St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  14   4 april 2018

 

Meer info over eerste communie en vormsel 2019 zal vanaf juni beschikbaar zijn op deze plaats

 

 

 

 

 

WWW.KERKENLEVEN.BE

Een nieuwe website, een nieuwe troef  (3)

 

Heeft u onze nieuwe website al ontdekt?

Voortaan bestaat Kerk&Leven niet enkel op papier, maar ook op het internet. Op www.kerkenleven.be vindt u alle nationale en diocesane artikels uit Kerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe website halen onze lezers dus voortaan méér uit hun abonnement.

 

Op www.kerkenleven.be/registreren kunnen ze zich gemakkelijk registreren met hun abonneenummer (dat elke week op hun krant gedrukt staat). Dat geeft hen toegang tot alle artikels.

 

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzijden van alle bisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief, dat teruggaat tot 2006

* Met één klik kan men artikels delen via de sociale media, zoals Facebook of Twitter of een artikel onder de aandacht brengen van familie of vrienden.

* Men kan op elk artikel reageren en in discussie gaan met elkaar

* Mensen die geen abonnee zijn kunnen elke week drie artikels gratis lezen.

Willen ze meer, dan kunnen ze vijf euro betalen en dan krijgen ze een maand lang onbeperkt toegang tot de website, ofwel nemen ze een gewoon abonnement.

 

Waarom staan de lokale artikels niet op de site?

Omdat dat helaas niet mogelijk is We hebben maar liefste 450 lokale edities van Kerk&Leven, die elk goed zijn voor vier bladzijden per week. Dat zijn dus duizenden artikels. Dat gigantisch aanbod kunnen we helaas niet online zetten.

 

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 – Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk & Leven)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Het ziet ernaar uit dat slechts die mensen begrijpend genoeg geworden zijn om de zienswijze van anderen alle ruimte te geven, die zelf eerlijk met de laatste vragen van het bestaan hebben geworsteld.

Baers  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’

 

Een kind moet men liefhebben, om het eenvoudige feit dat het er is; het geeft nog niets, het kan nog niets, in zijn wereld gelden de verschillen naar bezit en prestatie niet. Een kind is eenvoudig alleen maar, en het verlangt met een indringendheid dat het wordt aanvaard omwille van zijn bestaan. Wat ieder kind tegenover zijn moeder, zijn vader, aan vertrouwen en verlangens meebrengt, is precies de houding die wij naar Jezus’ mening als volwassenen zouden beleven tegenover God: hetzelfde onvoorwaardelijk vertrouwen, dezelfde vanzelfsprekende ongegeneerdheid, dezelfde ongeremdheid en onverstoorbaarheid, die van levensbelang is.

Eugeen Drewermann – Theoloog en psychotherapeut  

 

In april tellen we verder nog twee meditatie-avonden:  16 april en 30 april .

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

 

 

 

VERSPEELDE VRIJHEID 

 

 

Inleiding

Duisternis staat voor alles wat het licht niet mag zien, de schaduwzijden van onszelf, van onze samenleving, van de wereld. Heel wat mensen schuwen het licht. Er zijn er die enkel ’s nachts leven, bij kunstlicht, geen écht licht.

 

Nacht en dag zijn als het ware een levenskeuze.

Ofwel zijn we kinderen van het licht ofwel kiezen we voor de duisternis.

We kiezen voor waarheid of voor leugen, voor leven of voor dood.

 

Jezus zelf nodigt ons uit om deze beslissende keuze te maken:

Kies voor het leven en maak dit tastbaar en concreet in je handel en wandel van elke dag.

 

Lezing uit het boek Numeri

De Israëlieten trokken met Mozes door de woestijn, weg uit Egypte, op weg naar het Beloofde Land. Zij kregen onderweg te maken met giftige slangen. Heel veel mensen werden gebeten en stierven.

 

De Heer zei tegen Mozes:

‘Maak een slang van koper en zet die op een paal.

Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken.

Dan zal hij blijven leven.’

 

Mozes maakte een slang en zette die op een paal.

Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven.

 

Lezing uit het evangelie van Johannes

Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal.

Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel.

 

God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.

Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden.

 

Duiding

1.

Veertig jaar woestijntijd, de tijd dat een volk nodig heeft om zich van onderdrukking en slavernij te bevrijden en een nieuwe samenleving in vrijheid op te bouwen.

 

Het volk mort, het is niet tevreden en komt in opstand tegen de leiding.

En dit na amper twee maanden woestijntijd! 

Waarom, Mozes, waarop deed jij ons opgaan uit Egypte?

