St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

 

 

Parochiaal Centrum

 

Statuten

        

 

De buitengewone Algemene Vergadering van de ‘Sint Jan Berchmans Vriendenkring v.z.w.’ heeft op 7 december 2009 met algemeenheid van stemmen verschillende artikelen van de statuten gewijzigd teneinde ze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet van 27 juni 1921 en als volgt een gecoördineerde tekst ervan vastgelegd.

TITEL I.

NAAM   ZETEL  DUUR  DOEL

Artikel 1.

§ 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Parochiaal Centrum Sint Franciscus v.z.w.”

§  2 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Heverlee (Leuven), Tiensesteenweg 190   gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

§ 3 

De vereniging is van onbepaalde duur.  Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 2.

§ 1 

De vereniging heeft tot doel het gemeenschapsleven in de parochie Sint Franciscus te Heverlee(Leuven), te bevorderen in een christelijke geest.

§ 2 

De vereniging mag in het algemeen alle rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vereniging mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en de roerende goederen van de vereniging in pand geven.

Zij mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Naar begin

TITEL II.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

Het aantal leden is onbeperkt.  Het mag niet minder zijn dan vier.

    Artikel 4

§ 1

Nieuwe leden worden aanvaard door de Raad van Bestuur

§ 2

Om lid te worden van de vereniging moet men voorgedragen worden door een organisatie die actief is in de parochie Sint-Franciscus van Assisi  te Heverlee (Leuven)

§ 3

De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen of een organisatie personen mag voordragen om lid te worden van de ‘v.z.w.’ “Parochiaal Centrum Sint Franciscus’

Ze hanteert daarbij de volgende criteria:

a) de organisatie moet de statuten van de vereniging aanvaarden;

b) de organisatie moet een activiteit hebben binnen de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (Leuven);

c) de organisatie moet de bijdrage betalen die eventueel door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

§ 4

De voordrachten om lid te worden van ‘Parochiaal Centrum Sint Franciscus v.z.w.’ worden door de betrokken organisatie gericht aan de voorzitter van de v.z.w. in een schrijven dat ondertekend is door de voorzitter van de organisatie en door minstens één bestuurslid.

§ 5

Er mogen maximaal twee afgevaardigden per parochiale organisatie als lid van de vereniging worden voorgedragen.

§ 6

De Algemene Vergadering is er niet toe gehouden de beweegredenen kenbaar te maken van het al of niet aanvaarden van een organisatie.

§ 7

Het recht van een organisatie om leden voor te dragen vervalt op verzoek van de organisatie zelf of wanneer deze niet meer aan de gestelde eisen voldoet. Over dit laatste oordeelt de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

§ 8

De Raad van Bestuur mag zelf ook  leden benoemen die niet door een organisatie zijn voorgedragen.  Het gaat om personen waarvan het Bestuur oordeelt dat zij een bijdrage kunnen leveren tot de werking van de vereniging.  Het aantal van deze leden is maximaal drie. 

Artikel 5.

Aan het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering komt een einde:

a) door ontslag van het lid zelf, bij gewoon schrijven aan de Raad van Bestuur

d) door uitsluiting op de wijze voorzien in Artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 6.

De Algemene Vergadering kan beslissen over het al of niet eisen en over het bedrag van een jaarlijkse (per kalenderjaar) bijdrage te betalen door de organisatie die het lid heeft voorgedragen.

Deze bijdrage mag per organisatie op jaarbasis niet meer bedragen dan tweehonderd en vijftig euro.  Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

 

Artikel 7.

De leden van de vereniging nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.  

Naar begin

TITEL III.

BESTUUR

Artikel 8.

§ 1

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

§ 2

Het aantal bestuursleden bedraagt minimum drie leden en maximum zeven.

§ 3

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de leden van de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen.

§ 4

Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur bedraagt drie jaar en is onbeperkt hernieuwbaar voor telkens een volgende periode van drie jaar.

§ 5

Om als bestuurder te kunnen worden verkozen moet de kandidaat-bestuurder lid zijn van de Algemene Vergadering.

    Artikel 9

§ 1

Het mandaat van bestuurder eindigt bij overlijden, bij schriftelijk ontslag, en bij verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

§ 2

De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van twee derde van de stemmen een einde stellen aan het mandaat van bestuurder.

§ 3

Indien om welke reden ook een mandaat van bestuurder vrijkomt blijven de overige bestuurders in functie en nemen zij het beheer van de vereniging waar tot op de eerstvolgende Algemene Vergadering, die mag voorzien in de vervanging indien zulks nodig lijkt.

§ 4

De mandaten van de eerste Raad van Bestuur die werd verkozen volgens deze nieuwe statuten moeten hernieuwd worden in het eerste trimester van 2013 en vervolgens om de drie jaar, tijdens de gewone Algemene Vergadering.

Artikel 10.

