St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 8     21 februari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

KLACHTEN OVER UITREIKING

03 210 08 30 

nietontvangen@kerknet.be

 

Hebt u het blad Kerk&Leven op woensdag niet ontvangen?

Mail dan naam en adres (en indien gekend ook het abonneenummer) naar nietontvangen@kerknet.be.  Doe dit zo snel mogelijk zodat we alles ook snel kunnen afhandelen.

 

U kan de klacht ook ingeven via

www.kerkenleven.be/nietontvangen 

 

Ontvangen we de klacht voor donderdag10 uur, dan is de kans groot dat je op vrijdag nog een nieuw exemplaar ontvangt.

 

Wat doet de abonnementendienst? 

We dienen klacht in bij de post en dringen aan op een correcte uitreiking. Klachten die we op woensdag ontvangen, worden meestal nog voor het weekend opgelost.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 )

 

 

WWW.KERKENLEVEN.BE 

Een nieuwe website, een nieuwe troef  

 

Heeft u onze nieuwe website al ontdekt?

Voortaan bestaat Kerk&Leven niet enkel op papier, maar ook op het internet. Op www.kerkenleven.be vindt u alle nationale en diocesane artikels uit Kerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe website halen onze lezers dus voortaan méér uit hun abonnement.

 

Op www.kerkenleven.be/registreren  kunnen ze zich gemakkelijk registreren met hun abonneenummer (dat elke week op hun krant gedrukt staat). Dat geeft hen toegang tot alle artikels.

 

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

Onze lezers kunnen online extra artikels lezen, met name het nieuws van alle bisdommen. In de papieren krant krijgen ze wekelijks twee pagina’s diocesaan nieuws. Op de website hebben ze daarop ook toegang tot de diocesane bladzijden van de andere bisdommen. Meer lectuur voor hetzelfde geld dus.

 

Bovendien krijgen ze onbeperkt toegang tot ons volledig archief, dat teruggaat tot 2006.

Zeer handig voor bijvoorbeeld godsdienstleerkrachten of catechisten, maar net zo goed voor elke lezer die over een bepaald onderwerp informatie of inspiratie zoekt, of gewoon een ouder artikel nog eens wil opdiepen.

 

Derde voordeel: met één klik kan men artikels delen via de sociale media, zoals Facebook of Twitter. Wie een artikel onder de aandacht wil brengen van familie of vrienden, kan dat dus heel gemakkelijk. Maak zeker gebruik van deze troef!

 

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 – Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk & Leven)

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Is er een kracht die geneest als wij op de bodem van ons kunnen zijn?  

Als wij pijn hebben, ziek zijn of eenzaam door de dagen gaan,

is er een kracht die ons doet opstaan?

Kom mij niet aan met mooie woorden,

zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel.

Als de afgrond zich opent en nergens houvast is

troost mij dan niet met andermans pijn,

kom mij niet aan met schoonheid en zon.

Maar waak met mij in de grot van de smart,

begrijp de volle omvang van mijn klacht,

kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid.

Wie weet in de nacht tussen jou en mij roert zich een kracht die geneest.

Catharina Visser

(Bezinningstekst Spiritdag Don Boscocentrum 18 nov. 2017)

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Sta even stil bij de uitspraak van Jezus dat wie bezorgd is om zijn eigen leven verloren gaat, maar wie zichzelf verloren laat gaan omwille van mij, zijn echte zelf zal vinden (cf. Mt 10,39).

Mediteren is zichzelf verliezen, opgenomen worden in God, zich verliezen in de immense mildheid die we God noemen. Niemand van ons kan zijn echte zelf vinden of in aanraking komen met de volle zin, of binnengaan in de volledige betekenis, als we niet bereid zijn om verloren te gaan omwille van het Koninkrijk.

Met andere woorden: niemand van ons kan tot kennis komen zonder geloof. Volheid van kennis is onmogelijk zonder volheid van geloof. En mediteren is een weg van geloof, omdat het een toegang is tot het anders zijn van God .Om in volle oprechtheid dit pad te begaan, moeten we leren om onze  aandacht volledig van ons zelf af keren en vooruit te kijken.

