St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 22   31 mei 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 10/06/2017 01:19:58

 

 NIEUW!!      info Eerste Communie mei 2018 en Vormsel mei 2018

klik op de blauwe links

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De moderne mens moet vooral uit het gesloten huis van zichzelf worden bevrijd. Hij heeft er behoefte aan inzicht en uitzicht in het leven te vinden, moed om te zijn, de vinnigheid van de hoop die hem het bestaan elke morgen weer de moeite waard doet vinden.

J. Baers

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Religie kan vergeleken worden met een glasraam. Het blijft donker tenzij er licht doorheen komt. Het licht zelf is onzichtbaar maar in het glasraam van de religie neemt het een structuur aan die voor iedereen bevatbaar wordt. Alhoewel religie vaak de neiging heeft om haar volgelingen te binden aan de vormen van het glasraam is het ultieme niet het glasraam maar wel het licht dat er door schijnt. Enkel diegene die het licht van God ziet achter de structuren van het glasraam kan de betekenis en het doel van religie vatten.

Willigis Jager – ‘Search for de meaning of life ‘

 

Onze volgende meditatie, op maandag 5 juni 2017, gaat weer door om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 31 mei 

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 1 juni

14 uur: Seniorencafé matcurling

 

Vrijdag 2 juni   

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

AV: Buurtcafé

 

Zondag 4 juni Pinksteren

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 6 juni

9.15 u.: SAMANA

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 7 juni

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Donderdag 1 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 2 juni           

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 6 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 8 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 9 juni           

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Het onderscheid tussen een Molenhuisactiviteit en een activiteit door derden

 

1. Een MOLENHUISACTIVITEIT of een EIGEN ACTIVITEIT …

is een activiteit waarvoor de vzw Moulin de Belle Meuse zich engageert en de verantwoordelijkheid draagt.

 

Doelgroep: Het is een open activiteit. Iedereen kan deelnemen en zich dus inschrijven via de website van Het Molenhuis, of via een inschrijvingsformulier in het Molenhuisboekje. De organisator bepaalt het maximum aantal deelnemers.

Organisator: Iemand van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering of een ervaren medewerker van de vzw Moulin.

Reclame: Via het Molenhuisboekje, de Website en de Nieuwsbrief. Hoe? Door een artikeltje, geschreven door de organisator, tijdig bezorgd aan de redactie (Jo Roels).

 

Wij onderscheiden drie types van Molenhuisactiviteiten:

*Natuurbeleving: Zoals wandelweekends, midweeks, lentekriebels, enz.…

*Samenwerken: Zoals de werkweekends, groenweekends, de jaarlijkse tiendaagse (een meerdaagse combinatie van vakantie en werken), enz.…

*Vorming: Zoals vasten, creaweekends, meditatie, alternatieve geneeswijzen, zangweekend, enz...

 

2. Een ACTIVITEIT DOOR DERDEN …

kan worden georganiseerd nadat een ‘aanvraag voor gebruik’ door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Na die goedkeuring sluiten we met de aanvrager een gebruiksovereenkomst af.

 

Voorwaarde: De aard van de aangevraagde activiteit moet passen binnen onze krachtlijnen (zie achteraan in het Molenhuisboekje).

Doelgroep: Deze activiteiten zijn ‘privé initiatieven’.

Organisator: De organisator (school, familie, gezin, sociale instelling, enz..) bepaalt wie deelneemt, de kostprijs voor iedere deelnemer en het programma.

Reclame voor deze activiteit: Gebeurt door de organisatie zelf en dus niet via het Molenhuisboekje, de Nieuwsbrief of de Website.

 

Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek

0495 50 61 75

Voor algemene vragen of voorstellen i.v.m. onze publicaties (website, nieuwsbrief en Molenhuisboekje):

info@moulindebellemeuse.be

Alle vragen in verband met de aanvraag voor het gebruik van Het Molenhuis:

contact@moulindebellemeuse.be 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

* Don Bosco anno 1969 *

 

PASTORALE RAAD – DISTRICT LEUVEN

De leden van de pastorale raad voor het district Leuven kwamen op eigen initiatief samen te Leuven op 24 maart. Naast de effectieve leden van de raad werden, benevens de dekens, vanzelfsprekend ook de niet-gekozen kandidaten uitgenodigd.

