St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  13     28 maart 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit Het Nieuwsblad van zaterdag 17 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Wat de maten der eeuwigheid bezit, dat is waard te blijven bestaan. Het is de mens die zo geworden is dat men hopen mag hem niet meer te verliezen. Het is dus precies een mens, die op andere mensen is ingesteld en andere mensen waard is, een mens die iets weet te geven; een mens die andere mensen niet in de weg staat, maar iets voor hen betekent: een mens die men kan liefhebben.

Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’

 

Jezus wil dat wij ons hele leven in relatie tot God leren zien. Wij zouden tegenover God het absolute vertrouwen moeten meebrengen, altijd en onder alle omstandigheden terecht te mogen bestaan en te worden toegelaten. Wij zouden de angst moeten verliezen, lastig te zijn en ongelegen te komen. God, zoals Jezus hem ziet, wil dat wij er zijn, en het meest van al wil hij dat wij in zijn liefde geloven. De mensen hebben dan ook volkomen gelijk als ze hun kinderen naar Jezus brengen. Wie zo’n houding van onvoorwaardelijk vertrouwen in zijn leven wil belichamen en meedelen, kan niet anders dan zichzelf en deze kinderen herkennen en hen zegenen, alleen al om hun vertrouwen.

Eugeen Drewermann – Theoloog en psychotherapeut

 

In april tellen we drie meditatie-avonden: 2 april, 16 april en 30 april .

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  Wie graag eens bij de groep wil aansluiten is welkom. Verwittig wel even Jos Vermeulen

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VERSPEELDE VRIJHEID 

 

 

Inleiding

Duisternis staat voor alles wat het licht niet mag zien, de schaduwzijden van onszelf, van onze samenleving, van de wereld. Heel wat mensen schuwen het licht. Er zijn er die enkel ’s nachts leven, bij kunstlicht, geen écht licht.

 

Nacht en dag zijn als het ware een levenskeuze.

Ofwel zijn we kinderen van het licht ofwel kiezen we voor de duisternis.

We kiezen voor waarheid of voor leugen, voor leven of voor dood.

 

Jezus zelf nodigt ons uit om deze beslissende keuze te maken:

Kies voor het leven en maak dit tastbaar en concreet in je handel en wandel van elke dag.

 

Lezing uit het boek Numeri

De Israëlieten trokken met Mozes door de woestijn, weg uit Egypte, op weg naar het Beloofde Land. Zij kregen onderweg te maken met giftige slangen. Heel veel mensen werden gebeten en stierven.

 

De Heer zei tegen Mozes:

‘Maak een slang van koper en zet die op een paal.

Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken.

Dan zal hij blijven leven.’

 

Mozes maakte een slang en zette die op een paal.

Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven.

 

Lezing uit het evangelie van Johannes

Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal.

Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel.

 

God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.

Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden.

 

Duiding

1.

Veertig jaar woestijntijd, de tijd dat een volk nodig heeft om zich van onderdrukking en slavernij te bevrijden en een nieuwe samenleving in vrijheid op te bouwen.

 

Het volk mort, het is niet tevreden en komt in opstand tegen de leiding.

En dit na amper twee maanden woestijntijd! 

Waarom, Mozes, waarop deed jij ons opgaan uit Egypte?

 

Allen willen wij de vrijheid. Onze visie blijft echter bepaald door het denken van de heerser.

Het verlangen naar macht en rijkdom blijft sterk aanwezig. Het blijkt zeer moeilijk te zijn hiervan los te komen, ons hiervan te bevrijden.

 

2.

Het volk mort ook vandaag. Het is misnoegd. het komt in opstand tegen haar leiders, tegen de elite.

Zo wordt de verkiezing van president Trump, de Brexit, en de opgang van populistische partijen in heel Europa verklaard.

 

Standaard journalist Marc Reynebeau heeft dit onderzocht en schrijft dat vele mensen niet meer gehoord worden door hun politieke verantwoordelijken en daardoor geen oplossing vinden voor hun problemen.

 

3.

Tien woorden van leven zijn het volk gegeven om haar weg van bevrijding te begeleiden.

Wie naar de tien woorden leeft, zal in vrijheid leven;

wie niet naar de woorden leeft zal de vrijheid verspelen.

 

Het verlangen naar macht en rijkdom, het meer willen zijn of hebben dan de ander blijft niet zonder gevolgen: dood en ellende in de samenleving.

 

4.

De grote vraag drijft boven:

hoe komen we opnieuw tot een leefbare samenleving waarin ieder kans tot leven krijgt?

 

Wat er verkeerd loopt, het verlangen naar macht en rijkdom, wordt door Mozes gesymboliseerd in een bronzen slang die hij op een staander plaatst.

