St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  25   20 juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

In een samenleving waar het model van de grote economische organisatie alle ruimte tussen de mensen schijnt te vullen met doelmatigheid en programmering, zoeken velen naar die plaatsen van geborgenheid, waar relatievorming overzichtelijk blijft en verder reikt dan vluchtige, functionele vriendelijkheid. Dit zoeken lijkt in de toekomst te zullen toenemen en aan de eigenlijke kerkwording nieuwe kansen te bieden.

J. Kerkhofs

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De redenen voor een gevoel van vervreemding van ons-zelf, van anderen en van de natuur zijn ongetwijfeld legio. Een eerste oorzaak is ons ontvluchten van persoonlijke ver-antwoord-elijkheid. We hebben geen voeling meer met onszelf doordat we iemand of iets toestaan persoonlijke beslissingen (= antwoorden) in onze plaats te nemen. Hoe vaak zeggen we niet van iemand wanneer hij zich ongewoon gedraagt: ‘Hij is ontspoord.’,met de onderliggende vanzelfsprekendheid dat de maatschappij de weg baant die ieder leven moet volgen.

John Main

 

In de maand juni komen we nog samen op maandag 25 juni 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Meditatiegroep Kessel-Lo - Data van de tweede helft van 2018

---------------------------------------------------

   maandag 9 en maandag 23 juli 2018

   maandag 6 en maandag 20 augustus 2018 

   maandag 3 en 17 september 2018

   maandag 1, maandag 15 en maandag 29 oktober 2018

   maandag 12 en maandag 26 november 2018

   maandag 10 december 2018

   !! maandag 7 januari 2019

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

         

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 20 juni

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 21 juni

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 22 juni

VM en NM: ARK + Bar Michotte

 

Zondag 24 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 26 juni

NM: Seniorencafé

AV: Prima

 

Woensdag 27 juni

NM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 juni          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 22 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 juni          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Molenhuis 1979

 

 

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN  Don Bosco Kessel-Lo

 We keren even terug naar het jaar 1978.

Een bijzonder jaar voor het Molenhuis in Bérismenil.

 

MOLENHUIS BERISMENIL

Tijdens een algemene vergadering in het centrum werd de v.z.w. Moulin de belle Meuse opgericht. Een zestigtal aanwezigen werden lid en de beheerraad werd verkozen.

 

De eerste vergadering van de beheerraad is al achter de rug. Er werd druk gewerkt aan de statuten en het in orde brengen van de formaliteiten voor het verschijnen ervan in het Staatsblad, evenals aan de voorbereiding van de aankoopakte. Hiermee weten allen die gelden als gift of lening toezegden, dat die gelden nu dankbaar aanvaard worden.

 

Wie verdere  inlichtingen wenst kan steeds terecht bij de leden van de beheerraad die reeds tot een zekere taakverdeling kwam.

Voorzitter: Modest Campforts

Secretaris: Imelda Cornelissen, Leon Colinslaan 2/7, Leuven

Penningmeester: Lieve Schaerlaekens, Langendaallaan 100, Heverlee

 

Modest Campforts doet een voorstel voor verdere taakverdeling.

Juridische aspecten: (verzekeringen, brandveiligheid, kadaster, grondbelasting, notaris...): Frans Craeninx, Rerum Novarumlaan 22, Kessel-Lo

Onderhoud: (opdrachten geven aan de mensen ter plaatse, werkkampen...): Raf Wuyts, Predikherenberg 23, Kessel-Lo

 

Volgende samenkomst van de beheerraad in de Moulin op het weekend van 21-22 oktober 1978. Alle mensen die mee willen denken zijn welkom.

 

* Welk hart willen we in het project “Molenhuis – Bérismenil” steken?  

 

Naast vele andere parochiale activiteiten en initiatieven biedt het gebruik van het Molenhuis een aanvullende en bijkomende kans om een antwoord te bieden aan de vele noden die er zijn.

Deze tijd stelt grote eisen aan de mensen. Bepaalde mechanismen misbruiken de mensen voor hun eigen belangen en letten niet op het gehele welzijn van de mens.

