St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 21   24 mei 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 18/05/2017 00:48:34

 

Kruisoplegging

 

 

Woordje van pater Walter bij de kruisoplegging in sint-Antonius 

aan de vormelingen van FRANDO - 30 april 2017

 

Het evangelie van vandaag over de Emmausgangers is een prachtig verhaal. Maar daar wil ik vandaag niet verder op ingaan.

Vandaag is het de viering van de ‘kruisoplegging’, voor deze jongeren de aanloop naar hun vormsel. Het vormsel is het teken dat ze vanaf dan ‘volwassen’ Christenen worden.

 

 

Wat betekent die kruisoplegging?

Het kruis is het teken van Christus en dus van alle Christenen.

Dat kruis dragen wil zeggen: bij die groep hoor ik.

Of misschien nog beter: dit is de man die ik wil volgen.

Zoiets als een clubinsigne of een T-shirt met een tekst op!

 

Over dat kruis bestaan toch misverstanden.

Het kruis was inderdaad een vreselijke manier om iemand ter dood te brengen.

Vandaar het idee dat het Christendom te maken heeft met lijden en dood.

·         Jezus heeft dit lijden en dood aan het kruis niet gezocht.

Hij heeft op het kruis geweend van ellende en geroepen: ‘God waarom hebt ge mij in de steek gelaten?’

Vanwaar dat lijden en dood? Omdat hij TROUW wilde blijven aan wat hij zag als zijn roeping.

Het kruis is een teken van ‘trouw tot in de dood’.

Het kruis zegt: Ik wil Christen zijn en blijven, ook wanneer dat moeilijk valt, ook wanneer men er mij op aankijkt.

·         Het kruis wil ook zeggen: Jezus is mijn VOORBEELD.

Ik wil een mens zijn waar men op kan rekenen, ik wil iemand zijn die iets doet voor anderen, ik wil een mens zijn die kan geven en delen.

·         Kruis: sommigen menen dat ‘Christen-zijn’ toch iets triestigs in zich heeft. Pure nonsens!

Zeker, leven is soms moeilijk.

Maar het kan ook MOOI zijn en GELUKKIG.

God heeft ons het leven gegeven opdat wij daarvoor oog zouden hebben, voor al wat mooi is, voor al wat het leven de moeite waard maakt.

Kijk rond, het is lente. Dat is ook een beeld van wat het leven is.

 

 

 

Kruisoplegging is samenvattend:

·         Ik kies ervoor om Christen te zijn, om Jezus te volgen.

·         Aan die keuze wil ik trouw blijven, ook wanneer het moeilijk is.

·         Ik geloof dat God mij het leven heeft gegeven om een gelukkig mens te zijn.

 

Beste jongens en meisjes, die drie dingen wens ik jullie.

Kijk maar rond: jullie zitten hier tussen mensen die dezelfde keuze hebben gemaakt, die hetzelfde geloof delen.

 

Pater Walter Verhelst 

 

Nog enkele sfeerbeelden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De boodschap van Jezus kan slechts als “goed nieuws” aankomen, wanneer zij uitgesproken wordt door iemand die voor zijn medemens geen vreemdeling is. Het antwoord-zonder-woorden van de ware aanwezigheid lost gewoonlijk meer problemen op dan het spreken alléén.

Ook het evangeliewoord kan pas ruimte scheppen, verlossen, wanneer de brenger ervan de moed heeft om eerst en vooral de levensgenoot te zijn van hen die hij met zijn evangelie bereiken wil.

J. Baers

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Meditatie is het middel bij uitstek om te leren omgaan met afleidingen: je geest tot vrede brengen, tot stilte en concentratie. Niet om je geest te laten rusten in heilige gedachten, maar om alles te overstijgen wat we “gedachten” noemen. Daartoe dient de mantra,die als een ploeg door je geest gaat en alles opzij duwt, om zo de oneffenheden te effenen.

