St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  15   11 april 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Elkaar werkelijk durven toelaten in het eigen leven, niet alleen welwillend luisteren, maar met elkaars vragen bezig zijn, dat brengt risico's mee: want het overschrijdt vaak de grenzen die het eigen verlangen naar veiligheid en rust of naar carrière getrokken heeft. En vraagt deze openheid ook niet om elk nieuw geluid tot zich door te laten dringen in plaats van het bij voorbaat te verwerpen omdat het uit een bepaalde hoek komt?

Tine Govaart – Halkes  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’

 

Het is voor Jezus een en hetzelfde, de weg naar God te vinden en van mensen onafhankelijk te worden. Religieus een kind te worden betekent voor Jezus nu juist, in psychologische zin, volwassen te worden. In plaats van op een neurotische manier voortdurend een kind te moeten blijven, omdat men voortdurend ‘volwassen’ moet zijn; wil Jezus juist dat wij het ons permitteren het kind in ons te herkennen en te laten leven, omdat wij alleen zo ertoe komen echt volwassen te worden.

Eugeen Drewermann – Theoloog en psychotherapeut  

 

In april tellen we verder nog twee meditatie-avonden: 16 april en 30 april .

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

DE KONING OP DE EZEL 

Inleiding 

Bij zijn  intocht in Jeruzalem zat Herodes hoog verheven op een paard. Hij kwam om gediend te worden. Jezus kwam op een heel andere manier Jeruzalem binnen: gezeten op een ezelsveulen.

 

Wat verwacht je eigenlijk bij een koning? Een gouden koets met een serie paarden ervoor. Of minstens, dat hij hoog te paard gezeten is. Maar een man op een jong ezeltje, met een geïmproviseerd zadel? Dat is eigenlijk een afgang.

 

Hij kwam in ieder geval wel op een rijdier binnen en stapte niet af zoals het gewone volk dat moest doen. Hij bleef zitten zoals een hooggeplaatste. En Hij werd toegejuicht als een Koning: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!! Hosanna in de hemel! (Mc 11,9-10)

Hosha Na betekent in het Hebreeuws: Hosha : red, verlos, help/Na: alsjeblieft .

Verlos ons van die Herodessen, van die Romeinse machthebbers!

En we weten allemaal hoe dit afloopt: Vandaag “Hosanna”, morgen “Kruisig hem”.

 

Wat is de betekenis hiervan voor ons? Hoe moeten wij “die weg” die hij ons voordeed, gaan?

Hoe ver gaan we in het veranderen van onze levensstijl? Hoe ver gaan we in het zoeken naar eenvoud van een reis op een ezelsveulen?  In hoeverre blijven we gehecht aan dat paard?

Vandaag, Palmzondag, worden ons deze vragen gesteld.

Gaan we met Jezus mee op weg?

 

Openingsgebed 

Een man op een ezel.

Geen speciale veiligheidsmaatregelen, geen agenten, geen afzettingen en geen geblokkeerde wegen.

 

Hij was maar de man op een ezel, de koning der armen, de Messias van dienst.

Zonder troon, zonder triomfantelijke en plechtige ontvangst van de overheid, zonder diplomatieke aanwezigheid.

 

Palmliturgie

God, zegen deze groene palmtakken. Ze zijn symbool voor overwinning en rechtvaardigheid:  het rechtvaardige Koninkrijk van God zal overwinnen.

Vervul ons met de kracht van dit geloof, zodat we onze inzet mogen volhouden ook als het moeilijk wordt. Wij vragen het U in de naam van Jezus.

 

Na de viering kan je een palmtakje meenemen en thuis bij het kruisbeeld steken. Door dat te doen sluit je aan bij de bevrijdende beweging van Jezus.

 

Eerste lezing:  Jesaja 50, 4-7

Jesaja getuigt:God heeft me als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Ik ben niet teruggedeinsd. God staat me bij, daarom kom ik niet bedrogen uit.

 

Tweede lezing: Marcus 11, 1-11

Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde twee leerlingen uit om een veulen mee te brengen.

Ze brachten het bij Jezus, wierpen er hun kleren overheen en Hij ging er op zitten en trok zo Jeruzalem binnen.

