St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 24   16 juni 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 10/06/2017 12:18:49

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

voor info klik op de blauwe links 

 

 

 

 

 

ONS-HEER-HEMELVAART 

 

O.L.H.-Hemelvaart! We weten ondertussen wel dat met hemel niet wordt bedoeld een plaats hierboven – en dat we onder 'vaart' niet moeten verstaan dat Jezus met lijf en leden opgestegen is naar die hemel toe.

We hebben teveel – te lang het Nieuw Testament opgevat als het feitenverhaal van Jezus' leven: Zoon van God – op aarde gekomen – een openbaar leven met veel mirakels, wonderen en straffe uitspraken – Gods zoon moest lijden om ons te verlossen van onze zondigheid. Na zijn dood verrees hij – verscheen verschillende keren aan zijn volgelingen om tenslotte opgenomen te worden ten hemel.

 

De evangelisten hadden een heel andere bedoeling met hun geschriften. Hun evangelie is een bewijsvoering dat de mens Jezus, de Messias is – de lang verwachte zendeling van God die het uitverkoren volk van Israël duidelijk zal maken hoe dat Rijk van God zal gerealiseerd worden, dat ideaal rijk van vrede en gerechtigheid. Ja die Jezus die zo schandelijk aan zijn einde kwam: gefolterd en verlaten door iedereen, maar die levend is gebleven door de eeuwen heen.

 

Vandaag vieren we dat niet alleen Jezus die bijzondere kracht heeft gekregen om te leven volgens Gods bedoelingen, maar dat wij allemaal dat werk moeten voortzetten.

 

Over de drie lezingen 

 

Mattheüs 28; 16 – 20

Die zegt na de passage over het lege graf en de boodschap dat Jezus verrezen is, 'Nu is het jullie beurt om de boodschap die Ik jullie bracht, te verspreiden onder alle volkeren' M a w het gaat over het moment waarop de kerk van Christus gesticht wordt.

 

Efesiërs 1; 17 – 23

Paulus zegt: 'Moge de geest van de Heer inzicht geven , dat de boodschap die Jezus gebracht heeft door zijn manier van leven, de ware weg is om de Vader te kennen; m a w Jezus, heeft door zijn levenswijze waarlijk in beeld gebracht waar de Vader naartoe wilt met de schepping van de wereld – en wat je mag verwachten als gelovige.

 

Handeligen 1: 1 – 11

Hier wordt het verhaal gebracht over de hemelvaart zoals wij het kennen. Daarin wordt benadrukt dat het werk van Jezus moet verder worden gezet door zijn volgelingen – die daartoe de kracht krijgen van de Geest.

 

Homelie 

 

De ware Jood, en later de Christene stelt zich tot ideaal, in de eerste plaats (bovenal) de evennaaste te dienen. Eén god aanbidden wilt zeggen: dat men gelooft het eeuwig geluk te bereiken door de liefde te beoefenen. Al verloopt dat langs een mysterieuze weg; men weet niet welke de consequenties zijn als men zich overgeeft aan de liefde; men mag geen verwachtingen koesteren; waarschijnlijk komt er lijden onderweg – maar geloven komt erop neer dat we altijd er blijven op vertrouwen dat het goed komt; dat de weg van de liefde leidt tot bestendig geluk, tot de kennis, tot het begrijpen van het mysterie van het leven.

 

De Bijbel drukt dat uit in krachtige beeldspraak.

* Abraham is bereid is zijn zoon te offeren op bevel van God.

Aan Abraham beloofde God dat hij de vader zou worden van een groot volk – de geschiedenis van zijn oude Sara die dan toch in verwachting geraakt – De zoon is er dan; garantie voor het talrijk nageslacht en God zegt: “Ga met hem naar het gebied van de berg Moria – en daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen”

 

Het beeld van Abraham die luistert, en bereid is zijn enige zoon te offeren staat voor de verbondenheid tot het uiterste van de mens aan God en... van God aan de mens.

Abraham heeft het doorleefd dat in zijn uiterste gehoorzaamheid aan God, dat hij gezien werd door God. In de uiterste overgave van Abraham, heeft God het geloof van Abraham gezien.

