St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 6   8 februari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/02/2017 15:22:01

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Wanneer mensen worstelen om elkaar voortdurend vrij te maken, wanneer zij dag aan dag zoeken en vechten om elkaar in liefde en welwillendheid tegemoet te treden, dan behoeft het geen betoog dat deze levenswijze niet overeen stemt met de gangbare gedragingen en opvattingen in de maatschappij van vandaag, en waarschijnlijk die van alle tijden. Zij zullen tegengewerkt worden, ontgoochelingen beleven, ook omtrent eigen zwakheid en beperktheid.

Voor de christen vangt het leven aan, zelfs in het hart van de mislukking, de vervolging of de eigen ontoereikendheid.

Marc Van Tente  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

Wanneer we pogen te verstaan wat we geloven, dan lukt dat nooit helemaal. Maar het feit dat we op onze grenzen stoten – en dat we het ook beseffen – is op zich al een merkwaardig resultaat. We zijn ervoor gemaakt om tot de grens te gaan van wat we intellectueel kunnen begrijpen: dat is namelijk net het punt waarop het contemplatieve bewustzijn tot leven komt. Het mystieke werk “De wolk van niet-weten” stelt: “God kunnen we nooit met ons denken kennen, alleen door lief te hebben.” En Augustinus zegt het nog beknopter: “Als je het begrijpt, is het God niet.”

Uit “Ontwaken en zien” – Laurence Freeman  

 

In februari mediteren we samen op maandag 13 en maandag 27.

Afspraak om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

IEDEREEN BLIJFT HOPEN …

 

Woensdag 18 januari was het Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen. De Vredesverklaring van Langemark inspireerde ons voor deze viering. Tijdens de vredeswake van zondag 6 november 2016 lanceerde Wakker voor Vrede de Verklaring van Langemark die oproept tot een humaan asielbeleid, tot gastvrijheid en solidariteit.

 

Honderd jaar geleden joeg de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de vlucht. Vandaag zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels door oorlog, maar ook door klimaatsverandering, gebrek aan sociale bescherming, medische verzorging, onderwijs – kortom door gebrek aan toekomst.

 

Elkaar ontmoeten …

 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.

Je moet geen doel voor ogen hebben

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren.

Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

 

Bijbelse verwijzing 

 

In de Bijbel is er expliciet aandacht voor de vreemdelingen die in Israël verblijven.

Volgens het Hebreeuwse woordenboek is een vreemdeling iemand die zijn of haar land heeft moeten verlaten, als gevolg van oorlog of oproer, bloedschande, hongersnood of ongeluk, en hij of zij is daarmee in de eerste plaats een kwetsbare.

Precies zo herkent Israël in de vreemdeling die in haar midden verblijft, een bepalend element van haar eigen geschiedenis:  Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten.

Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” (Leviticus 19: 34),

en: “Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” (Deuteronomium 10: 19).

 Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op”, zegt Jezus (Mattheus 25: 35 ev.). “Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen?” is de verbaasde reactie van hen die bij hun eigen weten niet Jezus, maar wel vreemdelingen hebben gehuisvest. “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” antwoordt Jezus.

 

Verklaring van Langemark  

- Getuigenis Willy: Hoe de verklaring tot stand gekomen is

- Getuigenis Ahmed

Fragment uit de Verklaring:

“Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting, omdat wij geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en versterkt.“

 

Geloofsbelijdenis:

 

Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen dat we allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen.

 

Wij willen mee bouwen aan een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit.

 

Wij nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit.

 

Samen met alle nieuwkomers willen wij werk maken van een vredevolle samenleving - in ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld.

 

Voorbeden (Bij elke voorbede wordt een theelichtje aangestoken.)  

 

God van alle mensen,

Gij die ons het leven geeft om met elkaar te delen,

wij bidden U:

Voor degenen die hun land moesten ontvluchten, omdat hun leven gevaar liep, om welke reden dan ook, de mensen die alles achter hebben moeten laten;

dat zij onze gastvrijheid mogen ervaren…

 

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen 

begint nieuwe hoop te dagen.

