St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 4  24 januari 2018

 

  info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018 

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

Nieuwjaarswens van Sint-Franciscus

 

 

 

 

 

Ik was vreemdeling, 

jullie hebben mij opgenomen  

 

 

De (pre)zonale raad, de raad waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze (toekomstige) zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen(families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen overkomen in de loop van 2018. Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.  Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25, 35 – evangelie op het feest van Christus Koning).

Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij. Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee de administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn … Voorlopig kunnen mensen die aan dit project willen meewerken hun naam opgeven aan Fons Boey, meewerkend priester in Kessel-Lo. (alfonsboey@gmail.com – Tel: 0474/29 37 62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

De boodschap van Jezus kan slechts als “goed nieuws” aankomen, wanneer zij uitgesproken wordt door iemand die voor zijn medemens geen vreemdeling is. Het antwoord-zonder-woorden van de ware aanwezigheid lost gewoonlijk meer problemen op dan het spreken alléén.

Ook het evangeliewoord kan pas ruimte scheppen, verlossen, wanneer de brenger ervan de moed heeft om eerst en vooral de levensgenoot te zijn van hen die hij met zijn evangelie bereiken wil.

J. Baers

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Hoe kunnen we ophouden te praten en beginnen te luisteren?

Van alle lessen over het gebed is dit de moeilijkste.

We zijn er weinig mee gebaat tot onszelf te zeggen ‘denk niet’, want ophouden met denken is niet iets dat we louter door de kracht van onze wil kunnen bereiken. Onze rusteloze geest heeft nood aan actie en wil altijd maar iets te doen hebben. Als onze geestelijke strategie louter negatief is – als we bewust denken trachten uit te schakelen zonder iets in de plaats te stellen – dan komen we waarschijnlijk alleen tot vage dagdromerij.

De geest wil iets hebben dat hem bezighoudt maar dat toch de stilte niet in de weg staat. In de orthodoxe traditie wordt die taak meestal toebedeeld aan een kort gebed, bij voorkeur het Jezusgebed.

Kallistos Ware

 

Wij komen in februari samen mediteren op maandag 5 en maandag 19 februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.  

Wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    = FRANDO

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 24 januari

VM: OKRA Teamvergadering

NM: Liturgie+Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 25 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 26 januari

VM en NM: De ARK en Bar Michotte

 

Zaterdag 27 januari

NM: Liturgie+Catechese

 

Zondag 28 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Boogvlieters

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 30 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 31 januari

NM: SAMANA - Bingo

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 25 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 26 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 30 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 1 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 2 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zaterdag en zondag 3 en 4 februari

pannenkoekennamiddag

 

 

JAARPROGRAMMA 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 2

Alfons Marcoen  

 

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) zingevingshorizon aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

 

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

 

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen ervaren hun inzet als zinvol.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is “geleefde zin”.

 

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levenstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verveling (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk.

Dan dringen levens- en zinvragen zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestendiging van de optimaler situatie en op de zin van een en ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie. 

 

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek in situaties van verlies, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn,

zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

 

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in drie zelf-reflectieve levendomeinen.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

 

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be  

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE - deel 3

Alfons Marcoen  

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Vooral de hoge ouderdom is een fase van meervoudig verlies. Fysieke achteruitgang, verminderde mobiliteit en sociaal isolement leiden tot een verhevigd eindigheidsbesef met beelden en gedachten over sterven en dood. Dit besef wekt existentiële vragen over de zin en de waarde van het leven zoals het was,is en zal (kan) zijn.

 

Existentiële zelfbevraging en het levensverhaal

 

Hoe existentiële zelfbevraging uitmondt in een levensverhaal

 

*Eerste vraag van de existentiële exploratie focust op de eigen identiteit, op wie men is, geweest is en zal zijn.

“Op hoge leeftijd word ik meer en meer wie ik ben geweest. Door het verwijlen bij herinneringen werk ik aan de finale vormgeving van mijn narratieve identiteit. Ik word voor mijzelf, idealiter, meer en meer een afgerond verhaal. Het werk aan mijn persoonlijk levensverhaal (autobiografische arbeid) roept allerlei vragen op over gemiste kansen, geleden onrecht, ervaren liefdeloosheid, schuldgevoelens, nood aan vergeving, maar ook over verdiend en onverdiend geluk.

 

De confrontatie met het beeld van wie ik geweest ben, leidt tot het besef van in belangrijke mate geleefd te hebben in een keurslijf van sociale rollen in de schaduw van een gedroomd leven dat ook mogelijk zou geweest zijn, het zogenaamde ‘ongeleefde ‘ leven.”

