St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  17   25 april 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITAIRE CORRIDOR 

 

“Ik was vreemdeling, jullie hebben mij opgenomen.”

 

Ik zou willen dat alle mensen van goede wil een mondiale revolutie van liefde zouden organiseren. We kunnen niet meer op deze aarde leven volgens de wet van oog om oog , tand om tand. Vandaag de dag is er een extreem  dringende nood aan dialoog en verzoening!  Einde  bericht. Deze oproep  werd gedaan door de Syrische katholieke priester Jacques Mourad, ex-gevangene van I.S.

Terwijl deze tekst neergeschreven werd, waren er extra nieuwsuitzendingen op de televisie over de tegenaanval  in Syrië door de V.S., Groot-Brittannië en Frankrijk   als reactie na  de gifgasaanval op de stad Doema.

“De Sant Egidio-gemeenschap, staatssecretaris Theo Francken en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten in België sloten een overeenkomst voor de opvang van 150 kwetsbare Syrische  vluchtelingen. Hiervan zullen 100 vluchtelingen opgevangen worden door de  Belgische bisdommen.” Deze humanitaire corridor wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van Caritas International. Zij bieden zowel hier als in de vluchtelingenkampen de nodige ondersteuning.

Durven wij nog hopen op een betere wereld?

Een groep vrijwilligers uit de Pastorale zone Kessel-Lo heeft een nieuwe werkgroep gevormd. Het is de bedoeling dat ook wij  aan een Syrisch vluchtelingengezin een nieuwe thuis proberen  te bieden.  Gaat dat lukken? Wij  doen ons best om te slagen in ons opzet. Wij zijn er ons  wel van bewust dat dit slechts een heel kleine druppel is op de spreekwoordelijke hete plaat.                                                

Momenteel  koesteren wij een grote wens: “Blijf ook jij  geloven dat liefde , respect en dialoog  het juiste antwoord zijn op het grote kwaad in deze wereld?!”   

Momenteel zoeken wij een woning(huisje of appartement) binnen Groot-Leuven, met 2 slaapkamers, voor de maximale prijs van 650 euro (gemeenschappelijke kosten inbegrepen) . Tips zijn altijd welkom! 

Op termijn zoeken wij ook een beperkte hoeveelheid huisraad.  Maar momenteel weten we zelf nog niet wat we zullen nodig hebben. We weten immers nog niet hoeveel en welke  personen (volwassenen en kinderen) ons worden toegewezen.

Er blijven nog veel vragen onbeantwoord, maar samen geraken we erdoor. 

Eventuele tips voor een goedkope woonst kan je steeds doormailen naar 
jos_Aerschot@hotmail.com  ( voor Denise Meeus)                                                                                           

Moge het jullie allen zeer goed gaan!!!                                                                                                                                  Namens de werkgroep Humanitaire Corridor.

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Misschien schept juist de hedendaagse verontrusting in de Kerk de voorwaarde dat er van alle zijden iets ondernomen wordt om de Kerk meer te doen zijn wat ze eigenlijk is: een minderheid in dienst van een meerderheid.

Baers

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De Kerk wordt altijd vernieuwd vanaf de rand maar niet vanuit het centrum, instituten hebben hun eigen dynamiek en hun eigen problemen, en vernieuwing heeft de neiging om niet uit de centrale spanning te komen. Niemand plande de rol die de benedictijner monniken zouden spelen in de geschiedenis van de Kerk en Europa, en het onderricht van meditatie en contemplatie. Voor veel mensen zijn er, behalve de verbondenheid  met hun eigen parochie, heel wat interparochiale banden en netwerken die hen voeden en in leven houden.

Rowan Williams – Uit ‘Stilte en honingkoek: Wijsheden uit de woestijn ‘

Onze derde meditatie-avond in april is op maandag 30 april 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

 

 

AAN TAFEL 

 

 

 

Welkom allemaal op deze bijzondere avond rond dit licht, dit boek en deze tafel. 

Mogen zij symbool staan voor wat ons hier samenbrengt en verbindt en dit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Inleiding  

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,

hoe wij genezen van heersen  en misverstaan.

 

Het is de tafel van de herinnering:

Jezus de mensenzoon, gebroken en gedeeld.  