 

Martin Buber besluit: Waar Abraham ziet, dat God hem ziet, ontstaat zienerschap; daar breekt een nieuwe wereld open – gaan op de weg van God doorbreekt onze angst voor de onbekende toekomst! Daar gaat het om! De toekomst jaagt angst aan omdat we kunnen geconfronteerd worden met onheil. Het beeld van Abraham die luistert,vertelt ons hoe we verlost geraken van onze angst voor het onbekende dat op ons afkomt!

 

Tweede beeld uit de Bijbel.

* Jezus in de Hof van Gethsemane gaat ook tot het uiterste.

Zijn drang tot gerechtigheid plegen, overal en voor iedereen, bracht hem in dodelijk conflict met de priesterkaste van de Sadduceeën en met de Romeinse bezetter.

In de nacht van zijn doodfoltering vraagt hij aan de Vader om deze kelk aan hem te laten voorbijgaan, maar voegt hij eraan toe” Niet mijn wil, maar de uwe geschiede”

 

Twee beelden uit de Bijbel die ons bekend zijn; helaas teveel als een feitenverhaal en onvoldoende als stringente boodschap:'Vertrouw op God, de weg kan hard zijn,maar God zal u altijd bijstaan en redden’.

 

Verband met het beeld van hemelvaart 

Het volk van Abraham onderscheidt zich van de omgevende volkeren omdat zij kiezen voor het maatschappijmodel 'gerechtigheid voor elkeen'. Maar dat project mislukt voortdurend: eigenbelang blijft voor velen de eerste drijfveer en Israël blijft eeuwen aan een stuk onderdrukt door een bezetter. Terug vrij worden en een eigen koning hebben blijft de grote droom.

Enkele eeuwen voor Christus ontstaat de Messiasgedachte. Het heil wordt ergens, ooit verwacht onder vorm van een Messias, de zendeling van God, die de verhoopte verandering zal brengen.

 

Het Nieuw Testament draait om de bewijsvoering dat Jezus, de zoon van de timmerman en van Maria, dat hij de Messias is. Het driejarig optreden van Jezus is voldoende veropenbarend dat achteraf gezien Jezus wel die verwachte Messias moet zijn. De evangelieschrijvers, 50 à 80 jaar na het feitelijk leven van Jezus, die hadden het door; de volgelingen uit de tijd van Jezus, die hadden de boodschap nog niet begrepen; die dachten meer dat God hen zou bevrijden van de bezetters; zij keken niet verder dan het vinden van bereikbare genoegdoening.

 

Alle vier de evangelies zijn een betoog dat Jezus de Messias is die aan de wereld verkondigt dat de toepassing van gerechtigheid voor elkeen niet zozeer aards geluk bijbrengt, maar vrede, geluk, vrijheid diep van binnen in onszelf, door inwerking van God – verder de Geest genoemd.

 

De evangelieschrijvers zagen het licht, beter dan de Apostelen, omdat zij meemaakten welk overtreffend effect het leven van Jezus heeft teweeggebracht in zijn gemeenschap. Zijn lering is in die mate bron van leven dat men mag spreken van 'leven na de dood' – verrijzenis.

 

De voornaamste boodschap die de evangelieschrijvers willen meegeven is dat God niet alleen aan Jezus die bijzondere kracht heeft gegeven om gestalte te geven aan Gods liefde. Ook de mens , wij allemaal hebben de roeping het beeld van God te verwerkelijken in het dagelijks leven – wat de Bijbel noemt dat wij het lichaam van Christus vormen.

 

U hebt het gehoord van Mathëus “Gaat gij nu op weg en maakt van alle volken mijn leerlingen.”

Hoe wordt die boodschap nu meegedeeld in de bijbel? Vanwaar het beeld van Hemelvaart?

Grote krachtige momenten waarbij de mens de boodschap van God innerlijk heeft gehoord worden in de bijbel aangebracht in taferelen waarbij de mens op een berg staat (verheven boven de wereld) en God ontmoet in een wolk en in vuur. Denk aan het offeren van Izaak, aan Mozes die de Tien Geboden ontvangt. Ge kent de passage van de transformatie van Jezus die een hoge berg opgaat in gezelschap van Petrus, Johannes en Jacobus. Daar gekomen straalt hij als de zon; Mozes en Elia kwamen erbij en een stem uit een wolk sprak” Deze is mijn zoon, mijn geliefde – luister naar hem”

Deze transformatie is geen beschrijving van een waar gebeurd feit maar een eerste aankondiging dat Jezus de Messias is.