Iedereen die door de slang is gebeten en haar in de ogen kijkt wordt genezen.

Of anders gezegd: wij moeten onze fouten onder ogen durven zien.

 

Dat doen de Hebreeën in de woestijn:

het volk komt tot inzicht en belijdt haar fouten: wij hebben gezondigd.

 

5.

Als de mensen vandaag morren en dit in hun stemgedrag uiten heeft dit veel te maken met wat er vandaag fout loopt.

 

Het laatste Oxfam Novib rapport meldt dat slechts 8 mensen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. De ongelijkheid in de wereld neemt heel sterk toe en vormt een van de grootste bedreigingen van onze samenleving. Daar is zelfs een weekblad als The Economist het over eens.

 

Onze economie brengt niet alleen een sociale ongelijkheid voort, maar houdt ook geen rekening met de planetaire beperkingen, de begrenzingen van onze aarde.

De klimaatopwarming met een toename van extreem weer en de verhoging van de zeespiegel waardoor regio's onvruchtbaar worden zullen massale vluchtelingenstromen op de been brengen.

 

6.

Willen wij vandaag opnieuw tot een leefbare samenleving komen waarin het welzijn van mensen wordt beoogd in respect voor de eindigheid van onze aarde,

dan zullen wij schuld moeten bekennen en onze fouten onder ogen zien.

 

Zoals de Hebreeën hun fouten gesymboliseerd in de bronzen slang, het verlangen naar macht en rijkdom, in de ogen keken, zo moeten wij onze fouten gesymboliseerd in ongelijkheid en klimaatopwarming onder ogen durven kijken en schuld bekennen.

 

7.

Voor de gemeente van Johannes, die leed onder de Romeinse overheersing gesymboliseerd in het kruis, lag hun redding in het aanvaarden van Jezus weg ten leven,

het afstand doen van macht en rijkdom.

 

Een medewerker van Broederlijk Delen  getuigt:

Door in Oeganda te wonen en met de partnerorganisaties van Broederlijk Delen samen te werken, ben ik me bewuster geworden van de waarden in het leven.

De doorsnee Oegandees leeft eenvoudig, staat dicht bij de natuur en recycleert, weliswaar helaas vaak uit noodzaak.  

Ook de gevolgen van klimaatverandering heb ik van nabij meegemaakt. Regens die uitblijven of juist overheersend aanwezig zijn, geen oogst, honger.

Het zijn essentiële aspecten waar we in het Westen meer moeten bij stilstaan.

 

In Oeganda leven, heeft me geïnspireerd om op andere manieren met bezit, delen, hergebruik, natuur en voeding om te gaan.

Het heeft me nog meer doen stilstaan bij het gegeven dat 'goed' genoeg is.

 

Geloofsbelijdenis  

 

Ik geloof in God

die ons wegroept uit de chaos

en ons op weg zet naar een nieuw land,

een land waar mensen vreedzaam samenwonen.

 

Ik geloof in Jezus die weerstand bood aan valse goden

en die kwade machten overwon.

Hij gaat met ons mee door dor woestijnland,

Hij opent ons de ogen en geeft richting aan ons leven .

 

Ik geloof in de heilige Geest

die door profeten mensen moed inspreekt,

die leven wekt waar dood wil indringen,

die ruimte schept voor liefde en kracht tot scheppen geeft,

die ons met een droom naar de wereld zendt.

 

Ik wil ook geloven in de Kerk:

een groep van mensen die als Mozes

naar verbondenheid, gerechtigheid en vrede tracht. Amen.

 

Voorbeden

Jij, Ene, tot U bidden wij:

 

*Voor allen die niet zeker zijn van hun dagelijks voedsel

en hierdoor geen menswaardig leven kunnen opbouwen.

Dat er mensen zijn die zich blijven inzetten opdat iedereen mag en kan delen in de vruchten van de schepping.

 

*Voor politieke leiders en verantwoordelijken.

Dat zij duidelijke keuzes maken in hun beleid.

Dat zij de solidariteit niet ondergraven  maar mensen en organisaties ondersteunen die zich ten dienste stellen van zij die hulp nodig hebben.

 

*Voor allen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld,

onder meer alle vrijwilligers van Broederlijk Delen.

Dat wij met velen mogen blijven en nooit opgeven vreedzaam te strijden tegen ongelijkheid en verdrukking, tegen uitbuiting en oorlog.

 

Herschep ons hart, heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg u niet. Verberg u niet.

 

Tafelgebed: Als een vrij mens  

 

Jij, Ene,

die ons voorgaat op weg naar bevrijding.

Het is jouw wens dat wij leven als een vrij mens.

