St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 11   15 maart 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 08/03/2017 13:33:49

 

 

 

 

 

 

GEVOELIG VOOR WARE MENSELIJKHEID 

 

 

Vandaag houden we het bij twee lezingen:

een periscoop uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

en een periscoop uit de Bergrede van het evangelie van Matheus.

Allebei benadrukken ze het tegendraads karakter van geloven in Christus.

 

Korinthe: kosmopoliete stad – welstand – hellenistische cultuur – en daar middenin een geïsoleerde gemeenschap die wilt leven volgens de boodschap en levenswijze van een zekere Jezus van Nazareth die kort voordien aan het kruis werd genageld. En voor die gemeenschap predikt Paulus nu dat de wijsheid van de wereldorde te verwerpen is, dat we moeten kiezen voor de dwaasheid van het kruis.

 

Uit 1 Korintiërs 3: 16-23 

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont?

Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God.

Niemand van u moet zich laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u; of het nu Paulus, of Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus van God.

 

Is er geen parallel te trekken tussen Korinthe van toen en onze situatie hier en nu?

De wijsheid van de wereldorde doet ons resoluut kiezen voor de god van de economie en eilandjes van christenen durven vooropzetten dat de dwaasheid van het kruis toch te verkiezen is. De wereld omgekeerd!

 

Uit het evangelie volgens Matheus: 5; 38 – 48

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:”Je moet je evennaaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, alleen dan zijn jullie kinderen van de Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan voor goede en voor slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?

Doen de tollenaars niet zo? En als jullie alleen je  broeders en zusters vriendelijk bejegenen wat voor uitzondering doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?

Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”

 

Homilie

 

In het eerste deel van de homilie ga ik in op twee thema's uit de brief naar de Korintiërs: de mens is de tempel van God en de paradoxale tegenstelling: wijs tegenover dwaas.

 

In Kerugma, het tijdschrift waaruit ik altijd mijn mosterd haal om de viering voor te bereiden, haalt Hans Siemerink het verhaal aan van de Trappisten van de Abdij van Tibirhine in Algerije, verhaal dat verfilmd werd onder de titel “Des hommes et des dieux. Daarin worden de hoger vermelde thema's in beeld gebracht.

 

De abdij is gesticht in 1938 in een arme streek met natuurlijk een moslimpopulatie.

Algerije beleeft een weerzinwekkende guerrilla-oorlog sinds 1955. Het FLN strijdt tegen de Franse koloniale bezetter. De zeven monniken die nog aanwezig zijn in Tibirhine staan in 1996 voor de keuze : blijven of vertrekken naar veiliger oorden. De film draait rond het antwoord op die verscheurende vraag.

De monniken hebben vooral contact met de lokale bevolking via het werk van Frère Luc, een dokter die trappist is geworden. Dagelijks staat hij ten dienste van de autochtonen met zijn consultaties in het klooster en huisbezoeken. Hij is hun geneesheer en geestelijke raadsman.

De Trappisten doen niet aan bekeringswerk. Ze zijn enkel een weldoende aanwezigheid voor de arme bevolking. De gewetensvraag voor hen is: gebruiken we ons verstand en gaan we terug naar het moederland of zijn we dwaas door hier te blijven. In Tibirhine getuigen ze van een leven zonder eigenbelang na te streven...in het verborgene. Ze willen gewoon God aanwezig stellen door hun leven in sereniteit – liefde – en gebed – midden een arme bevolking met primitieve, ruwe omgangsvormen van grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze beseffen dat ze een onschatbaar goede invloed hebben, dat ze een baken van hoop en vertrouwen zijn midden het  guerrillageweld, dat ze “broeders zijn in mens-zijn” zoals Frère Luc het uitdrukte. Hij schreef ook

”Wij krijgen te maken met de duistere kant van de wereld – met haat en geweld. Maar daar moet je niet van weg vluchten. Je moet verder het kleine plekje dat je is toevertrouwd uitdiepen; dan zal je God en al het overige vinden. De liefde graaft dieper.” Met uitdiepen bedoelt hij zelf krachten vinden in de liefde en die liefde uitstralen voor de anderen.

De monniken hebben gekozen van te blijven...tot ze samen werden vermoord.