 

Allen willen wij de vrijheid. Onze visie blijft echter bepaald door het denken van de heerser.

Het verlangen naar macht en rijkdom blijft sterk aanwezig. Het blijkt zeer moeilijk te zijn hiervan los te komen, ons hiervan te bevrijden.

 

2.

Het volk mort ook vandaag. Het is misnoegd. het komt in opstand tegen haar leiders, tegen de elite.

Zo wordt de verkiezing van president Trump, de Brexit, en de opgang van populistische partijen in heel Europa verklaard.

 

Standaard journalist Marc Reynebeau heeft dit onderzocht en schrijft dat vele mensen niet meer gehoord worden door hun politieke verantwoordelijken en daardoor geen oplossing vinden voor hun problemen.

 

3.

Tien woorden van leven zijn het volk gegeven om haar weg van bevrijding te begeleiden.

Wie naar de tien woorden leeft, zal in vrijheid leven;

wie niet naar de woorden leeft zal de vrijheid verspelen.

 

Het verlangen naar macht en rijkdom, het meer willen zijn of hebben dan de ander blijft niet zonder gevolgen: dood en ellende in de samenleving.

 

4.

De grote vraag drijft boven:

hoe komen we opnieuw tot een leefbare samenleving waarin ieder kans tot leven krijgt?

 

Wat er verkeerd loopt, het verlangen naar macht en rijkdom, wordt door Mozes gesymboliseerd in een bronzen slang die hij op een staander plaatst.

Iedereen die door de slang is gebeten en haar in de ogen kijkt wordt genezen.

Of anders gezegd: wij moeten onze fouten onder ogen durven zien.

 

Dat doen de Hebreeën in de woestijn:

het volk komt tot inzicht en belijdt haar fouten: wij hebben gezondigd.

 

5.

Als de mensen vandaag morren en dit in hun stemgedrag uiten heeft dit veel te maken met wat er vandaag fout loopt.

 

Het laatste Oxfam Novib rapport meldt dat slechts 8 mensen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. De ongelijkheid in de wereld neemt heel sterk toe en vormt een van de grootste bedreigingen van onze samenleving. Daar is zelfs een weekblad als The Economist het over eens.

 

Onze economie brengt niet alleen een sociale ongelijkheid voort, maar houdt ook geen rekening met de planetaire beperkingen, de begrenzingen van onze aarde.

De klimaatopwarming met een toename van extreem weer en de verhoging van de zeespiegel waardoor regio's onvruchtbaar worden zullen massale vluchtelingenstromen op de been brengen.

 

6.

Willen wij vandaag opnieuw tot een leefbare samenleving komen waarin het welzijn van mensen wordt beoogd in respect voor de eindigheid van onze aarde,

dan zullen wij schuld moeten bekennen en onze fouten onder ogen zien.

 

Zoals de Hebreeën hun fouten gesymboliseerd in de bronzen slang, het verlangen naar macht en rijkdom, in de ogen keken, zo moeten wij onze fouten gesymboliseerd in ongelijkheid en klimaatopwarming onder ogen durven kijken en schuld bekennen.

 

7.

Voor de gemeente van Johannes, die leed onder de Romeinse overheersing gesymboliseerd in het kruis, lag hun redding in het aanvaarden van Jezus weg ten leven,

het afstand doen van macht en rijkdom.

 

Een medewerker van Broederlijk Delen  getuigt:

Door in Oeganda te wonen en met de partnerorganisaties van Broederlijk Delen samen te werken, ben ik me bewuster geworden van de waarden in het leven.

De doorsnee Oegandees leeft eenvoudig, staat dicht bij de natuur en recycleert, weliswaar helaas vaak uit noodzaak.  

Ook de gevolgen van klimaatverandering heb ik van nabij meegemaakt. Regens die uitblijven of juist overheersend aanwezig zijn, geen oogst, honger.

Het zijn essentiële aspecten waar we in het Westen meer moeten bij stilstaan.

 

In Oeganda leven, heeft me geïnspireerd om op andere manieren met bezit, delen, hergebruik, natuur en voeding om te gaan.

Het heeft me nog meer doen stilstaan bij het gegeven dat 'goed' genoeg is.

 

Geloofsbelijdenis  

 

Ik geloof in God

die ons wegroept uit de chaos

en ons op weg zet naar een nieuw land,

een land waar mensen vreedzaam samenwonen.

 

Ik geloof in Jezus die weerstand bood aan valse goden

en die kwade machten overwon.

Hij gaat met ons mee door dor woestijnland,

Hij opent ons de ogen en geeft richting aan ons leven .

