St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  16   18 april 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITAIRE CORRIDOR 

 

“Ik was vreemdeling, jullie hebben mij opgenomen.”

 

De zonale ploeg, waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze pastorale zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen (families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen toekomen in 2018.

 

Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

 

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25,35). Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij.

Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn…

 

Zorgen voor huisvesting geeft nog problemen. En de tijd begint te dringen.

Weet je een oplossing of wil je meewerken:

Neem dan contact op met meewerkend priester in Kessel-Lo: Fons Boey.

Seintje op alfonsboey@gmail.com  of telefoneer naar 0474/29 37 62 

Dank!

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Elkaar werkelijk durven toelaten in het eigen leven, niet alleen welwillend luisteren, maar met elkaars vragen bezig zijn, dat brengt risico's mee: want het overschrijdt vaak de grenzen die het eigen verlangen naar veiligheid en rust of naar carrière getrokken heeft. En vraagt deze openheid ook niet om elk nieuw geluid tot zich door te laten dringen in plaats van het bij voorbaat te verwerpen omdat het uit een bepaalde hoek komt?

Tine Govaart – Halkes  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Haast alle christenen hebben een functioneel idee meegekregen over het nut van de plaatselijke christengemeenschap: zij brengt ons samen voor de sacramentele eredienst (die vaak als routinetaken gezien worden).

Maar ik denk dat we daarvan enigszins moeten loskomen en erkennen dat we behalve voor de sacramenten ook voor andere dingen, studie en gebed… tijd moeten maken. Degenen onder ons die over de vrijheid beschikken, zouden zich moeten afvragen waar de eenheid van de Kerk ligt en waaruit die eenheid bestaat. Het is een eenheid die fundamenteel bestaat in samen kijken naar Christus en doorheen Christus naar het mysterie van de Vader. Als niet genoeg mensen naar het mysterie kijken, wordt eenheid gezien in functionele termen –vergaderingen plannen, verplichtingen naleven – en missen we het vitale en levende element.

Rowan Williams – Uit ‘Stilte en honingkoek: Wijsheden uit de woestijn ‘

 

Onze volgende meditatie-avond in april is op maandag 16 april 2018. We komen deze maand ook samen op maandag 30 april.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

DE KONING OP DE EZEL 

Inleiding 

Bij zijn  intocht in Jeruzalem zat Herodes hoog verheven op een paard. Hij kwam om gediend te worden. Jezus kwam op een heel andere manier Jeruzalem binnen: gezeten op een ezelsveulen.

 

Wat verwacht je eigenlijk bij een koning? Een gouden koets met een serie paarden ervoor. Of minstens, dat hij hoog te paard gezeten is. Maar een man op een jong ezeltje, met een geïmproviseerd zadel? Dat is eigenlijk een afgang.

 

Hij kwam in ieder geval wel op een rijdier binnen en stapte niet af zoals het gewone volk dat moest doen. Hij bleef zitten zoals een hooggeplaatste. En Hij werd toegejuicht als een Koning: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!! Hosanna in de hemel! (Mc 11,9-10)

Hosha Na betekent in het Hebreeuws: Hosha : red, verlos, help/Na: alsjeblieft .

Verlos ons van die Herodessen, van die Romeinse machthebbers!

En we weten allemaal hoe dit afloopt: Vandaag “Hosanna”, morgen “Kruisig hem”.

 

Wat is de betekenis hiervan voor ons? Hoe moeten wij “die weg” die hij ons voordeed, gaan?

Hoe ver gaan we in het veranderen van onze levensstijl? Hoe ver gaan we in het zoeken naar eenvoud van een reis op een ezelsveulen?  In hoeverre blijven we gehecht aan dat paard?

Vandaag, Palmzondag, worden ons deze vragen gesteld.

Gaan we met Jezus mee op weg?

 

Openingsgebed 

Een man op een ezel.