 

Het is de tafel van Gods Rijk:

iedereen uitgenodigd,

overvloedige verzadiging

hier en nu reeds begonnen

door Jezus, dienaar zonder macht

en door velen die hem volgen-

 

 

Lezing Psalm 116: 1, 4 en 6.1

Deze psalm geeft een boodschap van vertrouwen

 

Evangelielezing 

Voor de evangelielezing gingen we kijken bij Nico ter Linden en diens ‘Koning op een ezel’.(p186 ev)  De schrijver brengt het verhaal als een gesprek tussen de evangelisten Lucas en Matheus die herinneringen ophalen.

 

"We gaan het paasmaal vieren in Jeruzalem, net als altijd." zei Jezus.

“Vanavond, aan tafel, zal iedereen terugdenken aan de tijd dat het volk Israël eeuwen geleden in Egypte gevangen zat, in het land van de piramiden. Een farao stond er aan de top, een oppermachtig man, en helemaal onderaan crepeerden de slaven uit Israël.”  

 

Jezus vraagt Jacobus en Johannes om in Jeruzalem alles voor het paasmaal te gaan klaarmaken.

 

"Als je in de stad komt, zul je een man zien die een grote kruik water draagt. Volg die man. Hij zal een huis binnengaan. Vraag hem of wij daar in de bovenzaal het paasmaal mogen houden.”

 

Jezus en zijn apostelen vieren het paasmaal op de wijze waarop ook de andere Joden dat doen. Maar dan maakt Jezus die avond anders, onvergetelijk voor hen.

 

‘Na het maal stond Jezus op. Hij trok zijn bovenkleed uit, goot water in een wasbekken, begon onze voeten te wassen en droogde ze af met een doek.

Doodstil was het in de bovenzaal. ‘

 

Petrus weigert echter zich de voeten te laten wassen. Hij wilde Jezus wel dienen, maar hij wilde niet door hem gediend worden.

 

"Rabbi, ik wil niet dat jij mij de voeten wast."

Jezus keek hem aan en zei: "Wanneer ik jou de voeten niet was, Petrus, dan hoor jij niet bij mij."

 

Dan laat Petrus, geschrokken door die woorden, zich toch de voeten wassen.

 

“Begrijpen grijpen jullie wat ik heb gedaan?" vroeg Jezus.

"Zoals ik jullie de voeten heb gewassen, zo moeten jullie elkaar de voeten wassen.

Ik ben gekomen om te dienen, en jullie moeten doorgaan met dienen als ik er niet meer ben."

 

‘Stilletjes zaten we te eten, we wisten niet goed wat te zeggen.

Johannes kreeg een vreemde gedachte, vertelde hij achteraf: straks wordt er nóg een paaslam geslacht, dacht hij, straks vloeit het bloed van Jezus. Hij huiverde. ‘

 

Ineens zei Jezus: "Brood is eigenlijk iets geheimzinnigs.  Je kunt ervan leven, maar er zijn graankorrels voor doodgegaan. En wijn is ook iets geheimzinnigs, als je er over nadenkt. Er heeft een druiventros voor gebloed, maar er is een beker kostelijke wijn voor in de plaats gekomen."

 

Buiten was het intussen donker geworden, en het paasmaal liep ten einde.

Maar Jezus wilde nog wat zeggen, en wat hij zei, zijn ze nooit meer vergeten.

Hij brak het brood en deelde het uit: “Neem en eet, dit is mijn lichaam.”

Hij gaf de beker met wijn rond: “ Dit is mijn bloed” .

 

Eigenlijk waren die woorden een gebed:

"Vader in de hemel, als ik moet sterven, laat mijn dood dan zijn als de dood van de graankorrel en als de dood van de druiventros. Laat mijn manier van leven en mijn manier van sterven als brood en wijn zijn voor iedereen die mij wil volgen. Laat het zo mogen zijn, van waar de zon opkomt tot
waar zij ondergaat en van nu aan tot in eeuwigheid."

 

Duiding

We brachten jullie het lange uitgebreide verhaal. Enerzijds kennen we het maar al te goed en misschien kijken we daarom over de radicaliteit van het verhaal heen. De lijdende dienaar, hij die de voeten wast, hij die groot is door klein te zijn.

 

En alhoewel we dit volmondig belijden en ook iedere viering ter nagedachtenis deelnemen aan de communie, blijft het iets dat in het dagelijkse leven vaak tussen onze handen doorglipt.

In de huiselijke spanning, wie dient hier wie? Maar ook op het werk, in de omgang met ruimere familie en vrienden.

