St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 6     7 februari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

Ik was vreemdeling, 

jullie hebben mij opgenomen  

 

 

 

 

 

 

 

DE WERELD OMGEKEERD… 

 

Welkom

Goedemorgen allemaal, welkom in deze ruimte, rond dit licht en deze tafel. Laten we datgene wat ons hier samenbrengt vieren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen wij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,

dat dorst en honger zijn geleden.

 

Het boek Jona  

We werpen vandaag een blik op het boek Jona, Jona die opgeroepen wordt om in het spoor van God de wereld om te keren. Wie is die Jona?

Je kent misschien nog het kinderliedje : “Want de Heer zegt: Nee, nee, nee, Jona moet naar Ninive” En het beeld van Jona in de buik van de walvis is je zeker ook nog bekend.

Jona, zijn naam zou “duif” betekenen en in dit symbolische verhaal zou hij staan voor Israel, zo komen we in een Elckerlyc verhaal terecht. Wij allen zijn Jona.

 

Eerste lezing uit het boek Jona: Jona's roeping en vlucht  

 

Jahweh richt zich tot Jona. Hij moet naar de verdorven stad Nineve.

Maar Jona scheept zich in op een boot die vaart naar Tarsis, weg van Jahweh.

Het schip komt in hevige storm terecht. De schipper vraagt Jona, die te slapen ligt in het scheepsruim, om tot zijn eigen god te bidden om de storm te bedaren.

De zeelieden vragen hun goden wiens schuld het is, die hevige storm. Jona wordt aangewezen als de schuldige. Jona vertelt dan over zijn god Jahweh waarvoor hij op de vlucht is. Ze zullen hem moeten in zee gooien om de storm te bedaren. Dat doen ze niet en proberen naar land te roeien. Als dit niet lukt, bidden ze tot God om vergeving en gooien Jona overboord. De storm stilt.

 

Korte duiding

We zien dat Jona, niet ingaat op het woord van God. Meer nog, hij trekt 180°graden de andere kant op. Op de boot zelf, kruipt hij steeds dieper en dieper weg, tot helemaal in het scheepsruim, dieper kan hij niet. Wanneer de situatie grimmig wordt, zijn het vooral de zeelieden - die niet echt gekend staan als de makste schepselen in het ondermaanse - die godsvruchtig gedrag laten zien. Ze aanroepen hun goden en wanneer Jona uit zijn schuilplaats wordt gehaald en pompeus uitlegt wie hij wel is, weigeren ze hem in zee te gooien. Wederom gedrag waarop de Ene alleen maar goedkeurend kan knikken.

 

Tweede lezing: Gebed en redding van Jona  

 

Jona komt in de buik van een grote de vis terecht gedurende drie nachten en drie dagen.

En daar richt hij zich tot Jahweh. Hij voelt zich verworpen en verbannen.

Hij smeekt Jahweh hem uit zijn grafkuil omhoog te trekken.

“ Laat mijn gebed tot U komen, in uw heilige tempel.

Degenen die voze waanbeelden dienen, zij geven hun toeverlaat prijs.

Maar ik wil mijn gelofte gestand doen. Bij Jahwe is redding. “

 

Korte duiding

Totale wanhoop en een onvoorwaardelijke bekering zou je kunnen zeggen. Alhoewel je nog een sneer naar de zeelieden zou kunnen zien “Degenen die voze waanbeelden dienen, zij geven hun toeverlaat prijs.”

In ieder geval is de Ene ontroerd door dit gebed van Jona en de vis spuwt hem uit op het land en Jona trekt inderdaad naar Ninive.

 

Derde Lezing: Jona's optreden in Nineve

 

Jahweh geeft Jona weer de opdracht naar Nineve te trekken. Jona trekt een dagreis ver de stad in en roept: “'Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt! “

De Ninevieten en ook hun koning trekken boetekleren aan en roepen tot God.

Ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen en van de ongerechtigheid.

En God ziet wat zij deden; en ziet af van zijn bedreiging.

 

Korte duiding

En wederom komt de godsvruchtigheid uit onverwachte hoek, niet alleen maakt de bevolking van die grote stad, een spontane knieval, zelfs de opperste heerser, de koning, kondigt een algemene en drastische boetvaardigheid af, over alle schepselen, zowel mensen als dieren.

De ene kan dan ook niet anders als weer maar eens de mantel der liefde boven te halen en met de spons over de zondigheid van Nineve te gaan.

Een succeservaring voor Jona. Een overweldigend resultaat op basis van een enkelvoudige oproep tot ommekeer.

 

Vierde lezing: Jona na de ommekeer van Nineve

 

Jona echter vindt dit een heilloos besluit en is nijdig en het leven moe.