Geen speciale veiligheidsmaatregelen, geen agenten, geen afzettingen en geen geblokkeerde wegen.

 

Hij was maar de man op een ezel, de koning der armen, de Messias van dienst.

Zonder troon, zonder triomfantelijke en plechtige ontvangst van de overheid, zonder diplomatieke aanwezigheid.

 

Palmliturgie

God, zegen deze groene palmtakken. Ze zijn symbool voor overwinning en rechtvaardigheid:  het rechtvaardige Koninkrijk van God zal overwinnen.

Vervul ons met de kracht van dit geloof, zodat we onze inzet mogen volhouden ook als het moeilijk wordt. Wij vragen het U in de naam van Jezus.

 

Na de viering kan je een palmtakje meenemen en thuis bij het kruisbeeld steken. Door dat te doen sluit je aan bij de bevrijdende beweging van Jezus.

 

Eerste lezing:  Jesaja 50, 4-7

Jesaja getuigt:God heeft me als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Ik ben niet teruggedeinsd. God staat me bij, daarom kom ik niet bedrogen uit.

 

Tweede lezing: Marcus 11, 1-11

Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde twee leerlingen uit om een veulen mee te brengen.

Ze brachten het bij Jezus, wierpen er hun kleren overheen en Hij ging er op zitten en trok zo Jeruzalem binnen.

 

Duiding

Wat betekenen woorden als “dienaar”en “koning”in Jesaja en Marcus vandaag? Ze klinken eigenlijk ronduit feodaal, koloniaal en zelfs patriarchaal.

 

Wie de eerste wil zijn, moet een dienaar zijn, zeggen de bijbelteksten.

De machtigen luisteren naar wat God hen door de stem van kwetsbaren te zeggen heeft.

“Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen”

Aandachtig luisteren naar de meest kwetsbare mensen, hun kant kiezen en zich dan dienstbaar voor hen opstellen: is dat niet de uiteindelijke zin van elke machtspositie? 

 

Maar wie kant kiest voor de kwetsbaren in onze samenleving, krijgt met tegenkanting te maken. Tegen de macht opboksen is hard. Wie tegen de macht van Assad is, die zal het geweten hebben. Wie zich tegen IS verzet, zal het ook geweten hebben.

 

De ethische richting die ons wordt aangegeven in de woorden van Jesaja vandaag is dat de politieke en economische machthebbers in de eerste plaats aandachtig naar de noden van de meest kwetsbaren moeten luisteren. Godsdienst en politiek zijn niet zo strikt gescheiden! Dat maken Jesaja en Jezus bij de evangelisten ons duidelijk.

 

Niet alleen in de politiek maar ook in het privéleven in de relatie tussen mannen en vrouwen moeten mensen afrekenen met macht. Toen Broederlijk Delen dit jaar haar campagne voor Oeganda voorstelde heb ik de werkgroep over feminisme gekozen in hun de strijd voor gendergelijkheid. Ik ben zelf ook in het verleden op inleefreis met BD geweest naar Rwanda.

 

Om eten te bereiden moeten vrouwen in sommige delen van Afrika hout sprokkelen en water halen. Vrouwen moeten steeds langere afstanden lopen om hout te vinden en water te halen. Onderweg worden ze vaak seksueel aangerand door roekeloze handelaars in hout, dierensmokkelaars , ... maar het blijft niet bij deze machtsuitingen. Ook huishoudelijk geweld komt vaker voor.

 

De vraag die partnerorganisaties van BD zich stelden was: hoe kan ik mannen en vrouwen met elkaar in dialoog brengen? Ze maken daarvoor gebruik van interessante methodiek (Gender Acction Learning System)

Aan de vrouwen stelt men de vraag: Waardoor verlies je het meeste energie? Met die bepaalde methode bereikt men dat vrouwen openlijk durven antwoorden op die vraag. En het antwoord is: partnergeweld .