De mensen en het leven rondom ons worden teveel geobjectiveerd. Men beleeft geen verbondenheid, geen religiositeit meer met de medemensen. Zonder ontmoeting ontstaat er een pijnlijke vervreemding van het wezenlijke, goddelijk gevoel van mens te mogen zijn met mensen. Zo valt de mens op zijn individueel bestaan, geraakt in een straatje zonder enig einde op vlucht van zijn Godskern. Hier zou een project als het Molenhuis een voorkomende oplossing kunnen geven.

Parochieblad 19 oktober 1978

 

BERISMENIL

Welk hart willen we steken in dit project?  

 

Willen we ons handhaven in onze verstedelijkte tijd, zullen we momenten van intense bezinning moeten inbouwen. We moeten wegtrekken van onze inpalmende, objectiverende manier van met de dingen van het leven om te springen. Om te bidden in de echte zin van het woord: zich één voelen met het wezen van al wat is, is het erg belangrijk dat men zich kan terugtrekken, zich losmaken uit het dagelijkse land van honderden bezigheden om even door te voelen naar de grote activiteit, die heel de wereld van menselijke gevoelens en gelukshonger draagt. De grote bidders die alle tijden overleven (Jan Ruusbroec, Franciscus, Jezus, Jan van het Kruis, e.a.) hebben altijd de stilte van de natuur opgezocht. Sla het evangelie maar eens open en zie hoe dikwijls Jezus zich terugtrekt om Al-Een te zijn.

Parochieblad 26 oktober 1978

 

BERISMENIL WEEKEND

Tijdens het weekend van 21-22 oktober 1978 kwamen een vijfendertigtal mensen samen in Bérismenil.  

Het huis werd bekeken en be-leefd. Er werden wandelingen gemaakt door de bossen in herfsttooi. Er werd ook samen overlegd om de droom die men rond dit molenhuis kan spannen gestalte te geven.

 

Een werkgroep zal trachten een tekst op te stellen waarin de spiritualiteit van waaruit men met dit molenhuis werken wil, zo duidelijk mogelijk zal verwoord worden.

 

Een ander groepje zoekt hoe het financieel beleid leefbaar kan worden gemaakt.

Wie nog geen geld toezegde kan nog financieel helpen, ook met kleine giften. Beste dank!

De mensen die geld willen lenen kunnen, zo gewenst; nadere gegevens afspreken en op schrift stellen.

 

Welk hart willen we steken in het project “Molenhuis”?

In onze maatschappij worden stress en inspanning steeds opgedreven. Mensen worden concurrenten, geen gezellen.

De mens moet worden teruggegeven aan het Grote Levensritme. Alles leeft vanuit het ene, eeuwige, tijdloze leven. De natuur is een geweldige leerschool om dat te leren bevoelen. Alles in de natuur dient het Grote Geheel, de grote harmonie.

Men moet het juiste midden zien te vinden om gemakkelijker tot het wezen van al wat bestaat door te dringen. Daarom zal het huis zo natuurlijk mogelijk moeten blijven. Een grote eenvoud der dingen zal mensen helpen tot De Eenvoud te komen.

Als we geloven dat er maar een Leven is, het innerlijk Leven, dan zal alles daarvan vertrekken. Dan zullen we gaan beseffen dat alles er is voor ons, maar niets is van ons. Alles is er om van te genieten, niet om het in te palmen. Dit is de gelovige religieuze manier van leven met onze materie. Daarom: samen leren bezitten, samen met de bezitlozen, samen leren ontspannen, onderhouden, beheren. Wie het al geprobeerd heeft weet hoe moeilijk dit wel is in onze maatschappij.

Parochieblad 9 november 1978

contact@moulindebellemeuse.be 

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

BIOPLASTIC 

 

 

Nieuw chemisch proces maakt productie van bioplastic eenvoudiger

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een nieuw proces ontwikkeld om bio-afbreekbaar plastic te maken van melkzuur. De methode biedt nieuwe mogelijkheden om eenvoudiger en dus ook goedkoper bioplastic te produceren.

 

Drinkbekers, verpakkingsmateriaal, theezakjes, plantpotjes die mee de grond ingaan…

De voorbije jaren heeft bioplastic, ook wel PLA (polylactic acid) genoemd), zijn weg gevonden naar verschillende toepassingen.  