John Main

 

Wij komen in maart samen mediteren op maandag 5 en maandag 19 maart 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

LIJDEN EN ONRECHTVAARDIGHEID IN DE WERELD 

Vandaag behandelen de lezingen het thema lijden/onrechtvaardigheid in de wereld en de verhouding met God hiertegenover; althans zoals Job het verwoordt als spreekbuis van de mensen.

 

Job roept God, de Schepper, de Almachtige ter verantwoording voor zoveel kwaad dat Hij toelaat in zijn schepping. Meer nog! Kwaad dat Hij ons toestuurt waarvoor we Hem niet eens ter verantwoording kunnen roepen.

 

In het Marcus evangelie biedt Jezus een onthutsend antwoord t.a.v. die menselijke redeneringen over God en het lijden in de wereld. Jezus jammert niet gelijk Job maar geneest de ongelukkigen van hun lijden door als mens die sukkelaars te benaderen , te bemoedigen.

 

Eerste lezing: Job 7,1-4 en 6-7

De voorbeeldige Job is zwaar beproefd door ziekte en tegenslag en klaagt God aan.

“Maanden van leegte heb ik ervaren, nachtenlang werd ik door ellende overmand. Als ik ga slapen vraag ik: Wanneer sta ik terug op?

Mijn lichaam is met wormen en korsten bedekt, mijn huid verschilfert en laat los. Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, en haasten zich naar een einde zonder hoop. Bedenk toch, in een zucht is mijn leven voorbij, nooit weer zal mijn blik het goede aanschouwen.”

 

Evangelie van Marcus 1, 29-39

Jezus geneest vele zieken van allerlei kwalen.

 

Duiding

In het evangelie van Marcus komen onsamenhangend verschillende thema’s aan bod. In aansluiting met de lezing over Job heb ik gekozen het thema van God en zijn verhouding tot het lijden te behandelen.

 

We overlopen kort het ganse boek Job. In de eerste hoofdstukken krijgen we bespiegelingen over de verantwoordelijkheid van God voor het lijden dat voorkomt in de wereld; bespiegelingen die gangbaar zijn onder het volk vandaag.

Luister naar enkele van die voorstellingen !

 

1. Job zelf was een rijk man die een onberispelijk leven leidde. Hij was godvrezend en kende veel voorspoed.

Hier krijgen we een eerste voorstelling van goed en kwaad: wie goed leeft, door ‘de wetten’ te onderhouden, wordt door JHWH gezegend met wereldrijke goederen.

 

2. Verder in het boek daagt Satan JHWH uit met de vraag of hij Job mag laten lijden. Satan vraagt zich af of Job dan nog even godvrezend zal blijven. Achtereenvolgens verliest Job zijn kinderen en zijn rijkdom. En zijn reactie is: ‘God heeft gegeven. God heeft genomen; altijd moeten we God prijzen’. In het begin blijft Job dus eerbiedig t.o.v. God.

 

3. Maar als het lijden toeneemt, namelijk als Job zelf ziek wordt en afschuwelijk bedekt is met etter en zweren, wordt het hem teveel en protesteert hij tegen JHWH

- Hij vervloekt het leven dat hij gekregen heeft

- Hij roept JHWH ter verantwoording: ‘Dit heb ik niet verdiend.’

- Hij beschuldigt JHWH dat goede mensen lijden en dat onrechtvaardigen goed boeren in het leven

- Hij protesteert tegen de macht van JHWH die de levensweg van de mensen uitstippelt maar niet ter verantwoording kan geroepen worden; die niet ter hulp komt als Hij erom gevraagd wordt.

 

4. Drie vrienden komen hem troosten – maar liever dan empathisch mee te leven met Job, maken ze hem verdacht, ze redeneren volgens de wetten en zeggen: ‘Het kan toch niet anders dan dat jij, of je voorouders of jouw zonen kwaad hebben gedaan, anders zou JHWH u in al zijn rechtvaardigheid niet straffen. Beken uw zondigheid en vraag genade aan de Heer en alles zal weer goed worden.’

