel wordt een borduurwerk van Zr. Amata van de Clarissen. Achteraan komen panelen met de namen van dopelingen en de foto’s van de vormelingen en de eerste communicanten (14-08-1996).

De middenbeuk van de kerk krijgt een aangepaste kleur (?) door het ophangen van de schilderijen van Willy Verlinden, die in  tien panelen het Zonnelied van Franciscus heeft geschilderd. Zij worden door de Mechelse kunstenaar in onze kerk in bewaring gegeven (06-10-1996).

Voortaan wordt er wierook gebruikt voor alle begrafenissen.

S.O.S. Kerkfabriek in nood (23-10-1996).  

 

Pastoor Coen zaliger midden ‘wie is wie’ ?

Enkele speurneusjes hebben de lieve dames op de foto, gepubliceerd in Kerk en Leven nr3 van 10 januari l.l. herkend. Bedankt!

Hier het resultaat van hun zoektocht:

Bovenaan: van links naar rechts: Lea Massant, Juliette Vranckx, Mariake Kelchtermans, 

Mia Massant, José Vandenbosch, Marie-Hélène Van Diest, Thérèse Engelen, 

Emma Van Opdenbosch.

In het midden: van links naar rechts: Lucia de Wit, Julia  Dries,Rosa De Wil

Onderaan: van links naar rechts: José Engelen, Alfonsine Roeckaerts, Hilde De Buck.

Activiteit: Een van de vele feesten van het koor, zomer 1969.

Pastoor Coen zaliger fluistert vanuit de ‘Overkant’: ” Wij hebben er deugd aan beleefd”.

 

 

1997

Ideeënbus wordt achteraan in de kerk geplaatst.

Kerkfabriek bibbert om de begroting in evenwicht te krijgen (15-01-1997).

Nieuwe penningmeester: Theo Colla wenst na 12 jaar ontheven te worden. Hij wordt geprezen om zijn werk. Libert Brouwers  krijgt het mandaat toegewezen.

Jacques Mommens wordt de nieuwe voorzitter van de parochieraad (01-10-1997).

Er komt een nieuw tekstboekje voor de vieringen in de weekkapel.

 

1998

Spetterend groepsfeest van  Chiro Hekeko met de opvoering van ‘Ook dit is Belgisch’ een twee uur durende spektakelshow ( 27-02-1998) .

Het vernieuwde parochiecentrum wordt ingewijd( 4-10-1998).

 

1999

Hoogtijd om iets te vertellen over ‘de kuisploeg’. Zij bestaat immers  reeds twintig jaar.

‘Onze gemeenschap komt graag samen in een nette kerk… Maar wie zorgt er voor?

Lang voor wij nog iets afwisten van het kerkkuisen, spinnewebben en stof… op het hoogzaal was Zr. Anne met haar Zesde-Jaars al bezig de kerk ordelijk te houden.

Ook voor die periode werd onder haar leiding en met  de hulp van Lizette Vallons die mede instond om ‘werkvolk’ te ronselen, jaarlijks grote schoonmaak gedaan met schuurborstels, veel schuimend wit sop en  grote dweilen.

Toen Zr Anne met pensioen ging, zou zij er op het eerste zicht alleen voor staan Lizette was verhuisd en over de Zesde Jaars kon Anne niet meer beschikken.

Gelukkig was daar Annie Saenen die haar kwam helpen en op de kortste keren zorgde voor enkele vrijwilligers om bij te springen.’Nu waren zij met acht’.

Na het werk vonden de dames elkaar aan de koffietafel, eerst in de sacristie, later ten huize van Zr Anne in het klooster.

Buiten de wekelijkse kerkkuis, had de ploeg nog bijzondere taken: éénmaal per jaar spinnewebben afdoen, een taak geknipt voor Leen Claes, die helemaal gaan hoogtevrees heeft op een ladder. En bij de grote feesten krijgen het hoogzaal en de stoelen een extra beurt

Het is een fantastisch groepje:

Zr.Anne Van Montfort, ploegbaas.

Chantal Ackermans, Leen Claes, Yvonne Mauquoy, Annie Saenen, Lutgart Van Diest, Lieve Vanermen, Magda Van Roy.

