St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 20   17 mei 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS  DON BOSCO  

Pastorale Zone kessel-Lo  

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 10/05/2017 13:18:01

 

 

 

 

Overweging Emmaüs gangers door Cécile Vanhoecke - 3de paaszondag  30.04.2017

 

Twee leerlingen van Jezus gaan van Jeruzalem, traditioneel “the place to be”, de machtige heilige stad waar God, hoog op de berg in het allerheiligste van de tempel woont, naar dat kleine onooglijke dorpje Emmaüs.  

Emmaüs lag in een laaggelegen dal op een twaalftal kilometer van Jeruzalem en was bij de bevolking alleen bekend om zijn fanatiek anti-Romeins fundamentalisme. Zo zeggen sommigen toch, of het er echt geweest is kan niemand echt bewijzen. Nog twee andere stadjes in Israël claimen deze plaats.

Eén van beide leerlingen wordt met name vernoemd, hij heette Kleopas. Daarom kunnen we bijna zeker zijn dat de andere leerling een vrouw was. Vrouwen werden in die tijd bijna nooit vernoemd.

Kleopas en zijn gezellin waren op de vlucht voor het Sanhedrin, een soort gerechtshof van rabbijnen, en voor de Romeinen, maar vooral ook voor zichzelf en voor hun eigen gevoelens van wanhoop.

Waarom vertelt Lucas dit verhaal over de weg naar Emmaüs?

Om meer dan één  motief denk ik.

Er is een sterk vermoeden dat het Emmaüs verhaal het oudste Paasverhaal is. Het is een verhaal dicht bij de menselijke ervaring.

Volgens anderen is het Emmaüs verhaal vooral bedoeld om de betekenis van de eucharistische maaltijd in de vroegchristelijke gemeenschap te onderstrepen.

Een derde kijk op het Emmaüs verhaal legt dit uit als een catechese over de ware Messias, die door het lijden heen moest gaan.

 Een vierde interpretatie legt meer nadruk op het kerkelijk aspect. Het verbindt de ervaringen van twee mensen onderweg met het geloof van de kerkgemeenschap in Jeruzalem.

Een vijfde, zesde en nog zoveel meer verklaringen zijn mogelijk.

Ik probeer er, zij het zeer onvolledig, ook iets over te zeggen.

Waarom spreekt het verhaal van die Emmaüs leerlingen ons zo aan, veel meer dan de andere paasverhalen over het lege graf en de verschijningen.

 

De vele herkenningspunten, de plaatsen waar wij zelf in het verhaal kunnen instappen, spreekt ons  aan. Die leerlingen kennen het Jezusverhaal, zoals wij allemaal, en ze weten ook dat het, tegen hun mooiste verwachtingen in, fataal mislukt is. Te mooi om waar te zijn. 

Wat er na de kruisdood nog verteld is over verschijningen, een leeg graf en engelen, heeft hen niet kunnen overtuigen.

Alles in dit verhaal speelt  zich af  tussen twee mensen die vrijmoedig hun ontgoocheling uitten tegenover een onbekende derde.

Het inzicht komt hier door een ontmoeting tussen mensen en niet door  een geleerde uiteenzetting of spectaculaire mirakels.

 

Ook dat  sluit aan bij onze ervaringen.

Na het afscheid van een geliefde of van iemand die een bijzondere plaats heeft ingenomen in je leven, overvalt je het pijnlijke van de leegte en van de grote stilte. Alles smaakt naar verlies, want zoals vroeger zal het nooit meer zijn. En niets of niemand kan daar iets aan veranderen. Het is een leegte die enkel en alleen betekenis kan krijgen, door ze leeg te laten.
Het gebeurt weliswaar nog, op een onbewust moment, dat je de geliefde in een flits meent terug te zien op een plek waar je hem/haar altijd hebt gezien.

Beelden, gebaren, woorden, blijven aanvankelijk nog hun levendigheid bewaren. Het stemgeluid kan je je misschien ook nog een hele tijd herinneren. Maar op een dag lukt dat niet meer. Alle sporen van nabijheid lijken aan onze ervaring onttrokken.
En die leegte inkijken, geeft een mens het gevoel er zelf in weg te zinken. Zekerheden en houvast weg, de grond onder de voeten weg.


Zo'n leegte moeten de leerlingen gekend hebben na Jezus' dood. Een hele tijd. Een tijd van vertwijfeling en verweesd achterblijven. Een tijd dat ook het weefsel van de verbondenheid met anderen hier en daar ging uitrafelen, omdat gevoelens en gedachten niet meer zo intens gedeeld werden. Een tijd dat de één na de andere leerling  bij gebrek aan perspectief wellicht, besloot om naar zijn eigen, geïsoleerde plek terug te keren. 