 

Duiding

Wat betekenen woorden als “dienaar”en “koning”in Jesaja en Marcus vandaag? Ze klinken eigenlijk ronduit feodaal, koloniaal en zelfs patriarchaal.

 

Wie de eerste wil zijn, moet een dienaar zijn, zeggen de bijbelteksten.

De machtigen luisteren naar wat God hen door de stem van kwetsbaren te zeggen heeft.

“Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen”

Aandachtig luisteren naar de meest kwetsbare mensen, hun kant kiezen en zich dan dienstbaar voor hen opstellen: is dat niet de uiteindelijke zin van elke machtspositie? 

 

Maar wie kant kiest voor de kwetsbaren in onze samenleving, krijgt met tegenkanting te maken. Tegen de macht opboksen is hard. Wie tegen de macht van Assad is, die zal het geweten hebben. Wie zich tegen IS verzet, zal het ook geweten hebben.

 

De ethische richting die ons wordt aangegeven in de woorden van Jesaja vandaag is dat de politieke en economische machthebbers in de eerste plaats aandachtig naar de noden van de meest kwetsbaren moeten luisteren. Godsdienst en politiek zijn niet zo strikt gescheiden! Dat maken Jesaja en Jezus bij de evangelisten ons duidelijk.

 

Niet alleen in de politiek maar ook in het privéleven in de relatie tussen mannen en vrouwen moeten mensen afrekenen met macht. Toen Broederlijk Delen dit jaar haar campagne voor Oeganda voorstelde heb ik de werkgroep over feminisme gekozen in hun de strijd voor gendergelijkheid. Ik ben zelf ook in het verleden op inleefreis met BD geweest naar Rwanda.

 

Om eten te bereiden moeten vrouwen in sommige delen van Afrika hout sprokkelen en water halen. Vrouwen moeten steeds langere afstanden lopen om hout te vinden en water te halen. Onderweg worden ze vaak seksueel aangerand door roekeloze handelaars in hout, dierensmokkelaars , ... maar het blijft niet bij deze machtsuitingen. Ook huishoudelijk geweld komt vaker voor.

 

De vraag die partnerorganisaties van BD zich stelden was: hoe kan ik mannen en vrouwen met elkaar in dialoog brengen? Ze maken daarvoor gebruik van interessante methodiek (Gender Acction Learning System)

Aan de vrouwen stelt men de vraag: Waardoor verlies je het meeste energie? Met die bepaalde methode bereikt men dat vrouwen openlijk durven antwoorden op die vraag. En het antwoord is: partnergeweld .

Dank zij deze methode durven ook mannen te praten en is men te weten gekomen dat mannen hun energie verliezen omdat ze hun vrouwen van ontrouw verdenken. Ze willen baas blijven over hun vrouwen. Op de vraag waarom ze de baas willen blijven kwam het antwoord van de mannen: Wij zijn toch de eerstgeschapenen in het scheppingsverhaal van het Oud Testament!! De schepping van Adam en daarna pas Eva uit de rib, weet u nog?….

 

Ik was totaal verbijsterd….Iedereen die deze voorstelling van BD meemaakte reageerde overigens totaal verontwaardigd. Zo zie je maar hoe de bijbel zelfs voor machtsdoeleinden in het privéleven misbruikt kan worden….

 

Samen zorgen voor een betere toekomst vraagt in de eerste plaats om aandachtig naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen. Dat is de boodschap van Jesaja voor ons privéleven.

De narcissen werden verkocht door BD ten voordele van o.m de vrouwen in Oeganda. Ze kunnen met 15 euro een nieuw kookvuurtje kopen dat minder brandhout vraagt…daardoor zijn ze minder onderweg en minder blootgesteld aan geweld en blijft er meer hout over. U hebt met 15 euro zo’n vuurtje gefinancierd.

 

Terug naar de vraag: Wie is eigenlijk die Jezus, Koning van de Joden, Marcus gebruikt het 5X in hfdst 15: de aanklacht van het Joodse gerechtshof tegen Jezus luidt: Hij noemt zich “Koning van de Joden”. Het is een spotnaam en een bedreiging voor de Romeinse machthebbers maar ook van de hogepriesters en zelfs voor de Joodse aristocratie. In het OT is alleen God Koning van de Joden en dat moet Jezus ook geweten hebben. Toch laat Marcus Jezus zeggen “U zegt het” m.a.w. “Ik ben inderdaad de Koning van de Joden”.