Deze mensen kuisen niet alleen zeer goed, zij betekenen ook zeer veel voor elkaar.

Jaren later sloten enkele mannen zich bij het groepje aan, hetzij als uitvoerders van specifieke taken, het zij als gulle sponsors.’  

2000

 

Afscheid van Guido Lauwerier, Philippe Nachtergaele, Herman van Overbeke en Bernadette Houdart uit het parochieteam.

Keuze van nieuwe leden: Simonne Verheyden, Mia Smets, Lieven Dries, Johan Bruynseraede.

Geleide aanbidding op aanvraag: elke 1ste vrijdag van de maand van 14.00 u tot 15.00 u.

‘Amnesty international’: eerste lustrum

30 jaar Missie feest ( 5-04-2000)

Verfraaiing van het kerkgebouw: herschikking van de kerkstoelen

Renovatie van de elektriciteit, hellend  vlak aan de zijkant van de kerk, toegang voor  minder validen en rolstoelpatiënten

Eerste parochiale ontmoetingsdag met een gevarieerd programma in Hoepertingen( 01-05-2000)

De klokken zijn weer hersteld en spreiden opnieuw hartverwarmende geluiden uit de halmgaten.( 25-12-2000)

 

2000: Een jaar vol zorgen voor de kerkfabriek

 

‘Het meest dringende, de elektrische installatie wordt aangepakt. De veiligheid van de verouderde installatie wordt reeds geruime tijd in vraag gesteld. Met een maand vertraging vat de aannemer de werken aan. Met de inplanting van enkele bijkomende verlichtingspunten neemt de gebruiksvriendelijkheid zeker toe….

Iedereen kan de verandering aan de zij ingang merken: het hellend vlak brengt een betere bereikbaarheid van het kerkgebouw voor de minder validen en rolstoelpatiënten.

Vooral het dak  van de kerk bezorgt de kerkfabriek veel kopzorgen. De zondvloed van de maand juli  veroorzaakt water insijpeling op enkele plaatsen

Het herstel van de klokken  wordt een financiële dobber,.de elektrische besturing moet worden hersteld. Er wordt beroep gedaan op de vrijgevigheid van de parochianen

De respons is zeer goed. In de kortste tijd kan de betaling vlot gebeuren

De kerkfabriek blijft sakkeren over de stijgende brandstofprijzen.

 

 

 

2001

 

Spiritualiteitsdag over’ religiositeit en engagement’. Mevrouw Lieve Cops begeleidt ons zoeken naar een eigentijdse spiritualiteit.( 03-02-2001)

Gelovig neemt de parochie afscheid van erepastoor Mauritz Andries;

‘geloof en geloofsleven is een zaak van de mensen zelf’, aldus de erepastoor ( 11-03-2001)

De parochie en de ‘Ark’ in de ban van de Derde Wereld’: jaarlijks missiefeest ( 25-03-2001)

Parochieuitstap naar Koersel: Om praktische redenen uitgesteld van 1mei naar zaterdag 28 april en later nog eens uitgesteld tot 22 september. Voordien mogen we niet in de bossen om de verspreiding van ‘mond en klauwzeer’ niet verder uit te breiden.

 

2001

 

‘Frando wordt geboren’(16-10-2001).

Het kerkelijk landschap van het Vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen wordt grondig hertekend. De vroegere dekenijen worden opgesplitst in kleinere federaties.

Concreet betekent dit dat de Franciscusparochie voortaan een federatie vormt met de buurtparochies Sint Antonius en Don Bosco en onderdeel wordt van de uitvergrote dekenij Leuven.

Marcel Van Laethem, pastoor van Don Bosco, wordt ‘onze’federatie-pastoor en Jan Wuyts ‘onze’ deken.

De federatie krijgt de naam Kessel-Lo Oost. Gemakshalve noemen wij onze federatie ‘FRANDO’ (Franciscus-Antonius-Don Bosco).

Een nauwe samenwerking met de Frando-gemeenschap zal geleidelijk vorm krijgen: bv. Gezamenlijke spiritualiteitdag, een KAV of KWB voor twee of drie parochies, uitwisseling van teksten voor liturgische vieringen; misschien  een gemeenschappelijke ‘federatiebladzijde‘ in het parochieblad.

