St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 47   22 november 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

 

 

HEMELTJE LIEF

 

 

Van harte welkom hier, rond deze tafel, rond dit boek en dit licht.

Moge ons samenzijn deze ochtend gezegend zijn en dat in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Inleiding

Hemeltje lief, dacht ik, toen ik deze viering aan het voorbereiden was. Want mijn inspiratie was even gaan lopen. Hemeltje lief, dat werd het dan, de hemel daar wil ik wat over mijmeren met jullie. Het is een losse verkenning met wat teksten en liederen geworden.

 

Eerste lezing uit Jesaja 65,17-35

Omdat het zo tot de verbeelding spreekt, geef ik jullie als eerste lezing het hemelse visioen van Jesaja.  Zijn prachtige beelden van totale harmonie blijven doorheen de eeuwen mensen inspireren, tot liederen, tot kunstwerken, maar ook tot blijvend verlangen en meehelpen aan de totstandkoming van die harmonie.

 

Uit de lezing:

Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;

aan wat vroeger was zal niet gedacht worden.

 

Gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep,

want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.

 

Ik zal Mij verblijden over mijn volk.

En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.

 

Zij zullen niet vergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood,

want zij zullen een door de Ene gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.

 

De wolf en het lam zullen samen weiden

en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijs nemen;

zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Ene.

 

Schriftlied  

Die chaos schiep tot mensenland,

die mensen riep tot zinsverband,

Hij schreef, ons tot bescherming,

Zijn handvest van ontferming,

Hij schreef ons vrij, met eigen hand.

 

Schrift die mensen oorsprong schrijft.

Woord dat trouw blijft.

 

Tweede lezing uit het evangelie van Marcus 12,18-27

De Sadduceeën, die houden dat er geen verrijzenis bestaat, proberen Jezus met hun voorgelegde verhalen, klem te zetten.

 

Duiding

 

In de opstanding raken we aan het mysterie van een lichaam, niet alleen Jezus’ lichaam maar ook het onze. Dit is een mysterie voorbij onze verbeelding maar het is de kern van ons geloof. Als we ouder worden is niets in ons geloof zinvoller dan het lijden en de opstanding, de zekerheid dat onze lichamen , zoals Jezus’ lichaam, moeten lijden en sterven en de zekerheid dat we in ons lichaam een leven hebben dat uitstijgt boven de dood.

 

God is geen God van doden, maar van levenden. Onze wereld is zozeer doordrongen van wedijver en het daaruit voortspruitend geweld, dat ze deze prachtige boodschap moet horen. Niettemin lijken gelovige mensen zoveel tijd te verliezen met discussies over pietluttigheden, terwijl levensgevende boodschap wordt verwaarloosd. Paus Franciscus zei dat sommige christenen, wanneer zij het evangelie verkondigen, veeleer klinken alsof zij net van een begrafenis komen; dit in plaats van te getuigen van de vreugde van een blijde boodschap van Gods liefde voor de wereld. Moge mijn leven getuigen van Gods liefde voor de wereld. Moge mijn leven getuigen van God die gekomen is om ons leven te geven. En wel leven in overvloed.

 

Nu is het de beurt van de Sadduceeën om te proberen Jezus klem te zetten met een lastige vraag. In zijn antwoord toont Jezus aan dat wie verrijst op een totaal nieuwe manier leeft (ze zullen zijn zoals engelen in de hemel). Jezus verwijst ook naar het verhaal van Mozes en het brandend braambos om te zeggen dat God een God is van levenden en niet van doden. Abraham, Isaak en Jacob leven!

 

Hoe sterk is mijn geloof in de verrijzenis?

Maakt dit geloof in de verrijzenis een verschil in de manier waarop ik nu leef?.

Het mysterie van de opwekking van het dode wezen overvraagt het geloof van de Sadduceeën. Gelijk ik een beetje op hen? Kan ik op God vertrouwen die mij veilig thuis brengt, of denk ik dat ik verloren ga en sterf? Wat houdt mij tegen om mij volledig over te geven aan de omhelzing van de levende en beminnende God?