Maar wat de vrienden ook aandragen, Job blijft verstokt zitten in zijn gelijk ‘Ik heb altijd goed gehandeld, ik verdien geen straf.’

 

5. Komt dan nog een vierde vriend op het toneel. Die beschuldigt Job niet persoonlijk maar houdt het bij preken over ’t algemeen dat JHWH rechtvaardig is en uiteindelijk de goeden beloont en de kwaden bestraft. De wegen waarlangs Hij dat doet zijn voor ons mensen ondoorgrondelijk. De mens moet zich onderwerpen.

 

We hoorden typisch menselijke reacties over lijden en de verantwoordelijkheid van God hierbij omdat Hij schepper is van, en almacht heeft over al wat leeft in de wereld; wat begrepen wordt als: God bestuurt de wereld; het lot van de mensen ligt in zijn handen.

 

6. Op het einde van het boek Job verschijnt JHWH zelf op het toneel en krijgen we een correctie op al die verkeerde, menselijke voorstellingen. Ook veegt JHWH de vrienden de mantel uit om hun verkeerde voorstellingen die ze maken over JHWH.

JHWH haalt tientallen voorbeelden aan over de nuttige evenwichten tussen tegengestelden die Hij geschapen heeft om het leven behaaglijk te maken op onze planeet: er is bijv. licht, maar het is goed dat er niet alleen licht bestaat maar ook duisternis; wat goede gezondheid betekent kennen we maar als we met ziekte zijn geconfronteerd; en ga zo maar door met de tegengesteldheden dood/leven; regen/droogte…

m.a.w. het goede leven is mogelijk door het bestaan van tegengestelden die bij elkaar horen.

 

En JHWH spreekt ook over monsters die met bijzondere kracht rondwaren in de wereld en

waaraan Hij niets te zeggen heeft; symbolische manier van zeggen dat Hij aan het kwaad in de wereld niets te zeggen heeft. Bij al de tegengestelden in de wereld die het goede leven mogelijk maken behoren dus ook de tegengestelden goed/kwaad.

 

De mens krijgt de vrijheid om keuzes te maken  

Hoe komen we dan tot een goed leven als kwaad inherent behoort tot het leven?

Antwoord: God stuurt niet goed en kwaad over de mensen naargelang zijn inzichten. Goed en kwaad zijn aanwezig in de wereld en God geeft de mensen de volledige vrijheid in hun handelen om daar mee om te gaan. Het zijn de mensen die in volle vrijheid keuzes te maken om de schepping verder te boetseren.

 

Het is de mens die de vrijheid en de verantwoordelijkheid heeft zichzelf en de kosmos te ontwikkelen. Hierbij botst hij op goed en kwaad en het ligt volledig in zijn verantwoordelijkheid te kiezen hoe hij zelf omgaat met beiden.

God onderwerpt de wereld niet aan een plan van Hem. Wel toont God vrijblijvend de weg aan om gelukkig en wijs te worden in het leven d.m.v. het volgen van de Wetten, de Thora, maar hij stuurt ons niet.

En als de mensen,in hun vrijheid dan toch kiezen voor het kwaad, en ze lopen daardoor in hun ongeluk,dan is God bereid ze te vergeven en ze opnieuw te begenadigen, voor zover ze maar de aangewezen weg volgen van de Thora.

 

Marcus belicht het lijden

Nog kort wil ik de invalshoek belichten waaronder Marcus het lijden belicht met zijn wonderbare genezingen. Jezus gaat mensen tegemoet die in het verdomhoekje zitten: melaatsen die door iedereen geschuwd worden; kwetsbare weduwen die gewoon zijn van uitgebuit te worden; hulpeloze zieken en verlamden die vergeefs op hulp wachten; tollenaars die het misprijzen over zich hebben afgeroepen; geestesgestoorden die hun omgeving angstig maken…

 

En wat zien we? Die mensen die voor dood in de maatschappij zitten krijgen terug erkenning, putten nieuwe moed en staan op. Een wonder is het hoe liefde, aanmoediging, empathie terug leven schenkt aan afgewezenen en sukkelaars in het leven !