 

‘O Rico Meniño’ het kerstconcert met drie koren ( 27-12-2001)

Tijdens het  kerstconcert treden drie koren op: Het kinderkoor ‘De Maxis’ uit Tienen, het koor Singhet Vro uit Distelbergen en het Koor Blij Rondeel uit Heverlee.  

 

 

2002   sacristie en weekkapel krijgen een opknapbeurt in 2002 en … Daarbij die molen.  

De opknapbeurt van de sacristie en de weekkapel  

Sacristie( februari 2002)

Renilde Van De velde zorgt voor de opknapbeurt. Een nieuwe vloerbekleding wordt deskundig gelegd en de kasten grondig geboend. Allerlei benodigdheden krijgen een gepast plaatsje in een opbergruimte.

De kunstzinnige afbeeldingen van kardinaal Mercier en kardinaal Van Roey, eertijds aan de parochie geschonken door Lode Vanosmael, worden opgehangen.  

De weekkapel( april 2002)

Tijdens de tweede week na Pasen zorgen Lieven Dries en Catho Schoofs voor de tijdelijke verhuis van de weekkapel naar de sacristie.

Enkele parochianen steken de handen uit de mouwen. Er worden stellingen geplaatst. De weekkapel, die ook dienst doet als doopkapel krijgt nu een fris wit kleurtje. Drie nieuwe lampen worden boven het altaar geplaatst die de tanende oogscherpte van de vergrijzende clerus zullen bijstaan;

De hele klus wordt behendig uitgevoerd door Paul Dello, Ignace De Rijcke, Herman Joostens, Guy Saenen en Jos Van Emelen.

Zuster Anne zorgt tussen door, zoals altijd, voor ‘levensonderhoud’ en wat orde.

 

Van de Limburgse naar de Antwerpse Kempen: een parochie uitstap als familiegebeuren.( 25 mei 2002)

De jaarlijkse parochie uitstap gaat naar de Antwerpse kempen, meer bepaald naar het ‘toeristische Kasterlee’, vlak bij de molen van Brustele.

Nieuw is dit jaar een bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van gezinnen, van ouders met kinderen. De uitgekozen locatie is werkelijk geschikt voor groot en… klein. Er zijn prachtige speeltuinen in het domein ‘Ten Putten’ en wie zou niet graag ‘De Kabouterberg’ beklimmen waarrond tal van sprookjes geweven zijn.

 

2002

Afscheid van Marcel Van Laethem als federatiepastoor. Jef Wauters volgt hem op (26-05-2002).

Marcel Doms, diocesane proost sociale werken, wordt 65 jaar en gaat met pensioen.

Op het feest in CZ brengen 800 deelnemers hulde aan onze vroegere medepastoor (30-09-2002)

Leerlingen, leerkrachten en ouders van De Ark zorgen voor een spetterende show:’ Het oneindige verhaal… De Ark van kop tot teen’ in de Leuvense stadsschouwburg (30-11 en 1-12 2002).

Koren L.V.E. Pro Arte en Blij Rondeel ‘Samen in concert’ Het concert wordt afgesloten met het alom bekende Alleluia van G.F. Handel (14 en 15-12 2002).

 

 

2003

Bij het begin van het jaar  luidt  Tony Janssens, als voorzitter van de kerkfabriek de noodklok.

‘De kwijnende inkomsten uit de liturgische diensten volstaan helemaal niet meer  voor het betalen van alleen al de groeiende onderhoudskosten van ons snel verouderend kerkgebouw.’

Renilde Van de Velde, die wijlen Robert Rosseels opvolgt als raadslid, lanceert de idee van een ‘pannenkoeken-, wafel- en cakeslag’ om wat extra geld bijeen te brengen.

 

Tijdens de  nieuwjaarsreceptie begroet Jef Bulckens, als nieuwe pastor-administrator, de vele aanwezigen uit de bewegingen.

Pater Jan Geerits stelt zich voor. Hij wordt binnen de federatie parochievicaris in de Sint Franciscus parochie benoemd. Hij is pater Salvatoriaan en 18 jaar werkzaam geweest in Congo.