 

De evangelist wil hiermee zeggen dat Jezus die God uit het OT wel degelijk is. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereldorde, en ook niet alleen in de eindtijd te plaatsen. Het is hier en nu te realiseren door hem te volgen door te genezen, te helen en te bemoedigen.

 

Jezus wordt ook de Messias genoemd, de gezalfde= Hebreeuws/ Grieks Christos. Wat betekent het om een Gezalfde te zijn?

Het Joodse Paasfeest, Pesach, mag een bevrijdingsfeest genoemd worden want de bevrijding uit Egypte wordt herdacht. De dag voor dit grote bevrijdingsfeest gaat Jezus eten bij Simon een melaatse. Er komt een vrouw binnen en die heeft een kruikje peperdure nardusolie uit de Himalaya bij zich en giet het over Jezus’ hoofd uit. De nardus is bekend om zijn ontsmettende en dus helende en ontspannende werking. De vrouw giet het hele kruikje over hem. Het kostte haar een heel jaarloon! Het is geen plechtig ritueel maar wel een intiem gebaar van liefde en waardering. Nardusolie werd gebruikt omwille van de werking tussen mensen: de olie versterkt de gevoelens van liefde en van nabijheid (Hooglied) Jezus staat in de evangeliën overigens bekend als een man die heel ontspannen met vrouwen omgaat. Hij gaf zich over aan dit liefdevolle vrouwelijke gebaar. Hij prees de vrouw zelfs voor haar zogenaamde verspilzucht en Hij zei expliciet dat men haar overal ter wereld waar het evangelie verkondigd wordt in herinnering moest brengen! Mc. 14

 

Die geur was overigens alleen bestemd voor hooggeplaatste figuren als koningen en priesters. Zo'n kruik kostte ongeveer een jaarinkomen, omdat de nardus alleen in de Himalaya groeit en omdat de olie met stoomdestillatie uit de wortels moest worden gehaald. Dat wijst dus ook heel duidelijk op de bijzondere status van Jezus.", nl. de Koning maar dan een heel nederige en eenvoudige koning, die al zijn talenten vrijwillig inzet om liefdevol en helend in de wereld te staan en die gezalfd werd door een gewone vrouw.

 

Voorbeden

Liefdevolle God, tot U bidden wij

Voor de boerengroepen in Oeganda en ook in het bijzonder voor de vrouwen. Dat zij blijven zoeken naar een dialoog met elkaar en met hun partners om het partnergeweld uit de wereld te helpen, zodat ze met alle beschikbare energie kunnen ingaan op kansen die zich voordoen om hun leven te verbeteren: een beter leven voor zichzelf, hun kinderen en de gemeenschap.

 

Open onze oren

voor de vraag achter de woorden, voor het roepen dat gesmoord wordt, voor het nieuws dat wordt verzwegen.

 

Open oog en oor

voor de knoppen van hoop die ontluiken als groene twijgen in volle winter:

de stappen naar vrede, de inzet die gratis is, het groeien van verbondenheid, het niet meer zwijgen van kleine mensen.

 

Open ons hart voor de stem

die vanuit mensen en structuren diep in ons blijft roepen tot we opstaan en een keuze maken tot ommekeer naar God en mensen toe.

 

Uitnodiging om de petitie  ‘ Help honger de wereld uit.’ te ondertekenen

Met deze petitie vragen we:

Een rechtvaardig landbouw- en een voedselsysteem dat goed is voor natuur en klimaat,

wereldwijd een eerlijk loon garandeert voor de landbouwers,

investeren in boeren die produceren voor de lokale markt,  

de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen .

 

Uit de misviering van Palmzondag in het Don Bosco Centrum

Voorgangers Majo en Ingrid /Voorzanger Lieve /Orgel Herman /Lector Annie

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 11 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 12 april

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 13 april

VM en NM: ARK -  Bar Michotte

 

Zaterdag 14 april

AV: Kalipso

 

Zondag 15 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 16 april

NM: SAMANA Medewerkerssamenkomst

 

Dinsdag 17 april

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 18 april

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 12 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 17 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 19 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 20 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

LENTEKRIEBELS

Molenhuis Bérismenil 

Van woensdag 9 mei tot zondag 13 mei 2018

 

Heb jij ook zo’n sportgoesting, kom dan naar de sportmolen en breng je familie en vrienden mee. We organiseren een actief weekend in een groene omgeving met ook aandacht voor de kleinsten. 