Omdat de geest zich zo gemakkelijk laat meevoeren met gedachten en beelden als een veertje met de lichte bries, beveelt Cassianus de mantra aan als de manier om aan alle afleidingen te weerstaan en om tot rust te komen.

John Main – Uit: ‘De stille revolutie’  

 

In de volgende maand verzamelen we voor onze meditatie op maandag 5 en maandag 19 juni 2017.

Afspraak om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 24 mei 

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Vrijdag 26 mei   

VM: De Ark

 

Zondag 28 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 30 mei

14 u.: Seniorencafé

AV: Buurtcomité Michotte 

 

Woensdag 31 mei  

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Donderdag 25 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 26 mei          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 30 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 1 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Het onderscheid tussen een Molenhuisactiviteit en een activiteit door derden

 

1. Een MOLENHUISACTIVITEIT of een EIGEN ACTIVITEIT …

is een activiteit waarvoor de vzw Moulin de Belle Meuse zich engageert en de verantwoordelijkheid draagt.

 

Doelgroep: Het is een open activiteit. Iedereen kan deelnemen en zich dus inschrijven via de website van Het Molenhuis, of via een inschrijvingsformulier in het Molenhuisboekje. De organisator bepaalt het maximum aantal deelnemers.

Organisator: Iemand van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering of een ervaren medewerker van de vzw Moulin.

Reclame: Via het Molenhuisboekje, de Website en de Nieuwsbrief. Hoe? Door een artikeltje, geschreven door de organisator, tijdig bezorgd aan de redactie (Jo Roels).

 

Wij onderscheiden drie types van Molenhuisactiviteiten:

*Natuurbeleving: Zoals wandelweekends, midweeks, lentekriebels, enz.…

*Samenwerken: Zoals de werkweekends, groenweekends, de jaarlijkse tiendaagse (een meerdaagse combinatie van vakantie en werken), enz.…

*Vorming: Zoals vasten, creaweekends, meditatie, alternatieve geneeswijzen, zangweekend, enz...

 

2. Een ACTIVITEIT DOOR DERDEN …

kan worden georganiseerd nadat een ‘aanvraag voor gebruik’ door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Na die goedkeuring sluiten we met de aanvrager een gebruiksovereenkomst af.

 

Voorwaarde: De aard van de aangevraagde activiteit moet passen binnen onze krachtlijnen (zie achteraan in het Molenhuisboekje).

Doelgroep: Deze activiteiten zijn ‘privé initiatieven’.

Organisator: De organisator (school, familie, gezin, sociale instelling, enz..) bepaalt wie deelneemt, de kostprijs voor iedere deelnemer en het programma.

Reclame voor deze activiteit: Gebeurt door de organisatie zelf en dus niet via het Molenhuisboekje, de Nieuwsbrief of de Website.

 

Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek

0495 50 61 75

Voor algemene vragen of voorstellen i.v.m. onze publicaties (website, nieuwsbrief en Molenhuisboekje):

info@moulindebellemeuse.be

Alle vragen in verband met de aanvraag voor het gebruik van Het Molenhuis:

contact@moulindebellemeuse.be 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1969 *

 

 

KOËDUKATIE

Konkreet in de Chiro

Vanaf 8 januari zullen de speelclub en de sterrekens kennis maken met een gezamenlijke werking. De andere afdelingen zullen geleidelijk met deze gemeenschappelijke opvoedingsmethode gekonfronteerd worden, zonder het eigen ik van jongen of meisje over het hoofd te zien.

De leiding

Parochieblad 9 januari 1969

 

NOG ENKELE UITSLAGEN VAN KERKENBOUWZONDAG

Blauwput        16.380 - Sint Geertrui             5.175

Sint Jozef          3.847 - Sint Kwinten           3.125

Sint Michiel      3.000 - O.L.V. Midd.          6.822

Sint Pieter         6.477 - Benedictijnen              999

Capucijnen        3.332 - Conventuelen           6.200

Jezuïeten           2.735 - Minderbroeders       6.150

Picpussen          3.645 - Bierbeek                   3.371

Butsel                2.000 – Vertrijk                    1.380

Haasrode          1.818 -  Opvelp                    2.649

Willebringen     2.150

Tot daar de rekeningstaat, zoals wij hem ontvingen. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Met steeds hernieuwde inspanningen zullen we er wel komen.