 

Terwijl ons land op 2 februari vredig onder een sneeuwtapijtje rust, worden er in het parochiecentrum massaal pannenkoeken, cakes en wafels verkocht ten voordele van het kleine onderhoud van de kerk Deze ’smakelijke actie ‘brengt  767 Euro bijeen.

 

Parochianen reizen in de voetsporen van Franciscus en Clara naar Assisi ( 7 tot 14-04-20003)

 

Nieuwe redactieploeg  van het parochieblad

Gedurende vele jaren hebben René Serneels en Willy Depoorter elke week het ‘Franciscus nieuws’ nauwgezet en keurig samengesteld en het beheer van de abonnementen behartigd.

De parochie is hen zeer dankbaar voor deze belangrijke en tijd opslorpende activiteit.

Herman Van Overbeke is bereid gevonden om samen met pastor Jef, hun redactiewerk over te nemen. Het beheer van de abonnementen berust bij Philippe Nachtergaele.

Gelukkig beschikt het secretariaat sinds kort (november 2002) over een nieuwe computer met printer en internetaansluiting. Leo Page zorgde voor de aankoop en de installatie.

Zonder Leo, onze’ informatica-chirurg’ wordt het een ‘wachten, gezucht en gesakker’.

 

En… de nieuwe dirigent van het koor is…

Liliana Duma, Roemeense dame, één en al  bewogen door de muziek

Student alt-viool aan het Lemmens instituut te Leuven.

Reeds koordirigent van pro Arte Leuven en het Gemengd Koor Cantabile van Kampenhout.

Vanaf nu  de sympatieke dirigent van ‘Blij Rondeel’.

En  nu zal het oefenen geblazen zijn voor ons koor.

De koorleden steken graag een tandje bij.

Een eerste aperitiefconcert op 28 december 2003

Na de eucharistieviering nodigt het koor u allen uit om te komen luisteren en te genieten van een drie kwartuur durend gevarieerd en lustig programma van gezellige liederen;soms wel wat gedurfd.’

 

 

2004

Tijdens de nieuwjaarsreceptie geeft Simonne  Verheyden ontslag als voorzitter van de parochieploeg. Na vier jaar rustig, degelijk en met volle overgave haar taak te hebben vervuld, geeft zij de taak door aan Johan Bruynseraede.

Een leesgroep start onder leiding van Jef Snaet.

 

 

Gouden priesterjubileum van pastor Jef Bulckens en Modest Goossens op zaterdag 17 januari.

Samen met de ganse parochiegemeenschap, familie, vrienden  en kennissen wordt het een prachtig jubileumfeest.

De Sint-Franciscus parochie is  weer op haar best. Mensen genieten van elkaar in een samenzijn , waar gesproken, gelachen en gedronken wordt.

Studio H.L.M. presenteert ‘ de legende van  Jef en Modest’ tot jolijt van jong en oud.  

 

 

 

‘ Herentals, een hoofdstad , op de purperen hei

Jef is daar geboren, hij won ‘de boerenkrijg’

De Nete en De Zandpoort, Het  Godshuis, De Begijn,

Zes kinderen in de Nieuwstraat, Jef is er bij.

 

Broechem, stille mensen in een rustig dorp

Kweken mooie kersen, stekelbes, zo vroom

Goed en diepgelovig, ’t is een wonder ras,

Modest stapt door de wereld in ‘n ‘goddelijke’ pas

(Uit het slotlied van de legende van Jef en Modest)  

 

Spiritualteitsdag

Thema: Uiteenlopende geloofsopvattingen en –houdingen vandaag. Hoe er mee omgaan? Hoe er uit geraken? Prof. Emer. Jan Kerkhofs S.J. begeleidt  ons ( 07-02-2004)

Wereld-Missie-feest

In solidariteit met Guatemala. Ria Brouwers is aanwezig. Zij vertelt over haar werk bij de plattelandsvrouwen.( 15-02-2004)

Eucharistievieringen en gebedsdiensten

Een eerste gesprek gaat door  ( 8-04-2004).