 

En wanneer word je van welwillende dienaar, slaafje van de anderen, meid of knecht van alle werk? En vooral als je de zaken weer in evenwicht wil brengen, hoe doe je dat dan op een constructieve manier zonder gevoed door frustratie, onbegrip en vermoeidheid meer energie te verspillen én een positieve verandering te brengen naar een gedragenheid van samen, dan dat je wat verder in jezelf grommelt en je neerlegt bij de situatie.

 

Het is een hemels ideaal, maar een zware inspanning om het als dagdagelijkse richtlijn voor je te houden en er in volharding naar te handelen. Om nog maar te zwijgen van hoe het verhaal verder nog handelt over verraad, over angst en hoe het hoofdpersonage toch -ondanks twijfel en angst- zijn weg blijft gaan. Ik laat het verhaal verder graag voor zich spreken.

Het mag ons helpen om aan die tomeloze en grenzeloze liefde mee gestalte te geven.

 

Voorgangers Majo Werrebroeck, Hermien Den Tandt, Chris Willocx, Theo Desteghe

 

In de hof van Getsémané 

Verhaal: Nico Ter Linden. ‘Koning op een ezel’

 

Enkele fragmenten :

‘Toen zijn zij naar de Olijfberg gegaan,' zei Lucas, 'naar de hof van Getsémané. Jezus wilde er gaan bidden, hij hield van die plek.'

'Denk je dat Jezus bang was om dood te gaan?' vroeg Matteüs.  

'Ja,' zei Lucas. 'Maar hij was ook sterk. Hij had gemakkelijk kunnen vluchten, de Olijfberg over, het bergland van Judea in, maar hij deed het niet. Het lied dat ze aan tafel gezongen hadden, gaf hem kracht: Als God mijn vriend is, wat kan een mens mij dan nog doen?

Wie dat gelooft, krijg je nooit klein. ‘

 

Jezus maakt zich zorgen om zijn leerlingen. Zij zullen worden als schapen zonder herder.

In Getsémané trekt Jezus zich terug om te bidden.

 

Ergens tussen de bomen knielde Jezus neer, met zijn mantel om zich heen geslagen, ineengedoken. “Abba,” zegt hij, “Vader, die beker van het lijden, moet ik die echt leegdrinken? Kunt u die beker niet aan mij laten voorbijgaan?”

 

Als Jezus bij zijn leerlingen terug keert liggen ze te slapen.

 

Jezus ging terug naar de plek tussen en bomen en weer knielde hij neer. “Abba,” zei hij, “ik ben zo alleen. Laat mij net zo mogen sterven als ik heb geleefd, trouw aan u.”

 

Als Jezus terugkeert liggen de leerlingen weer in slaap.

 

Voor de derde keer knielde Jezus tussen de bomen neer. “Abba,” zei hij “UW wil geschiede, niet MIJN wil. Ik weet dat het uw wil dat ik blijf zeggen wat in uw naam gezegd moet worden en dat ik doorga met te doen wat in uw naam moet worden gedaan. Uw wil geschiedde! Ik zal niet vluchten, het bergland in. Als het moet, zal ik de bittere beker drinken.”

 

Als Jezus voor de derde keer terugkeert komen soldaten met fakkels door het bos naar hen toe; Judas loopt voorop. Het ogenblik is aangebroken waarop Jezus wordt gevangen genomen. 

 

Slot en kruisteken  

"Dat we openbloeien tot vrije 'opgewekte' mensen,

hoop in een wereld vol angst en geweld"  Marc Lagae.

 

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat

geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.

Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

 

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd

Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.

Zo’n God zijt Gij, een levende nabije. (K.Gelaude/A.Malfiet)

 

Chris Willocx en Lieve Neukerman – Uit de Viering van Witte Donderdag in het Don Bosco centrum.

 

I

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

              

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 25 april

VM: OKRA Teamvergadering

NM: SAMANA Vorming

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 26 april

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 27 april

VM en NM: ARK -  Bar Michotte

AV: Koor Dissonant

 

Zondag 29 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 1 mei

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 2 mei

NM: Liturgie + catechese

20 uur: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 26 april

11.00 uur Lentefeest Samana

 

Vrijdag 27 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 1 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 3 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 4 mei

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

Pater Willy Polders laat ons weten dat hij, ondanks zijn verhuis naar San Félix, het reilen en zeilen in de parochie Campo Rico van nabij blijft opvolgen.

Hij laat ons ook kennis maken met een aantal jongeren die, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeien, de hoop op een betere toekomst niet opgeven.

