St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 44   2 november 2017

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

Wanneer zomer en herfst in elkaar schuiven, 
          wanneer in de natuur ‘leven’ zich een tijd gaat verbergen

om in de lente weer van onder het bladerdak

onstuitbaar open te bloeien,

worden mensen van oudsher even stil…

 

Op dit breekpunt in de natuur houden we ook even halt

bij de breekpunten van ons bestaan.

        Allerheiligen vandaag… 
        Allerzielen morgen

Het zijn dagen vol herinneringen, 
       dagen van stilstaan bij de leegte en het gemis.

Een moeilijke periode voor velen onder ons die iemand moeten missen.

Samen willen wij in de dankbare herinnering gaan staan.

Je aanwezigheid hier is zinvol als je er bent uit genegenheid of medeleven…

Je aanwezigheid wordt nog zinvoller als je hier biddend wil zijn,

wat bidden voor jou ook mag betekenen…

 

Maar wij willen in onze gemeenschap

er vandaag geen trieste dag van maken
want er is hoop.

Daarom vandaag Allerheiligen of ‘Aller’-‘heiligen’, 
       want voor ieder van ons is er wel iemand geweest
die zoveel meer betekende.

 

            uit de Franciscusviering van 1/11/2017

 

 

OUDER WORDEN: VERLIES EN OVERGAVE  

 

Sterven doe je niet ineens  

maar af en toe een beetje. (Toon Hermans)

 

Want alles,

het fluisterend water,

mijn adem,

de stroom van gedachten,

het licht in de kerselaar,

behoort tot een eeuwig bewegen.(Kris Gelaude)

 

Van harte welkom op de Spiritualiteitsdag 2017 in het Don Boscocentrum op zaterdag 18 november

Tijdens die dag maken we ouder worden en afscheid nemen bespreekbaar.

 

Programma:

·         9.15 u        onthaal met koffie

·         9.30 u        prof. Fons Marcoen spreekt over de spirituele dimensie van ouder worden. 

                         Hoe kunnen we elkaar behoeden voor levensmoeheid?

·         10.15 u      korte bezinning

·         10.30 u      pauze

·         10.45 u      groepsgesprek

·         11.30 u      broodjesmaaltijd  

 

Inschrijven kan vóór 15 november bij Lieve 016/229370 

of per e-mail Lieve_Neukermans@skynet.be  en Cockx.Willocx@gmail.com    

 

ook persoonlijk na de vieringen (1-11, 5-11) bij Lieve, Chris en Ingrid.  

 

Deelname: broodjes en koffie inbegrepen - aan de kassa 10 euro

Met TGL-nummer "Luisteren naar de ondertoon. Ouderen en hun levensverhaal” 17 euro

Don Boscocentrum, zaal Ademtocht, Ortolanenstraat 2, 3010 Kessel-Lo  

 

Niet weten wordt uitzien

naar wat op je weg komt.

En naar het heilige,

trage gebaar

van voltooiing. (Kris Gelaude)  

 

 

 

 

 

 

 

MEE SCHEPPEN AAN EEN WERELD IN GERECHTIGHEID 

 

 

Inleiding 

Om de gewichtigheid van de twee wijngaardverhalen van deze zondag  te vatten geef ik een inleidende verklaring voor de lezingen – en dan nog over een bijzonder onderwerp, nl de zondeval van Lucifer.

 

Het verhaal van de engel Lucifer

 

In het Oud Testament  staat het verhaal over God en zijn engelenscharen. Het gaat natuurlijk niet over het echt bestaan van de engelen, maar over een verhaal, een voorstelling van de essentie van het mens-zijn ,nl,: mens zijn is in vrijheid al dan niet de ontvangen liefde beantwoorden.

Weet dat in bijbelse context  de Liefde ook wordt benoemd als Licht, als Leven, ook onder  de naam 'God’,JWHW, de Heer.

 

Over ons Lucifer-verhaal nu!