 

Jezus zegt dat God een God van levenden is, niet van doden. Ten volle bij God zijn na de dood is een andere manier van zijn. Wij gaan doorheen de dood naar een nieuw leven; we keren niet terug naar een gelijkaardige vorm van aards leven. Wanneer we door de Liefde getransformeerd worden is er wel continuïteit maar toch is er een radicaal verschil. 

De Sadduceeën waren opgesloten in de oude wet en hun geloof werd gefilterd. Dit blokkeerde hen om iets nieuws te kunnen horen. Ook wij kunnen de verkeerde vragen stellen, enkel horen wat we graag horen en aldus onszelf afschermen om de ware boodschap van Jezus te ontvangen.

 

Schriftlied  

Dat boek waarin geschreven staan

gezichten, zielen, naam voor naam,

hun overslaande liefde,

hun overgaande liefde,

hun weeën die niet overgaan.

 

Schrift die mensen dagen schrijft.

Licht dat aanblijft.

 

Geloofsbelijdenis 

 

*Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.

Dat Hij ons tot leven riep,

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en tot vrede.

 

*Wij geloven in een wereld zonder grenzen,

in mensen die samen op weg gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen,

die elkaar groeten met handen vol vrede,

die in goed vertrouwen elkaar tot vrede willen zijn.

 

*Wij geloven in de mensen, wereldwijd,

die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen

die elkaar de ruimte geven

om vrije en gelukkige mensen te worden.

 

*Wij geloven in de hand die deelt,

in het woord dat vrijspreekt,

in de liefde die in mensen is neergelegd,

opdat wij elkaars bondgenoten worden,

op weg naar morgen.

 

*Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat

en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.

Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is,

wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons.

 

*Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd.

Nieuwe hemel en nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij.

Want zie: ik maak alles nieuw.

 

Slottekst  

 

Breng mij weg tot aan de brug.

Ik heb er geen idee van hoe diep het water is.

De overkant lijkt me zo ver weg.

Je kunt de oever hier niet zien.

Zo ver het oog reikt zie ik mist.

Ik twijfel aan het verder gaan.

 

Breng mij weg tot aan de brug.

Een heel klein duwtje in mijn rug

is alles wat ik van je verlang.

Dank je om je liefde en je trouw.

Ik ga nu gauw,

want het begin is reeds in zicht,

ik voel de warmte van het licht.

 

Schriftlied  

Zijn onvergankelijk testament:

dat Hij ons in de dood nog kent

de dagen van ons leven,

ten dode opgeschreven,

ten eeuwig leven omgewend.

 

Schrift die mensen toekomst schrijft.

Naam die trouw blijft.

 

Moge datgene wat we vandaag gevierd hebben ons kracht, moed en vertrouwen geven tegen grote en tegen dagdagelijkse angsten, zo helpe ons God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Hermien Den Tandt Uit de viering van zondag 5 november 2017

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE  

Onze Senioren 

Gebed van een Engelse kloosterzuster uit de 17de eeuw:

“Heer, Gij weet beter dan ik dat ik oud word.

Bewaar mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik in alle omstandigheden iets moet zeggen. Bevrijd mij van de obsessie orde te willen brengen in andermans zaken.

Maak mij bedachtzaam maar niet humeurig, gedienstig maar niet bazig.

Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes, ofschoon ze almaar toenemen.

Ik durf U niet te vragen het zover te brengen dat ik graag luister naar het verhaal van andermans leed, maar help mij in alle geval het met geduld te aanhoren. Ik durf U niet te vragen om een beter geheugen, maar geef mij steeds meer nederigheid en minder eigenwijsheid, wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen. Leer mij de kostbare les dat ik me wel eens kan vergissen...

Zorg dat ik in staat ben het goede te zien waar ik het niet verwachtte en talenten te erkennen bij mensen bij wie ik die niet vermoedde, en geef mij de genade, Heer, hen dat ook te zeggen.”

