St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week  12     21 maart 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Wat de maten der eeuwigheid bezit, dat is waard te blijven bestaan. Het is de mens die zo geworden is dat men hopen mag hem niet meer te verliezen. Het is dus precies een mens, die op andere mensen is ingesteld en andere mensen waard is, een mens die iets weet te geven; een mens die andere mensen niet in de weg staat, maar iets voor hen betekent: een mens die men kan liefhebben.

Ratzinger  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Ik denk dat we allemaal moeten leren dat we de stilte eigenlijk niet moeten scheppen. De stilte is er al, in ons. Wat we moeten doen is daar binnengaan, stil worden, stilte worden.

Het is het doel en de uitdaging van de meditatie dat wij onszelf toestaan om stil genoeg te worden om die innerlijke stilte naar boven te laten komen. De stilte is de taal van de geest.

John Main

 

In april tellen we drie meditatie-avonden: 2 april, 16 april en 30 april.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

WAT NIET IN 1 DAG KAN

KAN MISSCHIEN IN 40 DAGEN

 

 

Vastentijd  

 

Laat ons vandaag een verbond sluiten,

ons aan elkaar verbinden,

de handen in elkaar slaan  

voor een nieuwe manier van leven:  

 

waar de kleine mens

niet meer onzichtbaar wordt gemaakt

omdat de beteren genoeg hebben aan zichzelf;  

 

waar we gaandeweg

elkaar opnieuw ontmoeten,

zo uniek

en zo verschillend als we zijn;  

 

waar de norm van ons samenleven 

niet bepaald wordt door het halen

van het grote Nooit Genoeg,

en waar de kwaliteit van leven

niet gemeten wordt

met wat mode en reclame voorschrijven.  

 

Chris Willocx - Uit de viering van Aswoensdag in het Don Boscocentrum 

 

 

 

TIJD VOOR EEN KEERPUNT ? EN WAT DAARNA ?

 

Inleiding

 

Barre weersomstandigheden hebben jullie er niet van weerhouden om ook op deze zondag weer samen te komen rond dit boek, rond dit licht en rond deze tafel. Welkom allemaal en laten we datgene wat ons rond deze tafel brengt vieren in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

 

Broederlijk Delen heeft deze vastentijd als slogan: Help de honger de wereld uit.

Dat christenen zich tegen elke vorm van onrecht verzetten is geen evidentie.

Het gaat ook verder dan barmhartigheid: hongerigen eten geven, naakten kleden, gevangenen bezoeken, bedroefden troosten …

Als gelovigen worden wij opgeroepen om voorbij de barmhartigheid mee te werken aan structurele veranderingen zodat iedere mens ten volle mens kan zijn en dit in respect voor de planeet.

 

Het symbool voor deze campagne is dan ook een bord. Een leeg bord dat symbool staat voor het feit dat er honger in de wereld is. Een leeg bord dat ons uitdaagt en inspireert om ons te engageren voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Vandaag proberen we de tijd voor een keerpunt op te dienen.

 

Eerste lezing uit Genesis

 

De twee schriftlezingen van deze zondag schetsen ons zo'n keerpunt. Abraham die denkt te weten wat God wil: het uiterste offer, je eigen zoon, je eigen toekomst offeren aan God. En zeker van zichzelf trekt hij erop uit om hier naar te handelen.

Maar als hij zijn zoon wil offeren roept Jahweh hem terug.

 

Duiding:

 

Ik blijf dit een gruwelijk verhaal vinden.  

Misschien is het een verhaal dat de overgang wil duiden tussen een genadeloze God, die niets ontziend is en gruwelijke offers vraagt, zelfs van datgene wat ons het meest dierbaar is. Naar een God die menslievend, solidair, genadig en voorzienend is.

 

De ongelooflijke “beschikbaarheid” of “oproepbaarheid” van Abraham is hier ook indrukwekkend. Maar het is vooral de argeloosheid, de totale onschuld én volgzaamheid van Isaak in contrast met zijn vaders vastberadenheid en gruwelijke plannen, die zo pijnlijk is.

Misschien moeten wij af en toe stilstaan als we denken dat onze ideeën en de manieren waarop we die willen verwezenlijken de enige, ultieme juiste zijn. Even een hoger perspectief nemen, zoals op een berg als Abraham, en een opening laten om ons te laten bevragen, om ons te laten beroeren door de stem van een vreemde en door de hulpeloosheid van een kind.