 

Als je in dat verhaal hoort hoe de mens in staat is, licht voor de wereld te zijn, zout van de aarde te zijn, dan weet je dat liefde die diep graaft, krachten naar boven kan brengen waarvan we het bestaan niet eens vermoeden.

 

Paulus heeft het wezen van diep gravende liefde onder andere woorden weergegeven: “Weet dat u een tempel van God bent, en dat de geest van God in u woont”. M.a.w. elke mens kan in zichzelf de boven – natuurlijke kracht van God ophalen, als hij maar diep genoeg graaft. Maar... paradoxaal, wie dat doet is niet van deze wereld; die is niet wijs – maar dwaas!

 

Bij Matheus zegt Jezus dat liefde verder gaat dan toepassing van rechterlijke rechtvaardigheid.

Je linkerwang aanbieden als op de rechter wordt geslagen – je vijand beminnen – twee mijl meelopen met de Romeinse soldaat i.p.v. de ene mijl waartoe je wordt verplicht. Welke uitleg kan daaraan gegeven worden?

 

In elke samenleving wordt recht gesproken; van palaveren onder de Afrikaanse boom tot het hoogste internationaal gerechtshof. Om een samenleving te ordenen worden regels, wetten uitgevaardigd, waaraan iedereen zich moet houden om het samen leven mogelijk te maken.

 

Maar Jezus zegt dat de kwaaddoener tegemoet komen met liefdevolle benadering meer uithaalt dan simpel het recht toe te passen. Als het gaat om je vijand lief te hebben, dan gaat dat om handelen waartoe men nooit verplicht wordt; een handelen dat de morele verplichting overschrijdt; een handelen dat in volle vrijheid geschiedt.

Jezus zegt geen jota van de Thora te willen veranderen maar om van de wereld een Rijk Gods te maken kunnen we, moeten we meer doen dan rechtvaardigheid beoefenen.

Het Rijk Gods zal des te beter erkenbaar worden als er meer Christenen zijn die leven volgens de Bergrede en die meer doen dan de Thora voorschrijft.

 

Voorbeden

 

* Goede en getrouwe God, wij bidden u,

dat zij die zich als navolgers beschouwen van uw zoon, Jezus van Nazareth,

in hun handelen de wereldse wijsheden weten te overstijgen en de wereld laten zien

dat de dwaasheid van het christelijk geloven mensen gevoelig maakt voor ware menselijkheid, milde rechtvaardigheid, en de voorlopigheid van alle menselijk handelen.

 

* Goede en getrouwe God, wij bidden u,

dat zij die verantwoordelijkheid dragen in de christelijke geloofsgemeenschappen,  

de dwaasheid en de buitensporigheid van waarlijk en ideaal christelijk handelen zo onder woorden weten te brengen en zo in hun eigen handelen laten zien

dat de wereld er verbaasd en bewonderend naar staat te kijken;

dat zij met de boodschap waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen, worden uitgenodigd deel te nemen aan het publieke debat over wat goed handelen is.

 

Wij bidden u dat al uw mensen

in vrede en gerechtigheid mogen leven. Amen.

 

Tafelgebed 

 

Jij en ik en jij

wij worden allemaal geroepen bij onze naam

om deze, om onze aarde bewoonbaar te maken,

brood voor allen.

 

Wij horen je stem,

stem te worden voor stemlozen,

te kiezen voor je minste mens.

 

Mogen deze woorden werkelijkheid worden

in onze gemeenschap

die zich niet afsluit voor geen mens

maar allen samenbrengt

rond deze, onze tafel.

 

Breek met hen je leven, je brood

laat het wonder opnieuw gebeuren,

brood voor allen

mandenvol, overvloedig!

 

Slotgebed  

 

Wat, als we elkaar eens zagen,

voor ogen hebbend de kwetsuren

die wij zelf dragen!

 

Zouden we niet milder

voor elkaar zijn

bij het zien van al die pijn?

 

Misschien werden we dan ook

wat milder voor ons eigen ik

en keken we de wereld aan met een positieve blik.

 

Want zijn we toch allemaal als een druppel in de oceaan

die zonder al die druppels

niet eens zou bestaan.

 

We zijn gelijken op reis in de tijd

vaak eenzaam op zoek

naar zoiets als verbondenheid.