 

*De tweede vraag focust op de omgang met de tijd, op wat men gedaan heeft en actueel doet met en in de tijd.

 ‘Van op jonge leeftijd streef ik naar een evenwichtige omgang met de overvloeiende tijd, met geregeld vragen over de tijd die ik gehad heb, zal hebben, zou willen hebben, en nooit zal hebben. Met het ouder worden krijgen vragen over mijn tijdsbeleving en tijdsgebruik vaak een indringend karakter. In het aanschijn van de eindigheid nestelen vragen zich in de plooien van mijn dagelijks leven.

 

Wat heb ik al niet meegemaakt in een wereld die in zo’n snel tempo verandert, dat mijn ouders er zich niet meer zouden in herkennen?

Wat heb ik met mijn tijd gedaan, heb ik hem goed gebruikt?

Heb ik niet veel tijd verloren of verspild?

Wat doe ik nu met mijn tijd?

Gebruik ik hem voor de bevordering van het welzijn en het geluk van de komende generaties? Maak ik (voldoende) tijd voor waar het in goed ouder worden en oud zijn eigenlijk om gaat?”

 

*De derde grote vraag focust op de zin van het bestaan, van mijn bestaan (het feit dat ik er ben) en van het menselijk bestaan in het algemeen.

“Wat was de zin van mijn leven tot nu toe? Wat is de zin van mijn leven nu (nog)? Heeft het leven überhaupt een zin?”

 

Zoals hoger aangegeven worden deze vragen op jongere leeftijd vooral impliciet beantwoord in het engagement in de activiteiten van het dagelijks leven. De bestaanszin wordt geleefd. Maar crisissen en tegenslagen wekken deze existentiële vragen en maken ze tot thema van reflectie. Dat is bij uitstek het geval op hoge leeftijd wanneer de fysische kwetsbaarheid toeneemt en de actieve verbinding met de kleine en grote wereld rondom verzwakt.

 

Een beeld van mijzelf en van mijn levensloop tegen het licht houden wanneer onomkeerbare verliezen bressen slaan in de voortgang van het dagelijks leven, leidt niet alleen tot gevoelens van verdriet, van spijt of schaamte, maar nodigt ook uit tot groei in zelfaanvaarding en dankbaarheid. Want het leven is nooit alleen kommer en kwel, en zelden helemaal een mislukking. Daarenboven maakt de positieve integratie, in een eerlijk levensverhaal, van alles wat geweest is, de weg vrij voor een helder zicht op de tijd die komt en de zin die ik er wil aan geven in het aanschijn van de dood. “

 

De spontane en herhaalde reflectie op de existentiële thema’s, al of niet met hulp van anderen, leidt bij de meeste ouderen tot zelfaanvaarding. Het beeld van zichzelf in de spiegel en in de stroom van herinneringen roept almaar meer positieve gevoelens op van milde trots en zelfrelativering.

 

Bij sommige ouderen leidt de biografische verkenning ook tot een neergeschreven levensverhaal in boekvorm dat ze graag met anderen (vrienden) delen.

 

Door de autobiografische exploratie slagen de meeste ouderen erin aan onontkoombaar verlies een plaats te geven. Ze integreren de ervaring van verlies en gemis in hun levensverhaal.

De ervaren leegte blijft reëel, maar verhindert niet meer de voortgang van het leven.

 

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces; 

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

 

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be 

 

 

 

 

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

 

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters met pensioen..

Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen 

kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

 

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Krachtlijnen van onze vereniging

 

1. Relatie met de natuur

Het Molenhuis is een huis waar je stilte kan ervaren in een brok ongerepte natuur. Gelegen in een omgeving waar je kan thuiskomen bij jezelf en bij de kern van het leven. Omgeven door bossen die de mens uitnodigen om binnen te treden in het grote mysterie van de natuur en het leven. Een plaats waar je nog het ritme van de dag en de nacht kunt bevoelen. Waar je eindeloos stil kan worden om terug de diepe levenskracht in jezelf te beluisteren.

 

2. Eenvoud en soberheid  

Je ontdekt terug hoe alles met eenvoudige middelen kan, als ieder het beste van zichzelf geeft. Daarom is de inrichting van het huis ook sober. Met eenvoudige middelen wordt getracht een gezellige en rustige sfeer te creëren. Je vindt er geen luxe, geen comfort. Wel een stukje warmte dat je samen met anderen opbouwt: samen eten klaarmaken, opruimen, karweitjes opknappen, wandelen en genieten van het onverwachte van dergelijke situaties.  

