St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 7   15 februari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 16/02/2017 14:23:14

 

EEN STEEN VERLEGD IN EEN RIVIER OP AARDE 

 

 

‘Bram Vermeulen zong over ‘een steen verleggen in een rivier op aarde’, Zuster Emilienne verlegde in haar lange, voltooide leven méér dan één steen, ze verlegde véél stenen en in ook méér dan één rivier… vertelde me deze week iemand uit haar nabije kring. Zo is het.’ (Marie-Christine Vermeulen-Berte )

 

Zuster Emilienne, Franciscanes van het Heilig Hart 

Stephania Van den Heuvel 

werd geboren op 3 oktober 1923 in Tildonk. Zij trad in bij de zusters Franciscanessen op 15 november 1945. Zij woonde vele jaren in de Don Boscoparochie en deed er veel goed.

Zij overleed in het Heilig-Hartziekenhuis te Leuven op 29 december 2016.

 

Maak mij een werktuig van uw vrede,

waar haat heerst, laat mij liefde brengen,

waar krenking is en tweedracht, uw verzoening,

waar twijfel heerst, geloof in U.

 

Een diep christelijk gezin  

 

Zuster Emilienne kwam uit een groot en diep christelijk gezin van zeven kinderen: twee jongens en vijf meisjes. Opmerkelijk, de meisjes zouden allen kiezen voor het religieuze leven: twee bij de zusters Ursulinen van Tildonk, en drie bij de zusters Franciscanessen.

Wat een invloed kan een gezin hebben in het doorgeven van diep menselijke en christelijke waarden bij de opvoeding van de kinderen! (Pater Maurits Gilissen)

 

Een leven van dienstbaarheid 

 

Na een paar jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben, werd zij vormingsverantwoordelijke. En beleefde zo de vernieuwing in de kerk met het Vaticaans concilie, dat ook aan het religieuze leven een andere nieuwe dimensie gegeven heeft.

En hoeveel mensen in nood zou ze niet aan de telefoon beluisterd hebben toen ze als vrijwilligster werkte bij teleonthaal? Als een wijs iemand straalde zij een rustige, maar sterke kracht uit. Ze was begripvol en mild voor anderen. Ze heeft inderdaad met haar talenten gewoekerd. Dertig jaar zou ze met een aantal medezusters in de Spaarstraat in Kessel-Lo verblijven, gewoon in een huis in de rij, tussen de mensen, waar ze actief was in de Don Boscoparochie en veel buurtwerk verrichtte. Ze was ook sterk familiaal verbonden. Ze betekende veel en heeft heel veel gedaan voor nichten en neven, die haar erg graag zagen. (Pater Gilissen)

 

Maak mij tot een werktuig van uw vrede,

waar wanhoop is laat mij daar brengen hoop,

waar droefheid heerst, uw vreugde,

waar duisternis is, alleen uw licht.

 

Een luisterend oor en een meelevend hart  

 

Zoals jullie allen weten woonden Zuster Emilienne, samen met Chris, Hilde, Martina en Mimi gedurende vele jaren in een huis in de rij, in Kessel-Lo. In het gedeelte van de Spaarstraat dat hoorde bij de parochie Don Bosco. Dit was van 1973 tot 2003. Dertig jaar lang, best wel een belangrijke periode in haar leven en in het leven van haar medezusters.

 

Ons gezin woonde vanaf ’77 ook in de Spaarstraat. We maakten algauw kennis met de zustergemeenschap, het werd de start van een mooi buurtschap dat verdiepte tot vriendschap.

Emilienne verstond als beste de kunst om eenieder gastvrij te onthalen in hun woonkamer of via de telefoon. De overige leden van de gemeenschap hadden hun werktaken buitenshuis. Emilienne runde het huishouden en zovéél meer…

 

Bij de zusters belde niemand ooit vergeefs aan. Gebedstijden waren dagelijkse rustpunten en herbronningsmomenten mààr als er iemand aan de deur was kreeg die persoon de prioriteit boven een strikt gebedsuur.

 

Het meest typerende was haar luisterend oor. Veel mensen kwamen langs om hun verhaal te doen. Het was een plek waar plaats was voor het delen van zorgen, van diep verdriet, van blijdschap,… Bij Emilienne was er een harmonie van bescheidenheid en sterkte. Het meeleven met ieders grote en kleine vreugdes / pijn / verwarring / anekdotes /.