PLA-producten hebben allerlei voordelen. Ze worden gemaakt van een biologische grondstof, suiker, en zijn composteerbaar. Daarnaast is het biocompatibel en dus geschikt voor medisch gebruik in bijvoorbeeld chirurgische hechtdraad en schroeven. Het materiaal hoeft niet verwijderd te worden want het breekt veilig af in het lichaam.

 

Bioplastic goedkoper maken

De keerzijde van de medaille is de hoge productiekost waardoor PLA geen volwaardig alternatief is voor plastics uit aardolie. De uitdaging is dus om het proces te vereenvoudigen en PLA zo goedkoper en aantrekkelijker te maken. De onderzoekers van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse hebben een veelbelovende stap voorwaarts gezet in de opdracht.

 

‘Een struikelblok bij de productie van PLA is de belangrijke bouwsteen lactide, die bestaat uit twee melkzuurmoleculen’, zegt professor Bert Sels. ‘Om van melkzuur lactide te maken, zijn in de industrie verschillende stappen nodig en het gebruik van zware metalen zoals tin. Deze omzetting maakt ongeveer 30 procent uit van de totale productiekost van PLA.’

 

Voordelig productieproces 

De onderzoekers hebben nu een methode ontwikkeld die eenvoudiger is.

‘Door melkzuur te combineren met alcohol krijgen we een vluchtige vloeistof. Die verdampt aan een lager kookpunt dan melkzuur op zich en zo besparen we energie. De dampen die vrijkomen, sturen we door een buis. Daar ontstaat met behulp van een katalysator een chemische reactie: melkzuur en alcohol worden weer van elkaar gescheiden, twee melkzuurmoleculen binden zich aan elkaar en vormen samen één lactidemolecule.’

 

Het proces levert een zuiver eindproduct op

en dat is nodig om bioplastic van hoge kwaliteit te maken’  

Michiel Dusselier 

 

De nieuwe methode biedt verschillende voordelen, aldus professor Michiel Dusselier (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

‘Het eindproduct is een zuiver lactide en dat is nodig om een PLA van hoge kwaliteit te kunnen maken. We gebruiken geen toxische oplosmiddelen en de bijproducten aan het eind van het proces zijn volledig recycleerbaar. Financieel is het ook interessant omdat de omzetting in één stap gebeurt. Een bijkomend voordeel is dat onze methode eenvoudig kan ingepast worden in bestaande productieprocessen van PLA.

(Nieuwsdienst KU Leuven ) 

 

KERK & CO - LEUVEN

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan je enkele kerken van Leuven en het Anatomisch Amfitheater gratis gaan bezoeken. 

 

 

*Sint-Pieterskerk  

Grote Markt – elke dag: 10 tot 16.30 u.; zon- en feestdagen:  11tot 16.30 u.

 

*Sint-Jan-de Doperkerk  

Groot Begijnhof - dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

*Sint-Jan-de-Evangelistkerk 

Abdij van Park, Heverlee – elke vrijdag & zondag: 11.30 u. tot 17 u.

 

*Sint-Kwintenskerk 

Naamsestraat 160A – dinsdag tot zondag:13.30 tot 16.30 u.

 

*Sint-Geertruikerk  

Halfmaartstraat – dinsdag tot zondag: 13.30 – 16.30 u.

 

*Sint-Antoniuskapel  

Pater Damiaanplein – elke dag: 9 u.-18 u. 

 

 

*Anatomisch Amfitheater  

Minderbroederstraat 50 – dinsdag tot zondag: van 13.30 tot 16.30 u.

 

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000 Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleuven.be  

 

 

CASABLANCA 

Casablanca Kessel-Lo vecht tegen vooroordelen

De jongeren van de Casablanca-wijk zijn de kwalijke reputatie van hun buurt beu en hebben samen met enkele jeugdwerkers van de stad, het project Casablanca Goes Casablanca op poten gezet.

Een internationale uitwisseling met een vrijwilligersorganisatie in het Marokkaanse Casablanca moet het hoogtepunt worden.