 

De schade die we aanrichten, de pijn die we bij anderen veroorzaken omwille van ons grote gelijk. Zijn we ons daar bewust van en meer nog, is die te rechtvaardigen door het nobele van ons doel?

 

Wat de bijbel ons vertelt, zorgt vaak voor verwarring en niet iedereen vindt de juiste weg om te bewandelen. We moeten elkaar bij mogelijk afdwalen bij de hand grijpen en vergezellen .

 

Lezing uit het evangelie volgens Marcus 9,2-10

 

Het evangelie neemt ons mee de berg op, Jezus en drie van zijn apostelen hadden blijkbaar behoefte aan een wijdser perspectief. De berg op dus, je terugtrekken en zo hopelijk terug perspectief vinden, je bewust worden van een dragende grond doorheen alles. Noem het gerust een aanwezigheid.

 

Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op. Daar verscheen Elia en Mozes aan hen. “En Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. “

 

Duiding

 

Heb je het ook gehoord? Dat oude woord “volder”, “zo wit dat geen volder ter wereld het maken kan. Het was een woord dat mijn aandacht trok, zowel omwille van het zeldzame voorkomen in onze tegenwoordige tijd. Het is de persoon die in de lakenweverij verantwoordelijk was voor het zo fijn en zuiver mogelijk vervilten van de stof. Maar ook omwille van de zinsnede “ zo wit dat geen volder ter wereld het maken kan”.

 

Het doet mij denken aan de wereld van sprookjes. De fantasie, een andere werkelijkheid.

En ja, ook Petrus is even van zijn melk. Hij weet niet goed wat hij zegt want net zoals Jakobus en Johannes is hij verbluft.  Zo verbluft dat hij de oplossing suggereert om bovenop de berg drie tenten te bouwen. Een voor Mozes, een voor Elia en een voor Jezus.

 

Maar dan komt er een stem en die brengt hen blijkbaar weer tot de werkelijkheid. Ze mogen niet verblijven in dit visioen en zich erin verlekkeren. Neen, ze moeten met dit inzicht terug naar beneden. Ze zijn er nog niet helemaal uit wat het nu betekent. Maar ze moeten terug naar de echte wereld, naar de bezeten wereld. Niet blijven mijmeren, maar terug over naar de actie. Ook al begrijpen ze niet de volle draagwijdte van wat hun overkomen is en wat nu hun uiteindelijke missie is en wie hun medestanders zullen zijn en wie welke rol moet opnemen en of hun missie wel succesvol zal zijn en hoe het met Jezus zal aflopen. En toch moeten ze weer op weg in het frele vertrouwen dat het gaandeweg wel duidelijk zal worden. Blijven gaan.

 

Iets dat wij ook moeilijk vinden, ik toch. Wat als? En als ik mee op de kar spring, hoe zal mijn omgeving dan reageren en maakt het wel iets uit. Wat als mijn “goed gebaar” op vijandigheid of hoongelach wordt onthaald? Is het maar een druppel op een hete plaat?

 

Of: hoe moet dat dan verder met deze gemeenschap. Of waarom zouden mensen in Oeganda blijven proberen om toch in hun levensonderhoud te voorzien al blijft het krabben. Al blijft het beleid achterwege en al verzwakt zowel het klimaat en de wereldmarkt hun kansen.

 

Vaak zijn dit soort overwegingen een reden om af te haken, om op te geven. Of nog erger: om te verzanden in negativiteit of te ontvlammen in daden van wanhoop zoals Abraham.

 

Maar bijbelse verhalen en de campagne van Broederlijk Delen laten ons dat niet toe, ook al kunnen ze ons geen garantie over een blijde sprookjesachtige uitkomst en een vlekkeloze weg daar naartoe bieden.

 

Misschien is dat geloven. Tegen beter weten in, toch doorgaan. Misschien als iets dat je ook voor jezelf niet kan verklaren, en tegenover anderen moeilijk kan “bewijzen” of hardmaken. Iets dat niet meetbaar is of toch niet cijfermatig in een grafiek te gieten van inspanning en uitkomst. Iets zoals liefde, die je rusteloos en soms wanhopig doet blijven gaan.

 

Geloofsbelijdenis

 

Geloven is

een beetje vreemdeling worden op aarde

alsof je hart een ander land bewoont

en luisterde naar andere signalen.

 

Geloven is

een beetje vreemdeling worden op de aarde,

met enkel Gods woord als dak boven je hoofd

en toch met beide handen naar je dagtaak grijpen

als enige middel om op jouw manier

een teken terug te geven aan de verre, de onbereikbare,

die jou draagt met de kracht van een geliefde.