Lucifer vertoeft in het heilige der heiligen, waar alleen liefde de maatstaf is. Als engel heeft hij de taak de zon te dragen en het licht door te geven naar de wereld. Hij dient de wereld omdat hij het licht, dat hij ontvangt van God, doorgeeft aan de kosmos; in zijn ogen als een ondergeschikt radertje van een machine. Overigens bevalt zijn lagere plaats in de hiërarchie der engelen hem niet. Bovendien staat hij ten dienste van de mens, die na de engelen geschapen is; naar het beeld van God; die verblijft in de heerlijkheid van de Tuin van Eden, t t z ook een wereld waar alleen liefde bestaat. Het meest ergerlijke is dat de mens geschapen is als Man en Mannin, bestemd om zich voort te planten.

 

Lucifer is jaloers op de mens die scheppend de liefde kan doorgeven; man en mannin kunnen nieuwe mensen voortbrengen. Het is de mens, gelijkenis van God, gegeven te scheppen, de Liefde vorm te geven van generatie op generatie, in telkens nieuwe vormen.

 

Dat steekt Lucifer die zichzelf herkent als slechts een slaafse doorgever van het licht, al vertoeft hij in de heerlijkheid van het heilige der heiligen. Hij komt in opstand. Hij haat de mens die hij moet dienen en haat nog meer God die hem behandelt als een mindere van de mens. Hij wil de gelijkenis die de mens heeft met God vernietigen en langs die weg zal hij ook het project van God doen spaak lopen nl een wereld scheppen waarin Liefde continu en continu nieuwe vorm krijgt.

 

Hij eist ten eerste de vrijheid op te weigeren verder zijn taak te vervullen van Licht te dragen en door te geven. Ten tweede wilt hij de mens verleiden om, gelijk hijzelf, ook vrij te kiezen tegen de Liefde, te kiezen voor de niet-liefde;ook het kwaad genoemd.

 

Hij daagt God uit de proef te nemen van de mens te laten kiezen tussen de liefde en de niet-liefde; tussen gelijkenis met God of gelijkenis met  Belial (want dat is de nieuwe naam die Lucifer aannam na zijn val). Belial is ervan overtuigd dat na enkele generaties van 'de mens = beeltenis van God' niets meer overschiet; dat de mensen zullen kiezen voor de niet-liefde als ze daartoe de kans krijgen.

 

Dit is een korte voorstelling van het beeldverhaal met God en zijn engelen waarin de quintessens wordt uiteengezet van de zin van het mens zijn: de mens is vrij te kiezen om de liefde die hij ontvangt te beantwoorden of te kiezen voor het kwaad. 

 

Daarover gaat het in de twee lezingen die we straks horen.

 

Eerste lezing: uit Jesaja 5: 1 -7

Jesaja zingt een lied voor zijn lief en voor de geliefde van dat lief.

Daarmee wordt bedoeld: Ik, Jesaja, zing een lied voor JWHW die het uitverkoren volk van Israël liefheeft. Het lied gaat over de Heer die veel zorg besteedt aan zijn wijngaard en er edele wijnsoorten in plant. Maar de wijngaard brengt slechts wrange vruchten voort.

 

Tweede lezing uit Matheus: 21: 33 – 43

Het verhaal van de landheer die een wijngaard aanlegde en omheinde. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging op reis.

Als de tijd van de druivenoogst is gekomen willen de wijnbouwers de vruchten niet afstaan aan de knechten van de heer. Zij reageren met geweld en doden zelfs de zoon van de heer.

 

Homelie

 

We hoorden in het verhaal van de wijngaard welke moeite JWHW zich getroost om zijn 'edele druivensoort' toekomst te geven. Maar de druiven blijken wrang te zijn. Alle liefde die gestoken werd in de aanleg van de wijngaard blijkt vergeefs te zijn. Beeldtaal waarin wordt verklaard dat God zijn liefde doorgeeft aan het volk van Israël opdat die op haar beurt een samenleving zou voortbrengen waarin gerechtigheid heerst. God verwacht als antwoord op de liefde die het uitverkoren volk ontvangt, een samenleving waar ook de liefde de maatstaf is. Quod non, wat niet gebeurde.

 

Eigenaardigheid  in het evangelie van Matheus! De Heer laat zijn wijngaard in de steek, gaat op reis minstens tot de oogsttijd van de druiven.

Rare zorg voor zijn wijngaard lijkt mij dat!