 

Zij ontplooide die zachtzinnige hartelijke dienstbaarheid niet alleen voor de buren in de straat, in de wijk Casablanca maar ook binnen de Ziekenzorgkern van de parochie, de Waakvlamgroep in Blauwput, aan de telefoon bij teleonthaal, tijdens haar trouwe bezoeken aan gedetineerden in de gevangenis, en zo meer. (Marie-Christine).

 

O Heer,sta niet toe dat ik ooit zoek

getroost te worden meer dan te troosten,

verstaan te worden meer dan te verstaan,

bemind te worden meer dan te beminnen.

 

Een open geest, solidair met mensen in nood

 

Zij was inderdaad een wijze vrouw die zich vragen durfde stellen, open en kritisch in het leven stond. Ze las veel en wilde bijblijven. Met een open geest, met een brede interesse, wereld- en kerkbetrokken. Met een sterk maatschappelijk engagement en daarbij een bewuste keuze voor de kleine en zwakke mens. Ze ging op bezoek in de gevangenis. (Pater Gilissen.)

 

Tot recent bleef ze geboeid spirituele en franciscaans geïnspireerde publicaties lezen. Merkwaardig leergierig en een open geest tot op hoge leeftijd, daar kon je alleen maar respect en bewondering voor hebben.

Emilienne had een uitgesproken voorkeur voor een kerkvisie die solidariteit hoog in het vaandel voert. Solidariteit met mensen in nood. Van welke aard die nood ook mocht zijn: Emilienne luisterde, bleef trouw contact houden, kon mensen aanmoedigen door de wijze waarop ze haar naaste nabij was en nabij bleef. Dit was haar manier om de evangelische Blijde Boodschap handen en voeten te geven, waarbij ze zichzelf vaak wegcijferde. (Marie-Christine)

 

De dood een plaats gegeven

 

Half oktober is ze naar het ziekenhuis moeten gaan, waar ze op de palliatieve eenheid terecht kwam. En was zich bewust dat het naar zijn einde ging. Dat de laatste weken haar zicht en gehoor achteruitging was voor haar een zware beproeving. Maar de zorg en de nabijheid van medezusters was voor haar erg bemoedigend. (Pater Gilissen)

 

Jef Wauters sprak over haar in de zondagviering in het Don Boscocentrum.

“Deze week namen we afscheid van Zuster Emilienne.

In alle stilte heeft zij bakens verzet.

Het was niet vanzelfsprekend om met een aantal zusters het moederklooster te verlaten en in een rijhuis te gaan wonen. Op haar sterfbed overwoog ze met mij haar toenmalige keuze voor Don Bosco en zei dat het een goede keuze is geweest, dat het goed is geweest.”

 

Zuster Emilienne had de dood een plaats gegeven in haar leven. Zij was klaar om te sterven. Op voorhand had zij op papier haar wensen en verwachtingen neergeschreven rond haar begrafenis. Zij kon afscheid nemen, ze was ongelooflijk dankbaar tegenover hen die haar de laatste dagen kwamen bezoeken. Na een rijk gevuld leven en op de gezegende leeftijd van 93 jaar heeft Zuster Emilienne voorgoed haar leven voltooid. En is de gemeenschap van de Parkstraat armer geworden. (Pater Gilissen.)

 

Zichzelf wegcijferen. Net deze sterke kwaliteit die haar typeerde: het aandachtig luisteren, kwam in de laatste fase van Emiliennes leven in het gedrang omwille van de toenemende slechthorigheid waarmee ze te maken kreeg.(Marie-Christine)

 

Maak mij een werktuig van uw vrede,

onszelf verloochenend, vinden wij de vrede,

vergeving brengend, vinden wij verzoening,

als wij sterven, staan we op voor eeuwig.

 

Een bijzondere vrouw…  

 

Jullie allen kennen zonder twijfel de tekst ‘een sterke vrouw wie zal haar vinden?’ Uit het boek Spreuken… wel, hierop parafraserend zou ik over Zuster Emilienne durven zeggen ‘een zachte vrouw, wie zal haar vinden’.

Ik ben dankbaar dat ik Zuster Emilienne leerde kennen, dat zij onze kinderen verwende onder meer met pannenkoeken en chocomelk als ze jarig waren. Haar vriendschap was voor ieder in ons gezin een ware rijkdom. Dit is een geschenk dat we blijven koesteren.

 

Vervuld van dankbaarheid om dit volbrachte leven van mededogen en dienstbare liefde, scharen wij ons een laatste keer rond Emilienne. Een diepgelovige vrouw, een wijze vrouw, een bijzondere vrouw… een zéér bijzondere vrouw. (Marie-Christine.)