 

Voor degenen die tijdelijk in ons midden wonen, omdat ze voor hun werk uitgezonden werden naar ons land, mensen die zich hier vaak verweesd wanen;

dat ze zich bij ons welkom mogen voelen…

 

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen 

begint nieuwe hoop te dagen.

 

Voor de vreemdeling die hier is komen wonen en die moeite heeft te aarden in dit vreemde land met z’n vreemde mensen en hun vreemde gebruiken;

dat hij (of zij) hier ook thuis zal kunnen raken…

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen 

begint nieuwe hoop te dagen.

 

Voor hen die leiding geven en beslissingen moeten nemen, zij die verantwoordelijk zijn voor een goed immigratiebeleid;

dat ze dit mogen doen met wijsheid en respect voor de medemens…

 

Goede God, Gij die het geluk van alle mensen wilt, open onze ogen en ons hart voor hen die onder ons verloren lopen en doe ons groeien in liefde en aandacht voor elkaar, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer. Amen.

 

Communietekst  

 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet jezelf in de ander durven zien zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeens zomaar voor je staan.

Het lijkt op iets om uit de weg te gaan.

Dat is het vreemde van geluk.

 

Communielied: luisterlied.

Een beter land – Herman van Veen –

Gezongen door het koor Kontrarie

 

Ze trekken over bergen,

doorkruisen de woestijn

of zwerven over zeeën  

om vrij te zijn.

 

Waar de oorlog teistert

waar de honger woedt

moeten ze uit huis vandaan

en zwerven dan voorgoed.

De eeuwen door klinkt in de nacht

steeds diezelfde bange klacht:

Waar is thuis? Waar is thuis? Waar is thuis?

 

Iedereen blijft hopen

dat hij nog een toekomst heeft,

rust voor zijn vermoeide hoofd,

een plek waar hij in vrede leeft.

Als je maar dichtbij blijft

gaan we hand in hand

en zullen we de grens passeren

van een beter land.

 

Slotbezinning :

 

Noem mij geen vreemdeling: 

mijn woorden klinken vreemd,

maar mijn gevoelens zijn dezelfde

als die van jou.

 

Noem mij geen vreemdeling:

ik wil mensen dicht bij me,

omdat het zo koud is en kil

diep in mijn hart.

 

Noem mij geen vreemdeling:

de grond waarop wij lopen is dezelfde,

maar niet het ‘beloofde land’

dat ik had verwacht .

 

Noem mij geen vreemdeling:

grenzen zijn mensenwerk,

scheidsmuren bouwen we zelf

en isoleren ook jou.

 

Noem mij geen vreemdeling:

ik zoek zoals jij vrede en recht

in naam van God

zo is er maar één.

(uit : Geef ons heden ons dagelijks brood.)

 

Zending:

 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.

Je moet jezelf in de ander durven zien.

Je maakt het waar of je maakt het stuk.

Het kan jou bedreigen,

het kan jou behoeden.

Maar je moet van twee kanten komen…

 

Chris Willocx, Willy Cockx, Lieve Neukermans – Uit de viering van 22 januari 2017 in het Don Boscocentrum

 

 

VIERINGEN

 

                               

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 8 februari

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 9 februari

14u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 10 februari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zondag 12 februari

11 uur: Zondagscafé

14 uur: Breinamiddag Michotte

AV: Koor Dissonant

 

Dinsdag 14 februari

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 15 februari

13.30 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Franciscus van Assisi betreft het de gemeente(n) Leuven).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 12/02/2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Franciscus van Assisi
ter attentie van Wauters Jozef

Cristianlaan 43

B-3010 Kessel-Lo.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 12/02/2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee.

 

Opgemaakt op 26/01/2017 te 3001 Heverlee,

 

 

Wauters Jozef,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 9 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 10 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Dinsdag 14 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 16 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 17 februari   

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 19 februari  

13.00 uur Franse zondag in de Sint Antoniuszaal achter de kerk

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

IN MOEILIJKE TIJDEN: SOLIDAIR MET CAMPO RICO

Het Caracashulpfonds  Op 11 september 2016 vierden we in het Don Boscocentrum het gouden jubileum van het fonds.

Pater Willy Polders, werkzaam in Campo Rico, Caracas, nam er ook het woord.