Het beeld drukt uit dat God zijn wijngaard aan ons, aan de mensen overlaat. Psalm 8 drukt het uit “U hebt van de mens bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.”

 

Dat is wat de Heer doet; Hij schept de wijngaard, maar de wijngaard moet de druiven voortbrengen.

En als die opdracht slecht afloopt, dan hoort ge de mensen schreeuwen: “Hoe kan God zoveel kwaad toelaten? God laat ons in de steek! Ik geloof niet meer in het bestaan van God!

 

Maar dat is het punt in de schepping! De mens ontvangt de Liefde onder duizenden vormen: bedenk maar al de evenwichten in de natuur die het leven mogelijk maken op onze kosmos; de oneindig fijne fysiologische regelingen van ons lichaam die ons toelaten ons aan te passen aan wisselende omstandigheden; de talenten die elk menselijk schepsel in mindere of meerdere mate heeft ontvangen; het goed gevoel dat we overhouden als we ons openstellen voor de andere...

 

God schenkt zoveel potenties om de ontvangen Liefde te vermenigvuldigen.

Maar pakt de mens het altijd goed aan, het aanbod van de liefde? 

Als hij zijn kansen hier en nu verkwanselt, komt God niet tussen om het werk van de mensen over te nemen. Dan laat Hij ze verkommeren in het onheil dat ze zelf gesticht hebben door onrechtvaardig te handelen. In Jesaja lezen we dat de wijngaard dan verwildert.

 

Is het amen en uit met het volk dat zijn eigen ongeluk over zich heeft uitgeroepen?  Denk bijv.aan de Israëlieten die weggevoerd werden bij de Babylonische Ballingschap 580 jaar voor Christus. Het heeft generaties geduurd eer het volk het verbond met God kon herstellen. Herinner de woorden van Matheus! ” Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vruchten laat dragen.”

 

God geeft zijn volk de vrijheid om goed te handelen of om misstappen te begaan, maar als het fout loopt, verwerpt hij nooit zijn volk.

Als het volk zijn kansen verkeken heeft, wat in de woorden van Psalm118 benoemd werd als” als de bouwers de steen verworpen hebben, zal die steen de hoeksteen worden.”

 

Het volk van Israël heeft een tweede kans gekregen in de komst van de Messias in de persoon van Jezus van Nazareth. Jezus veranderde geen jota aan de voorschriften van de Thora maar  hij leefde voor, hoe gerechtigheid geschiedt. Elkeen – de tollenaar – de lamme – de melaatse – de weduwe- de gestenigde zondares... elkeen heeft het recht benaderd te worden in daadwerkelijke liefde. Gerechtigheid is recht doen aan iedereen.

Meer nog! Die Jezus die wonderbaarlijk optrad midden zijn volk – die Jezus is verrezen. De kracht , de liefde zoals hij die toen uitstraalde, blijft levendig aanwezig onder het gelovige volk – is de hoeksteen waarop de christenen bouwen.

 

Dat is de kern van ons geloof. Het scheppen van een wereld in gerechtigheid ligt in onze handen. Wij zijn vrij – maar ook verantwoordelijk, om de liefde die we gratis voor niets ontvangen, niet voor ons te houden tot eigen gemak en glorie – maar om er werken mee te doen.

 

Voorbeden

 

* Wij bidden voor ranken die vastlopen

en niet kunnen uitbloeien,

mensen die het niet redden in deze wereld;

mensen die, alhoewel ze het gemaakt hebben,

verstikt worden door torenhoge verwachtingen en werkdruk,

verstikt door de harde wetten van de wereldorde,

mensen die verstikt worden door verdriet, pijn of angst.

Heer van de wijngaard, geef hen licht en lucht.

 

* Wij bidden voor de pachters,

mensen die leiding geven,

mensen die het lot van velen in hun hand houden,

mensen die met andere mensen te maken hebben;

dat zij, dat wij? anderen niet zien als middel,

maar altijd als doel.

Heer van de wijngaard, geef wijsheid en liefde.

 

* Wij bidden voor de wijngaard, de mensheid,

allen verwant en toch zo hopeloos verdeeld.

Wij bidden voor de schepping, zo liefdevol aangelegd

en toch zo harteloos geplunderd.