 

Over die wonderbare genezingen vertelt Marcus gans in het begin van zijn evangelie:

Ik verkondig u de blijde boodschap hoe Jezus mensen begeestert en krachten geeft door ze liefde te betuigen zonder maat, zonder beperking.

 

Dat eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie vermeldt dat Johannes en ook Jezus in de woestijn zijn verbleven alvorens ze in staat waren de liefde voor te leven die bekering en wonderen teweeg brengt. Woestijn staat symbool voor onherbergzaamheid met alle beproevingen vandien en staat symbool voor eenzaamheid, gunstig om diepgaande religieuze ervaringen door te maken. Johannes en Jezus zochten de beproeving, het lijden op in de woestijn om voor zichzelf te weten te komen of ze hun leven volledig wilden inzetten in het teken van de liefde.

 

En zo maken we de cirkel rond die we begonnen zijn met het boek Job: kwaad, pijn, lijden en het goede zijn tegengestelden die als een noodzaak deel uitmaken van het leven.

 

God wij bidden U…

voor de mensen die geen uitweg weten,

die ten einde raad zijn, de wanhoop nabij.

mensen die lamgeslagen zijn:

dat er mensen op hun weg komen

die hen doen opstaan,

dat wij die mensen zijn.

 

God wij bidden U…

voor onze parochiegemeenschap:

dat we een levende gemeenschap mogen zijn,

waarin vieren, leren en dienen aan bod komen:

dat we  elkaar aanvullen en inspireren,

dat het ons is aan te zien,

dat wij volgelingen van Jezus zijn,

vandaag en alle dagen van ons leven.

 

Herman Baeyens- Uit de viering in het Don Bosco centrum

Vijfde zondag door het kerkelijk jaar - 4 februari 2018

 

 

 

LICHTMIS

Een fijne attentie 

Na de viering over ‘Lijden en onrechtvaardigheid’ traden we de ‘Stille Zone’ uit en werden verrast in de wandelgang van het Centrum door een heerlijke geur. Pannenkoeken!

Het oude gezegde over Lichtmis, feest van 2 februari, schoot ons te binnen:

‘Met Lichtmis is er geen vrouwke zo arm

of ze maakt haar panneke warm.’

En dat panneke moest warm om pannenkoeken te bakken voor de anderen.

De rol van het ‘arme vrouwtje’ had Hermien ook dit jaar weer op zich genomen. Ze vergastte haar medeparochianen op een heerlijke pannenkoek en gaf hen kans pratend en smullend, hun vriendschapsbanden nog aan het halen.

Ja, een fijne attentie! We zijn natuurlijk wel dankbaar gestemd tegenover de ‘weldoenster’.

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 21 februari

VM: OKRA Teamvergadering  

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 22 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 23 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 24 februari

AV: Buurtcafé Michotte

 

Zondag 25  februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 27 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 28 februari

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 22 februari

14.00 uur         Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 27 februari

14.00 uur         Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 1 maart

14.00 uur         Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 2 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk worden ter beschikking gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?

 

1. Sociale sector 

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

ZONENIEUWS

 

CONCERT BOVEN-LO

 

Op zondag 4 maart om 16 uur vindt een barokconcert,  Muzikale meesters van de barok plaats in de kerk van Boven-Lo, Heidebergstraat 262.

Samen met een barokensemble van professionele musici brengt kamerkoor Florilegium een afwisselend concert met barokmuziek van Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi en Jan Dismas Zelenka. Hoewel deze laatste componist vandaag minder bekend is dan de twee anderen, werd hij door Bach zelf aanzien als één van de belangrijkste componisten van zijn tijd.

Het programma bevat van Zelenka het Magnificat (ZWV 107) en het Miserere (ZWV 57) dat hij schreef voor koor, orkest en sopraan solo. Ook in het oeuvre van Bach staat de wisselwerking tussen koor, sopraan en hobo centraal in het eerste deel van de prachtige cantate ‘Ich hatte viel Bekümernis’ (BWV 21). Afsluiter van het concert is het Magnificat van Vivaldi (RV 610).