Hij gaat de stad uit en maakt zich een loofdak en gaat zitten uitkijken wat er met de stad gaat gebeuren. Nu laat Jahwe God een ricinusboom opschieten, tot boven Jona uit, om zijn hoofd te beschaduwen. Maar in de vroege morgen wordt de boom aangevreten door een worm en verdort. Bovendien zendt God een verzengende oostenwind en warmte uit.

Jona verlangt weer om te sterven. Daarop wijst Jahwe hem terecht: “Gij zijt begaan met die ricinusboom, waarvoor gij niets hebt gedaan. En zou Ik dan niet begaan zijn met Nineve, de grote stad Nineve, waar zoveel mensen wonen en ook nog zoveel dieren?”

 

Korte duiding

Jona blijft mokken als een klein kind dat zich benadeeld voelt in plaats van zich te verheugen in de lankmoedigheid en barmhartigheid van de Ene.

“Waarom zijt gij kwaad omdat ik goed doe?” Je zou hier een bron kunnen inzien van de parabel van de arbeiders van het elfde uur, of denk aan de reactie van de oudste zoon in de parabel van de verloren zoon.

 

Waarom hebben wij het er zo moeilijk mee dat ook mensen die wij als anders of minder of gewoonweg slecht, lui, profiteurs bestempelen, bij een daad van goedheid, een teken van welwillendheid, mogen meedelen in de zegeningen die wij voor onszelf als vanzelfsprekend vinden.

Vinden we dat onrechtvaardig? Is het jaloezie?

En hoe komt het dat we hen met tegenzin tegemoet gaan?

Is het de angst voor het onbekende, het vreemde van de ander?

Of is het ons vooroordeel, dat deze mensen in se kwaadaardig, lui of zondig zijn.

We geven ze op, terwijl we de fouten die wij maken, afschilderen als “accidents de route”, of te wijten aan een moment van zwakte of aan de omstandigheden die ons nu eenmaal dwongen.

 

Laten we uit dit verhaal, de moed halen om onze vooroordelen en angsten opzij te laten en te verwijlen in de kleine en grote succeservaringen die we rondom ons zien of zelf meemaken.

 

Ik zie de wereld omgekeerd,

het laagste bovenaan,

het ongeziene in het licht, -

uit niets groeit Gods bestaan.

 

Voorbeden

Dat we de uitdagingen die van ons gevraagd worden, niet ontvluchten uit angst of onzekerheid.

Dat we in de ander een medemens durven herkennen en erkennen, een medemens die evengoed op zoek is naar menswaardig leven en graag ziet en graag gezien wordt.

 

Grote goedheid, God ben jij, midden onder mensen,

Want jij maakt de armen vrij en vervult hun wensen.

 

Dat we de zegeningen die anderen overkomen, van harte gunnen. Dat we beseffen dat wij door die zegeningen niets tekort komen. Laten we de gulheid hebben om ons erin te verheugen en zo deel te hebben aan het geluk dat de ander overkomt.

 

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.

Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.

 

Dat wij de openheid van Geest hebben om te zien hoeveel kleine dagelijkse zegeningen ons omringen. Buren, kinderen en kleinkinderen, vrienden, onbekenden, mensen uit de dienstverlening, die ons met menselijke warmte tegemoet treden.

 

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij verder komen

tot de aarde met geluk vol begint te stromen .

 

Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle wegen omgeleid.

Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan en voortaan

bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.

 

Geloofsbelijdenis

 

Wij geloven in God, die we Vader mogen noemen,

die de aarde en ons leven geschapen heeft.

Wij geloven dat Hij ieder van ons roept om in ons leven een eigen weg te gaan, een zwerftocht die onszelf én anderen gelukkig maakt.

 

Wij geloven in Jezus Christus, Zijn Zoon.

Hij toonde ons hoe wij vastgebakken zekerheden moeten achterlaten.

Wij geloven dat Hij die weg helemaal ten einde is gegaan, tot in de dood en dat Hij daarom is blijven leven.

 

Wij geloven in de Heilige Geest,

die ons komt bevrijden en ons aanspoort om op zoek te gaan, opdat mensen steeds in vrede met elkaar zouden leven. Wij geloven dat die Geest mensen in verscheidenheid samenbrengt en enthousiast maakt om samen te dromen, om samen biddend en zingend voort te gaan op ongebaande wegen.

 

Ik zie het lang beloofde land,

waar alles wordt gedeeld,

van grond tot licht, van steen tot brood, -

wij zijn Gods evenbeeld.

 

Zending en Zegen

 

Bedankt aan iedereen die dit vieren mee mogelijk maakte: de orgelbegeleiding Jos, de zangbegeleiding Lieve en Raf als lector. Bedankt ook aan jullie allen voor jullie aanwezigheid.