 

Voorbeden

 

Voor onze samenleving.

Dat zij kritisch blijft voor alle vormen van misbruik en uitbuiting.

Dat ze zich laat inspireren door het visioen van wereldvrede en rechtvaardigheid zodat onze toekomstige generaties ook waardig kunnen leven op deze planeet.

 

Keer u om naar ons toe.

Keer ons toe naar elkaar.

 

Voor alle boeren en vrouwen in Oeganda.

Dat de ondersteuning en coaching die zij krijgen, mag zorgen voor een keerpunt in hun leven.

Dat hun leven en dat van hun kinderen er beter van mag worden.

 

Voor onszelf.

Dat wij vertrouwvol de berg mogen afgaan en durven meebouwen aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid.  Dat wij keerpunten voor anderen durven creëren.

 

Keer u om naar ons toe.

Keer ons toe naar elkaar.

 

Voor Simone Reniers, die opgenomen werd omdat het mentaal allemaal niet meer zo vlot ging. Moge dit een keerpunt worden van waaruit ze op een omkaderde manier samen met haar familie weer rustig door het leven kan gaan.

 

Slottekst:

 

Terwijl profetische woorden nog naklinken,

mogen wij de berg van ontmoeting met U verlaten.

Dat wij onze voetstappen niet keren

als morgen veel van ons gevraagd wordt,

als onze weg niet over rozen loopt.

 

Slotwens

Bedankt wie met mij zo hartelijk meewerkte aan deze viering. En dank aan alle aanwezigen.

Mogen jullie dan ook inspiratie en steun vinden bij elkaar om datgene wat we hier vandaag gevierd hebben, waar te maken in het leven van elke dag, zowel met je onmiddellijke naasten als met je wijdere omgeving. Blijf doen wat ondenkbaar is!

 

Hermien Den Tandt - Viering zondag 25 februari 2018-tweede zondag van de vasten (eerste viering)

 

 

Studentenresidentie Leo XIII luidt 125-jarig 

bestaan in met vijf nieuwe klokken

 

Leo XIII-seminarie

Tiensestraat 112, 3000 Leuven 

 

 

“Op de klokken is ook een optische-illusie-figuur verwerkt: kubussen die je vanuit twee perspectieven kunt zien, maar niet op hetzelfde moment. Dat is de zogenaamde Figuur van Thiéry, die voorkomt in een aantal van zijn optische studies. Escher maakt in sommige tekeningen gebruik van deze figuur: denk maar aan zijn iconisch labyrint van trappen.” © KU Leuven 

 

 

Het Leo XIII-seminarie vernoemt nieuwe klokken naar stichters 

Het seminarie heeft vijf nieuwe klokken ingezegend. De klokken verwijzen naar personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beginjaren van het seminarie en zijn stuk voor stuk versierd met een geometrische optische figuur die Armand Thiéry ontwierp, de theoloog die 125 jaar geleden het seminarie oprichtte.

Een van de klokken werd naar hem genoemd. De andere verwijzen naar Désiré Mercier, de stichter van het seminarie, Gasper Simons, één van de eerste priester-studenten, Simon Deploige, de vroegere president van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte die tijdens WO I het seminarie ombouwde tot noodhospitaal en Zuster Fernandine die in de beginjaren haar best deed om de studenten en seminaristen een warme thuis te bezorgen. (jph)

 

Vandaag is het seminarie een internationale en christelijke studentenresidentie waar 106 studenten van alle richtingen en nationaliteiten in gemeenschap leven.

(Het Nieuwsblad- 20 februari 2018)  

Meer info op: https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1718/campuskrant-2017-2018-nr-6/gloednieuwe-klokken-luiden-jubileumjaar-in

Stijn Demaré met Fernandine, één van de nieuwe klokken: 

“Het zijn voorslagklokken: ze hebben geen klepel, maar krijgen hun klank van een hamertje.” © KU Leuven | Rob Stevens

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

 Zie Bovenaan deze pagina

               

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 21 maart

NM: Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 22 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 23 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 24 maart

AV: Buurtcafé Michotte

Zondag 25  maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Buurtcomité Michotte/opruimactie

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 26 maart

AV: Gastvrij Michotte

 

Dinsdag 27 maart

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 28 maart

VM: OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 22 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 27 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 29 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

 

Lentewandelweekend 

Vrijdag 6 april 2018 - zondag 8 april 2018

 

Wie last heeft van winterblues zal op dit wandelweek zeker de nodige zonvitaminen kunnen opdoen. Deze lente richten we onze steven naar het zuidwesten van La-Roche-en-Ardenne en verkennen we via de Vallée de Tombes de streek rond Miérchamps en Hives.