Een verhaal dicht bij de menselijke ervaring.

Terwijl twee leerlingen onderweg zijn, weg van de plaats waar hun hoop en hun verwachtingen brutaal de kop zijn ingedrukt, en terwijl zij hun gevoelens van droefenis de vrije loop laten, overkomt hen iets. Geen wonder, maar een menselijke gewaarwording, die hen  tot een krachtig, verhelderend en bevrijdend inzicht brengt. 

Hoe uitzichtloos de situatie ook is, toch tracht een mens de brokstukken van het leven altijd weer samen te brengen. En het is in dat gesprek, waarin een ander die ook onderweg is, betrokken wordt, dat er een onverwachte opening komt.. Het wordt een intense nabijheid, een gesprek dat ruimte en warmte schept in hun vereenzaamd hart. Voldoende om, wanneer de onbekende alleen wil verder gaan, aan te dringen om bij hen te blijven en het dagelijkse brood met hen te delen.

Het latere dogmatiseren van het geloof in Jezus' verrijzenis, heeft helaas voor meer mystificatie gezorgd dan voor inzicht.

In het teken van het gebroken brood, herkennen zij Hem.

De herkenning zorgt niet voor onomstotelijke bewijzen. Ze duurt slechts even. Een vonk in de ziel. Want meteen daarna wordt Jezus voor hen weer onzichtbaar.

 Maar voor de leerlingen is ze wel sterk genoeg om vastberaden op te staan en terug te gaan naar de bron van hun geloof.

Daar waar, altijd opnieuw, het verscheurde en verstrooide moet bijeen gezocht worden om het te verbinden. Daar waar inzicht groeit uit de aandacht en betrokkenheid op aloude woorden en op concrete menselijke verhalen. Daar waar leven en brood gedeeld worden en waar het tastend gesprek met tochtgenoten nieuwe levensadem kan inblazen.

Ik denk dat weinig evangelieverhalen zo direct en gevat kunnen illustreren wat de betekenis is van ons zondagse samenkomen rond woord en brood

Met een  tekst als een gebed, van Kris Gelaude wil ik besluiten:

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

De boodschap van Jezus kan slechts als “goed nieuws” aankomen, wanneer zij uitgesproken wordt door iemand die voor zijn medemens geen vreemdeling is. Het antwoord-zonder-woorden van de ware aanwezigheid lost gewoonlijk meer problemen op dan het spreken alléén.

Ook het evangeliewoord kan pas ruimte scheppen, verlossen, wanneer de brenger ervan de moed heeft om eerst en vooral de levensgenoot te zijn van hen die hij met zijn evangelie bereiken wil.

J. Baers

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Redenen voor een gevoel van vervreemding van ons-zelf, van anderen, van de natuur is ons ontvluchten van persoonlijke ver-antwoordelijkheid. We hebben geen voeling meer met onszelf doordat we iemand of iets toestaan persoonlijke beslissingen (=antwoorden) in onze plaats te nemen. Een andere oorzaak ligt in de manier waarop ons wordt aangeleerd ons leven al te strikt in te delen in bijvoorbeeld school, werk, thuis, gezin, amusement, kerk, enzovoort. Daardoor verliezen we dat gevoel van heelheid. De hele persoon is immers betrokken bij elke activiteit of verantwoordelijkheid die we op ons nemen, net zoals de persoonlijke aanwezigheid van God overal en volledig is en niet een gedeeltelijke of beperkte aanwezigheid kan zijn.

John Main – Uit ‘Van Woord naar Stilte’ 

 

Op maandag 22 mei is de tweede meditatie-avond van deze meimaand.

In de volgende maand verzamelen we voor onze meditatie op maandag 5 en maandag 19 juni 2017.

Afspraak om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 17 mei 

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 18 mei 

14 u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor PARCOEUR

 

Vrijdag 19 mei   

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 21 mei

11 uur: Zondagscafé

13-18 u.: Gastvrij Michotte 

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 23 mei

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 24 mei  

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Agenda 

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius  

 

Donderdag 18 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-vormsel

 

Vrijdag 19 mei          

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-vormsel

 

Dinsdag 23 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 25 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 26 mei          

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Het onderscheid tussen een Molenhuisactiviteit en een activiteit door derden

 

1. Een MOLENHUISACTIVITEIT of een EIGEN ACTIVITEIT …

is een activiteit waarvoor de vzw Moulin de Belle Meuse zich engageert en de verantwoordelijkheid draagt.