 

Uit het getuigenis van pater Maurice Gilissen in de homelie tijdens de uitvaartdienst in de Sint-Kwintenparochiekerk en het getuigenis van Marie-Christine Vermeulen-Berte, een buurvrouw van Kessel-Lo

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Moederlijkheid is een combinatie van hoofd en hart en handen, een gave van het hart misschien wel het allermeest. Het is zorgen zonder bedillen, het is zelf zijn, maar anderen ook doen zijn, het is vruchtbaar zijn en vruchtbaar maken, het is uitnodigend open staan voor mensen en dingen, maar ook zelf ontvankelijk blijven, het is kunnen luisteren maar ook inbrengen. 

Tine Govaert-Halkes  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Waarheden kunnen we hebben, de Waarheid zelf niet. Het zich afzonderen met eigen gelijk is de gevaarlijkste vorm van spiritueel materialisme (bezitten van het Geestelijke) en belet om God te ontvangen. Hedendaagse filosofen zoals Jacques Derrida en mystici zoals Jan van het Kruis zijn solidair in het uitnodigen tot de ultieme vorm van onthechting en liefde: niets bezitten, maar openstaan voor de Andere. Zich niet vestigen in eigen beeld en ervaring, maar uittreden naar de anderen en in dialoog met hen blijven omdat de Waarheid ons allen overstijgt en zich slechts in fragmenten geeft.

Johannes Schietecatte

 

In februari mediteren we nog samen op maandag 27 februari.

Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

  

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Donderdag 16 februari

14u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 17 februari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 19 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 21 februari

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 22 februari

VM: De Ark

17-19.30 u.: Cat 3 Pannenkoeken

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 23 februari

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Franciscus van Assisi betreft het de gemeente(n) Leuven).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 12/02/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi
ter attentie van Wauters Jozef

Cristianlaan 43

B-3010 Kessel-Lo.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 12/02/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee.

 

Opgemaakt op 26/01/2017 te 3001 Heverlee,

 

 

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 16 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 19 februari  

13.00 uur Franse zondag in de Sint Antoniuszaal achter de kerk

 

Dinsdag 21 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 22 februari

14.00 uur Zitdans (Samana)

 

Donderdag 23 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 24 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

 

 

BEKENDMAKING

 

door Federatiepastoor Jef Wauters canoniek verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Kerkraad.

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven.

 

De kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01-02-2017.

 

De hierna volgende personen hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

 

            Janssens Jules, Tiensesteenweg 74 te 3001 Heverlee, Leuven

Van Audenhoven Caroline, Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee, Leuven

 

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de Kerkraad van het Kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Heverlee, Leuven, Léon Schreursvest 33.

 

Opgemaakt op 01/02/2017

 

Jef Wauters

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke

van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

IN MOEILIJKE TIJDEN: SOLIDAIR MET CAMPO RICO

Het Caracashulpfonds  Op 11 september 2016 vierden we in het Don Boscocentrum het gouden jubileum van het fonds.

Pater Willy Polders, werkzaam in Campo Rico, Caracas, nam er ook het woord.

Hij vertelde dat Venezuela het moeilijk heeft:

 

“Venezuela heeft het moeilijk. De nationale rijkdom, de olie, is gebruikt om producten te kopen in het buitenland en niet om zelf te produceren. De olieprijs is nu sterk gedaald en de gevolgen zijn dramatisch, de winkels zijn leeg, de apotheken zitten zonder medicamenten, de hospitalen hebben geen middelen om de zieken te verzorgen, enz.“

 

In de media ging het deze dagen ook over Venezuela.

In een interview in de krant en in een uitzending op TV kwam de toestand in het huidige Venezuela ook ter sprake. Het was een erg pakkend en schrijnend beeld dat we te lezen of te beluisteren kregen.

 

Pater Willy Polders dankte in de viering voor de hulp die wij bieden. In dat dankwoordje sijpelde ook wat door over de moeilijkheden van de mensen ginds:

“Wij investeren in mensen. In deze huidige situatie is een studiebeurs nog belangrijker als voorheen, nu de jongeren gemakkelijk van school weg blijven omdat ze thuis niets te eten hebben. Een aanmoediging is hier op de goede plaats. Zij weten dat ze niet alleen staan, dat mensen van ver weg hen steunen. Dat alleen is al heel veel waard, weten dat iemand om hen geeft.