Scheurkalender De Druivelaar 20 november 2013 

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Ik wijd mezelf de ganse dag, ook tijdens mijn werk, zorgvuldig aan de tegenwoordigheid van God, die ik altijd als zeer nabij beschouw, vaak zelfs in de grond van mijn hart, wat me een hoge achting van God gegeven heeft. Ik beschouw God als een vriend die zich zonder onderbreking met mij bezighoudt en zich in mij verheugt op duizend manieren.

Broeder Laurentius van de Verrijzenis (1614-1691)

 

In december mediteren we samen op maandag 4 en maandag 18 december 2017.

Plaats van samenkomst is weer de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Als je graag eens wil aansluiten, verwittig dan even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 22 november   

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 23 november 

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 24 november    

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

AV:  Koor Blij Rondeel-St-Cécilia

 

Zaterdag 25 november

VM en NM: Parcoeur Workshop Georgische muziek

AV: Parcoeur Georgische avond

Zondag 26 november

11 uur en NM:: OKRA receptie

AV: Dissonant

 

Dinsdag 28 november

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 29 november   

9.30 u.:  OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Solidariteit in de Franciscusgemeenschap.

 

Ook deze winter willen wij, net zoals vorig jaar, een solidariteitsactie op het getouw zetten tijdens de advent en kerstperiode.

Om niet ondoordacht te werk te gaan namen we o.a. contact met het CAW van Leuven die zorgt voor de nachtopvang van de Leuvense daklozen.

Momenteel is er grote nood aan dekens voor de 
winteropvang die start op 15 november.


Daarom al deze herfstoproep: 

Heb jij nog een wollen deken (voor een éénpersoonsbed of voor een tweepersoonsbed, geen donsdekens) in de kast zitten dat toch niet meer gebruikt wordt?

Schenk dit dan aan onze actie. Zo kunnen we daklozen weer verder helpen in onze eigen buurt en stad.

We vragen natuurlijk dat deze dekens proper zijn. Stel jezelf dus de vraag: "Zou ik ze willen gebruiken als ik er eentje kreeg?”.


Kan je ons verder helpen?

Breng het deken dan mee naar de kerk (op zondag) of breng het binnen op het secretariaat (tijdens de openingsuren) in de komende dagen.

Verdere info over de adventsactie zelf volgt nog.


Dank voor uw warme hulp en om de Franciscaanse gedachte mee vorm te geven.


De Franciscusgemeenschap

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 23 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 24 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 26 november

13.00 uur Mosselfeest

 

Dinsdag 28 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 30 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Zondag 3 december

na de viering verkoop in de kerk van beelden in olijfhout uit Betlehem

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2017-2018

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Wandel midweek  

Maandag 11 december – vrijdag 15 december 2017

 

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen onthaasten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

 

Veggie voor de hoofdmaaltijden, verzorgd door Dorine. Maar ook een ommeletje met spek en een ‘Pata Negra’ op de boterham. We wandelen naar ieders vermogen, met mogelijkheid om ’s middags af te haken en te rusten in Het Molenhuis.

 

Welkom op de winterwandelmidweek! 

 

Inschrijven

Inschrijven via het overschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten  

Liefst vóór 4 december 2017.

Inschrijving pas geldig na betaling!

 

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag):

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 18 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

 

Bankrekening: BE76 9793 7546 6995

Op naam van Dirk Bastien.

Vermelding: Winterwandelmidweek + naam

 

Meebrengen: Onderlaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen en regenjas, brooddoos, kleine thermos, plastiek zakje of mini isolatiematje om op de grond te zitten.

 

Verantwoordelijke: Dirk Bastien / tel. 09 22 42 724

E-mail: dirkbastien@skynet.be

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

Voor altijd in ons hart  

Op 2 november 2017 overleed thuis, omringd door haar kinderen: Ann De Deken.

Zij werd geboren te Brussel op 3 september 1928.

Zij was weduwe van René Van den Bossche en woonde in de Partisanenstraat in Kessel-Lo.

De afscheidsplechtigheid rond de urne had plaats in het Don Boscogemeenschapscentrum op vrijdag 10 november om10.30 u.