 

Ons verlangen naar macht en geld blijkt veel sterker dan het doen van jouw tien woorden ons gegeven om te leven als een vrij mens.

Wij bekennen dat duister heerst in ons leven.

 

Je zoon Jezus, brekend het brood, delend de wijn

is als het licht dat het duister voor ons wegneemt.

 

Dat wij leven vanuit zijn geest,

veranderen in woord en daad,

opstaan, hier, nu, om te leven als een vrij mens. (Jef W. -9 maart 2018)

 

Jef Wauters – Uit de misviering van 11 maart in het Don Bosco centrum

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 28 maart

VM: OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 29 maart

14 uur: Samana Witte Donderdagviering

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 30 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zondag 1 april Pasen

11 uur: Zondagscafé

 

Dinsdag 3 april

VM: SAMANA Kern

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 4 april

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 29 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Dinsdag 3 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 5 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 6 april

19.45 tot 21.00 uur   Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Fietsweekend 

Van vrijdag 4 mei tot zondag 6 mei 2018

 

Ook dit jaar zijn we weer klaar voor ons fietsweekend voor sportieve fietsers.

We verzamelen vrijdagavond vanaf 18 uur voor een bordje soep en een potje palaver.

 

Zaterdag vertrekken we om 10 uur voor een tocht van ± 70 km, met de picknick in de fietszakken.  

We fietsen in een gezapig tempo om te genieten van de omgeving.

Bij tijd en stond maken we een stop. De stevige klimmen doet ieder op eigen tempo maar op de top wachten we tot iedereen boven is.

 

Dit jaar vertrekken we noordwaarts: via Samrée en Dochamps rijden we richting Beffe om daar, jawel, terug af te dalen, naar de Ourthe. Nog een aantal klimmen en afdalingen verder geraken we terug in het Molenhuis. Wie weet zien we deze keer wel de wilde dieren van Teneville...

 

We fietsen langs rustige, verharde wegen. Voor wie er nood aan heeft kan de batterij  opladen in een cafeetje waar we ondertussen onze picknick verorberen.

 

‘s Avonds eten we ’goeien boef’. Je kan het verdunnen met bergbier of klimwater…

 

Zondag mikken we op een tocht van 40 km. Om 13 uur arriveren we terug in Het Molenhuis. We eten ons buikje rond. Nadien wassen we samen af en poetsen de kamers.

 

Inschrijven 

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op :

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

 

Liefst voor 1 april 2018. Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is welkom.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE39 0001 0314 2019

Vermelding: Fietsweekend + naam + datum

 

Meebrengen:

Onderlaken, kussensloop en slaapzak,

toiletgerief, warme kleren,

fiets in goede staat, herstelgerief,

reservebinnenband, fietshelm en fietstas 

 

Verantwoordelijken: Hilde De Loose en Leo Van Noten,

Tel. 016/69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

Door geen enkel andere grenzen is de geschiedenis van Europa door de eeuwen heen zo ingrijpend  bepaald geworden dan door die van Duitsland. Verschuivende en veranderende grenzen zijn een fenomeen van alle tijden en hebben zich in alle uithoeken van Europa voorgedaan, maar in het ‘hart van Europa’ hadden die meer dan elders grote en vaak dramatische effecten.

De vraag die Goethe en Schiller al opwierpen – Deutschland, aber wo liegt das? – wijst op het belang van grenzen en grensbepaling voor de Duitse geschiedenis. Grenzen vervullen een dubbele functie: enerzijds zijn sterk verbonden met een nadenken over de eigen identiteit, anderzijds bepalen ze de omgang met de anderen.

Deze lezing thematiseert de grenzen in de Duitse geschiedenis vanuit een politiek- en cultuurhistorisch perspectief. Ten slotte wordt de vraag gesteld of grenzen een blijvende betekenis zullen hebben. Leven we immers niet in een tijd van toenemende ‘ontgrenzing’ en transnationalisering,of is dat een illusie?  

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: 75 euro voor de hele reeks, of 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing of 50 euro voor het hele pakket.

Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info en inschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

 

LEUVEN HERSTELT

Zin om hieraan mee te werken?

 

Recent startten enkele Leuvenaars een repairplatform op.

Doel: samen met de partners de ‘hersteleconomie’ boosten.

Vele organisaties reageerden enthousiast. Zo ook Vormingplus. Het partnerschap wordt een ‘commons’ met gedeelde kennis, kunde en infrastructuur. Zo wil het impact hebben op de transitie van de ‘wegwerpeconomie’ naar een ‘herstellende en kringloopeconomie’, te beginnen in het eigen Leuven.

Het platform werkt aan een laagdrempelig contactpunt waar iedereen terecht kan voor informatie en initiatieven omtrent herstellingen en waar je ook zelf aan de slag kan.