 

Mogen jullie dan ook inspiratie en steun vinden bij elkaar om datgene wat we hier vandaag gevierd hebben, waar te maken in het leven van elke dag, zowel met je onmiddellijke naasten als met je wijdere omgeving. Dit alles in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Hermien Den Tandt – Uit de viering van 21 januari 2018 in het Don Bosco centrum

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Hopen is durven leven met onzekerheden,

niet gebonden zijn aan de veilige rust

van klaar omlijnde gedragspatronen,

maar aandacht hebben voor de openheid van de toekomst.

W. Deckers 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het gebed wekt nieuwe niveaus van bewustzijn uit hun gewone sluimer. Het steekt de levende vlam van liefde aan, die oplaait niet alleen naar God onze Vader toe, maar naar alle mannen en vrouwen en naar het milieu waar we in leven.

Door het gebed wordt de menselijke liefde een deelname aan de goddelijke liefde waarmee Jezus zijn leerlingen bemind heeft en waarmee Hij ons liefheeft.

Volhard dus in het gebed, open je hart voor de diepste contemplatie, besef dat je als je liefdevol en contemplatief bent in je gebed, je liefdevol en contemplatief bent in de menselijke relatie.

William Johnston 

 

Wij komen in februari nog samen mediteren op maandag 19 februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

En je weet: wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 7 februari

NM: Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 8 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 9 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

 

Zondag 11  februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 13 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 14 februari

NM: SAMANA Vorming-herinneringen

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 8 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 9 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 13 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 15 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 2

Alfons Marcoen  

 

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) zingevingshorizon aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

 

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

 

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen ervaren hun inzet als zinvol.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is “geleefde zin”.

 

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levenstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verveling (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk.

Dan dringen levens- en zinvragen zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestendiging van de optimaler situatie en op de zin van een en ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie. 

 

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek in situaties van verlies, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn,

zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

 

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in drie zelf-reflectieve levendomeinen.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

 

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden 

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk worden ter beschikking gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw “Moulin de Belle Meuse”. Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

 

We werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

 

Op onze website (www.moulindebellemeuse.be/reserveren) vindt u onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reservatieformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

 

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs per nacht: 90 euro .

Kamphuis (max. 30 personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per nacht

Andere gebruikers: 250 euro per nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per nacht

Andere gebruikers: 340 euro per nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven. Wij vragen een voorschot van 20%.

 

Wat verstaan wij onder ‘sociale sector’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere gebruikers’?

 

1. Sociale sector 

VZW's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Jeugd en Scholen 

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Andere gebruikers  

- Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

- Vorming 

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuis-activiteit.

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

Dag van de buren mei 2017 in het Michottepark

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

 

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leuven -  telkens van 19.30 tot 21.30 uur

 

Hoe kan religie tegen de stroom ingaan? 500 jaar geleden wilde Luther een hervorming van de kerk tot stand brengen.Vandaag klinkt de roep naar hervorming nog steeds, binnen en buiten de kerk. Maar wordt die roep nog gehoord in onze inmiddels volledig geseculariseerde samenleving? En vooral: is er nog een tegendraadse rol weggelegd voor religie en spiritualiteit?  

 

Vier lezingen pogen vanuit verschillende oogpunten antwoorden te vinden op deze vragen.

 

20 februari 2018: 500 jaar Reformatie - Hoe een religieuze revolutie vorm gaf aan de seculiere samenleving  - Prof. Dr. Johan Temmerman

27 februari 2018: De Staat van de Welvaartsstaat  - Prof. Dr. Bea Cantillon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over de spanning tussen godsdienst en massamedia - Dhr. Geert De Kerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en verschillen verbinden - Prof. Dr. Manuela Kaisky

 

Inschrijven kan via onze website (http://puc.kuleuven-kulak.be)

Voor 12 februari 2018. U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 euro voor de volledige reeks op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding ‘400/0014/97677 + naam deelnemer(s).  

 

 

 

ABDIJ VAN PARK 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

Opnieuw landbouwactiviteiten in Abdij van Park

De site van Abdij van Park is uitzonderlijk. Niet alleen door de zo goed bewaarde gebouwen, maar ook vanwege het omliggend domein. Dit waardevolle landschap werd eeuwenlang door de Norbertijnen gebruikt. Ze lieten er hun vee grazen en kweekten er groenten.

 

Vandaag werken er bio-boeren, is de imker er actief en onderhouden de Vrienden van de Abdij een deel van het landschap. En dan is er nog de Doe-boerderij. Zij organiseren werkshops en leertrajecten voor kinderen.