 

Planning

- Woensdag: Aankomst vanaf 18 u. met soep en brood

- Donderdag: Mountainbike, wandeling of kinderactiviteit

- Vrijdag: Kajakdag of waterpret aan de rivier voor de kleinsten

- Zaterdag: Dynamische groepsactiviteiten voor klein en groot

- Zondag: Ontbijt, opkuis en, afscheid

 

Het hele gebeuren wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Heb je interesse om ook iets te doen? Zoals: kinderanimatie, een spel, begeleiden van een activiteit, nieuwe ideeën… laat het ons weten.

 

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

 

- Voor 22 april 2018

- Stort vooraf de volledige som voor deelneming + gehuurde materialen + extra’s.

- Minderjarigen kunnen maar inschrijven onder de verantwoordelijkheid van minstens een deelnemende volwassene.

- In principe schrijft men in voor de volledige periode en met actieve deelname aan het programma.

- Max. aantal deelnemers: 50 personen.

 

Kostprijs:

Ouder van 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m.12 j.: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m. 5 j.: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m. 3 jaar: gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje

 

- Huur kajak of zitplaats in duo: 18 euro.

- Huur mountainbike: 17 euro.

- Extra kost voor afschrijving van sport- en spelmateriaal, vervoerskosten, extra verzekering: 5 euro voor iedereen ouder dan 10 jaar.

 

De totale prijs kan eenvoudig berekend worden aan de hand van een online tool (https://lentekriebels.info)

 

Rekening: BE76 9793 8094 7495

Naam: Smets – Moulin de Belle Meuse

Mededeling: Lentekriebels 2018 – voornaam familienaam hoofdboeker

 

De prijs mag geen bezwaar zijn. Neem bij twijfel contact op met Kristien Smets. De ingeschreven deelnemers ontvangen meer informatie rond 3 mei 2018

 

Meebrengen  

Basisuitrusting:

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, pantoffels, zaklamp

 

Naast de basisuitrusting: Voor alle nevenactiviteiten: stapschoenen of sportschoenen, sportieve (ravot) kledij, regenkledij, zwemgerief met badmuts en spannerke, rugzakje, drinkbus

 

Voor de kajakkers

-Vaste sportschoenen waarmee je in het water kan stappen 

- Zwemkledij of kleding die nat mag worden (ideaal = wetsuit)

- Reservekledij en regenvestje, handdoeken

- Een plastic vuilniszak (om je reservekledij droog te houden)

- Een touw om je boot vast te leggen

- De verhuurder voorziet (kinder)zwemvesten en waterdichte tonnetjes.

 

Voor de mountainbikers

- Ademende warme fietskledij  

- Nauwsluitende korte of lange fietsbroek, best met inlegkruis

- Regenvestje, drinkbus, rugzakje

- Mountainbike (terreinfiets) is onontbeerlijk (eigen of gehuurd)

- Fietshelm is verplicht. De verhuurder voorziet alleen helmen voor zijn fietsen 

- Reserveonderdelen en plakgerief voor je eigen fiets

 

Niet meebrengen:

Drankjes in wegwerpverpakking, privé drank en voedsel (tenzij om uit te delen), muziekinstallatie, huisdieren, zeurkousen …

 

Begeleiding: Kristien, Martine, Veerle, Tim

Telefoon Kristien: 0472 45 29 90

E-mail: Lentekriebels@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

 

 

De helft van de mannen boven de 50 jaar heeft te maken met prostaatklachten.

Vaak gaat het om plasproblemen, die door een groeiende prostaat worden veroorzaakt.

De prostaat is een walnootvormige klier die de urinebuis omsluit aan de ingang vanaf de blaas. Na de puberteit kan hij elk jaar wat in grootte toenemen, waardoor de urinebuis wordt samengedrukt.