 

Sterf niet met mij

Als je mij nog iets wilt geven

Dan zou ik vragen

Sterf niet met mij

Omhels het leven

Je mag bedroefd zijn

Maar wanhoop niet

Verdrink niet in té groot verdriet

 

Als je mij nog iets wilt schenken

Dan zou ik willen

Blijf de toekomst zien

Blijf hoopvol denken

Zodat je uitgroeit

En voluit leeft

Het leven alle kansen geeft.

(Yvonne van Emmerik - Uit: Als vlinders spreken konden.

 

Alle aanwezigen in de begrafenisdienst waren ontroerd door het verwarmend beeld dat haar kinderen en kleinkinderen van haar naar voor brachten. Zij getuigden van een liefdevolle vrouw in een liefdevol gezin, een vrouw die gericht was naar de anderen en niets te veel vond om hen te verblijden, te steunen, te richten, een vrouw die ook de ontplooiing van zichzelf ter harte nam.

Een moeder en oma om te beminnen en te blijven beminnen en te blijven gedenken.

Van de tekst van Yvonne van Emmerik zeiden de kinderen: ‘Dat zou moeder kunnen gezegd hebben.’

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

Op 12 november vond een Brahmsconcert plaats in het Radiohuis onder de auspiciën van Davidsfonds Blauwput. Uit de inleiding van Jan Gijsel onthielden we, dat Johannes Brahms als Noord-Duitser en Lutheraan vooral begaan was met het streven naar de perfecte vorm, in navolging van zijn grote voorbeelden Bach en Beethoven. Zijn tijdgenoten zoals Liszt en Chopin zochten eerder naar verbluffende virtuositeit. Misschien daarom dat Brahms minder populair was in zijn tijd, wat niet betekent dat muziek spelen van Brahms geen zeer grote technische vaardigheid zou vereisen. 

Brahms is een exponent van de Hoogromantiek. Het credo van de romantici was de zoektocht naar de allerindividueelste emotie in het ik. Dat doorloopt het ganse gamma van diepste ellende tot hoogste gelukzaligheid. Het vergt van de musicus een groot inlevingsvermogen, een grondige kennis en perfect aanvoelen van de partituur om te komen tot een adequate vertolking en om dit te kunnen overbrengen op het publiek. Koenraad Stercks, die aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel de masterdiploma’s piano en schriftuur behaalde,  is een topmusicus, die met grote overtuiging het Scherzo, opus 4 speelde. Een werk dat Brahms schreef wanneer hij achttien was en dus eigenlijk opus 1 moest zijn. Typisch voor Brahms zijn de woelige modulaties en het overmatig gebruik van chromatiek.

Al even overtuigend klonken de Acht Klavierstücke, allemaal pareltjes met een eigen karakter.

Na de pauze werd een programmawijziging aangekondigd. Wegens onvoorziene omstandigheden moest klarinettist Pieterjan Moeys afhaken en werd het trio voor klarinet, cello en piano, opus 114 vervangen door de eerste cellosonate, opus 38 met Koenraad Sterckx aan de piano en Katrien Van Kerkhoven op cello. Een bekend en geliefd werk voor de Brahmskenner.

We hoorden zowaar een heel barokke fugato en stretto in het derde deel.

De artiesten kregen een warm applaus voor hun puike prestatie. Op 19 november werd het concert andermaal uitgevoerd.

(Wilfried Joris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

   

Lezing kennis en maatschappij: Prof. Philippe Vandekerckhove

Over ‘Het Rode Kruis: unieke mix van vrijwillige inzet, wetenschap en modern management’

 

Het Rode Kruis is niet weg te denken. Waar oorlog is, waar rampen zich voordoen, waar kwetsbare mensen zijn, waar vluchtelingen proberen te overleven, waar bloed wordt ingezameld, waar EHBO cursussen gegeven worden, daar en nog op veel andere plaatsen is het Rode Kruis aanwezig.