 

Ik geloof in de heilige Geest

die door profeten mensen moed inspreekt,

die leven wekt waar dood wil indringen,

die ruimte schept voor liefde en kracht tot scheppen geeft,

die ons met een droom naar de wereld zendt.

 

Ik wil ook geloven in de Kerk:

een groep van mensen die als Mozes

naar verbondenheid, gerechtigheid en vrede tracht. Amen.

 

Voorbeden

Jij, Ene, tot U bidden wij:

 

*Voor allen die niet zeker zijn van hun dagelijks voedsel

en hierdoor geen menswaardig leven kunnen opbouwen.

Dat er mensen zijn die zich blijven inzetten opdat iedereen mag en kan delen in de vruchten van de schepping.

 

*Voor politieke leiders en verantwoordelijken.

Dat zij duidelijke keuzes maken in hun beleid.

Dat zij de solidariteit niet ondergraven  maar mensen en organisaties ondersteunen die zich ten dienste stellen van zij die hulp nodig hebben.

 

*Voor allen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld,

onder meer alle vrijwilligers van Broederlijk Delen.

Dat wij met velen mogen blijven en nooit opgeven vreedzaam te strijden tegen ongelijkheid en verdrukking, tegen uitbuiting en oorlog.

 

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg u niet. Verberg u niet.

 

Tafelgebed: Als een vrij mens  

 

Jij, Ene,

die ons voorgaat op weg naar bevrijding.

Het is jouw wens dat wij leven als een vrij mens.

 

Ons verlangen naar macht en geld blijkt veel sterker dan het doen van jouw tien woorden ons gegeven om te leven als een vrij mens.

Wij bekennen dat duister heerst in ons leven.

 

Je zoon Jezus, brekend het brood, delend de wijn

is als het licht dat het duister voor ons wegneemt.

 

Dat wij leven vanuit zijn geest,

veranderen in woord en daad,

opstaan, hier, nu, om te leven als een vrij mens. (Jef W. -9 maart 2018)

 

Jef Wauters – Uit de misviering van 11 maart in het Don Bosco centrum

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

 

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 4 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 5 april

14 uur: Seniorencafé

 

Vrijdag 6 april

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Zaterdag 7 april

VM en NM: Koor Parcoeur

 

Zondag 8 april

Koor Parcoeur tot 11 uur

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 9 april

NM: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 10 april

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 11 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 5 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 10 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 12 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 13 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Werkweekend 

Van vrijdag 20 april tot zondag 22 april 2018

 

Al wie al eens in Het Molenhuis is geweest, weet dat er steeds wel wat werk staat te wachten: schoonmaken, lampen vervangen, schilderen, houtvoorraad aanvullen, maaien, snoeien of wieden...

Een werkweekend lijkt op het eerste zicht geen boeiend weekend en werken is vaak iets dat mensen afschrikt. Maar toch is dit één van de peilers waarop Het Molenhuis zich staande houdt.

 

De vzw draait al 38 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

 

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

 

Wie de handen uit de mouwen wil steken voor een deugddoende, ontspannende inspanning is welkom op dit werkweekend. Samen werken schept dichte banden en dat is waar het in Het Molenhuis om draait.

 

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten 

 

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18jaar: 10 euro per persoon, per dag

13 t.e.m.18 jaar: 8 euro per persoon, per dag

6 t.e.m.12 jaar: 6 euro per persoon, per dag

4 t.e.m.5 jaar: 4 euro per persoon, per dag

0 t.e.m.3 jaar: gratis De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.  

 

Rekeningnummer: BE42 9799 3935 2954

Op naam van Ivo Hendrickx

Vermelding: werkweekend + data + naam

 

Meebrengen: 

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, werkkledij, pantoffels, zaklamp 

 

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, telefoonnummer 0497 53 29 22

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.be  

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven  

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

Door geen enkel andere grenzen is de geschiedenis van Europa door de eeuwen heen zo ingrijpend  bepaald geworden dan door die van Duitsland. Verschuivende en veranderende grenzen zijn een fenomeen van alle tijden en hebben zich in alle uithoeken van Europa voorgedaan, maar in het ‘hart van Europa’ hadden die meer dan elders grote en vaak dramatische effecten.

De vraag die Goethe en Schiller al opwierpen – Deutschland, aber wo liegt das? – wijst op het belang van grenzen en grensbepaling voor de Duitse geschiedenis. Grenzen vervullen een dubbele functie: enerzijds zijn sterk verbonden met een nadenken over de eigen identiteit, anderzijds bepalen ze de omgang met de anderen.