CM-kern Heverlee wenst het belang van de prostaat in de kijker te zetten en organiseert daarom een infomoment waarop Erik Briers, vertegenwoordiger van de vereniging ‘Wij Ook’ (= lotgenotenvereniging voor patiënten met prostaataandoeningen) je een antwoord geeft op volgende vragen: Wat zijn prostaatklachten en hoe kan je ze opsporen? Wanneer is er mogelijk meer aan de hand dan enkel klachten? Wanneer ga je best naar de huisarts voor een nader onderzoek? Hoe wordt prostaatkanker vastgesteld en hoe wordt deze kanker behandeld? Welke impact hebben prostaatproblemen op je dagelijks leven?

Iedereen welkom. Toegang is gratis.

Praktisch

Wanneer:

Maandag 23 april om 19.30 uur

Waar:

Assistentiewoning Het Molenhof, Burg. Stan. Derijcklaan 3, 3001 Heverlee

Gratis parkeergelegenheid ter plekke

Meer info:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Heverlee i.s.m. vereniging ‘Wij Ook vzw’ en Het Molenhof

 

 

 

Zonder zorgen in de zon

 

Voel jij je ook veel energieker en vrolijker als de zon schijnt? De warmte en het licht van de zon bezorgen de meeste mensen een aangenaam gevoel. Zonnestralen zijn echter ook schadelijk voor de huid. Zonnebrand, zonnebank,... verhogen het risico op huidkanker.

De meeste vlekjes op je huid zijn ongevaarlijk. Deze goedaardige vlekjes kenmerken zich door een duidelijk afgelijnde ronde of ovale vorm en een homogene kleur.

Wanneer de normale celgroei ontregeld wordt, kunnen gezwellen of tumoren ontstaan. Er zijn verschillende soorten huidkanker, waarvan melanoom de meest kwaardaardige vorm is. Het is belangrijk om regelmatig je huid na te kijken en om bij elke verandering in je huid je arts te raadplegen en verdachte vlekjes snel te laten behandelen.

Het aantal mensen met huidkanker is de laatste jaren fors toegenomen.

In Vlaanderen alleen al stellen we vast dat er een verdrievoudiging op 10 jaar tijd is. Gelukkig kent huidkanker een relatief laag sterftecijfer, maar de kans op huidkanker blijft vrij hoog: 1 op 5 personen ontwikkelt tijdens zijn leven een vorm van huidkanker en 1 op 75 personen een melanoom.

Om het belang van zonnebescherming te benadrukken, organiseert CM-kern Leuven-stad het infomoment ‘Zonder zorgen in de zon’. Op dit infomoment komt dermatoloog Stefan Kerre spreken over hoe we het risico op huidkanker kunnen beperken. Zonnecrèmes en het tijdig opsporen van huidkanker spelen hierbij een cruciale rol. U krijgt op dit infomoment een antwoord op onder andere volgende vragen: hoe kan ik veilig zonnen? Hoe gebruik ik best zonnecrèmes? Hoe kan ik alarmsignalen van mijn huid herkennen?

Op voorhand inschrijven is verplicht. Deelname is gratis.

Praktisch

Wanneer:

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur

Waar:

Romaanse Poort - lokaal A13, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Meer info en inschrijven:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Leuven-stad

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven  

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

Door geen enkel andere grenzen is de geschiedenis van Europa door de eeuwen heen zo ingrijpend  bepaald geworden dan door die van Duitsland. Verschuivende en veranderende grenzen zijn een fenomeen van alle tijden en hebben zich in alle uithoeken van Europa voorgedaan, maar in het ‘hart van Europa’ hadden die meer dan elders grote en vaak dramatische effecten.

De vraag die Goethe en Schiller al opwierpen – Deutschland, aber wo liegt das? – wijst op het belang van grenzen en grensbepaling voor de Duitse geschiedenis. Grenzen vervullen een dubbele functie: enerzijds zijn sterk verbonden met een nadenken over de eigen identiteit, anderzijds bepalen ze de omgang met de anderen.

 

Deze lezing thematiseert de grenzen in de Duitse geschiedenis vanuit een politiek- en cultuurhistorisch perspectief. Ten slotte wordt de vraag gesteld of grenzen een blijvende betekenis zullen hebben. Leven we immers niet in een tijd van toenemende ‘ontgrenzing’ en transnationalisering, of is dat een illusie?  

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

 

GEDEPORTEERDE LEUVENAARS WO II 

De restauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven legde de voorbije weken een bijna vergeten eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bloot. Verstopt onder een podium staan vijftien namen van concentratiekampen gegraveerd.