 

Het beeld dat ons vertelt dat Jezus ten hemel opstijgt is een tweede aankondiging dat hij gelijk Abraham, gelijk Mozes een scharnierfiguur is in het bijbelverhaal. 

Daarbij wordt aan de leerlingen de boodschap meegegeven: “ Gaat op weg en maak van alle volkeren mijn leerlingen.”

O.L.H. Hemelvaart is dus het feest van de zending van elke mens om door zijn levenswijze vorm te geven aan Gods liefde hier en overal ter wereld, in het spoor van Jezus.

 

Voorbeden

 

Heer, onze God, Gij zijt vuur in de duisternis, licht in ons bestaan, belofte voor de toekomst.

Gij zijt ons tastbaar nabij gekomen in Jezus Messias.

 

Wij vragen u:

Schenk ons de kracht en de moed, om in het voetspoor van Jezus getuigen te zijn van u en van uw koninkrijk, waarin aan de hand van de Thora recht en gerechtigheid gestalte krijgen.

Help ons steeds opnieuw te zien dat Gij ons ziet.

 

Wij bidden u:

Voor de volkeren van deze aarde:

dat uw woorden van vrede en gerechtigheid mogen worden verstaan; dat onrecht niet langer wordt verdragen, maar gerechtigheid en vrede de plaats innemen van onderdrukking en geweld.

 

Herman Baeyens- Uit de viering van: 28 mei 2017 in het Don Boscocentrum

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Ik geloof dat wij onze energie moeten richten op het grote, waar het werkelijk om gaat en tegelijkertijd het voor-de-hand-liggende moeten doen, datgene waar je niet langs kunt. Wij moeten ons vastberaden verzetten tegen het “lot” - het onzijdige van dit woord vind ik belangrijk – en er ons even vastberaden aan onderwerpen in bepaalde omstandigheden.

De grens tussen verzet en overgave is dus niet principieel te trekken. Beide zijn noodzakelijk en met beide moeten we vastberaden leven. Zo alleen kunnen wij in iedere situatie staande blijven en ze vruchtbaar maken.

D. Bonhoeffer

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

In het nu-moment leven is niet zozeer een tijdsaangelegenheid, dan wel een manier van aanwezig zijn. In het nu-moment aanwezig zijn is zowel en tegelijkertijd voeling hebben met het centrum van ons zijn, als met de periferie van ons bewust ervaren, zowel actief in tijdsgebonden dingen, als ontvankelijk voor het tijdloze. Als we in het dagelijks leven op die manier zouden leven, denk dan niet dat wij koel, afstandelijk of onpersoonlijk zouden zijn. Of dat we de werkelijkheid zouden negeren, of voorbijgaan aan onrecht en al de andere vromen van lijden in de mensen- en dierenwereld.

Agnes D’Hooghe-Dumon: Inleiding op de lezing van Benoït Standaert over Evagrius, leermeester van Cassianus

 

Onze volgende meditatie, op maandag 19 juni 2017, gaat weer door om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

---------------------------------------------------

   maandag 3 juli 2017

   maandag 17 juli 2017

   maandag 31 juli 2017

   maandag 14 augustus 2017

   maandag 28 augustus 2017

   maandag 11september 2017

   maandag 25 september 2017

   maandag 9 oktober 2017

   maandag 23 oktober 2017

   maandag 6 november 2017

   maandag 20 november 2017

   maandag 4 december 2017

   maandag 18 december 2017

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 14 juni

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 15 juni

14 uur: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 16 juni   

VM: De Ark

AV: Buurtcafé

 

Zondag 18 juni

11 uur: Zondagscafé

NM: Gastvrij Michotte

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 19 juni

14 u.: OKRA Ledenvergadering

 

Dinsdag 20 juni

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 21 juni

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS

 

Agenda 

 

Donderdag 15 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 16 juni          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 20 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 22 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 23 juni          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Tiendaagse 2017

Van vrijdag 11 augustus, 18 uur, tot zondag 20 augustus 2016, 16 uur

 

Het Molenhuis stelt ons in staat om op verschillende wijzen voeling te krijgen met natuur, met stilte, met onszelf en met onze ‘naasten’. We bieden daarvoor gedurende het jaar een hele diversiteit aan activiteiten: wandelen, vasten, creativiteit, fietsen, zingen, bezinning, maar ook samenwerken aan het prachtige project Molenhuis.