Parochieblad 30 januari 1969

 

WIST U?

dat het bisdom Caracas iets groter is dan het bisdom Gent, doch dat het slechts 585 priesters telt? En van deze 585 priesters zijn er 488 vreemdelingen. Een van de vele problemen voor al deze vreemde priesters is het zich aanpassen aan de mentaliteit van de bevolking. Zij moeten het “Europeaan-zijn" volledig kunnen afleggen om Venezolaan te worden met de Venezolanen om door hen te worden aanvaard.

 

Laten wij de eerste zondag van de maand februari eens speciaal in gedachten verenigd zijn met al deze missionarissen die het beste van zichzelf geven om de ware leer van Christus ook in Zuid-Amerika te laten open bloeien. Zeer in het bijzonder denken wij dan aan onze voormalige pastoor E.H. Vanhoorenbeke die ook de zware opgave aanvaardde om zichzelf weg te cijferen en een beetje Venezolaan tracht te zijn.

 

Moge hij erin slagen om de echte, levende Christus NU te laten wandelen en preken in Venezuela. Veel moed en veel geluk Padre Eugenio, want de parochiegemeenschap Don Bosco blijft met U één in gedachten en werk.

Parochieblad 30 januari 1969

 

VOOR WIE VAN CIJFERS HOUDT

In het jaar 1968 werden er 87 kinderen gedoopt, waarvan 25 in de parochie.
Er zijn 18 huwelijken, in de parochie, ingezegend.
79 kinderen deden hun plechtige geloofsbelijdenis en werden gevormd.
Er waren 19 sterfgevallen.

Parochieblad 20 februari 1969

 

CARACAS

Begin april 1966 verscheen in het ledenblaadje van het Caracashulpfonds een klein verslag over de afreis van onze voormalige pastoor E.H. Van Hoorenbeke.

 

Het luidde als volgt: Hoe Eugenio vertrok

De zon uit Caracas hadden ze voor de gelegenheid boven Kessel-Lo gehangen. Een stralende dag waarvan niemand zou geloven dat het nog maar de 14e maart was.

 

Om 8.30 uur droeg hij nog een laatste mis op in de kapel die zijn handen hadden gebouwd. Hij deed het niet zoals gewoonlijk. Gespannen, zenuwachtig. Verborgen ontroering. Onderdrukte gevoelens.

Maar hij bleef ze de baas. Zijn woorden, zijn gebaren, het was één groot afscheid. Afscheid van alles waarvan hij nu het meest besefte hoe dierbaar het hem was. De strijd zou gans de dag duren. Hij moest zich lostrekken, zich vrijmaken.

Om 9.10 uur kroop hij in een der autobussen en trachtte met opgewekt lachen zijn weemoed te verbergen. De kleine karavaan tufte weg en hij voelde zich een beetje sterven. In Zaventem ging het er gezellig aan toe. Vrolijke praatjes, kinderkopjes strelen, grapjes vertellen en hardop lachen om niet te moeten wenen. En men filmde en maakte groepsfoto's. Dan schoof iedereen zonder het te beseffen naar de kapel van de luchthaven. Men bad en men zong: Nader bij U mijn God, nader bij U... Bij velen brak er iets. De toegeknepen kelen snikten zich los. Men trachtte nog dankwoorden te zeggen. Iedereen moest nog eens de hand gedrukt worden. Hij hield zich sterk en probeerde nog te gekscheren. Douane formaliteiten en... daar ging hij... vergezeld van enkele uitverkorenen tot aan het vliegtuig. Hij wuifde en verdween. En toen niemand van Kessel-Lo hem nog kon zien, diep in zijn vliegtuigzetel, kon hij het niet meer onderdrukken en... hij weende... Een man, een priester, een mens...