Hij vertelde dat Venezuela het moeilijk heeft:

 

“Venezuela heeft het moeilijk. De nationale rijkdom, de olie, is gebruikt om producten te kopen in het buitenland en niet om zelf te produceren. De olieprijs is nu sterk gedaald en de gevolgen zijn dramatisch, de winkels zijn leeg, de apotheken zitten zonder medicamenten, de hospitalen hebben geen middelen om de zieken te verzorgen, enz.“

 

In de media ging het deze dagen ook over Venezuela.

In een interview in de krant en in een uitzending op TV kwam de toestand in het huidige Venezuela ook ter sprake. Het was een erg pakkend en schrijnend beeld dat we te lezen of te beluisteren kregen.

 

Pater Willy Polders dankte in de viering voor de hulp die wij bieden. In dat dankwoordje sijpelde ook wat door over de moeilijkheden van de mensen ginds:

“Wij investeren in mensen. In deze huidige situatie is een studiebeurs nog belangrijker als voorheen, nu de jongeren gemakkelijk van school weg blijven omdat ze thuis niets te eten hebben. Een aanmoediging is hier op de goede plaats. Zij weten dat ze niet alleen staan, dat mensen van ver weg hen steunen. Dat alleen is al heel veel waard, weten dat iemand om hen geeft.

 

Graag wil ik u aanmoedigen op de ingeslagen weg.”

 

Het Caracashulpfonds laat deze mensen nu zeker niet in de steek.

Wij willen het blijven opnemen voor deze kansarmen.

Hiervoor hoeven we geen grootse dingen te doen. Een extra bijdrage op onze rekening 

BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds maakt het ons mogelijk hen bij te staan.

Dank voor uw hulp!

(Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.)

 

Om nader kennis te maken met het Caracashulpfonds en zijn werking, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Krachtlijnen van onze vereniging

De vzw “Moulin de Belle Meuse” organiseert allerlei activiteiten waaraan volwassen en kinderen kunnen deelnemen. Deze activiteiten gaan door in de oude “Moulin de Belle Meuse” van Bérismenil, in het hartje van de Ardennen. Hiertoe laat de vzw zich inspireren door vijf krachtlijnen:

 

1. Relatie met de natuur  

Het Molenhuis is een huis waar je stilte kan ervaren in een brok ongerepte natuur. Gelegen in een omgeving waar je kan thuiskomen bij jezelf en bij de kern van het leven. Omgeven door bossen die de mens uitnodigen om binnen te treden in het grote mysterie van de natuur en het leven.

 

2. Ontmoeting  

Te midden van de immense rust en stilte kan het dat de mensen terug tot zichzelf komen, loskomen van hun zorgen, drukte en verplichtingen. Er groeit een plaats van niet meer moeten, van ontmoeten. Hier wordt echt ontmoeten, vriendschap bouwen van mens tot mens terug mogelijk.  

 

3. Eenvoud en soberheid  

Je ontdekt terug hoe alles met eenvoudige middelen kan, als ieder het beste van zichzelf geeft. Daarom is de inrichting van het huis ook sober. Met eenvoudige middelen wordt getracht een gezellige en rustige sfeer te creëren. Je vindt er een stukje warmte dat je samen met anderen opbouwt: samen eten klaarmaken, opruimen, karweitjes opknappen, wandelen en genieten van het onverwachte van dergelijke situaties.

 

4. Voor iedereen  

De vzw houdt daarom haar activiteiten zo goedkoop mogelijk, om iedereen de kans te bieden stil te staan bij wat hem/haar bezig houdt. Over de prijs kan gepraat worden, over de krachtlijnen niet.

 

5. Samen verantwoordelijk bezitten  

Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen werken aan een huis waar het ontmoetende leven mogelijk is en waar dit ook kan ontkiemen.Dit wil zeggen een ontmoetingsruimte gemeenschappelijk bezitten, gebruiken, onderhouden, ervan genieten en er zorg voor dragen.