 

Herman Baeyens – Uit de viering van februari 19 februari 2017in het Don Boscocentrum

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Het gaat in het evangelie om de onderdrukten, de armen, de wenenden. Deze partijdigheid wordt verder niet afgeleid van iets anders, de bijbel vraagt om deze belangstelling voor de vrijheid van allen te delen, en zelfs te verstaan als ons eigen belang. Alleen de bevrijding van allen kan ook definitieve bevrijding voor de enkeling zijn.

D. Sölle  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

We verlangen er naar dat onze meditatie ons voldoening schenkt. We willen onszelf bewijzen dat onze meditatie werkt, dat het ons lukt om in Gods aanwezigheid te vertoeven. Onze meditatiepraktijk leert ons echter dingen ‘los te laten’.

Wanneer God naar ons gevoelen ons nabij of ver verwijderd is doet niets af aan onze meditatiepraktijk. Onze overtuiging is niet gevestigd op ons voelen maar op ons geloof in het feit dat Hij de Alomtegenwoordige en Absolute aanwezigheid is van genade, van liefde en van mededogen. De onthullende stilte van Zijn aanwezigheid vervult ons met verwondering; de stilte van Zijn afwezigheid leert ons trouw. Het Woord is in beide aanwezig.

John Main

 

Volgende meditatie op maandag 27 maart 2017. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

VERGEET DE PERFECTIE

OVERAL ZIT EEN BARST IN

ZO KOMT HET LICHT BINNEN (Leonard Cohen)

 

  

 

GELUK

 

Geluk is geen kathedraal,

Misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal,

Misschien een carouselletje.

Geluk is geen zomer

van smetteloos blauw,

Maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

Toon Hermans

 

*****************************

Vandaag is het geluk je deel

en morgen vallen klappen

oh er gebeurt zoveel zoveel

waar wij geen barst van snappen

Soms voel ik me als een ouwe krant

het lukt niet, voor geen meter

soms is de hemel op mijn hand

en gaat het stukken beter

Toon Hermans

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 15 maart

VM: De Ark

14 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 16 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 17 maart

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 19 maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Gastvrij Michotte Breinamiddag

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 20 maart

AV: Vergadering Buurt Michotte 

 

Dinsdag 21 maart

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 22 maart

VM: De Ark

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Franciscus van Assisi betreft het de gemeente(n) Leuven).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 12/02/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi
ter attentie van Wauters Jozef

Cristianlaan 43

B-3010 Kessel-Lo.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 12/02/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee.

 

Opgemaakt op 26/01/2017 te 3001 Heverlee,

 

 

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 16 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 maart

Samana Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud    

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 19 maart      

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

Dinsdag 21 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 23 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 24 maart      

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 26 maart      

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

 

 

 

BEKENDMAKING

 

door Federatiepastoor Jef Wauters canoniek verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad.

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven.

 

De kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01-02-2017.

 

De hierna volgende personen hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

 

            Janssens Jules, Tiensesteenweg 74 te 3001 Heverlee, Leuven

Van Audenhoven Caroline, Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee, Leuven

 

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven, Léon Schreursvest 33.

 

Opgemaakt op 01/02/2017

 

Jef Wauters

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke

van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Talent gezocht  

Vanuit de activiteitencel zijn we op zoek naar talent, opdat we onze eigen activiteiten wat kunnen uitbreiden.

 

Ben je een organisatietalent met ideeën voor een leuk activiteitaanbod?  

Onze eigen activiteiten richten zich tot alle mensen van de Molen en in het bijzonder tot mensen die het minder gemakkelijk hebben in onze samenleving.

Momenteel zijn er wandelweekends en midweeks, een avontuurlijke vierdaagse, rustige freewheel weekends, een zang- en creaweekend, een fietsweekend en gezondheidsweekends.

 

Om het aanbod van onze activiteiten te verbreden willen we graag een database opmaken van alle talenten die zich onder de molenaars bevinden. Dans, voeding, sport, cultuur, natuur, …we horen het graag!

 

Is de keuken een plek waar jij graag helpt of je ding doet?

Sommige weekends doen graag beroep op wat mensen die helpen in de keuken. Vaak is er een aankoopverantwoordelijke, helpen er mensen mee groenten snijden, een kleine fantasie met wat restjes en zo wordt alles tot een heerlijke maaltijd verwerkt. Heb jij goesting om af en toe eens mee te helpen in de keuken, een activiteit te ondersteunen met inkopen en/of koken, laat het zeker weten.