***

Drie jaren zijn nu vervlogen. Het CARACASHULPFONDS heeft ondertussen altijd achter onze missionaris gestaan. Iedere maand krijgt hij 12.000 en 15.000 fr toegestuurd. Soms krijgt hij nog iets extra. Al dat geld komt van mensen die onvermoeid en vastberaden elke maand een klein beetje van hun overvloed afgeven voor hun missionaris. Ze houden dat nu reeds meer dan drie jaar vol. Is dat niet fantastisch!

 

Binnenkort hopen we E.H Vanhoorenbeke in ons midden te hebben. Alhoewel hij weer in een periode zit dat hij geen tijd vindt om ons te schrijven, kwamen we langs de Eerw. Zusters van Vorselaar te weten dat hij van plan is om met verlof te komen. We hopen hem terug te zien en uit zijn eigen mond te vernemen hoe al onze giften en inspanningen heilzaam zijn voor de ontwikkelingslanden en dan zeer in het bijzonder voor Venezuela.

Parochieblad 24 april 1969

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

 

Verlaat verdriet

Woensdag 7 juni 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 9 euro – reductieprijs 7 euro

Spreekster: Liese Vijfeijken 

 

Als een opgroeiend kind een ouder verliest, heeft dat een grote impact op zijn leven.

Psychologe Liese Vijfeijken spreekt over de sporen die zo’n ingrijpend verlies kunnen nalaten in het leven van een volwassene. Wat zijn de mogelijke invloeden op de persoonlijkheid van die persoon? Op zijn of haar levensvisie, innerlijke leefwereld, relaties…? Kun je eigenlijk, vele jaren later,  nog rouwen?

De spreekster gaat dieper in op dat verlaat rouwproces.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Vrijdag 26 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

* Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 30 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

* Fietsdagtochten 

Vrijdag 2 juni 2017 – Lier - vlak (80 km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aanvraag (gids)

Vertrek met fiets: om 9.45 u. stipt Werchter: Parking aan de kerk

 

Vrijdag 2 juni 2017 – Lier - Vlak (96 km)

Vertrek met de fiets: om 9.15 u. Wijgmaalbrug (8 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 1 juni en 6 juli 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 30 mei 2017 vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: Dinsdag 30 mei 2017: 1 persoon om 9.30 u. en 1 persoon om 10.30 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

Naast de cursussen in de loop van het jaar organiseert Seniorama zomeractiviteiten en ook vakantiecursussen.  

 

In de vakantiecursus taal oefen je in een aantal lessen de courante uitdrukkingen en vragen in verband met eten, culturele bezienswaardigheden, eenvoudige gesprekken en gewoonten van de mensen van het land. Deze basiscursussen zijn zowel geschikt voor beginners als voor wie zijn taalkennis wil opfrissen.

 

Italiaans - Code: Italiaans IT/V1

Seniorama: vrijdag van 9.30 tot 12 u.

Data: 2, 16, 23 en 30 juni 2017

Aantal lessen: 4 - Prijs: 20 euro

Lesgever: Dorien Van Gompel

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

 

Spaans 1 - Code: Spaans SV/1

Data: 6, 8, 13 en 15 juni 2017 – Prijs: 20 euro

Spaans 2 - Code: Spaans SV/2

Data: 1, 3, 8 en 10 augustus 2017 – Prijs: 20 euro

 

Nog andere cursussen:  

 

Mandala - Code: MANV

Data: 18, 25 juli; 1, 8 augustus 2017- Prijs: 24 euro + 10 euro voor het gebruik van papier, fotokopies en borstels 

Tekenen - Code: TEKV

Data: 19, 25 augustus; 1, 8, 15, 22 en 29 september 2017 – Prijs: 35 euro

Film - Code: Film

Data: 15, 22 en 29 september 2017 – Prijs: 15 euro

 

Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

Laatst bijgewerkt: 18 mei 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009