 

Ons Molenhuis en alles wat het te bieden heeft, kan maar blijven bestaan als er geëngageerde, handige, praktische, sociale mensen zijn die zorg dragen voor dit bijzondere huis.

 

Werkjes…

Daarom organiseren we een werkmeerdaagse waar vooral kleine klussen aan bod komen: we hebben vooral aandacht voor het onderhoud van het huis: hier en daar bijschilderen, kleine herstellingen uitvoeren, een klink repareren,tafels afschuren en hervernissen, steviger maken van zitbanken, een nieuwe bank in mekaar steken voor onder het afdak, de keuken herordenen, onkruid wieden, her en der wat snoeien, vrijmaken van het kanaaltje, kuisen van de schoorstenen, gewoon eens grondig poetsen, verfraaien van kamers en leefruimtes, naaien van kopkussens, nazicht van bedovertrekken en herstellen waar nodig, elke dag voor het eten zorgen, voorbereidende werken doen die nodig zijn om de grotere veranderingswerken mogelijk te maken.

 

Ontspanning …

Het is niet de bedoeling om van de eerste tot de laatste minuut te werken. Nee, we houden een dagritme aan waardoor we ’s avonds nog tijd hebben voor allerlei activiteiten: jij zorgt voor de invulling hiervan. We pauzeren ook twee dagen (afhankelijk van het weer).

Van de +12.jarigen verwachten we dat ze participeren waar ze kunnen.

 

Graag tijdig bekend maken welke periode we je mogen verwachten: alleen, met vrienden, met je kinderen. Op die manier kunnen we ook beter voorbereiden.

Voor dit jaar voorzien we een fotoreportage, video, filmrapportage, om het samenwerken in de stille natuur te kunnen in beeld brengen als organisatie en dit te delen met andere organisaties en betrokkenen.

 

Welkom!  

www.MOULINDEBELLEMEUSE.BE

info@moulindebellemeuse.be

 

 

 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Bezoek aan de serres van de faculteit Bio-Wetenschappen (Code: Z4)

Dinsdag 20 juni – 13.45 u.

Bijdrage: € 4 - Gids: Poi Verwilt

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 20 juni 2017 – Zoutleeuw – hellingen (82 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 22 32 63 of 0478 36 30 37

 

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 juni 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag  21 juni 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

Naast de cursussen in de loop van het jaar organiseert Seniorama zomeractiviteiten en ook vakantiecursussen.

 

Mandala 

Ben je graag creatief bezig met kleuren en ontwerpen dan kan je in de vakantie in 4 lessen enkele basispatronen leren maken die je daarna zelf eindeloos kan aanvullen met prachtige cirkeltekeningen of mandala’s.

Code: MANV

Seniorama: dinsdag van 9.30 tot 12.30 u.

Data: 18, 25 juli; 1, 8 augustus  2017 - Aantal lessen: 4

Prijs: € 24 + € 10 voor het gebruik van papier, fotokopieën en borstels.

Lesgever: Maggy Vught

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken. Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag van 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op donderdag vanaf 10 u. een afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven. Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

 

LEUVEN: STADSWANDELINGEN OP WOENSDAG

Elke woensdagavond in juli en augustus ben je welkom op één van onze zomerse stadswandelingen.

Wij vertrekken om 19 u. aan het stadhuis.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kunt individueel aansluiten en je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 6 euro per persoon. Tickets worden verkocht aan het startpunt van de vergadering.

 

Leuven afgestoft  

Woensdag 5 juli 2017

 

Op de maandag na Beloken Pasen 1317 wordt in Leuven begonnen met de bouw van de Lakenhalle, een gebouw dat zo belangrijk was dat de bouwmeesters hun naam lieten vereeuwigen op twee hoekstenen.

De textielnijverheid zou voor Leuven lang belangrijk blijven: na de lakenweverij volgde het vervaardigen van luxeproducten zoals handschoenen en kleren versierd met pluimen en bont.

Wandel met ons mee, vanaf het middeleeuwse laken tot de laatste hedendaagse modetrends.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Website: www.leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gmail.com

Tel.: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids 2017 Leuven op maat)

 

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009