 

Opgericht in 1864, meer dan 150 jaar oud, is het Rode Kruis meer dan ooit springlevend. Van ‘helpen en zorgen voor kwetsbare mensen’ evolueert Rode Kruis Vlaanderen tot ‘iedereen helpen om kwetsbare mensen te kunnen helpen’

Zelfredzaamheid vormt de rode draad. Deze centrale doelstelling is uitgewerkt in het Strategisch plan 2020. Prof. Philippe Vandekerckhove, stelt dat de structuren zich moeten aanpassen aan de gekozen strategie om deze maximaal efficiënt en efficiënt te kunnen uitvoeren. In deze lezing schetst hij de uitdagingen en doelstellingen waar deze bloeiende organisatie in haar dagelijkse werking mee geconfronteerd wordt.

 

Programma

19u15 Ontvangst en registraties

19u35 Inleiding door Johan Van Calster, ere-voorzitter Farmaleuven  

19u45 Voordracht door Prof. Philippe Vandekerckhoeve

20u45 Slotwoord en de mogelijkheid tot het stellen van vragen

21u00 Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

 

Inschrijven 

Maximum aantal deelnemers 250

Inschrijven mogelijk tot 24 november 2017

Tarieven: KU Leuven-alumni, betalend lid van alumnikring: 10 euro

Niet KU Leuven-alumni of niet betalend lid van een alumnikring: 15 euro

Studenten 0 euro

 

Algemene informatie

Datum: 28 november 2017 van 19.15 tot 22.30 u.

Locatie: Promotiezaal Universiteitsstad, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Contact : Erik Gobin – erik.gobin@alum.kuleuven.be 

 

 

 

Sfeervolle geschenkenmarkt op zaterdag 25 november 2017

Van 10.00 u. tot 20.00 u.

Steinerschool Leuven, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

 

10.00 u. - 19.00 u. Verkoopstanden

11.00 u. - 18.00 u. Kinderateliers en gezelschapsspelen 

11.00 u. &12.00 u. Poppenspel voor de kleinsten: ‘Het meisje met de zwavelstokjes’

15.00 u.                 Riddershow: ‘Pas geridderd’ Inkom 3 euro

 

Tussen 12 u. - 14 u. en 16.30 u. – 20 u.: Restaurant – Vegetarische curry met herfstgroenten 

Vanaf 12 u. doorlopend pizza uit de houtoven, soep, pannenkoeken, bar en dessertenbuffet.

Sfeervolle livemuziek.

 

Voor het volledige programma, zie: www.steinerschoolleuven.be

 

 

 

 

 

HOE EEN BURN-OUT VOORKOMEN? 

 

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 werknemers het risico loopt om lichamelijk, emotioneel en mentaal opgebrand te raken.

Erna Claes, doctor in de psychologie, legt ons op dit infomoment uit hoe we burn-out in een vroeg stadium herkennen en hoe we er op tijd iets aan kunnen doen. Een burn-out komt niet uit de lucht vallen, maar heeft steeds een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn daarom heel belangrijk.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

 

Practische info:

Waar: Service Flats Residentie Molenhof, Burgemeester Stanislas Derijcklaan 3 – 3001 Heverlee(Leuven)

Wanneer: Donderdag 30 november 2017 van 16 tot 19 u.

Leeftijd: 18+

Prijs: Gratis

Meer info en inschrijven: Sofie Coene 016 35 95 00 of via leuven@cm.be

Organisatie:  CM Heverlee

 

 

 

 

 

LEUVEN+ 

 

 

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven, universiteitsstad : 

 

* Op stap met de kotmadam  

Justus Lipsius was met eentje getrouwd. Ze was soms het slachtoffer van studentengrappen, ze figureert in menig codexlied en ze kreeg een fraai standbeeld op de Oude Markt: de kotmadam.

Op deze wandeling verkeer je in het gezelschap van een echte kotmadam die heel wat te stellen heeft met haar studenten maar die ze toch ook niet zou kunnen missen. Je loopt met haar langs studentenkotenpeda’s en residenties en leert ondertussen het verschil tussen een kotmadam en een marraine en het geheim van een “mariage louvaniste”. Opgelet: een mondje Leuvens begrijpen strekt tot aanbeveling. 