§ 1

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

§ 2

In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de secretaris, is deze afwezig door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Bij afwezigheid van de secretaris worden zijn functies waargenomen door een ander lid van de Raad van Bestuur. 

Artikel 11

De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, door middel van een gewone oproepbrief, verzonden minstens vijf dagen vóór de vergadering.
Deze oproepbrief vermeldt plaats, datum, uur en dagorde van de vergadering. Over punten die niet op de dagorde vermeld zijn kan slechts geldig worden beslist mits unaniem akkoord van de aanwezige bestuurders.

Artikel 12.

§ 1

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen bij aanwezigheid van ten minste de meerderheid van de bestuurders. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand met dezelfde dagorde. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

§ 2

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben stemrecht. Stemming bij volmacht is niet toegelaten. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Bij staking van stemmen, zal de stem van diegene die de raad voorzit beslissend zijn.

§ 3

De stemming zal geheim zijn wanneer één lid erom verzoekt.  Bij gelijkheid van stemmen bij de geheime stemming, wordt het voorstel evenwel verworpen.

Artikel 13.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die binnen het maatschappelijk doel vallen.

Alles wat niet uitdrukkelijk en verplichtend door de wet of door de statuten voorbehouden wordt aan de Algemene Vergadering behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Hij kan met name alle betalingen doen of ontvangen, daarvan kwijting eisen of verlenen; alle bewaargevingen doen of ontvangen, alle giften toelagen of schenkingen van particuliere of officiële zijde aanvaarden of ontvangen; alle leningen of kredietopeningen met of zonder waarborg aangaan, alle in de plaats stellingen en borgstellingen toestaan of aanvaarden, de onroerende goederen van de vereniging met hypotheek bezwaren; alle contracten, overeenkomsten en aannemingen toestaan of afsluiten; alle  leningen toestaan en voorschotten geven, afstand doen van alle uit verbintenissen ontstane persoonlijke of zakelijke rechten, alsmede van alle persoonlijke en zakelijke zekerheden, zowel vóór als na de betaling; handlichting verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen van alle beslag of andere verhinderingen, als eiser of verweerder pleiten voor alle rechtscolleges en alle vonnissen of arresten uitvoeren of doen uitvoeren, dadingen treffen en compromissen aangaan.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 14.

De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering geldt als kwijting voor de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 15.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een verslag.  Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door diegenen die in hun plaats treden, overeenkomstig Artikel 10 § 2.

Naar begin

TITEL  IV.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheid om:

a) de statuten te wijzigen;

b) leden uit te sluiten;

c) een organisatie te aanvaarden, alsook het vervallen verklaren van deze aanvaarding;

d) de bestuurders te benoemen en te ontslaan;

e) het huishoudelijk reglement op te stellen, goed te keuren en te wijzigen;

f) de eventuele bijdrage te bepalen, te betalen door de organisatie die leden voordraagt;

g) de rekeningen en begrotingen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders;

h) de ontbinding uit te spreken en de vereffenaars te benoemen.

Bovendien is de Algemene Vergadering gerechtigd alle andere aangelegenheden in het raam van de werking van de vereniging te bespreken en passende adviezen te formuleren.

Artikel 17.

§ 1

Er zal jaarlijks tijdens het eerste trimester een gewone Algemene Vergadering gehouden worden, op de dag en uur te bepalen door de Raad van Bestuur. Alle leden moeten er nominatief toe uitgenodigd worden.

§ 2

Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen bijeen geroepen worden door de Raad van Bestuur telkens deze het nuttig zal oordelen voor de belangen van de vereniging.

§ 3

Op schriftelijk en met redenen omklede aanvraag van één vijfde van het aantal leden moet de Raad van Bestuur een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

§ 4

Het bijeenroepen geschiedt minstens acht dagen vóór de vergadering bij gewone of elektronische brief. De oproepingsbrief vermeldt de dagorde, de juiste plaats, datum en uur van de vergadering.  Deze brief wordt ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de Raad van Bestuur.

§ 5

Er kan slechts geldig beraadslaagd worden over de punten voorzien op de dagorde, tenzij twee derde van de aanwezige leden uitdrukkelijk ontslag verlenen van deze formaliteit.

§ 6

De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Alle leden kunnen de Raad van Bestuur verzoeken bepaalde punten op de dagorde te plaatsen.

Artikel 18.

§ 1

Ieder lid van de vereniging heeft één stem.

§ 2

Behoudens in die gevallen waarin de wet anders voorziet, kan de gewone en buitengewone Algemene Vergadering geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige leden zij.

 

§ 3

Bij de stemmingen worden de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

§ 4

De stemming zal geheim zijn telkens er over personen een beslissing wordt genomen.

§ 5

De beslissingen van de Algemene Vergadering welke wijzigingen aan de statuten, uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen, kunnen slechts genomen worden mits naleven van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventuele rechterlijke homologatie, door de Artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 voorzien.