 

Graag wil ik u aanmoedigen op de ingeslagen weg.”

 

Het Caracashulpfonds laat deze mensen nu zeker niet in de steek.

Wij willen het blijven opnemen voor deze kansarmen.

Hiervoor hoeven we geen grootse dingen te doen. Een extra bijdrage op onze rekening 

BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds maakt het ons mogelijk hen bij te staan.

Dank voor uw hulp!

(Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.)

 

Om nader kennis te maken met het Caracashulpfonds en zijn werking, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Gebruik van Het Molenhuis door derden  

Naast de activiteiten georganiseerd door de vzw “Moulin de Belle Meuse” kan het Molenhuis geheel of gedeeltelijk gebruikt worden door derden (individueel of in groep) die er hun eigen activiteiten willen laten doorgaan.

We geven voorrang aan groepen die milieu- of sociaalbewust zijn en aandacht hebben voor diegenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.

 

Maximum bezetting  

Het woonhuis is geschikt voor groepen tot 12 personen.

Het kamphuis is geschikt voor groepen tot 30 personen.

Grote groepen gebruiken het ganse Molenhuis: Het maximum aan overnachtingen is dan +/- 50 personen.

 

Wij onderscheiden vier types van activiteiten door derden:  

1. Sociale sector  

Het betreft hier vooral vzw's welke tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen en kinderen met lichamelijke  psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI’s (o.m BSO en BLO) …

 

2. Scholen  

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

 

3. Families en verenigingen  

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

 

4. Vorming  

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, alternatieve geneeswijzen, meditaties, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

Wij willen Vorming als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuisactiviteit.

 

Gebruikstarieven voor de activiteiten van derden

Voor het Woonhuis is de eenheidsprijs per nacht 90 euro.

 

Voor Kamphuis en het gehele Molenhuis:  

Eenheidsprijs per nacht voor het gebruik van het Kamphuis  

A. Vooral van toepassing voor de sociale sector: 125 euro.

B. Vooral voor de scholen: 190 euro.

C. Vooral voor families, verenigingen vormingsactiviteiten en andere gebruikers: 250 euro.

 

Eenheidsprijs per nacht voor het gebruik van het ganse Molenhuis  

A. Vooral van toepassing voor de sociale sector: 170 euro.

B. Vooral voor de scholen: 260 euro.

C. Vooral voor families, verenigingen vormingsactiviteiten en andere gebruikers: 340 euro.

 

Contactadres:  

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek

contact@moulindebellemeuse.be

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 * 

 

 

WEERAL EEN LICHTJE!

Verleden week heeft E.H. Fannes, secretaris van het bisdom en verantwoordelijke voor Kerkenbouw, nog eens aangebeld om te melden dat de plannen voor onze kerk en bijhorende lokalen zeer goed vorderen. Hij zegde erbij dat het fijn zal worden! En dit zal wel, als U weet dat Marc Dessauvage het programma uitwerkt.

Parochieblad 16 oktober 1966

 

WE BOUWEN ONZE KERK!

Zondag 20 november! Overal in de kerken wordt speciaal de aandacht gevraagd voor de problemen rond het bouwen van kerken. We zijn er dicht bij betrokken.

Aan 32 parochies werd gevraagd of zij bereid willen zijn het peterschap te aanvaarden over onze parochie, d.w.z. of ze mee willen helpen om het bouwen mogelijk te maken.

Het zijn alle parochies van dekenij Bierbeek en Overijse en de naburige parochies van Kessel-Lo. Aangezien er in Kessel-Lo twee kerken moeten gebouwd worden, is het peterschap ook verdeeld over twee parochies.

Verleden zondag zijn we naar Loonbeek gaan praten en het peterschap gaan voorstellen, deze zondag, 20 november, gaan we naar de parochies van het H.-Hart op de Tiensesteenweg en naar Boven-Lo. Als al deze parochies goed willen meewerken zal dit onze geldelijke moeilijkheden erg verlichten. Dit ontslaat ons natuurlijk niet om goed mee te helpen. Verleden week hebben we de verantwoordelijke voor kerkenbouw in het bisdom nog ontmoet en nog eens dringend aangemoedigd tot spoed. De plannen vorderen goed, heeft hij ons verzekerd. Dus, nog wat geduld!

Parochieblad 20 november 1966

 

OTTENBOURG HELPT

Op de dag van Kerkenbouw bracht de parochie van Ottenbourg ons een kadootje van 7.400 fr. Is dat niet flink voor zulk een kleine parochie van amper 1.000 mensen?