 

Andere universitaire wandelingen: 

- Van Erasmus naar nanotechnologie, een universitaire wandeling 

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling 

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Universiteitsbibliotheek 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond) 

 

 

 

 

LEUVEN+

 

De verwoeste lakenhal en bibliotheek in 1914

 

 

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Stadsvernieuwing en architectuur: 

 

* De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog  

Nog tijdens de oorlog begon het voorlopige stadsbestuur plannen te maken voor de wederopbouw. Vanuit stedelijk en architecturaal oogpunt stond Leuven voor een enorme uitdaging: hoe bouw je een historisch centrum met belangrijk cultureel erfgoed dat bijna volledig is verwoest terug op? Kies je voor een resoluut moderne aanpak of herstel je zo veel mogelijk de vroegere vooroorlogse toestand? Het debat woedde hevig, en niet alleen tussen architecten maar ook tussen overheidsdiensten en de Leuvense burgers.

Leuven had van alle verwoeste steden de grootste internationale uitstraling en daarom begonnen ook buitenlandse organisaties zich te moeien met de wederopbouw. Het resultaat was een stad die als het ware één groot oorlogsmonument geworden is: de wederopbouwarchitectuur moest uitdrukking geven aan de trots van een volk dat ondanks moeilijke omstandigheden de oorlog te boven was gekomen.

 

De wederopbouw van Leuven na de eerste wereldoorlog heeft het uitzicht van de stad tot vandaag in zeer belangrijke mate bepaald. Deze wandeling toont je daar verschillende voorbeelden van en staat stil bij de problematiek van de verkeersafwisseling, de restauratie van belangrijke monumenten, de visie op de historische binnenstad, enkele grote nieuwbouwprojecten, uitgevoerde saneringswerken en de wederopbouw van individuele woningen.

 

Andere architectuurwandelingen: 

- Eigentijdse architectuur in een historisch kader

- Art nouveau in Leuven?

- Brabantse gotiek

- De vernieuwde vaartomgeving 

 

De wandeling duurt 1u30 à 2 u. en vertrekt aan het stadhuis. Eindigen kan zowel aan het oorlogsmonument op het Martelarenplein als aan het stadhuis.

 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

SYMFONISCHE DANS

 

 

Uitnodiging

Het Leuvens Alumni Orkest viert in 2017 zijn 20-jarig ontstaan.

Na de succesvolle feestconcerten met filmmuziek in het voorjaar, sluit het zijn jubileumjaar in stijl af. Het LAO speelt een origineel programma met als thema ’symfonische dans’ en doet daarvoor beroep op een internationaal gevierde solist!

 

Vier jaar geleden speelde het LAO al eens samen met Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd 2007. Over die samenwerking waren solist, orkest en publiek in de wolken. Dit jaar brengt Liebrecht Vanbeckevoort het populaire pianoconcerto van Edvard Grieg mee: een brok noordse passie, lyriek en pittige dansritmes. 

 

Daarnaast brengt het orkest de Alladin-suite van Carl Nielsen en de onvolprezen Symfonische dansen van Sergej Rachmaninov. De symfonische dansen zijn het laatste werk dat Rachmaninov schreef: een indrukwekkende compositie waarin de componist zijn ziel blootlegt. Het geheel wordt aan mekaar gepraat door Wim De Vilder.

 

Concertdata: 

Zaterdag 9 december 2017 om 20.15 u.

Zondag 10 december 2017 om 15.00 u.

 

Locatie: 

Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24 te Leuven

 

Tarieven: 

15 euro niet-betalende leden alumniverenigingen

13 euro betalende leden alumniverenigingen

11 euro student / kind

10 euro student met cultuurkaart

 

Tickets:

www.lao.be – of telefonisch: 016 47 28 25

 

 

 

MUSEUM PARCUM

 

 

Het nieuwste museum Parcum opende zopas de deuren in de historische Abdij van Park. Met de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ zet Parcum meteen de toon als hét museum voor religie, kunst en cultuur in Vlaanderen.