Heer van de wijngaard; geef heelheid en vrede.

 

Herman Baeyens- Uit de viering van 9 oktober 2017 in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

Telkens weer stijgt uit de zee van mogelijkheden een nieuw stukje werkelijkheid op. De wereld is geen kant en klaar huis, maar een open ontwikkeling. Ook de mens heeft zijn ware wezen nog niet bereikt. Hij weet nog niet wie hij eigenlijk is. Daarom zoeken de mensen samen naar het huis van de ware menselijkheid.

De plek waar over de toekomst van mens en wereld beslist wordt is het heden. Enkel wanneer we weten wat we hopen en willen, kunnen we aan het front van de tijd de toekomst winnen. Zo niet, dan verzuimen en vernietigen we de toekomst. 

Moltmann  

 

 

 

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Het ware spirituele pad

is niet een pad dat ergens naartoe leidt.

Het laat je stilstaan bij wie je bent.

 

Onze volgende meditatie gaat door op maandag 6 november 2017.

De tweede meditatie van deze maand is op 20 november.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

Planning voor het najaar 2017

---------------------------------------------------

  

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

 

 

 

VIERINGEN

 

    

                

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Donderdag 2 november 

14 uur: Seniorencafé met matcurling

 

Vrijdag 3 november     

VM: De Ark - Bar Michotte

NM: Bar Michotte

AV: BuurTTeater

 

Zaterdag 6 november

Ganse dag: BuurTTeater

 

Zondag 5 november

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Dissonant

 

Maandag 6 november

14u.: OKRA ledenvergadering

 

Dinsdag 7 november

 9.15u.: SAMANA

14 uur: Seniorencafé

 

Woensdag 8 november  

14 uur: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 2 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 7 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese: repetitie naamopgave

 

Donderdag 9 november

11.00 uur Herfstfeest Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Vrijdag 10 november

18.45 tot 20.15 uur repetitie naamopgave in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Creaweekend 

Van vrijdag 24 november 2017, 19 uur,

 tot zondag 27 november 2017, 16 uur

 

Wij richten ons tot alle mensen die graag creatief bezig willen zijn met beeldende vorming door te tekenen, schetsen, schilderen en alle variaties die op papier mogelijk zijn.

 

Het programma heeft de bedoeling om jou ervan te overtuigen dat jij ontzettend knappe kunstwerken kan maken. Vooral de mensen die al jaren lang denken dat ze het niet kunnen, willen we verrassen met zichzelf!

De bedoeling is dat jij ontdekt wat je kan met papier, houtskool, pastel, potlood, acryl, enz. Ook de mensen die geen ervaring hebben met tekenen en schilderen zijn welkom. Voor hen is het een mooie gelegenheid om met hun ongekend kunnen kennis te maken!

 

We werken vooral ’s voormiddags en ’s namiddags. Al doende ontdekken we allerlei dingen over techniek en andere zaken die met tekenen, schetsen, enz. te maken hebben. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop: waar de één zich thuis voelt in de precisie zal de ander zich gelukkig voelen door met veel expressie op een groot vel papier zichzelf te overtreffen.

 

Het belangrijkste is meedoen met het aanbod en dan ook het onbezorgde plezier dat je aan expressie kunt beleven. Stel je voor… creatief scheppen en niets anders aan je hoofd dan de ervaring dat je een knap werk aan het maken bent.

Ze gaan je niet geloven als jij daarmee thuis komt!

 

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindbellemeuse.be/activiteiten.

Liefst voor 17 november 2017.

Inschrijving pas geldig na betaling.

 

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag):

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m.5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel kinderbedje.

 

Meebrengen: onderlaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen en regenjas.

Koop niets extra aan! Maar als je papier (van alle formaten ), teken- en schildergerief in huis hebt, meebrengen a.u.b.!

Wij zorgen zelf ook voor materiaal en papier. Voorzie maximum 10 euro voor de eventuele aanschaf of het gebruik van materialen zoals papier, teken- en schetsgerief, pastels, ecoline en acrylverf.

 

Verantwoordelijke: Jo Roels – telefoon 0495/50 61 75 / e-mail: jo.roels@telenet.be  /  

 

contact@moulindebellemeuse.be  

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

JIJ KAN MET ONS MEE!