 

De vergadering heeft een voorzitter en een secretaris verkozen. De groep zal regelmatig vergaderen met als doel het contact met de medegelovigen te bevorderen en uit dit contact een aantal praktische voorstellen te formuleren. De leden hopen op die manier het hunne bij te dragen om in het kader van de pastorale raad voor Vlaams Brabant te komen tot eigentijdse en realistische besluiten. De eerstvolgende vergadering handelt over de werking en de samenstelling van de parochieraden. Uw mening en uw voorstellen zijn steeds welkom op adres: Pastorale raad, St.-Albertuszaal, Vital Decosterstraat 68, Leuven.

Parochieblad 8 mei 1969

 

CARACAS-AVOND

Werd gepland op woensdag 28 mei. Met E.H. Vanhoorenbeke in ons midden kan dit een levendige en sprekende avond worden.

Parochieblad 22 mei 1969

 

CARACAS-HULPFONDS

Het nieuws was als een lopend vuurtje rondgelopen: E.H. Vanhoorenbeke kwam terug van zijn missiepost en zou op Zaventem landen op zaterdag 10 mei om 18 uur Wel, wel, wat een massa volk in die aankomsthal van het vliegveld, allemaal mensen uit Kessel-Lo en omstreken.

 

Doodmoe, kapotgewerkt, zo zagen we hem toekomen. Maar wat een uitbundige menigte! Hij had geen handen genoeg om al die trouwe vrienden te begroeten. De kapel van het vliegveld was te klein opdat iedereen er zijn kort dankwoord en zijn zegen (in het Spaans) zou kunnen aanhoren. Velen konden er het “Onze Vader” niet meezingen omdat ze een dikke krop in hun keel voelden. Mens wat zijn er soms toch schone ogenblikken in het leven!

 

We zullen heel wat werk hebben om onze zendeling een beetje op te kalefateren indien we hem binnen enkele maanden “fit and well” terug naar Caracas wensen te sturen. Ondertussen zullen we nog wel een heleboel zaken over hem en van hem vernemen.

Vergeten we zeker de twee volgende gebeurtenissen niet: Op zaterdag 24 en zondag 25 mei zal E.H. Vanhoorenbeke prediken in alle missen.

En op woensdag 28 mei zal hij om 20 uur een Caracas-avond verzorgen in de parochiezaal .

We wensen hem ook langs deze weg hartelijk welkom in ons midden en hopen dat hij hier van een welverdiende rust moge genieten en dat hij weldra helemaal hersteld en opgeknapt zou mogen zijn.

Parochieblad 22 mei 1969

 

DE PASTORALE RAAD

voor het district Leuven besprak de oprichting en de verdere uitbouw van parochieraden, waarin leek en priester samen kunnen werken voor de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van de parochiemaatschap.

De leden van de parochieraden zullen op dekanale bijeenkomsten worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en om algemene informatie te ontvangen.

Op die manier kunnen deze nieuwe structuren geleidelijk aan worden uitgebouwd.

 

Pastorale Raad, Vital Decosterstraat 68, Leuven.

Parochieblad 26 juni 1969

 

BEDENKINGEN OMTRENT PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS EN VORMSEL 

 

Plechtige communiekant bij de fiere familie Potemans in de nog gekasseide Platte-Lostraat (rond 1950). 

Op de achtergrond het toenmalig café, thans de Kebab snackbar op de hoek Platte-Lostraat en wat later de 

A.Dejonghestraat werd. De Don-Boscoparochie bestond toen nog niet. 

Zo poseren midden deze thans zo drukke straat zal nu niet meer lukken!

 

Als wij even ingaan op de plechtig communie en vormsel, dan menen wij dit te mogen zeggen: door het vormsel worden deze 12-jarigen opgenomen in de geloofsgemeenschap, die zij ook actief mee willen helpen opbouwen. En dit op een moment dat de kinderen zich bevinden op een belangrijk keerpunt: hun groei naar volwassenheid.

 

Een voorbereiding van 2 jaar gaat vooraf, waarbij de kinderen in nauw contact gebracht worden met de verschillende uitzichten van deze geloofsgemeenschap. Hierin worden zij geholpen door de volwassenen, o.a; langs de catechesegezinnen, contacten met mensen uit parochiale organisaties, enz. Heel de voorbereiding wordt gedragen door het leven van de volwassen gemeenschap. Als wij bij dit laatste even blijven stilstaan, kunnen wij de volgende bedenking maken: Zou deze opname niet zinvoller gebeuren en uitgebouwd kunnen worden binnen het kader van de parochie en door de priesters die deze gemeenschap leiden?