Parochieblad 11 december 1966

 

DE SINT-AUGUSTINUS SCHOOL

der jongens aan de Tiensesteenweg bracht 500 fr. bij door het Don Boscoprentje.

Flink gewerkt!

Parochieblad 11december 1966

 

DE BOERINNENGILDE VAN HAASRODE

Stuurde 500 fr. vanwege haar leden door toedoen van het Don Bosco prentje. Fijn en dank!

Parochieblad 11 december 1966

 

KERSTBOOMAKTIE

Zoals vorige jaren organiseren wij ook dit jaar een grote Kerstboomverkoop ten voordele van onze nieuwe kerk. Moest iedereen daaraan meehelpen en dit initiatief steunen, zou dit een hele stap vooruit zijn in de bouw van de kerk. Wacht daarom niet langer en vul onderstaande strook in en bezorg ze terug  ten laatste zondag 18 december. De prijs van de kerstbomen bedraagt 35 fr. Zij worden ten huize besteld enkele dagen voor Kerstmis.

Parochieblad 11 december 1966

 

KERKENBOUWDAG!

* De H. Hartparochie van de Tiensesteenweg stuurde ons 10.750 F.

* De parochie van de Boven-Lo 3000 F.

* In onze eigen schaal vonden we 5317 F.

* Sint-Gummarus in Mechelen bracht 8.800 F bij mekaar.

 

Van de andere peterparochies hebben we nog niets vernomen. Dit zullen we later nog wel kunnen melden.

Deze enkele gegevens wijzen toch al op een sympathiek meevoelen vanwege de andere parochies. Te meer daar ze zelf toch ook dikwijls met grote financiële moeilijkheden zitten. Maar "eendracht maakt macht!" dat wisten de Belgen van 1830 reeds uit te vinden. Samenwerking maakt alles mogelijk!

Dank en proficiat aan allen!

Parochieblad 4 december 1966

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

Je was er voor iedereen 

               en nooit teveel

Je was er altijd

je was er heel veel

je was er voor iedereen

en nooit teveel

 

Op dinsdag 31 januari 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw Alice Debecker, weduwe van Marcel Bruffaerts, geboren te Pellenberg op 27 oktober 1927 en godvruchtig overleden te Leuven in het Heilig Hartziekenhuis op 24 januari 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

Rust nu maar uit.

Je hebt het goed gedaan.

Met moed in eenvoud,

maar vastberaden.

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

MYANMAR 

 

Davidsfonds cultuurreizen 

* Ontdek de oorspronkelijke vorm van het boeddhisme 

* Ontmoet de vriendelijke Birmanen 

* Pagen en zijn duizenden pagodes 

* De drijvende tuinen en de beenroeiers op het Inlemeer 

 

Overal onder de Birmaanse zon schitteren elegante tempels, stoepa’s, witgekalkt of verguld, en pagodes als gouden torens tussen weelderige nuances van tropisch groen.

Bijna alle Birmanen zijn volgelingen van de ouderen, het Theravadaboeddhisme.

Alle aspecten van het Birmaanse leven zijn doordrongen van boeddhistische praktijken en elke dag begint met de stille optocht van monniken, die in het licht van de opkomende zon met hun bedelnap op ronde trekken.

Er zijn bijna elke dag feestelijke ordinaties, waarbij familie en vrienden een toekomstige monnik in een kleurrijke stoet naar het klooster vergezellen.

Bizarre goden kleuren het dagelijks leven en geven aan de tempels een stemming die in geen enkel ander boeddhistisch land te vinden is.

 

Reisdata: 4 mei – 16 mei 2017

Reissom: per persoon

2-persoonskamer: 3.875 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 740 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60 euro

 

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de bezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Marc Van Craen

* Voorreisvergadering 

* Lokale gidsen

* Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

* Handig reisgidsje: Te gast in Myanmar 

* Overnachtingen met ontbijt in uitstekende hotels

* Alle maaltijden vanaf het middagmaal op dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 12

* Vluchten Brussel-Bangkok-Yangon h/t met Thai Airways, de binnenlandse vluchten,

de luchthaventaksen

* Visumregeling en –kosten

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

 

Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25 

Begeleiding: Marc Van Craen, studies toerisme in Mechelen, studies aan de Universiteit van Tokio. Hij heeft een lange diplomatieke carrière achter de rug.