Vandaag laten we hem aan het woord over zijn verhuis. 

 

 

Pater Willy Polders

 

 

Ik ben verhuisd

Vandaag acht dagen geleden ben ik verhuisd naar San Félix, een stad op negen uur rijden van Caracas. Ze hebben het mij gevraagd om hier te helpen in een grote parochie van de Salvatorianen. Het is een uitgestrekte parochie met veel barrios, armzaliger dan Campo Rico. Ik heb dit aanvaard zolang mijn krachten dit toelaten. Op dit ogenblik is het klimaat gunstig, rond de achtentwintig graden, maar binnenkort zal de temperatuur meer dan dertig graden bedragen.

 

Kort vóór de verhuis ben ik nog in Campo Rico geweest en heb ik de kinderen een interview afgenomen. In de toekomst zal Francisco Rodriguez dit doen. Hij is trouwens altijd aanwezig geweest bij alle interviews. Hij zal dat blijven doen in mijn plaats. Ik heb hem gevraagd teksten voor het boekje te schrijven, die ik dan vertaal, ofwel me gegevens te bezorgen waarover ik dan een artikel zal schrijven. Ook Ana de Fernández was steeds aanwezig bij het afnemen van de interviews. De laatste keren zorgde Pater Luis voor het maken van de foto’s. Het is dus een kleine ploeg: Francisco, Ana en Pater Luis. Ik denk wel dat het zal lukken, vooral omdat Francisco en Ana de geschiedenis van het werk van Pater Eugenio goed kennen en sterk gemotiveerd zijn.

 

Van mijn kant blijf ik verbonden met Campo Rico. Bovendien wonen en werken hier in de parochie de dochter van Luis Silva en haar man.

Pater Willy

 

Wij blijven steunen 

Dankzij de steun van het Caracashulpfonds houden de vertrouwelingen van Padre Eugenio het vol om naar zijn voorbeeld op te komen voor de kansarmen in Campo Rico.

Met jullie steun aan het project van de studiebeurzen beantwoorden jullie consequent de oproep voor een rechtvaardiger samenleving in het verre Caracas.

Uit de vele dankbrieven die we ontvangen blijkt hoe zinvol onze jaarlijkse financiële steun voor de bewoners van Campo Rico is.

 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke tijden nu in Caracas.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Waarvoor onze dank!

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Knopkesweekend 

Van vrijdag 25 tot zondag 27 mei 2018

 

De Bonkelaar organiseert voor de 4de maal het Knopkesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

 

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

 

Voor deze editie staan er volgende vrijblijvende activiteiten op het programma:

Bezoek aan Riveo

Neem een duik in het mysterieuze universum van de rivier en ontdek alles wat u nog niet wist over het leven in het ondiepe water. Het centrum voor rivierinterpretatie ligt aan de oevers van de Ourthe in Hotton en initieert u in de discrete maar boeiende natuur die ons en de rivier omringt. Via een 12 meter lange gereconstrueerde rivierarm en 16 aquariums maakt u kennis met het leven van de vissen in onze rivieren. De flora wordt u gepresenteerd in onze uitzonderlijke thematuinen over een oppervlakte van 1.500 m2.

Meer info op http://www.riveo.be

 

Bezoek aan de markt in Houffalize

Op zaterdagvoormiddag is er wekelijkse markt in Houffalize, een ideale gelegenheid om nog wat extra inkopen te doen of om gezellig rond te wandelen.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder van 18 jaar: 10 euro pp/dag

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/dag

6 t.e.m.12 j.: 6 euro pp/dag

4 t.e.m. 5 j.: 4 euro pp/dag

0 t.e.m. 3 jaar: gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.  

 

We eten en koken samen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meeneemt.

 

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Op naam van: Nele Steeno  

Vermelding:Knopkesweekend 2018 + naam + datum

 

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken

Toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp  

 

Verantwoordelijke: Hans & Vicky

Telefoon: 0498/20 53 89

E-mail: johanswillems@telenet.be  

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

 

Zonder zorgen in de zon

 

Voel jij je ook veel energieker en vrolijker als de zon schijnt? De warmte en het licht van de zon bezorgen de meeste mensen een aangenaam gevoel. Zonnestralen zijn echter ook schadelijk voor de huid. Zonnebrand, zonnebank,... verhogen het risico op huidkanker.

De meeste vlekjes op je huid zijn ongevaarlijk. Deze goedaardige vlekjes kenmerken zich door een duidelijk afgelijnde ronde of ovale vorm en een homogene kleur.