Dank zij deze methode durven ook mannen te praten en is men te weten gekomen dat mannen hun energie verliezen omdat ze hun vrouwen van ontrouw verdenken. Ze willen baas blijven over hun vrouwen. Op de vraag waarom ze de baas willen blijven kwam het antwoord van de mannen: Wij zijn toch de eerstgeschapenen in het scheppingsverhaal van het Oud Testament!! De schepping van Adam en daarna pas Eva uit de rib, weet u nog?….

 

Ik was totaal verbijsterd….Iedereen die deze voorstelling van BD meemaakte reageerde overigens totaal verontwaardigd. Zo zie je maar hoe de bijbel zelfs voor machtsdoeleinden in het privéleven misbruikt kan worden….

 

Samen zorgen voor een betere toekomst vraagt in de eerste plaats om aandachtig naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen. Dat is de boodschap van Jesaja voor ons privéleven.

De narcissen werden verkocht door BD ten voordele van o.m de vrouwen in Oeganda. Ze kunnen met 15 euro een nieuw kookvuurtje kopen dat minder brandhout vraagt…daardoor zijn ze minder onderweg en minder blootgesteld aan geweld en blijft er meer hout over. U hebt met 15 euro zo’n vuurtje gefinancierd.

 

Terug naar de vraag: Wie is eigenlijk die Jezus, Koning van de Joden, Marcus gebruikt het 5X in hfdst 15: de aanklacht van het Joodse gerechtshof tegen Jezus luidt: Hij noemt zich “Koning van de Joden”. Het is een spotnaam en een bedreiging voor de Romeinse machthebbers maar ook van de hogepriesters en zelfs voor de Joodse aristocratie. In het OT is alleen God Koning van de Joden en dat moet Jezus ook geweten hebben. Toch laat Marcus Jezus zeggen “U zegt het” m.a.w. “Ik ben inderdaad de Koning van de Joden”.

 

De evangelist wil hiermee zeggen dat Jezus die God uit het OT wel degelijk is. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereldorde, en ook niet alleen in de eindtijd te plaatsen. Het is hier en nu te realiseren door hem te volgen door te genezen, te helen en te bemoedigen.

 

Jezus wordt ook de Messias genoemd, de gezalfde= Hebreeuws/ Grieks Christos. Wat betekent het om een Gezalfde te zijn?

Het Joodse Paasfeest, Pesach, mag een bevrijdingsfeest genoemd worden want de bevrijding uit Egypte wordt herdacht. De dag voor dit grote bevrijdingsfeest gaat Jezus eten bij Simon een melaatse. Er komt een vrouw binnen en die heeft een kruikje peperdure nardusolie uit de Himalaya bij zich en giet het over Jezus’ hoofd uit. De nardus is bekend om zijn ontsmettende en dus helende en ontspannende werking. De vrouw giet het hele kruikje over hem. Het kostte haar een heel jaarloon! Het is geen plechtig ritueel maar wel een intiem gebaar van liefde en waardering. Nardusolie werd gebruikt omwille van de werking tussen mensen: de olie versterkt de gevoelens van liefde en van nabijheid (Hooglied) Jezus staat in de evangeliën overigens bekend als een man die heel ontspannen met vrouwen omgaat. Hij gaf zich over aan dit liefdevolle vrouwelijke gebaar. Hij prees de vrouw zelfs voor haar zogenaamde verspilzucht en Hij zei expliciet dat men haar overal ter wereld waar het evangelie verkondigd wordt in herinnering moest brengen! Mc. 14

 

Die geur was overigens alleen bestemd voor hooggeplaatste figuren als koningen en priesters. Zo'n kruik kostte ongeveer een jaarinkomen, omdat de nardus alleen in de Himalaya groeit en omdat de olie met stoomdestillatie uit de wortels moest worden gehaald. Dat wijst dus ook heel duidelijk op de bijzondere status van Jezus.", nl. de Koning maar dan een heel nederige en eenvoudige koning, die al zijn talenten vrijwillig inzet om liefdevol en helend in de wereld te staan en die gezalfd werd door een gewone vrouw.