 

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een vervoerdienst voor parochianen die moeilijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

 

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?

Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

 

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts  

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

MODERNISME

Lezingenreeks – Faculteit Letteren – Leuven

 

In deze lezingenreeks werpen Letterenonderzoekers uit verschillende domeinen een kritische blik op het modernisme. Ze bespreken de veelbelovende vernieuwingen van het modernisme, maar ook de grenzen en gebreken ervan.

Sascha Bru

 

Programma  

 

*Woensdag 8 november 2017

Wat het betekent ‘modern’ te zijn: enkele theorieën over de Europese avant-garde  

Sascha Bru

 

In de geschiedenis van alle moderne kunsten (van de beeldende en podiumkunsten tot de literatuur) neemt het werk van de zogenaamde historische avant-gardes (de beweging van het futurisme expressionisme, dadaïsme, surrealisme, constructivisme en andere -ismen uit de eerste helft ven de 20ste eeuw) een centrale plaats in.

In deze lezing wordt het belang van deze bewegingen belicht aan de hand van een aantal toonaangevende theorieën die duidelijk maken hoe en waarom de historische avant-gardes de moderne kunst voorgoed veranderden.

 

Sascha Bru spitst zich toe op de Europese avant-gardes van de eerste helft van de 20ste eeuw. Hij onderzoekt bijvoorbeeld de gespannen relaties tussen die avant-gardes en meer populaire en politieke kunst.  

 

*Woensdag 22 november 2017

Over de ‘onbeschaamdheid van de zogenaamde moderne mens’: een transhistorische terugblik op honderd jaar moderniteit in de beeldende kunst (1917-2017)  

Hilde Van Gelder

 

*Woensdag 6 december 2017

De lange schaduw van de Russische ziel. Hoe Rusland de wereld ‘modern’ maakte  

Wim Coudenys

 

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnikring of lid van Universiteit Derde Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

 

Praktisch  

 

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven (Blijde Inkomststraat 21 – Leuven)

Bereikbaarheid: De Faculteit Letteren bevindt zich op 10 minuten wandelen van het station van Leuven. U kunt aan het station ook bus 1 , 4 , 5 of 6 nemen tot aan de halte ‘Leuven Campus Vesalius’.

Parking: Parking Ladeuze bevindt zich op 400 m van de faculteit Letteren.

Meer info: Online inschrijven – Meer info op de website

Indien u net voor een lezing inschrijft kunt u per plaatse betalen.

https://www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks  

 

 

LEUVEN+

--------------------------------

 De Kotmadam

--------------------------------

Aanbod voor groepen 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

 

Leuven, universiteitsstad : 

 

* Op stap met de kotmadam 

Justus Lipsius was met eentje getrouwd. Ze was soms het slachtoffer van studentengrappen, ze figureert in menig codexlied en ze kreeg een fraai standbeeld op de Oude Markt: de kotmadam.

Op deze wandeling verkeer je in het gezelschap van een echte kotmadam die heel wat te stellen heeft met haar studenten maar die ze toch ook niet zou kunnen missen. Je loopt met haar langs studentenkotenpeda’s en residenties en leert ondertussen het verschil tussen een kotmadam en een marraine en het geheim van een “mariage louvaniste”. Opgelet: een mondje Leuvens begrijpen strekt tot aanbeveling. 

 

Andere universitaire wandelingen: 

- Van Erasmus naar nanotechnologie, een universitaire wandeling 

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling 

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Universiteitsbibliotheek 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen? 

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be 

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Leuven+ Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Dinsdag 7 november 2017

Honderd jaar Russische revolutie. Balans van een experiment  

Prof. Emmanuel Waegemans (Faculteit Letteren)

 

Dinsdag 14 november 2017

Alles gebeurt ergens.

De kracht van geografische informatie 

Mevr. Ingrid Vanden Berghe (Administrateur-generaal Nationaal Geografisch instituut)

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 7 november 2017 van 9.00 u. tot 12.00 u.

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

VOETVERZORGING

Woensdag 8 en 22 november 2017 is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

WANDELEN MET SENIORAMA 

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 8 november 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 9 en 23 november 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45.

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 08 november 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009