Wanneer de normale celgroei ontregeld wordt, kunnen gezwellen of tumoren ontstaan. Er zijn verschillende soorten huidkanker, waarvan melanoom de meest kwaardaardige vorm is. Het is belangrijk om regelmatig je huid na te kijken en om bij elke verandering in je huid je arts te raadplegen en verdachte vlekjes snel te laten behandelen.

Het aantal mensen met huidkanker is de laatste jaren fors toegenomen.

In Vlaanderen alleen al stellen we vast dat er een verdrievoudiging op 10 jaar tijd is. Gelukkig kent huidkanker een relatief laag sterftecijfer, maar de kans op huidkanker blijft vrij hoog: 1 op 5 personen ontwikkelt tijdens zijn leven een vorm van huidkanker en 1 op 75 personen een melanoom.

Om het belang van zonnebescherming te benadrukken, organiseert CM-kern Leuven-stad het infomoment ‘Zonder zorgen in de zon’. Op dit infomoment komt dermatoloog Stefan Kerre spreken over hoe we het risico op huidkanker kunnen beperken. Zonnecrèmes en het tijdig opsporen van huidkanker spelen hierbij een cruciale rol. U krijgt op dit infomoment een antwoord op onder andere volgende vragen: hoe kan ik veilig zonnen? Hoe gebruik ik best zonnecrèmes? Hoe kan ik alarmsignalen van mijn huid herkennen?

Op voorhand inschrijven is verplicht. Deelname is gratis.

Praktisch

Wanneer:

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur

Waar:

Romaanse Poort - lokaal A13, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Meer info en inschrijven:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Leuven-stad

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven  

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

De manier waarop wij een grens oversteken – de wachtrijen, de paspoort- en visa controle en het occasionele scannen van vingerafdrukken en irissen – roept meestal niet veel vragen op, hooguit wat irritatie. Het vertraagt onze reis, maar we hebben het aanvaard als een essentieel onderdeel van menselijke mobiliteit.

Toch zijn die praktijken niet zo oud en hebben ze een specifieke ontstaansgeschiedenis die nauw verbonden is met migratie en ideeën over migranten.

 

 

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks 

 

 

 

 

PRIJS VAN DE VRIJWILLIGER

 ‘Sociale Kruidenier’ wint ‘Prijs van de vrijwilliger’

 

‘Beweging.net’ reikte recent al voor de 22e keer haar ‘Prijs van de vrijwilliger’ uit ter gelegenheid van haar jaarlijks trefmoment. Met deze prijs wil Beweging.net het belang van het ‘onbezoldigd vrijwilligersschap’ blijvend onder de aandacht houden.

 

Dit jaar ging de prijs naar de vrijwillig(st)ers van de Sociale Kruidenier in Leuven, de solidaire buurtwerking die is gevestigd in Hal 5 in de Locomotievenstraat in Kessel-Lo.

Je vindt er voeding, verzorgings- en huishoudproducten, maar ook interessante koopjes. Bovendien is de Sociale Kruidenier ook een ontmoetingsplaats voor alle klanten en mensen uit de buurt.

De winkel zorgt er voor dat mensen met een beperkt budget kwaliteitsvolle producten kunnen aankopen.

De werking is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers.  

 

Sociale Kruidenier - Meer info:

Openingsuren: Dinsdag, woensdag en vrijdag, van 13 tot 17 uur.

info@socialekruideniervlb.be

www.socialekruineniervlb.be/socialekruideniervlb

 

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woensdag 4 april 2018

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opgelet! Dag van de Arbeid: geen lezing op dinsdag 1 mei 2018

 

Dinsdag 8 mei 2018

Het Leuvense studentenprotest in de jaren 1960

Em. Prof. Louis Vos (Faculteit Letteren)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

WOMEN’S WAR

Vrouwen in ’t zwart - Leuven nodigt jou uit voor deze film

Museum M.

Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

28 april 2018 om 16 uur

 

Women’s War, een documentaire van Marika Griehsel over seksueel geweld en verkrachting als oorlogswapen. Het werpt een licht op de verwoestende gevolgen voor de slachtoffers zelf.  

De documentaire is eveneens een eerbetoon aan de toewijding en vastberadenheid van vrouwelijke activisten die zich samen inzetten voor het respecteren van de rechten van de vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in de conflictzones.  