 

Voorbeden

Liefdevolle God, tot U bidden wij

Voor de boerengroepen in Oeganda en ook in het bijzonder voor de vrouwen. Dat zij blijven zoeken naar een dialoog met elkaar en met hun partners om het partnergeweld uit de wereld te helpen, zodat ze met alle beschikbare energie kunnen ingaan op kansen die zich voordoen om hun leven te verbeteren: een beter leven voor zichzelf, hun kinderen en de gemeenschap.

 

Open onze oren

voor de vraag achter de woorden, voor het roepen dat gesmoord wordt, voor het nieuws dat wordt verzwegen.

 

Open oog en oor

voor de knoppen van hoop die ontluiken als groene twijgen in volle winter:

de stappen naar vrede, de inzet die gratis is, het groeien van verbondenheid, het niet meer zwijgen van kleine mensen.

 

Open ons hart voor de stem

die vanuit mensen en structuren diep in ons blijft roepen tot we opstaan en een keuze maken tot ommekeer naar God en mensen toe.

 

Uitnodiging om de petitie  ‘ Help honger de wereld uit.’ te ondertekenen

Met deze petitie vragen we:

Een rechtvaardig landbouw- en een voedselsysteem dat goed is voor natuur en klimaat,

wereldwijd een eerlijk loon garandeert voor de landbouwers,

investeren in boeren die produceren voor de lokale markt,  

de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen .

 

Uit de misviering van Palmzondag in het Don Bosco Centrum

Voorgangers Majo en Ingrid /Voorzanger Lieve /Orgel Herman /Lector Annie

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 18 april

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 19 april

14 uur: Seniorencafé

AV: Parcoeur

 

Vrijdag 20 april

VM en NM: ARK -  Bar Michotte

 

Zaterdag 21 april

NM: Liturgie + Catechese

 

Zondag 22 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 24 april

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 25 april

VM: OKRA Teamvergadering

NM: SAMANA Vorming

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 19 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 24 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 26 april

11.00 uur Lentefeest Saman

 

Vrijdag 27 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

CARACASHULPFONDS

Pater Willy Polders laat ons weten dat hij, ondanks zijn verhuis naar San Félix, het reilen en zeilen in de parochie Campo Rico van nabij blijft opvolgen.

Hij laat ons ook kennis maken met een aantal jongeren die, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeien, de hoop op een betere toekomst niet opgeven.

Vandaag laten we hem aan het woord over zijn verhuis. 

 

 

Pater Willy Polders

 

 

Ik ben verhuisd

Vandaag acht dagen geleden ben ik verhuisd naar San Félix, een stad op negen uur rijden van Caracas. Ze hebben het mij gevraagd om hier te helpen in een grote parochie van de Salvatorianen. Het is een uitgestrekte parochie met veel barrios, armzaliger dan Campo Rico. Ik heb dit aanvaard zolang mijn krachten dit toelaten. Op dit ogenblik is het klimaat gunstig, rond de achtentwintig graden, maar binnenkort zal de temperatuur meer dan dertig graden bedragen.

 

Kort vóór de verhuis ben ik nog in Campo Rico geweest en heb ik de kinderen een interview afgenomen. In de toekomst zal Francisco Rodriguez dit doen. Hij is trouwens altijd aanwezig geweest bij alle interviews. Hij zal dat blijven doen in mijn plaats. Ik heb hem gevraagd teksten voor het boekje te schrijven, die ik dan vertaal, ofwel me gegevens te bezorgen waarover ik dan een artikel zal schrijven. Ook Ana de Fernández was steeds aanwezig bij het afnemen van de interviews. De laatste keren zorgde Pater Luis voor het maken van de foto’s. Het is dus een kleine ploeg: Francisco, Ana en Pater Luis. Ik denk wel dat het zal lukken, vooral omdat Francisco en Ana de geschiedenis van het werk van Pater Eugenio goed kennen en sterk gemotiveerd zijn.