 

Doelgroep: Het is een open activiteit. Iedereen kan deelnemen en zich dus inschrijven via de website van Het Molenhuis, of via een inschrijvingsformulier in het Molenhuisboekje. De organisator bepaalt het maximum aantal deelnemers.

Organisator: Iemand van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering of een ervaren medewerker van de vzw Moulin.

Reclame: Via het Molenhuisboekje, de Website en de Nieuwsbrief. Hoe? Door een artikeltje, geschreven door de organisator, tijdig bezorgd aan de redactie (Jo Roels).

 

Wij onderscheiden drie types van Molenhuisactiviteiten:

*Natuurbeleving: Zoals wandelweekends, midweeks, lentekriebels, enz.…

*Samenwerken: Zoals de werkweekends, groenweekends, de jaarlijkse tiendaagse (een meerdaagse combinatie van vakantie en werken), enz.…

*Vorming: Zoals vasten, creaweekends, meditatie, alternatieve geneeswijzen, zangweekend, enz...

 

2. Een ACTIVITEIT DOOR DERDEN …

kan worden georganiseerd nadat een ‘aanvraag voor gebruik’ door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Na die goedkeuring sluiten we met de aanvrager een gebruiksovereenkomst af.

 

Voorwaarde: De aard van de aangevraagde activiteit moet passen binnen onze krachtlijnen (zie achteraan in het Molenhuisboekje).

Doelgroep: Deze activiteiten zijn ‘privé initiatieven’.

Organisator: De organisator (school, familie, gezin, sociale instelling, enz..) bepaalt wie deelneemt, de kostprijs voor iedere deelnemer en het programma.

Reclame voor deze activiteit: Gebeurt door de organisatie zelf en dus niet via het Molenhuisboekje, de Nieuwsbrief of de Website.

 

Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek

0495 50 61 75

Voor algemene vragen of voorstellen i.v.m. onze publicaties (website, nieuwsbrief en Molenhuisboekje):

info@moulindebellemeuse.be

Alle vragen in verband met de aanvraag voor het gebruik van Het Molenhuis:

contact@moulindebellemeuse.be 

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

 

 

* Don Bosco anno 1969 *

 

 

KOËDUKATIE

Konkreet in de Chiro

Vanaf 8 januari zullen de speelclub en de sterrekens kennis maken met een gezamenlijke werking. De andere afdelingen zullen geleidelijk met deze gemeenschappelijke opvoedingsmethode gekonfronteerd worden, zonder het eigen ik van jongen of meisje over het hoofd te zien.

De leiding

Parochieblad 9 januari 1969

 

NOG ENKELE UITSLAGEN VAN KERKENBOUWZONDAG

Blauwput        16.380 - Sint Geertrui             5.175

Sint Jozef          3.847 - Sint Kwinten           3.125

Sint Michiel      3.000 - O.L.V. Midd.          6.822

Sint Pieter         6.477 - Benedictijnen              999

Capucijnen        3.332 - Conventuelen           6.200

Jezuïeten           2.735 - Minderbroeders       6.150

Picpussen          3.645 - Bierbeek                   3.371

Butsel                2.000 – Vertrijk                    1.380

Haasrode          1.818 -  Opvelp                    2.649

Willebringen     2.150

Tot daar de rekeningstaat, zoals wij hem ontvingen. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Met steeds hernieuwde inspanningen zullen we er wel komen.

Parochieblad 30 januari 1969

 

WIST U?

dat het bisdom Caracas iets groter is dan het bisdom Gent, doch dat het slechts 585 priesters telt? En van deze 585 priesters zijn er 488 vreemdelingen. Een van de vele problemen voor al deze vreemde priesters is het zich aanpassen aan de mentaliteit van de bevolking. Zij moeten het “Europeaan-zijn" volledig kunnen afleggen om Venezolaan te worden met de Venezolanen om door hen te worden aanvaard.

 

Laten wij de eerste zondag van de maand februari eens speciaal in gedachten verenigd zijn met al deze missionarissen die het beste van zichzelf geven om de ware leer van Christus ook in Zuid-Amerika te laten open bloeien. Zeer in het bijzonder denken wij dan aan onze voormalige pastoor E.H. Vanhoorenbeke die ook de zware opgave aanvaardde om zichzelf weg te cijferen en een beetje Venezolaan tracht te zijn.

 

Moge hij erin slagen om de echte, levende Christus NU te laten wandelen en preken in Venezuela. Veel moed en veel geluk Padre Eugenio, want de parochiegemeenschap Don Bosco blijft met U één in gedachten en werk.