 

Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek  

www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 * 

 

 

VERHEUGEND NIEUWS

Eindelijk is de grond, die aangekocht is om een kerk te bouwen, hiertoe vrijgekomen. Tot nog toe was de grond, door 'n KB bestemd om woningen van de "Kleine Landeigendom" op te bouwen. Dit is nu gewijzigd en daardoor zal de grond een bestemming van openbaar nut kunnen krijgen, t.t.z. om een kerk op te bouwen. Na al de jaren dat de parochie aan een kerk denkt, is dit zeker een zeer belangrijke stap voorwaarts. Nu kan er definitief verder gewerkt worden. Er zijn natuurlijk nog een heleboel moeilijkheden. Hierover spreken we u liever als ze opgelost zijn, dat is heel wat aangenamer!

Intussen kunnen we in alle geval verder ons best doen om een échte parochie van levende stenen te worden: mensen die, zoveel ze kunnen: meewerken, meesparen en mee zoeken.

Parochieblad 13 februari 1966

 

GOED NIEUWS

Een grote moeilijkheid, bij de voorbereiding tot het bouwen van de nieuwe kerk, was: dat de overheid ons geen toelating zou geven op de ruimte, die we al bezaten, een kerk in te planten. (Parkeermogelijkheden, open wijk, enz.) Er zat niets anders op dan naar een grotere ruimte te zoeken. Daarom is, in overleg met de eerwaarde zusters, het stuk grond aangekocht dat naast de kapel ligt. Dit zal ieder zeker verheugen, daar dit een noodzakelijke stap is om ooit aan het bouwen te geraken. Volgende week zal het programma van het te bouwen complex besproken worden met de overheid van het bisdom. Of dit programma zal kunnen aanvaard worden, zal van zeer verschillende factoren afhangen: toelatingen, geldmogelijkheden, enz... Wie voorstellen wil doen en meewerken: de deur staat altijd open! Speciaal op dinsdagavond na de avondmis.

Parochieblad 20 maart 1966

 

VERHEUGEND NIEUWS!

De gemeenteraad heeft, in zitting van 26-8-1966, beslist een toelage van 1.000.000 uit te keren voor de bouw van onze nieuwe kerk. Dat kan ons tot grote dankbaarheid stemmen.

Het is reeds een zeer zware last van onze schouders. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we zelf niet nog zeer, zeer veel te sparen hebben. Maar met de goede wil van ieder parochiaan komt dit wel stillekens aan in orde. De sympathieke manier waarop zo velen hebben meegegeten en gefeest, verleden zondag, is hiervoor zeker een grote waarborg. Proficiat en dank aan allen die zo goed begrijpen dat door gezamenlijke inspanning schone resultaten mogelijk zijn!

Parochieblad 25 september 1966

 

NIEUWE PLANNEN

Vorige jaren voerde onze parochie een kerstkaartenactie voor de bouw van onze kerk. Die 5 kerstkaartenacties brachten ongeveer 700.000 fr. op.

Dit jaar trachten wij een Don Boscoprentje te verspreiden met gebed om zegen van de grote opvoeder der jeugd over onze kinderen.

De parochianen, die het parochiefeest bijwoonden, hadden gelegenheid een prentje te nemen. De bijdrage hiervan is volledig vrij. Vele milde gevers maakten dat de opbrengst méér dan 2.000 fr. was.

Alle weldenkende parochianen en ouders zullen zeker wensen zelf het Don Bosco-prentje te hebben en zoveel mogelijk te helpen verspreiden. U zult gelegenheid hebben 's zondags er een te nemen achter in de kerk en uw vrije bijdrage te geven. Wij zoeken vele parochianen om buiten de parochie 'n afzet te vinden.

Deze actie mag niet onderdoen van de vroegere kerstkaartenacties.

Indien U uit een andere parochie hier zijt komen wonen of indien U bevriend zijt met bestuursleden van organisaties uit andere parochies, kunt U dan niet bekomen dat op een feestvergadering van vrouwengilde of andere, dit prentje verspreid wordt? Nadere inlichtingen en al het nodige materiaal van deze actie bij Haven, Koetsweg 7.

Wij moeten met deze actie naar de "100.000".

Parochieblad 9 oktober 1966

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

 

Mini-bibliotheek 

Ja, het boekenmandje is mee het nieuwe jaar ingegaan.