 

Van mijn kant blijf ik verbonden met Campo Rico. Bovendien wonen en werken hier in de parochie de dochter van Luis Silva en haar man.

Pater Willy

 

Wij blijven steunen 

Dankzij de steun van het Caracashulpfonds houden de vertrouwelingen van Padre Eugenio het vol om naar zijn voorbeeld op te komen voor de kansarmen in Campo Rico.

Met jullie steun aan het project van de studiebeurzen beantwoorden jullie consequent de oproep voor een rechtvaardiger samenleving in het verre Caracas.

Uit de vele dankbrieven die we ontvangen blijkt hoe zinvol onze jaarlijkse financiële steun voor de bewoners van Campo Rico is.

 

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke tijden nu in Caracas.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Waarvoor onze dank!

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Midweek wandelen - Lente

Van maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei 2018

 

Op een rustig tempo al wandelend genieten van de streek. We zorgen voor een diversiteit aan afstand en moeilijkheidsgraad. Maar elke dag zijn we in beweging, elke dag heeft zijn wandeling,wat het weer ook zij. Voor eten en gezelligheid zijn we samen verantwoordelijk.

 

De ruime streek rond de molen nodigt ons uit om uit onze luie zetel te komen en onszelf in beweging te zetten. Dit kan in de dichte nabijheid van de molen, maar ook eens wat verder af met een vernieuwend mikpunt. We zorgen ervoor dat niemand moet achterblijven door bv. de dag te splitsen in twee korte wandelingen of een korte en een langere. We bewegen zo goed als we kunnen. Daarnaast maken we het gezellig onder ons.

 

We koken samen: wanneer we op voorhand een specifiek recept (of kookfilosofie) aangereikt krijgen door een deelnemer, kan dat in het menu opgenomen worden en zorgen we voor de nodige ingrediënten.

 

We ontspannen samen: indien iemand van de deelnemers enkele ontspanningsoefeningen, of yoga of turnoefeningen kent, dan geven we de ruimte om die samen te doen: matje(s) meebrengen, gezelschapsspelen, of samen puzzelen, of samen zingen: allemaal ok: wie stelt iets voor en brengt iets mee?

 

We maken geen lawaai, maar luisteren wel naar muziek: als ieder een mooi CD’tje meebrengt en we kiezen een moment om er rustig naar te luisteren, terwijl we puzzelen of een boek lezen, dan leren we misschien iets nieuws kennen of leren we genieten van een muzieksoort die we niet kenden. Of leren we misschien een dansje… Wij zorgen voor de (kleine) muziekinstallatie: als ieder voor een CD’tje zorgt?

 

We geven ons een beetje prijs aan mekaar.

We stellen voor dat elk van de deelnemers, vertelt over een boek dat hij/zij gelezen heeft, en dat hem geraakt heeft. Je kan dat voorbereiden of spontaan vertellen. Misschien is het leuk om het boek mee te hebben en een paar sprekende stukjes uit voor te lezen. Wat raakte je precies, waarom… Zo komen we dichter bij mekaar.

 

Graag bij inschrijven ook een telefoon of sms of mail in verband met eigen inbreng en voorstellen.

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

 

Liefst voor: 8 mei 2018

Inschrijving is pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Vanaf 18 jaar: 20 euro pp/nacht

Rekeningnummer: BE90 7855 1460 7132

Op naam van: Johan Deforche

Vermelding: Midweek wandelen 2018 + naam + datum

 

Meebrengen:

- Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief  

- Wandel- en regenuitrusting : schoenen, paraplu, muts, wandelstokken, rugzakje, warme kleren

- Pantoffels, zaklamp

- Voorstel van recept (op voorhand doorgeven aan organisator)  

- CD (één of meerdere)

- Recentie van een boek of een tekst (en eventueel het boek zelf)

- Yogamatje

- Gezelschapsspel, boek kaarten, puzzel, enz…

 

Verantwoordelijken: Johan Deforche en Chris Declerck

Telefoon: 0498/595 001 of 0495/693 339

E-mail: johan.deforche@telenet.be of chrisdeclerck@telenet.be

  

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

De helft van de mannen boven de 50 jaar heeft te maken met prostaatklachten.