 

nele.steeno@moulindebellemeuse.be  

0495/ 36 48 96  

Alvast bedankt namens de activiteitenkern en het hele molenhuisbestuur.

 

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1967 * 

 

 

HOE VER STAAT HET MET DE BOUWPLANNEN?

Ze zijn vertrokken naar "De Dienst voor Stedebouw" om de bouwtoelating te bekomen. Wie ze graag eens bekijkt en er zijn gedacht wil over zeggen, komt maar eens af.

Intussen zijn we de peterparochies gaan bezoeken. Daar kruipt heel wat tijd in. Maar onze confraters zijn dat wel waard. Op zondag 19 november a.s. is het "De Dag van de Kerkenbouw". In al deze peterparochies, en ook in de onze, zal men voor onze bouwzorgen 'n omhaling doen. Wijzelf zullen o.a. in Hoeilaart, gaan vertellen welke onze bouwmoeilijkheden zijn. Maar de pastoors van de andere peterparochies waren er mee akkoord dat ook andere medeparochianen, mannen of vrouwen, dit mochten komen doen tijdens de zondagsmissen. We zouden dan een dertigtal medewerkers of medewerksters moeten vinden die 'n woordje willen gaan zeggen of aflezen i.v.m. onze bouwplannen en -zorgen. Wie wil er meedoen?

Parochieblad 5 oktober 1967

 

BIECHTVIERING

Op maandag 30 oktober te 20 uur in de kapel. Na het onderzoek dat we deden in het voorjaar en de daaropvolgende dag te Wijgmaal op 21 mei l.l. bleek zeer duidelijk de vraag (wel 50%) naar een gezamenlijke biechtviering. Dit om beter te kunnen komen tot een ruimer zondebesef (wat moeten we nu nog biechten?) om ook een beter aangepaste biechtviering te bekomen (men heeft heel wat bezwaren tegen de biechtstoel). De biechtviering, die we samen deden tijdens de Goede Week was zeker heel goed, maar, door de private biecht in de biechtstoel tijdens de gezamenlijke viering te behouden werd het een heel lange, veel te lange viering (anderhalf uur!). Daarom zouden we voorstellen van deze gezamenlijke viering te doen zonder private biecht tijdens deze viering en wie privaat wil biechten daartoe de gelegenheid te geven de avond voor Allerheiligen, van 18 uur tot 19 uur.

Parochieblad 26 oktober 1967

 

HOE VER STAAT HET MET DE BOUWPLANNEN?

Verleden week hebben we U dus al meegedeeld dat de Dienst voor Stedenbouw de plannen heeft goedgekeurd. Enkel de inplanting (vooral omwille van de bestaande gebouwen) heeft heel wat moeilijkheden meegebracht, maar, hierover later meer nieuws. Nu de goedkeuring der Diensten der Urbanisatie er is (waarvoor we al de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, willen danken) wordt er verder gewerkt aan de detail-afwerking der plans en het opstellen van het lastenboek voor de aanbesteding. Indien iemand 'n goed aannemer voor het metselwerk en voor de centrale verwarming zou kennen, mag hij niet nalaten dit mee te delen.

Niemand kan gediend zijn met mensen die enkel achteraf van alles beter weten. Enkel in positieve samenwerking kan kritiek en gedacht zeggen zinvol zijn!

Parochieblad 8 november 1967

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

De Leuvense Vaartkom komt tot leven

Leuven, Vaartkom.

Op zondag 30 april is het zover. Stad Leuven en de Vlaamse Vereniging voor Watersport die de jachthaven beheert slaan de handen in elkaar om samen met verschillende lokale verenigingen de buurt van de Vaartkom tot leven te brengen.

Het belooft een leuke familiedag te worden. In het kader van de havenfeesten  zijn er doorlopend  gratis vaartochtjes op de boten van de Leuvense jachthaven, kan je een initiatie kajak meepikken, of bezoek je het opleidingsschip “MS De Leie” van de marine-kadetten.

De KU Leuven is ook pionier in het ontwerpen van op zonne-energie aangedreven boten, en ze laten dit in de aanloop van de eco-race ook graag zien met hun aanwezigheid. Verder is er een rommelmarkt, zijn er old-timer legervoertuigen, een springkasteel  en kan je er ook terecht voor een versnapering en een drankje.