 

3. Voor iedereen  

De vzw houdt haar activiteiten zo goedkoop mogelijk, om iedereen de kans te bieden stil te staan bij wat hem/haar bezig houdt. Wel te verstaan, iedereen die deze krachtlijnen wil delen en eraan wil meewerken. Hierbij willen wij niet dat financiën een hinderpaal zouden vormen. Kortom, over de prijs kan gepraat worden, over de krachtlijnen niet.

 

4. Samen verantwoordelijkheid , samen bezitten

Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen werken aan een huis waar het ontmoetende leven mogelijk is en waar dit ook kan ontkiemen...Dit wil zeggen een ontmoetingsruimte gemeenschappelijk bezitten, gebruiken, onderhouden, ervan genieten en er zorg voor dragen. Zo is de cirkel rond…ontmoeting tussen mensen, samen verantwoordelijkheid zijn en samen bezitten in openheid naar anderen toe is maar mogelijk voor zover we bij de anderen en bij onszelf de natuur (h)erkennen, waarderen en beschermen.

 

5. Ontmoeting

Te midden van die immense rust en stilte kan het dat mensen  terug tot zichzelf komen, loskomen van hun zorgen, drukte en verplichtingen. Er groeit een plaats van niet meer moeten, van ontmoeten. Dan kan je de ander weer zien zoals hij is. Hier wordt echt ontmoeten, vriendschap bouwen van mens tot mens terug mogelijk.

 

De vzw probeert, weliswaar in het klein, deze krachtlijnen concreet te maken en warm te houden. Misschien is het een druppel op een gloeiende plaat, maar waarom zou het geen kiem in vruchtbare grond kunnen zijn?

 

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/

 

 

 

HART BOVEN HARD

Zorg om zorg

Organisatie: Hart boven Hard - Leuven – Werkgroep Zorg

 

Op 3 februari 2018 werken we met zorgvragers en zorgverleners opnieuw samen in een nieuw burgerforum. En willen onze krachtlijnen en bouwstenen voor zingevende en verbindende zorg, die we kort meegeven in dit artikel, verder toetsen aan recente ontwikkelingen en aan verdere inzichten als groep.

 

We kozen op 10 juni 2017al actiesporen voor de zorggebieden:

geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, zorg en ondersteuning van personen met een beperking of handicap, gemeenschaps- en welzijnsdiensten.

*Het gebied van de gezondheidszorg nemen we voor het eerst op.

 

De doelstelling van de dag is de reeds aangegeven actiesporen hernemen, verfijnen en vertalen naar politieke beleidskeuzes.

Het resultaat van ons Leuvens werk willen we daarna voorleggen aan de beweging van Hart boven Hard om verder te mobiliseren voor politieke keuzes die zingevende en verbindende zorg waar kunnen maken.

 

Voor de 6 zorgsectoren komt er iemand ons informeren over de ontwikkelingen die daar gaande zijn. We vragen hen om te vertrekken van onze krachtlijnen en bouwstenen. Waar liggen linken en mogelijkheden? Waarop kunnen wij als Hart boven Hard best inzetten?

 

Daarna werken we zoals vorige keer verder in dialooggroepen per zorggebied. In de namiddag bundelen we de verschillende keuzes en verwoorden we samen de beleidslijnen uit die we het politieke forum willen inbrengen.

 

Zingevende en verbindende zorg

 

Krachtlijnen en bouwstenen

Zoals in dialoogtafels verwoord op een burgerplatform van Hart boven Hard – Leuven, op 10 juni 2017

* De basis van een zingevende en verbindende zorgpraktijk is een warme, menselijke relatie  

* In een zorgrelatie staat steeds de gehele mens in zijn bijzonderheid centraal

* Goede zorg is ook en vooral gericht op het mogelijk maken van wat mogelijk is en zin geeft

* Goede zorg werkt vanuit de verbinding met het persoonlijk netwerk, de buurt, de brede omgeving en de samenleving én versterkt die verbinding

* Goede zorg vraagt om organisatie(s) die met zorg worden opgebouwd en geleid

 

Oproep

Kan jij je al vinden in deze krachtlijnen en bouwstenen voor verbindende en zingevende zorg, dan ben je meer dan welkom om met lot- of bondgenoten in gesprek te gaan, samen keuzes te maken en die op de politieke agenda te zetten. Kom en breng nog anderen mee.

 

Afspraak op zaterdag 3 februari 2018 van 9u30 tot 16u in de Leuvense Steinerschool De Zonnewijzer in de Privaatweg in Wijgmaal.