Women’sWar is een film over lief en leed van vrouwen, maar ook over diepe verontwaardiging en de vastbeslotenheid van vrouwen tot verandering.  

 

Met aansluitend een panelgesprek.

Inkom gratis.

 

 

 

 

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Hoe vul ik mijn belastingen in via internet? 

Meer en meer mensen gebruiken Tax-on-Web. In deze cursus leer je wat je nodig hebt om je belastingsformulier online in te vullen. Je leert wat je met je elektronische identiteitskaart allemaal kan doen en je installeert zelf de e-ID kaartlezer. We tonen je ook hoe je toegang krijgt tot Tax-on-Web via een token. Je leert hoe je de belastingsaangifte stap voor stap invult. Let op: je krijgt in deze cursus geen fiscaal advies.

 

Wanneer 

Donderdag 3 mei 2018 - Van 13.30 tot 16.30 u.

 

Plaats van samenkomst :

LDC Ter Vlierbeke, Rustoordlaan 3 – 3010 Kessel-Lo

 

Begeleiding: Ilse Depré

 

Praktische info: Meebrengen: je digitale identiteitskaart met bijhorende PIN-code

 

Prijs: 13.00 euro – Reductie: 9 euro 

 

Partners:LDC Ter Vlierbeke – Zorg Leuven

 

https://www.vormingplusob.be/hoe-vul-ik-mijn-belastingen-internet-18

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR

Ook in het wzc Edouard Remy zijn vrijwilligers onmisbaar

 

De vrijwilligersploeg van het woonzorgcentrum bestaat uit 77 paar sterke handen, die samen met meer dan 15.000 uren aan belangloze inzet, het leven van de bewoners een stuk aangenamer maken.

De jongste vrijwilliger, Jef, is 22 jaar. Hij is student en komt voor zijn lessen helpen bij het ontbijt op de afdeling Van Zomeren. Tussendoor duikt hij ook af en toe op bij de activiteiten.

De ancienne is Marie, zelf al 88 jaar, maar nog kranig genoeg om anderen te helpen.

Omdat ze zo waardevol zijn voor het geluk van de bewoners, blijven ze in het woonzorgcentrum sterk inzetten op vrijwilligerswerk.

Wie zich geroepen voelt, kan een kijkje nemen op www.zorgleuven.be

 

Woonzorgcentrum wzc Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, bus 1 – 3000 Leuven

Telefoon: 016 24 84 20

E-mail: edouardremy@zorgleuven.be

 

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woensdag 28 maart 2018

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km )

Dinsdag 1, 15 en 29 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016 44 32 45

 

Fietsdagtochten  

Vrijdag 4 mei 2018 – Peulis - vlak (74 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

VOETVERZORGING IN SENIORAMA

Woensdag 2 en 16 mei 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 3 en 17 mei 2018 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

BIJENPLAN VAN LEUVEN

 

 

‘Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie’, zegt schepen Ridouani van Leuven.

Maar bijen hebben het moeilijk in onze contreien. Hun aantal gaat achteruit, onder invloed van gebruik van pesticiden en een minder natuurlijke leefomgeving. Om onze bijenpopulatie een boost te geven, lanceerde het stadsbestuur een bijenplan.

 

‘Eén van de acties is de gloednieuwe bijenwagen, een oude werfwagen die speciaal is omgebouwd tot een mobiel informatiepunt over bijen. 

Wie in Leuven iets rond bijen wil organiseren, zoals een kinderworkshop of een infoavond voor buurtbewoners, kan de bijenwagen aanvragen bij de afdeling Groenbeheer Zo willen we zoveel mogelijk Leuvenaars informeren over de wondere wereld van de bijen.’

 

Stadsimker Staf Kamers kreeg de eer om als eerste de bijenwagen te gebruiken. Hij deelde op de Oude Markt bijenvriendelijk bloemenzaad uit en gaf info over hoe je je tuin optimaal kan inrichten voor de bijen.

Ook aan het onthaal van het stadskantoor, in de Kruidtuin en in de bib kan je gratis een zakje bloemenzaad krijgen.

 

Het bijenplan gaat nog verder met de opening van een nieuwe bijenhal in de Abdij van Park in Heverlee.

 

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt overigens dat de aanpak vruchten afwerpt want meer dan de helft van de in Vlaanderen voorkomende bijensoorten is in Leuven terug te vinden.

 

(Bart Mertens – Leuven Actueel -4

 

Laatst bijgewerkt: 25 april 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009