Even verderop bevindt zich het Sluispark. Dit nieuw stukje groen in de havenbuurt dat tot stand kwam via participatie van de buurtbewoners wordt dan ook feestelijk en officieel geopend.

Kortom een leuke gratis familie-uitstap..

Praktisch: Havenfeesten en opening Sluispark

Locatie: Vaartkom, Leuven

Datum: Zondag 30 april, van 10h00 tot 19h00

Bereikbaarheid:

·         Parkeren kan gemakkelijk en goedkoop op de parking op het Engels Plein 26 (parking nabij Albert Heyn).

·         Vanaf het station van Leuven kan je de Vaartkom gemakkelijk te voet bereiken. Reken hiervoor en kwartiertje wandelen.

 

http://www.vvwleuven.be

https://www.leuven.be/sluisstraat

Contact:

patrick.deboeck@vvwleuven.be (VVW Leuven)

annick.robeets@leuven.be (stad Leuven)

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

GOEDE BUREN, BESTE VRIENDEN

Een dagje Lüdenscheid  

 

 

Wat hebben het Krakauplein, de Cristianlaan en de Den Bosch-, Rennes- en Lüdenscheidsingel met elkaar gemeen? Dat het straatnamen van Leuven zijn, juist. Maar ook: dat ze genoemd zijn naar onze vijf zustersteden. Binnenkort kan je met de stad op citytrip naar het verrassend mooie Lüdenscheid.

 

Op zaterdag 1 april – geen grap! – kan je mee op daguitstap naar Lüdenscheid. Je vertrekt om 7.15 uur met de bus op Parking Bodart, waar je rond 21 uur opnieuw aankomt.

 

Op het programma onder meer: 

- Een rondleiding door de oude stad

- Een bezoek aan Phänomenta, een wetenschappelijk centrum waar je kan experimenteren met reuzegrote zeepbellen of kijken zoals een kip

- Een bezoek aan het stedelijk museum en de stedelijke galerie met werk van bekende kunstenaars

- Een geleide wandeling langs het stuwmeer, gecombineerd met een bezoek aan de Homert-uitkijktoren en een rit langs de oude kazerne van het Belgisch garnizoen

 

Deelnemen kost 11 euro. Alle informatie over de trip vind je op

www.leuven.be/ludenscheid.

Inschrijven kan vanaf 10 maart tot en met 23 maart 2017

Info: afdeling stadsmarketing I verzusteringen@leuven.be

Tel. 016 27 22 73

(Uit info-blad Leuven LVN van 3 maart 2017)

 

 

 

Doe je mee aan dé wandeluitdaging van 2017 van Broederlijk Delen?

Op zaterdag, 29 april 2017: ‘Dwars door de boerenbuiten’

Een wandeltocht van Leuven naar Sint-Truiden voor Burkina Faso.

 

Hoe overleef ik een lange wandeling. Tips&tricks 

Hou je van beweging? Een langere wandeling of fietstocht in het vooruitzicht?

Met een goede voorbereiding, zowel op fysiek als mentaal vlak, haal je zeker de eindmeet.

Hoe versterk je bijvoorbeeld bepaalde spieren, hoe hou je je motivatie hoog, wat eet je best voor, tijdens en na de inspanning?

Met welke praktische zaken moet je zoal rekening houden?

Met enkele tips en tricks wordt bewegen echt wel fun!

Deze workshop (theorie e n praktijk) is de ideale voorbereiding op de wandeltocht ‘Dwars door de boerenbuiten’ van Broederlijk Delen. Doe je mee?

 

Wanneer: Donderdag 30 maart 2017 van 19.30 tot 22.00 u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Prijs: 5 euro

Begeleiding: Hilde Plaetinck

 

BOND ZONDER NAAM

Gevangenisbezoeken voor burgers  

 

Als reactie op de stakingen in de Brusselse gevangenissen lanceerde Bond Zonder Naam de oproep naar burgers om mee de gevangenis in te gaan. We liggen namelijk wakker van het gemak waarmee er gesproken wordt over mensen die leven en werken in de gevangenis. Maar niet mét. Daarom nodigde Bond zonder Naam burgers uit om kennis te maken met de wereld achter de muren en de dialoog aan te gaan met (ex)-gedetineerden en dienstverleners.

