St.-Franciscusparochie 

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

 

         

Parochiaal Centrum

Huishoudelijk Reglement

      

 

Art. 1

Ten einde het gemeenschapsleven in de parochie van Sint-Franciscus-Heverlee te bevorderen, stelt de vereniging een parochiaal centrum ter beschikking van de parochiale e.a. verenigingen.

Art. 2

Dit parochiaal centrum wordt voorbehouden aan de aanvaarde parochiale verenigingen waarvan een afgevaardigde lid is van de VZW Sint-Jan-Berchmans-Vriendenkring. Andere niet-parochiale organisaties kunnen, mits aanvaarding door het bestuur (art. 4 en 7 van de statuten), aanvaard worden. De organisaties kunnen er hun werk- en feestvergaderingen organiseren volgens een systeem van reservatie, vastgelegd als volgt:

 1. In het parochiaal centrum wordt een agenda ter beschikking gesteld waarin de verantwoordelijke van de parochiale organisatie vijftien dagen op voorhand dag en uur noteert, waarop zijn/haar organisatie over lokalen van het centrum wenst te beschikken.  
 2. Om geldig te zijn dient elke reservatie de naam en de handtekening te bevatten van de verantwoordelijke.  
 3. De eerste reservatie heeft steeds voorrang. Indien een vooropgestelde datum reeds door een andere organisatie is gereserveerd, dient een andere datum te worden gezocht of anders overeen gekomen worden met de eerste inschrijver. Dit gebeurt in onderling overleg
 4. De reservatie binnen de vijftien dagen blijft steeds mogelijk voor zover de gevraagde lokalen vrij zijn en mits eerbiediging van de hogervermelde inschrijvingsprocedure.
 5. De reservatieagenda kan geraadpleegd worden op onderstaande parochiale website. Deze wordt regelmatig bijgehouden (zie de datum). Nochtans heeft het agendaboek dat in de zaal aanwezig is voorrang op de website-noteringen http://www.franciscusfrando.be/  , raadpleeg de rubriek “Parochiaal Centrum”.

 

Verantwoordelijkheid  

Art. 3

 1. De organisaties (gebruikers) van het parochiaal centrum zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de  lokalen en uitrusting tijdens de periode dat ze het centrum gebruiken. Alle beschadigingen ingevolge onverantwoord gebruik dienen aan de VZW te worden betaald.

 2. Bij gebruik van de ter beschikking gestelde dranken van het parochiaal centrum dient men de aangeplakte geldende tarieven te eerbiedigen en de verkochte goederen aan de VZW te betalen.
  De verantwoordelijke van elke vereniging betaalt, door overschrijving op de bankrekening nummer:  001-3258314-63  van de VZW, de prijs van de verbruikte goederen.
  Deze afrekening kan ook aan de penningmeester of een bestuurslid worden overgemaakt in de voorhanden zijnde omslagen.
  Als mededeling wordt de datum van gebruik en organisatie vermeld.

 3. De uitbating van het parochiaal centrum is slechts mogelijk door de winsten die geboekt worden uit het gebruik van de ter beschikking gestelde dranken en huurvergoedingen betaald door verenigingen die niet kunnen beschouwd worden als ‘parochiale vereniging’ maar alsdusdanig, mits bepaalde voorwaarde, zijn opgenomen als lid zoals voorzien in  artikel 4 van de statuten.
  Daarom mogen er alleen dranken gebruikt worden die in de cafetaria ter beschikking gesteld worden.

Enige uitzondering wordt gemaakt voor jaarlijkse feesten waarbij verenigingen koffie, thee of wijnen –met uitsluiting van gelijk welke  andere dranken- uitzonderlijk voor die gelegenheid aanbieden aan hun leden. De grondstoffen voor deze dranken worden door de vereniging zelf gedragen en betaald. De beschikbare toestellen voor bereiding mogen gebruikt worden.

In bovenstaande uitzondering wordt als deelname in de onkosten voor verwarming e.d.m. een bijdrage van € 1,00 per aanwezig lid betaald aan de VZW.
Andere verbruikte dranken worden betaald aan de normaal geldende prijzen.

 1. Elke organisatie die van het parochiaal centrum gebruik maakt, dient de naam van haar verantwoordelijke aan de beheerraad mede te delen. Deze verantwoordelijke staat in voor de algemene orde; hij int de gelden van de verbruikte koopwaren en draagt deze over met de gedetailleerde rechtvaardiging aan de penningmeester belast met de boekhouding van de waren.  
 2. De organisatie die het centrum gebruikt, dient het steeds in zuivere en ordelijke toestand te verlaten, de lichten dienen gedoofd en de verwarming op waakvlam gesteld (behalve in een periode van extreme koude). Het afval dient gedeponeerd in een daartoe voorziene zak en in de afvalruimte buiten geplaatst te worden. 
 3. Er mag nooit geld in het parochiaal centrum achtergelaten worden.  
 4. Alle taksen ,belastingen, auteursrechten (SABAM) en uitgeversrechten voor geluidsdragers (Billijke vergoeding) verschuldigd voor een manifestatie zijn door de VZW geregeld op jaarlijkse basis.
   
 5. Beschadigingen, ingevolge onredelijk gebruik, moeten door de vereniging die ze aanbracht, indien mogelijk, zelf hersteld worden. Zoniet zullen ze op de kosten van de vereniging uitgevoerd worden in opdracht van de raad van bestuur.

Sancties 

 

Art. 4

De reservatie en het gebruik van het parochiaal centrum houdt in dat de betrokken organisatie het huidig reglement onderschrijft.

Organisaties die zich niet houden aan dit reglement stellen zich bloot aan sankties:  

 1. Binnen de bevoegdheid van de beheerraad:  
  • Intrekking van de mogelijkheid van automatische reservaties, waardoor de toelating voor het gebruik van het centrum voorafgaandelijk aan de beheerraad moet gevraagd worden.  
  • Verbod de ruimten van het parochiaal centrum te gebruiken. 
  • Verplichting de bijdrage voor gebruik voorafgaandelijk te betalen.
   Deze sancties mogen niet langer dan één jaar worden opgelegd tenzij mits goedkeuring van de algemene vergadering.

   Vooraleer één der bovenstaande sancties op te leggen, roept de beheerraad de verantwoordelijke van de organisatieie om uitleg. 

b.      Binnen de bevoegdheid van de algemene vergadering:

 Intrekking van de aanvaarding als lid van de VZW volgens artikel 7 van de statuten.

Het Bestuur.

Naar begin

 

Laatst bijgewerkt: 26 september 2015