(Vlakbij Wijgmaal station en eindhalte van bus 630 vanuit Leuven)

 

Schrijf je al in via ons e-mailadres: leuven@hartbovenhard.be

We zenden je dan al het volledige programma.

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 – 20 u.

Introducing the Band

Onder leiding van Sus Vandeweyer

Don Bosco centrum Kessel-Lo

Hoek Ortolanenstraat –PlatteLostraat 

Kaarten: 0496/560 106

19.15 u. deuren open – Inkom: 9 euro (incl. glaasje cava) – onder 14 jaar gratis

 

Dinsdag 23 januari 2018 – 20 u.

Muziekinstrument zkt muzikant

Kan je noten lezen en wil je samenspelen?

Kom dan meespelen met de Concertband Leuven. Wij zoeken nog vers hout, koper en slagwerk.

We houden een play-in in ons lokaal waar ook de wekelijkse repetities plaatsvinden.

Heb je geen eigen instrument meer?

Geen probleem, wij beschikken nog over verschillende instrumenten die er naar hunkeren om opnieuw bespeeld te worden.

Meer info. 0496/560 106

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

 

Ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com  

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

MICHOTTEBUURT 2018

 

Tegenover het Michottepark, in de parochiezaal naast de Sint-Franciscuskerk zijn wij al jaren gastvrij welkom voor onze vergaderingen en activiteiten.

 

Café Michotte  

Maandelijks komen buren op een zaterdagavond naar het ontmoetingscentrum voor een gezellige babbel met andere buren. Probeer het eens uit.  

 

Bar Michotte  

Nog een aanrader op vrijdagmiddag vanaf 11u30.

In samenwerking met de school De Ark, ontvangen bewoners en personeel van Alvinnenberg en Ave Regina u voor een lekkere maaltijd in een warme buurtsfeer.

 

Buurtgroep Michotte  

Plant samen met u voor 2018, na de nieuwjaarsreceptie van 6 januari: 

Zaterdag 10 maart:

Film “Bienvenu à Marly-Gomont” i.s.m. Afrika Filmfestival  

Zondag 25 maart:

Opruimactie in het park met broodjes en koffiekoeken na.

Zaterdag 28 april:

Buurtfeest in het Michottepark

Zondag 21 oktober:

Buurtwandeling met voorafgaande zoektocht.

 

Michottebuurt, Corinne Van Kelecom  

0477 454 640

info@plattelo.be/buurtcomités  

 

Dag van de buren mei 2017 in het Michottepark

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 30 januari 2018

Voor de mensen die inschreven: Geleid bezoek aan stadhuis Leuven

Geen lezing die dag.

 

Dinsdag 6 februari 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten 

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen ) 

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Niet goed in je vel: depresssie op latere leeftijd”  

door Pascal Sienaert, Prof. Psychiater

Datum: maandag 29 januari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

GSM-GEBRUIK

Wie problemen heeft, kan via het onthaal 016 22 20 14 een afspraak maken met een GSM-lesgever. Merk en type van gsm opgeven. € 5 vooraf te betalen.

 

DIGITAAL FOTOTOESTELGEBRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken.

Na afspraak, via het onthaal 016 22 20 14, iedere woensdag (behalve schoolvakantie) vanaf 10.00 u.

Merk en type van fototoestel opgeven. € 5 vooraf te betalen.

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

DE WERELD WAARIN OOK WIJ LEVEN

Fijnstofdeeltjes in de lucht worden voornamelijk veroorzaakt door autoverkeer en zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Hoeveel fijnstof er in de lucht hangt, wordt heel zelden gemeten en niet op elke plek in Leuven.

Daarom kwam Maarten Reyniers, KMI-medewerker uit Kessel-Lo, met het idee op de proppen om de Leuvenaars zelf het fijn stof in hun straat te laten meten.

“Ik was allang aan het uitkijken om fijnstofmetingen uit te voeren, maar de apparaatjes zijn allemaal nogal duur:” vertelt hij. Toen stuitte hij op een project in Stuttgart waar de bewoners erin geslaagd waren voor slechts 30 à 35 euro een fijnstofmeter in elkaar te steken.

Nu kan je hier ook het nodige materiaal bestellen voor zo’n meter via:

ikdoemee@stratenvolleuven.be ,

het e-mailadres van het burgerplatform Straten Vol Leuven dat het project ondersteunt.

Na de installatie van het toestel, zijn de resultaten van de metingen vrij te consulteren op de website: www.leuvenair.be

Maartens project kon meteen op veel enthousiasme rekenen.

(Uit Rondom Leuven van woensdag 10 januari 2018 –Julie Putseys)

   

 

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2018

 

Teller vanaf 22/8/2009