“Het is een feit dat mensen vaak verschrikt opkijken wanneer het gaat over Casablanca-wijk”, zegt jeugdwerker Mohammed Aoragh. “Deze wijk is eigenlijk niet anders dan een andere wijk, enkel kleuriger en met meer uitgesproken groepsdynamiek omdat de jongeren bepaalde roots delen. Dat versterkt bij heel wat mensen bepaalde vooroordelen.”

Om de sociale banden met de buurt te versterken organiseerde de groep het afgelopen jaar al heel wat activiteiten en ook in de toekomst staan er heel wat op de planning.

Zo wordt eind juni een voetbaltornooi georganiseerd in samenwerking met de politie.

De financiële middelen die ingezameld worden, zullen geïnvesteerd worden in een weeshuis in het Marokkaanse Casablanca.

Meer info:

https://risovlb.be/project/leuven-buurtwerk-casablanca  

 

(jvb – Deze Week - Streekkrant Leuven – Week 23)

 

 

 

SOCIALE KRUIDENIER 

 

 ‘De Sociale Kruidenier in Hal 5 heeft een nieuwe naam gekregen en gaat voortaan door het leven als Het Perron. Dominique die de winnende naam inzond, kreeg een volle winkelmand. De jury viel voor deze naam omdat Het Perron verwijst naar een toegangspoort tot heel wat sociale kontakten, een wachtplaats maar ook een vertrekpunt, en uiteraard met een knipoog naar de oorsprong van de activiteiten in de Centrale werkplaatsen, nl. een stelplaats voor treinen.   

 

De Sociale Kruidenier is een samenwerking tussen de Leuvense organisaties Riso Vlaams-Brabant, De Ruimte, CAW Oost-Brabant en Buurtwerk ’t Lampeke, en stimuleert een nieuwe manier van winkelen. Men wil er mensen met een laag inkomen aan een betaalbare prijs laten winkelen in een omgeving waar ook plaats is voor ontmoeting, een kop koffie en een gezellige babbel.

 

Het concept draait op solidariteit tussen mensen, en daarom zijn er twee prijzen: een prijs voor wie het financieel moeilijk heeft en een gewone, eerlijke handelsprijs voor mensen met voldoende inkomen.

 

De werking gaat hand in hand met een sterke vrijwilligerswerking, ondersteund door professionele medewerkers van de organisaties, waarbij mensen met en zonder armoede-evaring samen de winkel beheren.

(Kenny Hennens – Rondom ons – Leuven 18 mei 2018)

 

Zie je jezelf als chauffeur, in de winkel of het magazijn, bij de communicatie of andere vormen van ondersteuning? Kom dan zeker eens langs of laat jouw gegevens achter op onze website:

www.socialekruideniervlb.be -  info@socialekruideniervlb.be 

 

Sociale kruidenier  

Hal 5, Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo  

Openingsuren winkel: Di., Wo. en Vr.: van 13 tot 17 u. - Do. van 13 tot 19 u.

Openingsuren Bar: Wo., Do. en Vr. van 11 tot 24 u. – Za.: van 9 tot 24 u. – Zo.: van 11 tot 22 u.

 

 

 

 

HERLEVEN

Het leven in Leuven na de Wapenstilstand  

 

 

 

Grote Tentoonstelling in Leuven

van 9 mei tot 11 november 2018

Hoe herleeft een stad na een wereldoorlog? Hoe krabbelen de inwoners opnieuw recht en nemen ze de draad van hun leven opnieuw op?

Met de Expo Herleven wordt stilgestaan bij het leven in Leuven na 1918, toen de Eerste Wereldoorlog beëindigd werd.

 

Sinds vier jaar geleden het begin van de Eerste Wereldoorlog uitvoerig herdacht werd, volgde het ene herdenkingsmoment de andere tentoonstelling op. Daarbij werd vaak gefocust op het begin van de oorlog en de gruwel die daarmee gepaard ging. Wat echter lange tijd onderbelicht bleef, was het einde van de oorlog. Wat nà het ingaan van de Wapenstilstand op 11 november 1918? Bijna honderd jaar later wordt de leemte aangevuld in de gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat, waar je tot 11 november Herleven, Leuven na 1918 kan bezoeken.