 

Leuven is alweer een museum rijker. Parcum in Abdij van Park. Dat nieuwe museum moet een extra toeristische highlight voor Leuven worden volgens schepen Dirk Vansina. ‘Leuven wordt ermee gepromoot in binnen- en buitenland. Voor zo’n site rijd je in het buitenland gemakkelijk 100 km om. Ik ben ervan overtuigd dat na de restauratie de Parkabdij een monument wordt waardig om opgenomen te worden op de Unesco werelderfgoedlijst.’  

 

De parkabdij is inderdaad één van de oudste en best bewaarde abdijen van de Lage Landen. De abdij bleef immers gespaard van erge oorlogsschade of natuurrampen.

 

‘De opening van Parcum is de aanleiding om de abdij ook permanent bezoekbaar te maken. Vanaf nu wordt de Parkabdij opgenomen in het vast aanbod. Tijdens de weekends, en tijdens bepaalde periodes op vrijdag, worden rondleidingen aangeboden. Er is ook een bezoekersgids in vijf talen beschikbaar. Met een combiticket zal het mogelijk zijn om de abdij én de tentoonstelling te bezoeken of de abdij én het domein.

Jammer genoeg kunnen vandaag de delen in restauratie nog niet permanent ontsloten worden maar de gerestaureerde westvleugel met de ontdekte plafond- en muurschilderingen is wel al opgenomen in het aanbod.’

 

‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ is te zien in Parcum tot en met 25 februari 2018. Meer info op www.parcum.be  

Bart Mertens – Leuven Actueel - 2 november 2017

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 28 november 2017

Vervoerstechnieken voor de toekomst  

Prof. Joeri Van Mierlo (Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Dinsdag 5 december 2017

“De diken in avonturen van te brekene…”

Gevolgen van de zeespiegelstijging 

Em. Prof. Jean Berlamont (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

 

 

MENSELIJKE ERFELIJKHEID

Bijzondere cursus Universiteit Derde Leeftijd  

 

Praktische gegevens

De lezingen op de donderdagen 11 & 18 januari, 01 februari, 08 & 15 maart 2018 vinden plaats in de Aula Jean Monnet, Parkstraat 51, 3000 Leuven (lokaal 01.30).

 

De 4de lezing, op donderdag 8 februari 2018, vindt plaats in Vesalius aula, Vesaliustraat 11, 3000 Leuven (lokaal 91.30). 

Alle lezingen starten om 14.00 u. – het einde is voorzien rond 16.00 u.

 

Wegens de beperkte capaciteit van het auditorium kunnen we maximaal 365 inschrijvingen aanvaarden. Inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

 

De prijs bedraagt 45 euro voor de 6 lezingen, inclusief cursusboek ‘Iedereen geniaal’ .

Wij sturen uw toegangskaart per post indien u betaalt vóór 04 december 2017. Bij latere betaling moet u uw kaart afhalen aan de balie, vóór de eerste lezing.

 

Programma

 

Het genoom: receptenboek van het leven

donderdag 11 januari 2018

Prof. Gert Matthijs  - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Mendel in het laboratorium

donderdag 18 januari 2018

Prof. Gert Matthijs  - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Mendel in de kliniek

donderdag 01 februari 2018

Prof. Koen Devriendt - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Waarom zijn we allemaal verschillend? Genen en omgeving

donderdag 08 februari 2018

Prof. Hilde Peeters - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Kanker is een genetische aandoening, maar meestal niet erfelijk

donderdag 08 maart 2018

Prof. Eric Legius - Departement Menselijke Erfelijkheid  

 

Wij willen een gezond kindje

donderdag 15 maart 2018

Prof. Koen Devriendt - Departement Menselijke Erfelijkheid

 

Meer informatie:

Secretariaat Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: veerle.valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Gehoorverlies, onderdeel van ouder worden?”

Door Mieke Goossens, audiologe bij Amplifon

Datum: maandag 27 november 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 28 november 2017 vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 28 november 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km) Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

 

 

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met Katia Humblet een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009