 

400 burgers reageerden op onze oproep. BZN organiseerde 6 gevangenisbezoeken  (Hasselt, Oudenaarde, Ruiselede, Antwerpen, Hoogstraten, Leuven-Hulp) en bracht zo 110 burgers in contact met de wereld van mensen achter de muren. Deze actie leverde BZN ook heel wat persaandacht op (o.a. VTM Nieuws, VRT Journaal, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Radio 2,…)

 

Je kan je aanmelden om mee achter de tralies te gaan via

gevangenisbezoek@bzn.be

 

JERUZALEM, CAIRO &ROME

Davidsfonds cultuurreizen 

* Uitgebreid en exclusief bezoek aan Vaticaanstad, de kleinste en bijzonderste stadsstaat 

* Jeruzalem, Bethlehem, Jericho… in de voetsporen van Christus 

* Israël Museum met het schrijn van het boek met de Dode Zeerollen 

* De beroemde piramides en het islamitisch patrimonium in Caïro 

* Interreligieuze debatten met lokale vertegenwoordigers 

 

Historische en actuele benadering van de 3 monotheïstische godsdiensten.

 

Reisdata: 24 mei – 3 juni 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.395 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 560 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* Unieke bezoeken en contacten met lokale vertegenwoordigers van de 3 monotheïstische godsdiensten 

* De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

* Begeleiding en deskundige toelichting door Hans Geybels

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje ‘Te gast in Israël en Egypte‘

* Overnachtingen met ontbijt in uitstekende viersterrenhotels in Jeruzalem en Rome en een vijfsterrenhotel in Caïro 

* Maaltijden volgens programma in lokale restaurants of de hotels

* Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caïro-Brussel met Royal Jordanian via Amman, de   luchthaventaksen 

* Transvers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar, in Rome gebeuren sommige verplaatsingen met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom)

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering 

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25

Begeleiding: Hans Geybels, studeerde geschiedenis, godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid aan de KU Leuven en in Oxford. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

KUNST VOOR HET LEVEN 

 

Het kunstveilingcomité Korbeek-Lo organiseert een verkoop van een reeks werken voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker.

Tal van Leuvense kunstenaars verlenen hun medewerking.

De veiling heeft plaats op zondag 19 maart van 14 tot 17 uur  

in Loft 130, Oude Baan 120, Korbeek-Lo.

De dag voordien kunnen de werken al bekeken en gekeurd worden tussen 11 en 17 uur.

Het aanbod zal bestaan uit een mooie mix van kunstwerken zoals gravures, etsen, olie-, acryl- en aquarelschilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, tekeningen, juwelen, enz.

 

Meer info: beaverhooghe@outlook.com

(Uit infoblad Leuven – Rondom, van 1 maart 2017)

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Ingenieurs in het rusthuis: slimme sensoren helpen senioren 

Prof. Greet Baldewijns (UCL Industriële Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 21 maart 2017

 

De grote vooruitgang in de genetica: zijn de verwachtingen realistisch?

Prof. Hilde Van Esch (Faculteit Geneeskunde)

Dinsdag 28 maart 2017

 

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

FILM IN SENIORAMA

“Modigliani”Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië – 2004 – 128 minuten

van: Mick Davis - met: Andy Garcia, Elsa Zylberstein

Datum: vrijdag 17 maart 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

 

LEZING IN SENIORAMA

“Het goud van Congo: 20 jaar oorlog in Oost-Congo”  

door Peter Verlinden, VRT-journalist

Datum: maandag 20 maart 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Kortenberg – Sint-Joris-Weert (18 km)

Woensdag 22 maart 2017

Bijeenkomst om 9 u. in de wachtzaal van het busstation Martelarenplein Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 22 02 52 of 0494 88 35 22 en 016 89 39 65 of 0478 53 07 29

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 maart 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 28 maart vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

DIT IS LEUVENS

Meest gebruikte aidsremmer  

Iedere dag sterven wereldwijd maar liefst driehonderd kinderen aan aids. Het Leuvense Rega instituut ontwikkelde Tenofovir, een nieuwe aidsremmer. Het geneesmiddel werd zonder winst aan 68 landen verkocht en werd zo in één klap de meest gebruikte aidsremmer ter wereld.

(Uit Info-blad Leuven - LVN van 3 maart 2017)

 

 

Laatst bijgewerkt: 08 maart 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009