 

“De tentoonstelling komt er omdat het stadsbestuur , na alle herdenkingen en activiteiten rond 1914 ook het einde van de oorlog in de kijker wilde plaatsen”, vertelt Lesja Vandensande, projectcoördinator van Herleven. “Er is immers een heel menselijk verhaal te vertellen over hoe de stad en haar inwoners opnieuw recht krabbelden na het einde van de oorlog. Daarbij willen we niet zozeer het verhaal van de stenen heropbouw brengen, maar over hoe de mensen zelf die periode beleefden.”

 

Stadsarchief 

Dat wordt in de tentoonstelling gedaan aan de hand van enkele personages, die het hedendaagse bezoekers gemakkelijker zal maken zich te identificeren met Leuvenaars van een eeuw geleden.

“We hebben ons gebaseerd op authentieke verhalen en documenten, veelal afkomstig uit het stadsarchief”, zegt Vandensande. “Daarmee hebben we verschillende verhalen kunnen maken, bijvoorbeeld eentje vanuit het perspectief van een jonge Leuvenaar, die een en ander herkenbaar moet maken voor jonge bezoekers.”

Op die manier krijg je te zien hoe de inwoners van de stad wonen, leven, werken en zich ontspannen na de Wapenstilstand. Daarbij wordt ook stilgestaan bij hoe toen omgegaan werd met het drama dat net achter de rug was.

“Mensen vroegen zich dat toen af: Hoe moeten we ons die oorlog nu herinneren, die net achter de rug is? Op een militaristische manier? Of anders?”

 

Unieke inkijk   

Met Herleven wordt in de eerste plaats op Leuvenaars gemikt;die willen ontdekken hoe de eerdere inwoners van hun stad doorheen een moeilijke periode gingen. Maar ook voor bezoekers die Leuven aandoen, biedt de expo een unieke inkijk in een brok geschiedenis die lang niet ontsloten was.

Info: www.herleven.be

((jvb) Deze Week – De Streekkrant Leuven – Week 22)

 

 

SPEEL- EN SPORTPLEINEN 

De vakantie nadert. Veel tijd om te spelen!

Leuven telt maar liefst 76 plekken waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Je vindt er in totaal 523 speeltuigen, waaronder 17 veertoestellen,

17 glijbanen en 39 schommels.

De langste glijbaan is 18 meter lang en vind je in Park Michotte.  

 

Sporters kunnen terecht op 16 plekken waaronder Hoogveld, het Van Waeyenbergpark, en de Philipssite.

Alle velden samen zijn goed voor 64 voetbalvelden, 37 basketbalringen en 1 volleybalnet.

 

Op zaterdag 30 juni opent de speeltuin in Park Belle-Vue. Je vindt er onder meer drie glijbanen, 2 klimtorens en 1 touwenparcours.

Iedereen is welkom op de officiële opening van 10 tot 12 uur.

 

Is er speeltuig defect, dan kan je dat altijd online melden. Op de website vind je ook een overzicht van alle speel- en sportplekken.

 

www.leuven.be/speel-en-sportplekken

Telefoon 016 27 27 50

(Stadsmagazine LVN – juni 2018)

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten 

*Dinsdag 26 juni 2018 – Hoegaarden – hellingen (73 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

*Vrijdag 6 juli 2018 -  Heist-op-den-Berg - vlak (74 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

 

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

*Donderdag 28 juni 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 26 10 95

 

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

*Dinsdag 3, 17 en 31 juli 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016 44 32 45

 

 

 

ZOMERACTIVITEITENIN SENIORAMA

*Dinsdag 26 juni – 13.10 u.

De Wijnpers Leuven

Code: Z 5 - Bijdrage: € 4 - Gids: plaatselijke gids

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

*Dinsdag 3 juli – 13.10 u.

Grafica Els Vos

Code: Z 6 - Bijdrage: € 4 - Gids: Els Vos

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

*Dinsdag 10 juli – 13.20 u.

’t Silsomshof  

Code: Z 7 - Bijdrage: € 4 - Gids: plaatselijke gids

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

 

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14

activiteiten@seniorama.be  

www.seniorama.be  

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009