 

Deze lezing thematiseert de grenzen in de Duitse geschiedenis vanuit een politiek- en cultuurhistorisch perspectief. Ten slotte wordt de vraag gesteld of grenzen een blijvende betekenis zullen hebben. Leven we immers niet in een tijd van toenemende ‘ontgrenzing’ en transnationalisering, of is dat een illusie?  

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

 

GEDEPORTEERDE LEUVENAARS WO II 

De restauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven legde de voorbije weken een bijna vergeten eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bloot. Verstopt onder een podium staan vijftien namen van concentratiekampen gegraveerd.

 

Auschwitz, Bergen-Belsen, Breendonk, Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora, Ellrich, Fleschenburg, Harzungen, Mauthausen, Miranda, Neuengamme, Ravensbruck, Sachenhausen, Wolfenbuttel

 

Dat zijn de vijftien opschriften in de originele trappen rond het altaar van de Sint-Pieterskerk in Leuven.

‘Het altaar was een geschenk van de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) onder het voorzitterschap van Leuvenaar Eduard Lamin, die zelf als politiek gevangene ondermeer in de gevangenis van Namen zat en later in Buchenwald zat” zegt schepen Dirk Vansina.

‘Het werd ingehuldigd in het bijzijn van rector Honoré Van Waeyenbergh, die als politiek gevangene in de gevangenis van Sint-Gillis zat.

De HCPGR wilde met het altaar hun kameraden politieke gevangenen die gedeporteerd waren naar of omgekomen waren in de concentratiekampen, herdenken. Daarom lieten ze de namen van de kampen in de trappen graveren.’

 

Maar in de jaren ’70 werd er een ruimer podium gebouwd rond het altaar, waardoor het eerbetoon in de vergetelheid geraakte. Er werd wel een gedenkplaatje aangebracht: ‘Altaar geschonken door NCPGR’

 

‘Ik wil deze herinnering aan een belangrijke geschiedenis van onze stad levendig houden.

Daarom hebben we nu beslist de namen van de concentratiekampen elders in de kerk een plaats te geven. Ze zullen in cortenstaal uitgesneden worden en in de crypte van de kerk gehangen worden;’ besluit Vansina.

(Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad – maart 2018)

 

 

 

LEUVEN HERSTELT

Zin om hieraan mee te werken?

 

Recent startten enkele Leuvenaars een repairplatform op.

Doel: samen met de partners de ‘hersteleconomie’ boosten.

Vele organisaties reageerden enthousiast. Zo ook Vormingplus. Het partnerschap wordt een ‘commons’ met gedeelde kennis, kunde en infrastructuur. Zo wil het impact hebben op de transitie van de ‘wegwerpeconomie’ naar een ‘herstellende en kringloopeconomie’, te beginnen in het eigen Leuven.

Het platform werkt aan een laagdrempelig contactpunt waar iedereen terecht kan voor informatie en initiatieven omtrent herstellingen en waar je ook zelf aan de slag kan.

Zin om hieraan mee te werken?

Stuur dan een mail naar: repaircenterleuven@gmail.com

 

 

 

 

LEUVEN AAN DE DIJLE

 

De 6 vroegere parochies van de binnenstad Leuven: Sint-Pieter, Sint-Geertrui, Sint-Kwinten, Sint-Jozef, Sint-Jacob, Sint- Michiel en de 4 parochies van de federatie Wilsele:  Sint-Martinus Wilsele Dorp, Sint-Agatha Wilsele-Putkapel, Sint-Hadrianus Wijgmaal, Sint-Carolus Attenhoven

 

De pastorale Zone ‘Leuven aan de Dijle’ bestaat 1 jaar 

 

Tijdens de receptie in het stadhuis sprak Deken De Gendt zijn dankbaarheid uit voor de zaken die afgelopen jaar gerealiseerd werden: een betere kennismaking en verbondenheid tussen de tien geloofsgemeenschappen van de zone, het zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden in doop- en vormselcatechese en het duidelijker kenbaar maken van alles wat leeft en beweegt in de gelovige gemeenschap via mediakanalen.

 

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen vraagt hij: ‘Ik vraag bijzondere aandacht voor de zwakkere medemens in onze maatschappij. Ik pleit eveneens voor meer betaalbare woningen, goede bereikbaarheid van openbare gebouwen vooral voor minder mobiele mensen, voor meer aandacht voor het milieu en de ecologische problemen en dat binnen de samenwerking tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij ook de gelovige gemeenschap een volwaardige plaats mag hebben.’