Zin om hieraan mee te werken?

Stuur dan een mail naar: repaircenterleuven@gmail.com

 

 

 

 

LEUVEN AAN DE DIJLE

 

De 6 vroegere parochies van de binnenstad Leuven: Sint-Pieter, Sint-Geertrui, Sint-Kwinten, Sint-Jozef, Sint-Jacob, Sint- Michiel en de 4 parochies van de federatie Wilsele:  Sint-Martinus Wilsele Dorp, Sint-Agatha Wilsele-Putkapel, Sint-Hadrianus Wijgmaal, Sint-Carolus Attenhoven

 

De pastorale Zone ‘Leuven aan de Dijle’ bestaat 1 jaar 

 

Tijdens de receptie in het stadhuis sprak Deken De Gendt zijn dankbaarheid uit voor de zaken die afgelopen jaar gerealiseerd werden: een betere kennismaking en verbondenheid tussen de tien geloofsgemeenschappen van de zone, het zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden in doop- en vormselcatechese en het duidelijker kenbaar maken van alles wat leeft en beweegt in de gelovige gemeenschap via mediakanalen.

 

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen vraagt hij: ‘Ik vraag bijzondere aandacht voor de zwakkere medemens in onze maatschappij. Ik pleit eveneens voor meer betaalbare woningen, goede bereikbaarheid van openbare gebouwen vooral voor minder mobiele mensen, voor meer aandacht voor het milieu en de ecologische problemen en dat binnen de samenwerking tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij ook de gelovige gemeenschap een volwaardige plaats mag hebben.’

 

Schepen van Kerkbesturen Dirk Vansina, bevestigde dat de samenwerking tussen het huidige beleid en de kerkgemeenschap zal worden verder gezet.

Kenny Hennens

(Uit Regiogids Rondom Leuven – 7 maart 2018)

 

 

 

PAASFEESTEN

Folklore in de stad Leuven

 

Van 30 maart tot 2 april 2018 komen folkloregroepen uit binnen- en buitenland naar Leuven met dans, muziek en vendelzwaaien.

Op zaterdag 31 maart is er om 15 uur de traditionele paaseierenworp van op de trappen van het stadhuis.

Info: vr. 30/03 – ma. 02/04/ verschillende locaties

www.leuven.be/paasfeesten 

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven- maart 2018)

 

 

-

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Sociaal-culturele activiteiten in de gevangenis, zin of last? 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling rond 50 jaar theater in Leuven Centraal, blikken we terug op twaalf jaar sociaal-culturele activiteiten van de stad. Getuigenissen van (ex)gedetineerden, slachtoffers en andere betrokkenen laten je stilstaan bij de zinvolheid van dergelijke activiteiten.

 

Wanneer:

Zaterdag 7 april 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Waar:

Bib. Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 – 3000 Leuven

Prijzen: Gratis

 

Partners:

De Rode Antraciet, Gevangenis Leuven Centraal, CAW Oost Brabant, Gevangenis Leuven Hulp

Begeleiding:

Lies Korleven, Bart Schoovaerts

 

https://www.vormingplusob.be/sociaal-culturele-activiteiten-de-gevangnis-zin-last

 

 

 

CAFE COMBINNE ACHTER DE TRALIES

Vormingplus Oost-Brabant 

 

 

Geïnteresseerd in andere culturen? Zin om een babbeltje te slaan over dagdagelijkse dingen met mensen uit de gevangenis van Leuven Hulp? Ideaal om je Nederlands te oefenen! We komen vier keer samen: een voorbereidende samenkomst bij Vormingplus (zonder gedetineerden) en drie avonden in de hulpgevangenis.

 

Praktische info:

Een beetje Nederland kennen, is wel nodig. Wij verwachten dat je de vier avonden kan vrijmaken.

Wanneer:

Maandag 16 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur

Maandag 23 en30 april 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Maandag 7 mei 2018 van 17.30 tot 20.00 uur

Waar:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 Heverlee

Prijzen:  Gratis

 

Partners:

Gevangenis Leuven Hulp, CAW Oost Brabant

Begeleiding:

Anke Bellen – Maria Caelen

 

https://www.vormingplusob.be/cafe-combinne-achter-de-tralies-3 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdagen 03/04/2018 en 10/04/2018

 

Dinsdag 17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzichtbare kracht van de wiskunde 

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 3 en 17 april 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 3 april 2018 van 9.00 u. tot 12.00 u.

 

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met de senioreninspecteurs Joke Luyckx en Patricia Van de Walle van de Leuvense politie.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

VOETVERZORGING

Woensdag 4 en 18 april 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 5 april 2018 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 8 april 2018

 

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 april 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009