 

De omgeving is sterk beïnvloed door kleinschalige landbouw met diverse watermolens en (bio) boerderijen met soms bijzondere specialiteiten. 

 

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine avondwandeling.

 

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8 u. om tegen 9 u. klaar te staan voor het vertrek.

We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee.

 

Met de auto’s verplaatsen we ons naar La Roche waar de tocht vertrekt. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende rustpunten. Genietend van de ontluikende natuur en de weidse landschappen. Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven bij de ondergaande zon.

Samen het avondeten voorbereiden en hopen dat we nog tot na de afwas onze ogen kunnen open houden. Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop. Nog een gezelschapsspel of snel onder de wol.

 

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur en vertrek om 9 uur voor een wandeling van een 4-tal uurtjes in de omgeving van het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis.

 

Tegen 16 uur kunnen we samen afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende lenteweken blij gezind tegemoet te gaan.

 

Men schrijft zich uiteraard in voor het ganse weekend, dit om de integriteit van de groep te bewaren. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen. We voorzien in principe geen afhaakmogelijkheden, iedereen stapt de geplande tochten volledig uit .

 

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op :

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

 

Liefst voor 1 april 2018. Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aankan is welkom.

 

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Rekeningnummer: BE33 9731 0769 0646

Op naam van: Het Molenhuis – Alfred Barette.

Vermelding: Lentewandelweekend 2018 + naam + aantal

 

Meebrengen: Onderlaken, kussensloop en slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen, stevige waterdichte wandelschoenen,  reservekousen, regenjas en warme onderlaagjes, picknick rugzakje met drinkbus, plastiek zeiltje om op te  zitten, wandelstok of pools, eventueel een trekkerskomfoortje. 

 

Verantwoordelijke: Alfred Barette

Telefoon: 0478 55 17 18 – E-mail: alfred@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

 

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment… Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

 

De grenzen van het antieke Sagalassos: een metabolische benadering  

28 maart 2018 – Jeroen Poblome

De lezing wil over Sagalassos een analytisch verhaal van het ontstaan, de groei en het (vermeende) verval van de stad en streek brengen.

 

Grenzen in de Duitse geschiedenis  

18 april 2018 – Georgi Verbeeck

 

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen  

3 mei 2018 – Sara Cosemans

 

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

 

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de hele reeks, of 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing of 50 euro voor het hele pakket.

Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u.(inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info en inschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

 

 

ALFAPRET

 

Voorleesuurtjes  

Nog tot mei 2018 organiseren de Bib. Leuven en alle filialen op diverse woensdagmiddagen en zaterdagen voorleesuurtjes.

Oma’s en opa’s kiezen met zorg de mooiste verhalen uit voor kinderen van drie tot zes jaar en hun ouders. Soms wordt er ook nadien geknutseld.

Nestel je rond de voorleesstoel en geniet samen met je kind.

Je kan er gratis naartoe en inschrijven is niet nodig.

 

De Bib. Leuven

Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven

Zaterdag 17 maart, 11.00 + 15.00 uur

Woensdag 04 april, 15.00 uur

Zaterdag 07 en 21 april, 11.00 + 15.00 uur

Woensdag 02 mei, 15.00 uur

Zaterdag 05 en 19 mei, 11.00 + 15.00 uur

 

Filiaal Heverlee  

Waversebaan 66, 3001 Leuven

Woensdag 14 maart, 14.30 – 16.00 uur (Jeugdboekenmaand: voorlezen en knutselen)

Zaterdag 24 maart, 10.30 – 11.30 uur (Voorlezen)

Woensdag 18 april, 14.30 – 16.00 uur (Voorlezen en knutselen)

Zaterdag 28 april en 26 mei, 10.30 – 11.30 uur (Voorlezen)

 

Filiaal Kessel-Lo  

Stadionlaan 4, 3010 Leuven (sportcomplex)

Woensdag 14 maart, 15.00 – 16.30 uur (Jeugdboekenmaand: voorlezen en knustelen)

Zaterdag 07 april en 05 mei, 15.00 – 16.30 uur (Voorlezen)

Woensdag 16 mei, 15.00 – 16.00 (Voorlezen)  

 

Filiaal Wilsele  

Aarschotsesteenweg 159, 3012 Leuven

Zaterdag 24 maart, 21 april en 19 mei, 14.30 – 15.30 uur (Voorlezen )

 

Informatie: bib.leuven.be/alfapret

(Stadsmagazine LVN – februari 2018)

 

 

 

EEUWIG INLEVEREN OF EERLIJK HERVERDELEN

 

‘De Belgische ervaring, of de Cubaanse?’