Parochieblad 30 januari 1969

 

VOOR WIE VAN CIJFERS HOUDT

In het jaar 1968 werden er 87 kinderen gedoopt, waarvan 25 in de parochie.
Er zijn 18 huwelijken, in de parochie, ingezegend.
79 kinderen deden hun plechtige geloofsbelijdenis en werden gevormd.
Er waren 19 sterfgevallen.

Parochieblad 20 februari 1969

 

CARACAS

Begin april 1966 verscheen in het ledenblaadje van het Caracashulpfonds een klein verslag over de afreis van onze voormalige pastoor E.H. Van Hoorenbeke.

 

Het luidde als volgt: Hoe Eugenio vertrok

De zon uit Caracas hadden ze voor de gelegenheid boven Kessel-Lo gehangen. Een stralende dag waarvan niemand zou geloven dat het nog maar de 14e maart was.

 

Om 8.30 uur droeg hij nog een laatste mis op in de kapel die zijn handen hadden gebouwd. Hij deed het niet zoals gewoonlijk. Gespannen, zenuwachtig. Verborgen ontroering. Onderdrukte gevoelens.

Maar hij bleef ze de baas. Zijn woorden, zijn gebaren, het was één groot afscheid. Afscheid van alles waarvan hij nu het meest besefte hoe dierbaar het hem was. De strijd zou gans de dag duren. Hij moest zich lostrekken, zich vrijmaken.

Om 9.10 uur kroop hij in een der autobussen en trachtte met opgewekt lachen zijn weemoed te verbergen. De kleine karavaan tufte weg en hij voelde zich een beetje sterven. In Zaventem ging het er gezellig aan toe. Vrolijke praatjes, kinderkopjes strelen, grapjes vertellen en hardop lachen om niet te moeten wenen. En men filmde en maakte groepsfoto's. Dan schoof iedereen zonder het te beseffen naar de kapel van de luchthaven. Men bad en men zong: Nader bij U mijn God, nader bij U... Bij velen brak er iets. De toegeknepen kelen snikten zich los. Men trachtte nog dankwoorden te zeggen. Iedereen moest nog eens de hand gedrukt worden. Hij hield zich sterk en probeerde nog te gekscheren. Douane formaliteiten en... daar ging hij... vergezeld van enkele uitverkorenen tot aan het vliegtuig. Hij wuifde en verdween. En toen niemand van Kessel-Lo hem nog kon zien, diep in zijn vliegtuigzetel, kon hij het niet meer onderdrukken en... hij weende... Een man, een priester, een mens...

***

Drie jaren zijn nu vervlogen. Het CARACASHULPFONDS heeft ondertussen altijd achter onze missionaris gestaan. Iedere maand krijgt hij 12.000 en 15.000 fr toegestuurd. Soms krijgt hij nog iets extra. Al dat geld komt van mensen die onvermoeid en vastberaden elke maand een klein beetje van hun overvloed afgeven voor hun missionaris. Ze houden dat nu reeds meer dan drie jaar vol. Is dat niet fantastisch!

 

Binnenkort hopen we E.H Vanhoorenbeke in ons midden te hebben. Alhoewel hij weer in een periode zit dat hij geen tijd vindt om ons te schrijven, kwamen we langs de Eerw. Zusters van Vorselaar te weten dat hij van plan is om met verlof te komen. We hopen hem terug te zien en uit zijn eigen mond te vernemen hoe al onze giften en inspanningen heilzaam zijn voor de ontwikkelingslanden en dan zeer in het bijzonder voor Venezuela.

Parochieblad 24 april 1969

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

Over afscheid nemen van het leven

Vrijdag 19 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 7 euro

Spreekster: Lut Rubbens

 

Iemand verliezen is een ingrijpend gebeuren, het schudt mensenlevens grondig door mekaar. Het project ‘Omtrent rouw en verdriet’ schenkt in 2017 volop de aandacht aan het leven en hoe er afscheid van te nemen.

 

Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve zorg van het UZ Leuven. Zij brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar: een belangrijke houvast voor iedereen.

 

Verlaat verdriet

Woensdag 7 juni 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Bijdrage: 9 euro – reductieprijs 7 euro

Spreekster: Liese Vijfeijken 

 

Als een opgroeiend kind een ouder verliest, heeft dat een grote impact op zijn leven.

Psychologe Liese Vijfeijken spreekt over de sporen die zo’n ingrijpend verlies kunnen nalaten in het leven van een volwassene. Wat zijn de mogelijke invloeden op de persoonlijkheid van die persoon? Op zijn of haar levensvisie, innerlijke leefwereld, relaties…? Kun je eigenlijk, vele jaren later,  nog rouwen?

De spreekster gaat dieper in op dat verlaat rouwproces.