Uitvoerders zijn: kamerkoor Florilegium en sopraan Emilie De Voght en het Instrumentaal Barokensemble o.l.v. Simon Van Damme.

Kaarten aan 12,5 euro (vvk), 15 euro aan de kassa en 7,5 euro voor – 18. Reserveren kan via tickets@florilegium.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

HET VERLEDEN VAN DE LEUVENSE GEZONDHEIDSZORG

Eén geschiedenis, duizenden verhalen

Museum HISTARUZ

 

Dit museum bezit een unieke verzameling van waardevolle historische toestellen, instrumenten, teksten en foto’s. De collectie getuigt over de pioniersrol van vele generaties gedreven zorgverleners die streefden naar een betere gezondheidszorg, met onder andere:

 

*Meer dan 20 ingerichte kamers die het ziekenhuis uit de eerste heft van de 20ste eeuw weer tot leven brengen.

 

*Een apotheek uit het einde van de 19de eeuw, een oud laboratorium en een hospitaalapotheek, een unieke farmaceutische aanvulling.

 

*Het houten auditorium uit 1929 waar duizenden artsen werden opgeleid.

 

*De kapel, een toonbeeld van schoonheid en devotie uit 1934.

 

Historisch archief UZ Leuven bewaart en ontsluit waardevolle zorgstukken die hun betekenis hebben in de geneeskunde en de gezondheidszorg en koestert daarnaast de levensverhalen van talloze zorgverleners.

 

Ben je in het bezit van waardevol medisch materiaal uit vervlogen tijden? Wil je de werking van Histaruz op een financiële of een andere manier steunen?

Contacteer ons via histaruz@uzleuven.be

 

Rondleidingen met gids

*Alle dagen, behalve zondag (duur : 2 uur)

*Na reservatie op www.uzleuven.be/histaruz

*20 euro per gids tot 10 personen + toegangsprijs

*Aangepaste rondleidingen voor lagere scholen en lager middelbaar onderwijs

 

Practisch  

* Openingsuren

Elke donderdag van 9 tot 12 uur

Elke zaterdag van 14 tot 17 uur

Gesloten op feestdagen

*Toegangsprijs 

3 euro per bezoeker – tot 12 jaar gratis

*Gemakkelijk bereikbaar 

Met de bus, halte Kapucijnenvoer  

*Openbare betaalparking  

Sint-Jacob, Sint-Jacobsplein  

*Rolstoeltoegankelijk 

 

Historisch Archief UZ Leuven

Campus Sint-Rafaël + Kapucijnenvoer 35 – 3000 Leuven

Tel. +32 (0)16 34 49 55

 

 

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven

 

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leuven -  telkens van 19.30 tot 21.30 uur

 

27 februari 2018: De Staat van de Welvaartsstaat

Prof. Dr. Bea Cantillon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over de spanning tussen godsdienst en massamedia 

Dhr. Geert De Kerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en verschillen verbinden

Prof. Dr. Manuela Kaisky

 http://puc.kuleuven-kulak.be  

U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 euro voor de volledige reeks op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding ‘400/0014/97677 + naam deelnemer(s).  

 

 

 

ABDIJ VAN PARK 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

Opnieuw landbouwactiviteiten in Abdij van Park

De site van Abdij van Park is uitzonderlijk. Niet alleen door de zo goed bewaarde gebouwen, maar ook vanwege het omliggend domein. Dit waardevolle landschap werd eeuwenlang door de Norbertijnen gebruikt. Ze lieten er hun vee grazen en kweekten er groenten.

 

Vandaag werken er bio-boeren, is de imker er actief en onderhouden de Vrienden van de Abdij een deel van het landschap. En dan is er nog de Doe-boerderij. Zij organiseren werkshops en leertrajecten voor kinderen.

Die leren daar wat er op een boerderij gebeurt: ze voederen de dieren, werken op het veld en in de boomgaard, ontdekken welke groenten bij welk seizoen horen en koken met zelf geoogste producten. Tijdens die workshops passen de leerlingen spelenderwijs leerstof uit de klas rond bijvoorbeeld rekenen en meten toe.