Van 16 tot 31oktober 2016 maakte onze mede-parochiaan van Don Bosco, Majo Werrebrouck, deel uit van een groep van 21 die een inleefreis maakte naar Cuba.

 

‘Tijdens de reis bezochten wij staatsbedrijven, joint ventures, coöperatieven. We overnachten in hotels en bij de Cubanen thuis in casas particolares. We trokken naar scholen, wijkgezondheidscentra; bezochten een ziekenhuis en een bejaardentehuis. Wij onderhielden contacten met de Cubaanse vakbond, de vrouwenorganisatie, wijkraden, het ICAP. Daarnaast hadden we losse babbels op straat, op markten en pleinen en uiteraard ook op terrasjes bij een mojito, een Cristal of een Bucanero. ‘

 

Wij delen graag onze indrukken en willen daarna met u reflecteren over het Belgische en het Cubaanse samenlevingsmodel. Een inkijk in het Cubaanse model roept immers ontegensprekelijk ook vragen op over onze samenleving, onze economie en over de rol die werknemers daarin hebben.

 

Wij hopen jou te ontmoeten op 21 maart 2018 om 19 uur,

in CC Het Bolwerk – Bolwerkstraat 17 - 1800 Vilvoorde

 

Programma:

Ontvangst met een drankje

Een woordje uitleg over de werkgroep LKCuba, de reisgroep, de reis,…

Sociale voorzieningen – klemtoon gezondheid – onderwijs

Mogelijkheden tot inspraak en participatie  

Sociaal economische uitdagingen  

Na de pauze: Ruimte voor vraagstelling en gesprek

(Een vraagje aan Majo? 016 25 24 59)

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD 

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 27 maart 2018

Een pilletje meer of minder? De uitdagingen voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen  

Prof. Veerle Foulon (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

 

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdagen 03/04/2018 en 10/04/2018

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Ons bewegingsstelsel als bron van lichamelijke klachten. Hoe deze voorkomen?”

door Guido Paeps, osteopaat en kinesitherapeut

Datum: maandag 26 maart 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

ORDE OP ZAKEN IN JE KEUZES 

 

Vormingplus Oost-Brabant 

Je weet eigenlijk goed wat je wilt, maar de tijd gaat zo snel.

Je weet niet (meer) zo goed wat je wilt en de tijd gaat zo snel…

In deze workshop staan we even stil bij doelen, prioriteiten en focus. We onderzoeken voor onszelf wat we belangrijk vinden en of we daar aan toe komen. Lukt het niet? Dan moeten we wat bijsturen: een beetje meer van dit en een beetje minder van dat.

 

Partners: LDC Ruelenspark – Zorg Leuven – B-organised

 

Begeleiding:  Kathleen Boots – Vinciane Steen

 

Wanneer 

Vrijdag 20 april 2018 - Van 14.00 tot 16.30 u.

 

Plaats van samenkomst :

LDC Ruelenspark – Erasme Ruelenspark 35 – 3001 Heverlee

 

Prijs: 16 euro – Reductieprijs: 12.00 euro

 

http://www.vormingplusob.be/orde-op-zaken-je-keuzes-0

 

 

 

PLEEGZORGSTAD 

 

Het stadsbestuur van Leuven ondertekende het charter ‘pleegzorgstad’. Daarmee wordt Leuven de allereerste pleegzorgstad in Vlaams-Brabant. Met het charter engageert de stad zich om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen en het verhaal en maatschappelijk belang van pleegzorg extra te ondersteunen en mee uit te dragen.

Met deze steun hopen de organisaties de werking meer bekend te maken bij een breed publiek.

In Leuven zijn er momenteel 98 pleeggezinnen, die samen 136 kinderen en jongeren in nood opvangen.

Toch staan er in Vlaams-Brabant 63 kinderen op de wachtlijst, voor hen is er momenteel geen, plaats in een warm gezin.

!Regiogids Rondom Leuven – woensdag 7

 

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009