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

 

KIRIKOU

Inzameling spullen, nu voor kinderen tot 12 jaar 

 

Baby- en kindermateriaal in goede staat inzamelen voor Leuvense gezinnen die er nood aan hebben: met die eenvoudige formule startte twee jaar geleden het project Kirikou. Nu is het project zo’n succes dat het haar doelgroep uitbreidt tot kinderen van 12 jaar.

 

Kirikou werd in 2015 opgestart door stad Leuven, Huis van het Kind Leuven en tal van Leuvense partnerorganisaties om samen materiële zorgen tijdens zwangerschap en jong ouderschap weg te nemen. De geschonken spullen worden verdeeld over kwetsbare gezinnen.

Het project kende in 2016 een sterke groei. 221 unieke gezinnen werden geholpen met kindermateriaal en dat is meer dan dubbel zoveel als in 2015. Er werden maar liefst 1.557 artikelen geschonken.

“Om aan de vraag te blijven voldoen verhuisde Kirikou naar een ruimer depot in de Andreas Vesaliusstraat”, zegt schepen Bieke Verlinden. “Bovendien breidt Kirikou zijn doelgroep vanaf april uit tot 12 jaar, om kwetsbare gezinnen nog beter en langduriger te versterken. “

De nood blijft groot maar de solidariteit tussen Leuvense gezinnen volgt op de voet. Via het duurzaam herverdelen van kwalitatieve kinderspullen proberen we met Kirikou tegemoet te komen in de materiële en financiële zorgen van kwetsbare gezinnen.

(Krant Het Nieuwsblad – 20 april 2017)

 

Kirikou – Andreas Vesaliustraat 47 – 3000 Leuven

Tel 0486 44 73 20

E-mail: kirikou@huisvanhetkindleuven.be

Openingsuren: Ma.,Di., Wo. Van 8 tot 17 u.; Do. Van 8 tot 18 u.; Vr. van 8 tot 17 u.

Gesloten op Za. en Zo. En op feestdagen. (Raadpleeg de website)

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

   

 

LEUVENS UNIVERSITEITSFONDS

Het Leuvens universiteitsfonds nodigt u van harte uit op de infonamiddag rond schenken en legateren aan de KU Leuven. Ontdek hoe u voor de KU Leuven het verschil kan maken.

 

Maandag 15 mei 2017 – Rectorale Salons Leuven

 

Programma 

14.30 u. Ontvangst

 

15.00 u. Verwelkoming door prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU Leuven

15.00 u. ‘Voorstelling van het Leuvens universiteitsfonds’ door mevr. Isabel Penne, directeur Leuvens Universiteitsfonds

15.20 u. ‘Naar een vernieuwd erfrecht’ door prof. Dr. Walter Pintens, KU Leuven

15.40 u. ‘Het duolegaat’ door prof. Dirk Michiels, notaris en gastprofessor aan de KU Leuven

16.10 u. ‘Schenken en legateren in de praktijk’ door mr. Aloïs Van den  Bossche, notaris

16.40 u. Vragenronde met ererector Roger Dillemans, de sprekers mevr. Nadine Loenders en mevr. Lotte Rudel (LUF)

 

17.00 u. Slotwoord door eredoctor R Dillemans

               Receptie

 

Leuvens Universiteitsfonds  

Minderbroedersstraat 49 bus 5020, 3000 Leuven

Tel. 016 323 739

www.kuleuven.be/mecenaat/geefomkennis

Vragen? eventLUF@kuleuven.be

leuvensuniversiteitsfonds@kuleuven.be  

 

 

 

FILM

“Mao’s Last Dancer” – Australië, Verenigde Staten  - 2009 – 117 minuten

van: Bruce Beresford - met: Chi Cao

Datum: vrijdag 19 mei 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5 euro, leden 4 euro

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten 

Dinsdag 23 mei 2017 – Balen-Gerheide – meestal vlak (75 km)

Vertrek met auto:  om 9.00 u. stipt Kessel-Lo Carp.

Vertrek met fiets: Dorpsplein Engsbergen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Vrijdag 26 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo) 

Woensdag 24 mei 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB

Senioren zijn er zich van bewust: het geheugen is zoals een puzzel, soms ontbreekt er een stukje en pas na een tijdje zoeken vinden we het stukje terug.

Waarom niet schaken, scrabbelen of rummikub? Het verhoogt je concentratievermogen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbelen sterk aanbevolen voor senioren. Indien je je geheugen progressief wil verbeteren, kan je bij Seniorama elke woensdagnamiddag vanaf 14.00 u. de schaak-, rummikub- en scrabblekunst beoefenen of aanleren.

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009