 

Door die activiteiten blijft de traditie voortleven in dit landelijk erfgoed.

 

Abdij van Park

Abdij van Park 7, 3001 Heverlee (Leuven)

Telefoon 016 40 01 51

www.doeboerderijleuven.be/contact.html

info@abdijvanpark.be

www.parkabdij.be 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mozaïk- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven)

  

 

 

LEIDEN

Davidsfonds Stedenreizen 

 “Nineveh & Persepolis 

Tentoonstellingen in het Rijksmuseum van oudheden in Leiden 

 

Reisdatum:  zondag 25 maart 2018

Reissom: per persoon 110 euro

Aantal deelnemers: 2 samen reizende groepen van elk maximum 20 personen. De rondleidingen gebeuren afzonderlijk voor elke groep.

 

Dagprogramma

Rond 7.45 uur vertrekt u per autocar aan het station van Berchem naar het museum in Leiden.

Bij aankomst volgt een inleidende lezing door Tom Boiy. Daarna bezoekt u in kleine groep met uw reisleider de tentoonstelling “Nineveh”.

Na het middagmaal volgt opnieuw een bezoek, nu met museumgids, aan de permanente collectie over “Het nabije Oosten”. Ook deze rondleiding gebeurt in kleine groep.

Aansluitend kunt u op eigen tempo de tentoonstelling “Fascinatie voor Persepolis” bekijken.

Aansluitend op beide rondleidingen is er telkens wat tijd voorzien voor verdere individuele verkenning van de tentoonstellingen.

Rond 17.00 uur rijdt u terug naar het station van Berchem.

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de tentoonstellingen (ook Fascinatie voor Persepolis) en de permanente collectie nabije Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden

* Reisbegeleiding, inleidende lezing en rondleiding door de tentoonstelling “Niniveh, de hoofdstad van een wereldrijk” met Tom Boiy

* Museumgids voor de permanente collectie Nabije Oosten

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauffeur

* Vervoer in comfortabele autocar, vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 27 februari 2018

Een regenboog van dialecten 

Em. Prof. Magda Devos (Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)  

 

Dinsdag 6 maart 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten  

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

IN GESPREK OVER EUROPA

Burgerdialoog

 

Op maandag 26 februari 2018 komen minister-president Geert Bourgeois en Frans Timmermans – vicevoorzitter van de Europese Commissie – naar Leuven om met de burgers in gesprek te gaan over de toekomst van Europa.

Het is dé kans om hen vragen te stellen en je ideeën te delen.

Aansluitend is er een receptie.

 

Maandag 26 februari – 17.30 – 19 uur - Iers College  (Janseniusstraat 1 - 3000 Leuven)

Info & inschrijven: www.burgerdialoog.eu  

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven LVN van februari 2018)

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

“Chronische eetstoornissen, ook bij ouderen?”

door Elske Vrieze, Prof. KU Leuven, psychiater

Datum: maandag 26 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

GSM/smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met Katia Humblet een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

DUURZAAM VERBOUWEN

Leuvense energiebeurs:

Steek je licht op over duurzaam (ver)bouwen  

Op zondag 4 maart 2018 organiseert de stad een Leuvense energiebeurs.

Bouwers, verbouwers en al wie energie wil besparen, kan die dag terecht in HAL 5 voor informatie, onafhankelijk advies, demonstraties en infosessies over energie en duurzaam bouwen.

Je komt bijvoorbeeld te weten hoe je duurzaam kan renoveren, of je dak goed geïsoleerd is en geschikt voor zonnepanelen, wat de voordeligste groenestroomleveranciers zijn, welke vergunningen je moet aanvragen en op welke premies je aanspraak kan maken.

Er zijn ook enkele installateurs van dakisolatie en zonnepanelen aanwezig, met wie je je (ver)bouwplannen meteen concreet kan bespreken.

Kinderen kunnen terecht aan een animatiestand over energie, en in een foodcourt kan je genieten van een hapje en een drankje.

 

Zondag 4 maart 2018 – 11–17 uur – Gratis  

www.leuven.be/energiebeurs  

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven LVN van februari 2018)

 

   

 

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009