 

Auschwitz, Bergen-Belsen, Breendonk, Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora, Ellrich, Fleschenburg, Harzungen, Mauthausen, Miranda, Neuengamme, Ravensbruck, Sachenhausen, Wolfenbuttel

 

Dat zijn de vijftien opschriften in de originele trappen rond het altaar van de Sint-Pieterskerk in Leuven.

‘Het altaar was een geschenk van de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) onder het voorzitterschap van Leuvenaar Eduard Lamin, die zelf als politiek gevangene ondermeer in de gevangenis van Namen zat en later in Buchenwald zat” zegt schepen Dirk Vansina.

‘Het werd ingehuldigd in het bijzijn van rector Honoré Van Waeyenbergh, die als politiek gevangene in de gevangenis van Sint-Gillis zat.

De HCPGR wilde met het altaar hun kameraden politieke gevangenen die gedeporteerd waren naar of omgekomen waren in de concentratiekampen, herdenken. Daarom lieten ze de namen van de kampen in de trappen graveren.’

 

Maar in de jaren ’70 werd er een ruimer podium gebouwd rond het altaar, waardoor het eerbetoon in de vergetelheid geraakte. Er werd wel een gedenkplaatje aangebracht: ‘Altaar geschonken door NCPGR’

 

‘Ik wil deze herinnering aan een belangrijke geschiedenis van onze stad levendig houden.

Daarom hebben we nu beslist de namen van de concentratiekampen elders in de kerk een plaats te geven. Ze zullen in cortenstaal uitgesneden worden en in de crypte van de kerk gehangen worden;’ besluit Vansina.

(Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad – maart 2018)

 

 

 

LEUVEN HERSTELT

Zin om hieraan mee te werken?

 

Recent startten enkele Leuvenaars een repairplatform op.

Doel: samen met de partners de ‘hersteleconomie’ boosten.

Vele organisaties reageerden enthousiast. Zo ook Vormingplus. Het partnerschap wordt een ‘commons’ met gedeelde kennis, kunde en infrastructuur. Zo wil het impact hebben op de transitie van de ‘wegwerpeconomie’ naar een ‘herstellende en kringloopeconomie’, te beginnen in het eigen Leuven.

Het platform werkt aan een laagdrempelig contactpunt waar iedereen terecht kan voor informatie en initiatieven omtrent herstellingen en waar je ook zelf aan de slag kan.

Zin om hieraan mee te werken?

Stuur dan een mail naar: repaircenterleuven@gmail.com

 

 

 

 

LEUVEN AAN DE DIJLE

 

De 6 vroegere parochies van de binnenstad Leuven: Sint-Pieter, Sint-Geertrui, Sint-Kwinten, Sint-Jozef, Sint-Jacob, Sint- Michiel en de 4 parochies van de federatie Wilsele:  Sint-Martinus Wilsele Dorp, Sint-Agatha Wilsele-Putkapel, Sint-Hadrianus Wijgmaal, Sint-Carolus Attenhoven

 

De pastorale Zone ‘Leuven aan de Dijle’ bestaat 1 jaar 

 

Tijdens de receptie in het stadhuis sprak Deken De Gendt zijn dankbaarheid uit voor de zaken die afgelopen jaar gerealiseerd werden: een betere kennismaking en verbondenheid tussen de tien geloofsgemeenschappen van de zone, het zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden in doop- en vormselcatechese en het duidelijker kenbaar maken van alles wat leeft en beweegt in de gelovige gemeenschap via mediakanalen.

 

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen vraagt hij: ‘Ik vraag bijzondere aandacht voor de zwakkere medemens in onze maatschappij. Ik pleit eveneens voor meer betaalbare woningen, goede bereikbaarheid van openbare gebouwen vooral voor minder mobiele mensen, voor meer aandacht voor het milieu en de ecologische problemen en dat binnen de samenwerking tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij ook de gelovige gemeenschap een volwaardige plaats mag hebben.’

 

Schepen van Kerkbesturen Dirk Vansina, bevestigde dat de samenwerking tussen het huidige beleid en de kerkgemeenschap zal worden verder gezet.