Die leren daar wat er op een boerderij gebeurt: ze voederen de dieren, werken op het veld en in de boomgaard, ontdekken welke groenten bij welk seizoen horen en koken met zelf geoogste producten. Tijdens die workshops passen de leerlingen spelenderwijs leerstof uit de klas rond bijvoorbeeld rekenen en meten toe.

 

Door die activiteiten blijft de traditie voortleven in dit landelijk erfgoed.

 

Abdij van Park

Abdij van Park 7, 3001 Heverlee (Leuven)

Telefoon 016 40 01 51

www.doeboerderijleuven.be/contact.html

info@abdijvanpark.be

www.parkabdij.be 

 

© Stad Leuven – Mozaïk 

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mozaïk- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven)

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 13 februari 2018

De personenbelasting in het perspectief van de vergrijzing  

Prof. Luc Maes (Voorzitter Fiscale Hogeschool)

 

Dinsdag 20 februari 2018

Inclusief kapitalisme: welvaart en welzijn creëren en verdelen

Prof. Herman Daems (Voorzitter van Bestuur KU Leuven)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

FILM IN SENIORAMA

 “Stupeur et tremblements”

Frankrijk, Japan – 2003 – 107 minuten

van: Amélie Nothomb, Alain Corneau - met: Sylvie Testud, Kaori Tsuji

 

De Belgische schrijfster Amélie Nothomb bracht haar kinderjaren in Japan door.

Wanneer ze haar universitair diploma heeft behaald, zoekt ze werk in Japan. Ze krijgt een contract voor één jaar, maar botst met de eilandmentaliteit van de Japanners. Een succesroman, hilarisch verfilmd.

 

Datum: vrijdag 16 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

LEIDEN

Davidsfonds Stedenreizen 

 “Nineveh & Persepolis 

Tentoonstellingen in het Rijksmuseum van oudheden in Leiden 

 

Reisdatum:  zondag 25 maart 2018

Reissom: per persoon 110 euro

Aantal deelnemers: 2 samen reizende groepen van elk maximum 20 personen. De rondleidingen gebeuren afzonderlijk voor elke groep.

 

Dagprogramma

Rond 7.45 uur vertrekt u per autocar aan het station van Berchem naar het museum in Leiden.

Bij aankomst volgt een inleidende lezing door Tom Boiy. Daarna bezoekt u in kleine groep met uw reisleider de tentoonstelling “Nineveh”.

Na het middagmaal volgt opnieuw een bezoek, nu met museumgids, aan de permanente collectie over “Het nabije Oosten”. Ook deze rondleiding gebeurt in kleine groep.

Aansluitend kunt u op eigen tempo de tentoonstelling “Fascinatie voor Persepolis” bekijken.

Aansluitend op beide rondleidingen is er telkens wat tijd voorzien voor verdere individuele verkenning van de tentoonstellingen.

Rond 17.00 uur rijdt u terug naar het station van Berchem.

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de tentoonstellingen (ook Fascinatie voor Persepolis) en de permanente collectie nabije Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden

* Reisbegeleiding, inleidende lezing en rondleiding door de tentoonstelling “Niniveh, de hoofdstad van een wereldrijk” met Tom Boiy

* Museumgids voor de permanente collectie Nabije Oosten

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauffeur

* Vervoer in comfortabele autocar, vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

 

 

 

DE WERELD WAARIN OOK WIJ LEVEN

Fijnstofdeeltjes in de lucht worden voornamelijk veroorzaakt door autoverkeer en zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Hoeveel fijnstof er in de lucht hangt, wordt heel zelden gemeten en niet op elke plek in Leuven.

Daarom kwam Maarten Reyniers, KMI-medewerker uit Kessel-Lo, met het idee op de proppen om de Leuvenaars zelf het fijn stof in hun straat te laten meten.

“Ik was allang aan het uitkijken om fijnstofmetingen uit te voeren, maar de apparaatjes zijn allemaal nogal duur:” vertelt hij. Toen stuitte hij op een project in Stuttgart waar de bewoners erin geslaagd waren voor slechts 30 à 35 euro een fijnstofmeter in elkaar te steken.

Nu kan je hier ook het nodige materiaal bestellen voor zo’n meter via:

ikdoemee@stratenvolleuven.be  

het e-mailadres van het burgerplatform Straten Vol Leuven dat het project ondersteunt.

Na de installatie van het toestel, zijn de resultaten van de metingen vrij te consulteren op de website: www.leuvenair.be

Maartens project kon meteen op veel enthousiasme rekenen.

(Uit Rondom Leuven van woensdag 10 januari 2018 –Julie Putseys)

   

 

Laatst bijgewerkt: 05 februari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009