Lustrum parochieuitstap naar Diest

Diest, oranjestad en schildwacht van de Demervallei. Tijdens de stadswandeling wordt een bezoek gebracht aan het Begijnhof, de Sinte-Catharinakerk en het geboortehuis van Sint Jan Berchmans.  'sAvonds gezellig tafelen in Gasthof 1618. (1-05-2004).

Parochiaan, medelaureaat van een prominente wetenschapsprijs

Jaak Jaeken, kinderarts in het Universitaire Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven en hoogleraar aan de K.U.Leuven, tevens koorlid van ‘Blij Rondeel’, ontvangt de prijs.

Frando-zoektocht

Tussen 27 juni en 5 september wordt een foto zoektocht gehouden binnen de drie parochies. Het is een organisatie van het Sint-Antoniuskoor.

Overlijden van zuster Roza Willems ( 03-09-2004).

Op 1 september 1945 werd Zr. Roza gezonden naar de school van het H. Hart. Zij nam er 40 kindjes onder haar hoede. In 1963 opende de wijkschool haar deuren en werd ze aangeduid om de nieuwe school te starten. In 1985 ging Zr. Roza op rust na 40 jaar dienst.

Zij verbleef nog enkele jaren in het rusthuis in Huldenberg.

 

Marcel Doms: terug van weggeweest (05-09-2004).

Pastor Marcel wordt de nieuwe parochie-administrator in de Frando-federatie.

Hij neemt de taak over van pastor Jef Bulckens.

Waar is het Marcel de eerste maanden en jaren om te doen?

 

1.Dat ik zo vlug als mogelijk de groep van het team en ook de vele mensen daar buiten die verantwoordelijkheid nemen, zou leren kennen.

2. Dat wij ons rond de tafel zetten, om samen te denken en te zoeken om de krijtlijnen uit te tekenen van een project van gemeenschapsopbouw. Niet alles zal kunnen. Loslaten van het overbodige, herdenken van het essentiële.

3. Eens het project uitgetekend, dat wij samen  de weg met de verschillende stappen aanduiden.

4. Dat wij niet ontmoedigd zijn, wanneer de resultaten aanvankelijk klein zelfs uitblijven. Wij werken immers mee aan Gods beweging voor meer menselijkheid en geluk.

5. Wanneer wij samen in solidariteit onze verantwoordelijkheid opnemen, dan wordt het resultaat goed, maar anders dan wij misschien aanvankelijk hadden verwacht. Voor de rest ‘wait and see’.

6. Kortom wij hopen een oud evangelisch model in een snel veranderende multiculturele en multi religieuze samenleving gestalte te geven.

 

Dit stemt ons hoopvol voor de toekomst. Moet kunnen!

 

Hier eindigen wij de ‘kroniek ven een parochie’.

Wij willen zuster Anne Van Montfort, de getuige van het eerste uur, van harte bedanken voor het nauwgezet verzamelen van de informatie.

De lezers van de kroniek laten wij niet in de steek.

Op vraag van vele lezers hebben wij de bijdragen gebundeld in een kleurrijk boek, verlucht met vele originele foto’s.

 

De volledige kroniek kan je lezen in 

een uniek boek over de geschiedenis van 

de parochie en de scholen.

Een boek dat leest als een trein.

 

'Een huis vol mensen': gemeenschapsvormend voor parochie en school.

Het boek bevat 208 pagina's met nooit geziene foto's.

 

In het boek vindt de lezer ook een boeiende bijdrage over 30 jaar De Ark, waarin Jef Snaet en Alfons Marcoen de geschiedenis beschrijven van deze bruisende vrije basisschool.

 

Het boek is in kleur uitgegeven en kan nog steeds bekomen worden bij Leo Page  Verenigingstraat 213010 Kessel-lo   leopage@telenet.be

 

of via betaling op rekeningnummer:

BE 64 7450 5140 8352 van Boek 100  jaar gemeenschap

 

Haal het boek in huis aan slechts 20

 

De samenstellers  

Leo Page en Herman Van Overbeke

 

Naar begin


Eindredactie Kroniek SFH : Herman Van Overbeke     

Eindredactie webpagina : leo.page@telenet.be

 

 

Laatst bijgewerkt: 03 mei 2021