Vaak gaat het om plasproblemen, die door een groeiende prostaat worden veroorzaakt.

De prostaat is een walnootvormige klier die de urinebuis omsluit aan de ingang vanaf de blaas. Na de puberteit kan hij elk jaar wat in grootte toenemen, waardoor de urinebuis wordt samengedrukt.

CM-kern Heverlee wenst het belang van de prostaat in de kijker te zetten en organiseert daarom een infomoment waarop Erik Briers, vertegenwoordiger van de vereniging ‘Wij Ook’ (= lotgenotenvereniging voor patiënten met prostaataandoeningen) je een antwoord geeft op volgende vragen: Wat zijn prostaatklachten en hoe kan je ze opsporen? Wanneer is er mogelijk meer aan de hand dan enkel klachten? Wanneer ga je best naar de huisarts voor een nader onderzoek? Hoe wordt prostaatkanker vastgesteld en hoe wordt deze kanker behandeld? Welke impact hebben prostaatproblemen op je dagelijks leven?

Iedereen welkom. Toegang is gratis.

Praktisch

Wanneer:

Maandag 23 april om 19.30 uur

Waar:

Assistentiewoning Het Molenhof, Burg. Stan. Derijcklaan 3, 3001 Heverlee

Gratis parkeergelegenheid ter plekke

Meer info:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Heverlee i.s.m. vereniging ‘Wij Ook vzw’ en Het Molenhof

 

 

 

Zonder zorgen in de zon

 

Voel jij je ook veel energieker en vrolijker als de zon schijnt? De warmte en het licht van de zon bezorgen de meeste mensen een aangenaam gevoel. Zonnestralen zijn echter ook schadelijk voor de huid. Zonnebrand, zonnebank,... verhogen het risico op huidkanker.

De meeste vlekjes op je huid zijn ongevaarlijk. Deze goedaardige vlekjes kenmerken zich door een duidelijk afgelijnde ronde of ovale vorm en een homogene kleur.

Wanneer de normale celgroei ontregeld wordt, kunnen gezwellen of tumoren ontstaan. Er zijn verschillende soorten huidkanker, waarvan melanoom de meest kwaardaardige vorm is. Het is belangrijk om regelmatig je huid na te kijken en om bij elke verandering in je huid je arts te raadplegen en verdachte vlekjes snel te laten behandelen.

Het aantal mensen met huidkanker is de laatste jaren fors toegenomen.

In Vlaanderen alleen al stellen we vast dat er een verdrievoudiging op 10 jaar tijd is. Gelukkig kent huidkanker een relatief laag sterftecijfer, maar de kans op huidkanker blijft vrij hoog: 1 op 5 personen ontwikkelt tijdens zijn leven een vorm van huidkanker en 1 op 75 personen een melanoom.

Om het belang van zonnebescherming te benadrukken, organiseert CM-kern Leuven-stad het infomoment ‘Zonder zorgen in de zon’. Op dit infomoment komt dermatoloog Stefan Kerre spreken over hoe we het risico op huidkanker kunnen beperken. Zonnecrèmes en het tijdig opsporen van huidkanker spelen hierbij een cruciale rol. U krijgt op dit infomoment een antwoord op onder andere volgende vragen: hoe kan ik veilig zonnen? Hoe gebruik ik best zonnecrèmes? Hoe kan ik alarmsignalen van mijn huid herkennen?

Op voorhand inschrijven is verplicht. Deelname is gratis.