 

Davidsfonds Cultuurreizen 

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven 

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

De toekomst van het hoger onderwijs 

Prof. Luc Soete (Rector Universiteit Maastricht)

Dinsdag 21 februari  2017

 

Rubens of geen Rubens? Technologisch onderzoek van schilderijen als hulpmiddel bij toeschrijving 

Prof. Katelijne Van der Stighelen (Faculteit Letteren)

Dinsdag 28 februari  2017

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be  of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

FILM

“Still Alice” – Verenigde Staten – 2014 – 99 minuten 

van: Richard Glatzer , Wash Westmoreland

met: Julianne Moore, Alec Baldwin

Datum: vrijdag 17 februari 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Afval bestaat niet meer!”

door medewerker van afvalverwerkingsbedrijf Waterleau

Datum: maandag 20 februari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 21 februari vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.  

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-                  dinsdag 21 februari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat  35, Leuven

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 23 februari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Pellenberg 2 lussen (16 km)

Donderdag 16 februari 2017

Bijeenkomst om 9.15 u. in de wachtzaal van het busstation Martelarenplein Leuven  

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 35 59 77 of 0478 88 15 56 en 016 89 39 65 of 0478 53 07 29

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie. En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

LOS VAN DE WERELD

Boek van Leuvens auteur Gerda De Rijck 

Het gaat over een jongen die zich uit de marginaliteit weet op te werken tot een respectabele burger, de inspanningen die hij hiervoor moet leveren, de tegenslagen die hij moet overwinnen en de volharding waarvan hij blijk geeft. Hij ontsnapt echter niet aan zijn verleden, het gebrek aan liefde en zorg tijdens zijn kindertijd blijven hem achtervolgen.

Het verhaal speelt zich grotendeels af in Leuven.

 

De opbrengst van het boek gaat naar ‘DOMO’, een Leuvense organisatie die zich bekommert om kinderarmoede.

Meer info: gerda.de.rijck1@telenet.be

(Uit infoblad Leuven)

 

 

 

BACHS MATTHEUSPASSIE

Davidsfonds cultuurreizen  

* Ticket in cat.I voor Bachs Mattheuspassie in het prachtige Concertgebouw van Amsterdam  

* Inleidende lezing door Beatrijs Van Hulle  

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het recent vernieuwde Rijksmuseum  

 

De Mattheuspassie, een van de oudste tradities van het Concertgebouw, is uitgegroeid tot een groot succes. In 2017 wordt Bachs aangrijpende passie uitgevoerd door het Nederlands Bachkoor onder leiding van Pieter Jan Leusink .

Deze Mattheuspassie is een beleving!  

 

De reis vertrekt vanuit het station van Berchem. In een comfortabele autocar rijden we naar Amsterdam. Wij bezoeken met een museumgids de permanente collectie van het Rijksmuseum. Na het middagmaal nemen we rond 14.00 uur plaats in het Concertgebouw voor de uitvoering van de Mattheuspassie. Na de voorstelling rond 17.30 uur keren we terug naar Berchem.

 

Reisdatum: 26 maart 2017

Reissom: 240 euro

Inbegrepen in deze reissom:

* Ticket in cat.I voor het concert in het Concertgebouw

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het Rijksmuseum

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Beatrijs Van Hulle

* Lokale gids

* Fooien voor lokale gids en chauffeurs

* Middagmaal

* Vervoer in comfortabele autocar,vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

 

Aantal deelnemers: Minimum 30, maximum 45

Begeleiding: Beatrijs Van Hulle, musicologe en geeft o.m. muziek- en kunstgeschiedenis, esthetica en luistercursussen muziek.

 

Davidsfonds Cultuurreizen  

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven  

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

WERELDMISSIEHULP

Met je oude kleding maak je nieuwe maten

WMH zamelt kleding in en verstuurt een deel rechtstreeks naar kansarme mensen. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers en de opbrengst gaat ook naar de projectenwerking. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar steunt ook onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen. Daarnaast biedt WMH noodhulp, zoals bijvoorbeeld aan Syrië en Nepal.

 

WMH ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van uw giften en de oude kleding die u in onze rode kledingcontainers deponeert.

Rode containers in de buurt:

Ridderstraat 6B – 3360 Korbeek-Lo,  

Bergstraat 110 - 3010 Kessel-Lo

Egenhovenweg 43 – 3001 Heverlee  

 

WWW.WERELDMISSIEHULP.BE/KLEDINGCONTAINER

 

 

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009