 

Schepen van Kerkbesturen Dirk Vansina, bevestigde dat de samenwerking tussen het huidige beleid en de kerkgemeenschap zal worden verder gezet.

Kenny Hennens

(Uit Regiogids Rondom Leuven – 7 maart 2018)

 

 

 

 

-

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Sociaal-culturele activiteiten in de gevangenis, zin of last? 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling rond 50 jaar theater in Leuven Centraal, blikken we terug op twaalf jaar sociaal-culturele activiteiten van de stad. Getuigenissen van (ex)gedetineerden, slachtoffers en andere betrokkenen laten je stilstaan bij de zinvolheid van dergelijke activiteiten.

 

Wanneer:

Zaterdag 7 april 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Waar:

Bib. Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 – 3000 Leuven

Prijzen: Gratis

 

Partners:

De Rode Antraciet, Gevangenis Leuven Centraal, CAW Oost Brabant, Gevangenis Leuven Hulp

Begeleiding:

Lies Korleven, Bart Schoovaerts

 

https://www.vormingplusob.be/sociaal-culturele-activiteiten-de-gevangnis-zin-last

 

 

 

CAFE COMBINNE ACHTER DE TRALIES

Vormingplus Oost-Brabant 

 

 

Geïnteresseerd in andere culturen? Zin om een babbeltje te slaan over dagdagelijkse dingen met mensen uit de gevangenis van Leuven Hulp? Ideaal om je Nederlands te oefenen! We komen vier keer samen: een voorbereidende samenkomst bij Vormingplus (zonder gedetineerden) en drie avonden in de hulpgevangenis.

 

Praktische info:

Een beetje Nederland kennen, is wel nodig. Wij verwachten dat je de vier avonden kan vrijmaken.

Wanneer:

Maandag 16 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur

Maandag 23 en30 april 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Maandag 7 mei 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Waar:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Prijzen:  Gratis

 

Partners:

Gevangenis Leuven Hulp, CAW Oost Brabant

Begeleiding:

Anke Bellen – Maria Caelen

 

https://www.vormingplusob.be/cafe-combinne-achter-de-tralies-3 

 

 

 

 

TUSSEN DE SOEP EN DE FEITEN: APRIL 

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje verse soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een branden actueel nieuwsitem.

Afspraak elke 3de dinsdag van de maand in de Bib Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend gemaakt.

Je kan de lezing ook volgen via facebook.  

 

Practische info: 

Lezing in de reeks ‘Tussen de soep en de feiten’. Actualiteitslezingen in een breed Leuvens samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

 

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masereelfonds, UPV vzw en Lannoo Campus

 

Wanneer: 

Dinsdag 17 april 2018 van 12.15 tot 13.00 uur

Waar: 

Bib Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 – 3000 Leuven

Prijzen:  Gratis

Begeleiding: Spreker te bepalen

 

https://www.vormingplusob.be/tussen-de-soep-en-de-feiten-april-0 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezing op dinsdag 10/04/2018

 

Dinsdag 17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzichtbare kracht van de wiskunde 

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit Ingenieurswetenschappen) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 8 april 2018

 

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 11 april 2018 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 0474 97 51 58

 

Dagwandeling: Sint-Truiden (14 km)

Donderdag 19 april 2018

Bijeenkomst om 9.25 u station Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 12 en 26 april 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

GSM/smartphone

Wie problemen heeft met gsm of smartphone kan een afspraak maken op het onthaal tel. 016 22 20 14. Enkel Android komt in aanmerking.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

 

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

MET DE FIETSTAXI DE BAAN OP  

Buurtwerk ’t Lampeke heeft een fietstaxi in gebruik genomen, vanuit projectwerking De Groene Ridder. Daarmee wil ’t Lampeke de meest kwetsbare groepen binnen onze maatschappij de kans geven duurzame en ecologische principes te hanteren.

“Mensen in de buurt, die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, kunnen de fietstaxi gebruiken voor kleine verplaatsingen. De fietstaxi kan zelfs omgebouwd worden tot fietscargo voor het vervoer van materiaal”, klinkt het bij ’t Lampeke. (jv)

 

Vijf vrijwilligers werden opgeleid tot fietstaxichauffeur.

De elektrisch aangestuurde fietstaxi kan 2 volwassenen of 3 kinderen vervoeren.

Of je kan hem ombouwen tot cargo om boodschappen te doen; Bij de sociale kruidenier. In de hippe Hal 5. (D!D!)

 

Info: www.lampeke.be

(Streekkrant DW Leuven – 7-13 maart 2018)

 

Laatst bijgewerkt: 05 april 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009