Praktisch

Wanneer:

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur

Waar:

Romaanse Poort - lokaal A13, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Meer info en inschrijven:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Leuven-stad

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven  

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

Door geen enkel andere grenzen is de geschiedenis van Europa door de eeuwen heen zo ingrijpend  bepaald geworden dan door die van Duitsland. Verschuivende en veranderende grenzen zijn een fenomeen van alle tijden en hebben zich in alle uithoeken van Europa voorgedaan, maar in het ‘hart van Europa’ hadden die meer dan elders grote en vaak dramatische effecten.

De vraag die Goethe en Schiller al opwierpen – Deutschland, aber wo liegt das? – wijst op het belang van grenzen en grensbepaling voor de Duitse geschiedenis. Grenzen vervullen een dubbele functie: enerzijds zijn sterk verbonden met een nadenken over de eigen identiteit, anderzijds bepalen ze de omgang met de anderen.

 

Deze lezing thematiseert de grenzen in de Duitse geschiedenis vanuit een politiek- en cultuurhistorisch perspectief. Ten slotte wordt de vraag gesteld of grenzen een blijvende betekenis zullen hebben. Leven we immers niet in een tijd van toenemende ‘ontgrenzing’ en transnationalisering, of is dat een illusie?  

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

PRIJS VAN DE VRIJWILLIGER

 ‘Sociale Kruidenier’ wint ‘Prijs van de vrijwilliger’

 

‘Beweging.net’ reikte recent al voor de 22e keer haar ‘Prijs van de vrijwilliger’ uit ter gelegenheid van haar jaarlijks trefmoment. Met deze prijs wil Beweging.net het belang van het ‘onbezoldigd vrijwilligersschap’ blijvend onder de aandacht houden.

 

Dit jaar ging de prijs naar de vrijwillig(st)ers van de Sociale Kruidenier in Leuven, de solidaire buurtwerking die is gevestigd in Hal 5 in de Locomotievenstraat in Kessel-Lo.

Je vindt er voeding, verzorgings- en huishoudproducten, maar ook interessante koopjes. Bovendien is de Sociale Kruidenier ook een ontmoetingsplaats voor alle klanten en mensen uit de buurt.

De winkel zorgt er voor dat mensen met een beperkt budget kwaliteitsvolle producten kunnen aankopen.

De werking is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers.  

 

Sociale Kruidenier - Meer info:

Openingsuren: Dinsdag, woensdag en vrijdag, van 13 tot 17 uur.

info@socialekruideniervlb.be

www.socialekruineniervlb.be/socialekruideniervlb

 

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woensdag 4 april 2018

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 24 april 2018

Michaelina Wautier (1614-1689): ‘Grande Dame’ van de Brusselse barok

Prof. Katlijne Van der Stichelen (Faculteit Letteren)

 

Opgelet! Dag van de Arbeid: geen lezing op dinsdag 1 mei 2018

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sint-Truiden (14 km)

Donderdag 19 april 2018

Bijeenkomst om 9.25 u station Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36

 

FILM IN SENIORAMA

 “The remains of the day”

Verenigde Staten, Groot-Brittanië – 1993 – 134 minuten

van: Kazuo Ishiguro, Ruth Prawer Jhabvala

met: Anthony Hopkins, Emma Thompson

 

De beroemde confrontatie van Emma Thompson en Anthony Hopkins, de huisbewaarster en de butler, die elkaar weerzien na hun dienstperiode. Een mooi tijdsbeeld van de periode vóór WO II, boordevol nostalgie.

Datum: vrijdag 20 april 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Knikkende knieën en haperende heupen, steeds hernieuwbaar?”  

door Hilde Vandenneucker, Prof. KU Leuven, orthopedisch chirurg

Datum: maandag 23 april 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht

Dinsdag 24 april 2018 – Grimbergen – vlak (75 km) 

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 26 10 95

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 10 april 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009