 

Laat ons nog even verder gaan. Waarom de plechtige communie en het vormsel niet verwerken tot een enkele viering, namelijk het vormsel, ingewerkt in de eucharistieviering. Op die manier zou toch beter uitkomen waar het eigenlijk om gaat.

 

Wat onze aandacht ook meer moet gaande houden is dat deze gebeurtenis van de 12-jarigen toch wel een belangrijke gebeurtenis is voor de ouders, die op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding van hun kinderen. Is het daarom niet noodzakelijk de ouders daarin te helpen en hen een beter inzicht te geven in hun eigen geloofsleven. De ouders staan naast hun kinderen wat betreft opvoeding, ontspanning, school, enz. Maar waarom zou deze voorbereiding van hun kind dan ook niet “hun” zaak zijn. Het mag niet volstaan om gedurende twee jaar hun kinderen zo maar naar de voorbereiding te sturen en te denken dat het zo in orde is. Heel de geest van het gezin moet doorgronden worden van deze gebeurtenis. Maar is dit laatste voor iedereen al voldoende gebeurd?

Laat het ons proberen en... alle begin is moeilijk.

Parochieblad 3 juli 1969

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

 

Verlaat verdriet

Woensdag 7 juni 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 9 euro – reductieprijs 7 euro

Spreekster: Liese Vijfeijken 

 

Als een opgroeiend kind een ouder verliest, heeft dat een grote impact op zijn leven.

Psychologe Liese Vijfeijken spreekt over de sporen die zo’n ingrijpend verlies kunnen nalaten in het leven van een volwassene. Wat zijn de mogelijke invloeden op de persoonlijkheid van die persoon? Op zijn of haar levensvisie, innerlijke leefwereld, relaties…? Kun je eigenlijk, vele jaren later,  nog rouwen?

De spreekster gaat dieper in op dat verlaat rouwproces.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 6 juni – 13.20 u. De tuinwijk Matadi (Code: Z2)

Bijdrage: € 4. Gids: Lieve Sinnaeve

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtocht 

Dinsdag 6 juni 2017 – Tuindersroute - vlak (90 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 of 0473 92 99 41

 

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 8 en 22 juni 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (8 km)

Donderdag 6 juli 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

Namiddagwandelingen (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 7 en 21 juni 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 juni 2017 van 9.30 u. tot 11.30 u.

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 7 juni 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

Naast de cursussen in de loop van het jaar organiseert Seniorama zomeractiviteiten en ook vakantiecursussen. 

 

In de vakantiecursus taal oefen je in een aantal lessen de courante uitdrukkingen en vragen in verband met eten, culturele bezienswaardigheden, eenvoudige gesprekken en gewoonten van de mensen van het land. Deze basiscursussen zijn zowel geschikt voor beginners als voor wie zijn taalkennis wil opfrissen.

 

Italiaans - Code: Italiaans IT/V1

Seniorama: vrijdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 2, 16, 23 en 30 juni 2017

Aantal lessen: 4 - Prijs: 20 euro

Lesgever: Dorien Van Gompel

 

Spaans 1 - Code: Spaans SV/1

Seniorama: dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 6, 8, 13 en 15 juni 2017 – Prijs: 20 euro

Aantal lessen: 4 – Prijs: 20 euro

Lesgever: Lourdes Ortega

 

Spaans 2 - Code: Spaans SV/2

Data: 1, 3, 8 en 10 augustus 2017 – Prijs: 20 euro

 

Nog andere cursussen: 

 

Mandala - Code: MANV

Data: 18, 25 juli; 1, 8 augustus 2017- Prijs: 24 euro + 10 euro voor het gebruik van papier, fotokopieën en borstels 

Tekenen - Code: TEKV

Data: 19, 25 augustus; 1, 8, 15, 22 en 29 september 2017 – Prijs: 35 euro

Film - Code: Film

Data: 15, 22 en 29 september 2017 – Prijs: 15 euro

 

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

Seniorama vzw 

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be 

 

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009