Kenny Hennens

(Uit Regiogids Rondom Leuven – 7 maart 2018)

 

 

 

 

 

CAFE COMBINNE ACHTER DE TRALIES

Vormingplus Oost-Brabant 

 

 

Geïnteresseerd in andere culturen? Zin om een babbeltje te slaan over dagdagelijkse dingen met mensen uit de gevangenis van Leuven Hulp? Ideaal om je Nederlands te oefenen! We komen vier keer samen: een voorbereidende samenkomst bij Vormingplus (zonder gedetineerden) en drie avonden in de hulpgevangenis.

 

Praktische info:

Een beetje Nederland kennen, is wel nodig. Wij verwachten dat je de vier avonden kan vrijmaken.

Wanneer:

Maandag 16 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur

Maandag 23 en30 april 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Maandag 7 mei 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Waar:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Prijzen:  Gratis

 

Partners:

Gevangenis Leuven Hulp, CAW Oost Brabant

Begeleiding:

Anke Bellen – Maria Caelen

 

https://www.vormingplusob.be/cafe-combinne-achter-de-tralies-3 

 

 

 

 

TUSSEN DE SOEP EN DE FEITEN: APRIL 

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje verse soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een branden actueel nieuwsitem.

Afspraak elke 3de dinsdag van de maand in de Bib Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend gemaakt.

Je kan de lezing ook volgen via facebook.  

 

Practische info: 

Lezing in de reeks ‘Tussen de soep en de feiten’. Actualiteitslezingen in een breed Leuvens samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

 

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masereelfonds, UPV vzw en Lannoo Campus

 

Wanneer: 

Dinsdag 17 april 2018 van 12.15 tot 13.00 uur

Waar: 

Bib Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 – 3000 Leuven

Prijzen:  Gratis

Begeleiding: Spreker te bepalen

 

https://www.vormingplusob.be/tussen-de-soep-en-de-feiten-april-0 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezing op dinsdag 10/04/2018

 

Dinsdag 17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzichtbare kracht van de wiskunde 

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit Ingenieurswetenschappen) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

ALFAPRET 

 

Voorleesuurtjes  in de Bib.

Oma’s en opa’s kiezen met zorg de mooiste verhalen uit voor kinderen van drie tot zes jaar en hun ouders. Soms wordt er ook nadien geknutseld.

Nestel je rond de voorleesstoel en geniet samen met je kind.

Je kan er gratis naartoe en inschrijven is niet nodig.

 

De Bib. Leuven

Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven

Zaterdag 21 april, 05 mei en 19 mei, 11.00 + 15.00 uur

Woensdag 02 mei, 15.00 uur

 

Filiaal Kessel-Lo 

Stadionlaan 4, 3010 Leuven (sportcomplex)

Zaterdag 05 mei, 15.00 – 16.30 uur (Voorlezen)

Woensdag 16 mei, 15.00 – 16.00 (Voorlezen) 

 

Informatie: bib.leuven.be/alfapret

(Stadsmagazine LVN – februari 2018)

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzichtbare kracht van de wiskunde 

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit Ingenieurswetenschappen) 

 

Dinsdag 24 april 2018

Michaelina Wautier (1614-1689): ‘Grande Dame’ van de Brusselse barok 

Prof. Katlijne Van der Stichelen (Faculteit Letteren)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“De toestand van de natie. België aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen”  

door Rik Van Cauwelaert, journalist

Datum: maandag 16 april 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 18 april 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sint-Truiden (14 km)

Donderdag 19 april 2018

Bijeenkomst om 9.25 u station Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht  

Vrijdag 20 april 2018 – ROB Route - vlak (72 km )

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

 “The remains of the day”

Verenigde Staten, Groot-Brittanië – 1993 – 134 minuten

van: Kazuo Ishiguro, Ruth Prawer Jhabvala

met: Anthony Hopkins, Emma Thompson

 

De beroemde confrontatie van Emma Thompson en Anthony Hopkins, de huisbewaarster en de butler, die elkaar weerzien na hun dienstperiode. Een mooi tijdsbeeld van de periode vóór WO II, boordevol nostalgie.

Datum: vrijdag 20 april 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

 

 

GSM/smartphone

Wie problemen heeft met gsm of smartphone kan een afspraak maken op het onthaal tel. 016 22 20 14. Enkel Android komt in aanmerking. Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

 

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 09 april 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009