§ 6

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bijgestaan door de secretaris of bij ontstentenis door hun plaatsvervangers, zoals bepaald in Artikel 10 § 2.

Artikel 19.

De verslagen van de Algemene Vergadering worden door de secretaris opgesteld en mede ondertekend door de voorzitter of door de personen die in hun plaats treden. Zij kunnen door de leden geraadpleegd worden in een register dat ter inzage ligt op de zetel der vereniging. Ditzelfde register bevat ook de actueel gehouden ledenlijst van de vereniging.

Naar begin

TITEL V.

REKENINGEN   BALANS   BEGROTING

Artikel 20.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Ieder jaar, per eenendertig december, worden de rekeningen van het verlopen boekjaar afgesloten worden en de balans opgesteld. 

Deze documenten worden door de Raad van Bestuur aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen en dit ten laatste op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op dezelfde vergadering wordt een begroting van de inkomsten en uitgaven van het reeds begonnen jaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Naar begin

TITEL VI.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 21.

§ 1

Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de Algemene Vergadering op de wijze vastgesteld door de wet. Bij vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering twee of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

§ 2

In geval van ontbinding, zal het batig saldo van de vereniging overgemaakt worden aan de kerkfabriek (of eventueel de rechtsopvolger ervan) van de Parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee(Leuven), met dien verstande dat dit saldo moet aangewend worden voor een soortgelijk doel als de onderhavige vereniging.  

Naar begin

Parochiaal Centrum Sint-Franciscus V.Z.W.

HEVERLEE (LEUVEN)

Leden van de vereniging alfabetisch

 

Naam

Voornaam

Vereniging

1

Baro

Dirk

Buurtcom. Platte-lo/Michotte

2

Coppens

Christiane

Crea

3

Craemers

Josée

Wed.& Alleenstaanden

4

De Cuypere

Mariette

Crea

5

Deboes

Mik

Zingende Brug

6

Debroey

Goedroen

Zingende Brug

7

Dries

Lieven

Parochie/liturgie

8

Hennion

Brigitte

Ziekenzorg

9

Nachtergaele

Leo

OKRA

10

Nachtergaele

Philippe

Kerkraad

11

Op 't Roodt

Walter

De Ark

12

Raeymaekers

Dirk

De Ark

13

Saenen

Guy

SNVL

14

Schouterden

Valère

Koor Blij Rondeel

15

Staels

Hilda

Fotoclub Prisma

16

Van Cante

René

Fotoclub Prisma

17

Van Cauwenberghe

Paul

Ziekenzorg

18

Van Craenen

Thierry

Parochieteam

19

Van Emelen

Jos

BuurTTeater

20

Van Leirsberghe

Bart

Boogvlieters

21

Van Nerum

Nelly

Seniorenclub

22

Vanderborght

Annie

Wed.& Alleenstaanden

23

Vanhoucke

Arnold

SNVL

24

Verheijden

Simonne

KAV

25

Verhille

Chantal

 Gezinsbond

26

Vermeiren

Walter

BuurTTeater

27

Volodina

Antonia

Indische dans

28

Volodina

Natasha

Indische dans

29 Wynants Christel Gezinsbond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin

Parochiaal Centrum Sint-Franciscus V.Z.W.

HEVERLEE (LEUVEN) 

Leden per vereniging  

 

Naam

Voornaam

Vereniging

20

Van Leirsberghe

Bart

Boogvlieters

1

Baro

Dirk

Buurtcom. Platte-lo/Michotte

19

Van Emelen

Jos

BuurTTeater

26

Vermeiren

Walter

BuurTTeater

2

Coppens

Christiane

Crea

4

De Cuypere

Mariette

Crea

11

Op 't Roodt

Walter

De Ark

12

Raeymaekers

Dirk

De Ark

15

Staels

Hilda

Fotoclub Prisma

16

Van Cante

René

Fotoclub Prisma

25

Verhille

Chantal

 Gezinsbond

29

Wynants

Christel

Gezinsbond

27

Volodina

Antonia

Indische dans

28

Volodina

Natasha

Indische dans

24

Verheijden

Simonne

KAV

10

Nachtergaele

Philippe

Kerkraad

14

Schouterden

Valère

Koor Blij Rondeel

9

Nachtergaele

Leo

OKRA

7

Dries

Lieven

Parochie/liturgie

18

Van Craenen

Thierry

Parochieteam

21

Van Nerum

Nelly

Seniorenclub

13

Saenen

Guy

SNVL

23

Vanhoucke

Arnold

SNVL

3

Craemers

Josée

Wed.& Alleenstaanden

22

Vanderborght

Annie

Wed.& Alleenstaanden

8

Hennion

Brigitte

Ziekenzorg

17

Van Cauwenberghe

Paul

Ziekenzorg

5

Deboes

Mik

Zingende Brug

6

Debroey

Goedroen

Zingende Brug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2015