Je kan een boek ruilen: een meenemen en er ‘eens’ een bijleggen.

Sommige boeken mag je helemaal houden.

 

In het parochieblad van 22 oktober 2014 spraken we voor het eerst over onze leuke vorm van ‘delen’: Mensen die een deugddoend, ontspannend, leerrijk (…of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone waar de vieringen plaats hebben. Daar mag je dus een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje aanvullen. Wie zijn boek ‘voor eeuwig’ wil weggeven deelt dat liefst mee op een briefje of plakkertje in het boek.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

 

 

Je was er voor iedereen en nooit teveel

Je was er altijd

je was er heel veel

je was er voor iedereen

en nooit teveel

 

Op dinsdag 31 januari 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw Alice Debecker, weduwe van Marcel Bruffaerts, geboren te Pellenberg op 27 oktober 1927 en godvruchtig overleden te Leuven in het Heilig Hartziekenhuis op 24 januari 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

 

Rust nu maar uit.

Je hebt het goed gedaan.

Met moed in eenvoud,

maar vastberaden.

 

 

 

  

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Turkije. De terugkeer van de sultan 

Prof. Dirk Rochtus (KU Leuven Campus Antwerpen, Faculteit Letteren)

Dinsdag 14 februari  2017

 

De toekomst van het hoger onderwijs 

Prof. Luc Soete (Rector Universiteit Maastricht)

Dinsdag 21 februari  2017

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 12 februari 2017

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Thomas Morus: zijn Utopia en zijn Leuven”

door Jan Papy, prof. KU Leuven

Datum: maandag 13 februari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen  

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 28 februari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Pellenberg 2 lussen (16 km)

Donderdag 16 februari 2017

Bijeenkomst om 9.15 u. in de wachtzaal van het busstation Martelarenplein Leuven

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 35 59 77 of 0478 88 15 56 en 016 89 39 65 of 0478 53 07 29

 

 

 

FILM

“Still Alice” – Verenigde Staten – 2014 – 99 minuten 

van: Richard Glatzer , Wash Westmoreland

met: Julianne Moore, Alec Baldwin

Datum: vrijdag 17 februari 2017 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-                  dinsdag 21 februari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie. En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

 

 

 

LOS VAN DE WERELD

Boek van Leuvens auteur Gerda De Rijck 

Het gaat over een jongen die zich uit de marginaliteit weet op te werken tot een respectabele burger, de inspanningen die hij hiervoor moet leveren, de tegenslagen die hij moet overwinnen en de volharding waarvan hij blijk geeft. Hij ontsnapt echter niet aan zijn verleden, het gebrek aan liefde en zorg tijdens zijn kindertijd blijven hem achtervolgen.

Het verhaal speelt zich grotendeels af in Leuven.

 

De opbrengst van het boek gaat naar ‘DOMO’, een Leuvense organisatie die zich bekommert om kinderarmoede.

Meer info: gerda.de.rijck1@telenet.be

(Uit infoblad Leuven)

 

 

 

BACHS MATTHEUSPASSIE

Davidsfonds cultuurreizen  

* Ticket in cat.I voor Bachs Mattheuspassie in het prachtige Concertgebouw van Amsterdam  

* Inleidende lezing door Beatrijs Van Hulle  

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het recent vernieuwde Rijksmuseum  

 

De Mattheuspassie, een van de oudste tradities van het Concertgebouw, is uitgegroeid tot een groot succes. In 2017 wordt Bachs aangrijpende passie uitgevoerd door het Nederlands Bachkoor onder leiding van Pieter Jan Leusink .

Deze Mattheuspassie is een beleving!  

 

De reis vertrekt vanuit het station van Berchem. In een comfortabele autocar rijden we naar Amsterdam. Wij bezoeken met een museumgids de permanente collectie van het Rijksmuseum. Na het middagmaal nemen we rond 14.00 uur plaats in het Concertgebouw voor de uitvoering van de Mattheuspassie. Na de voorstelling rond 17.30 uur keren we terug naar Berchem.

 

Reisdatum: 26 maart 2017

Reissom: 240 euro

Inbegrepen in deze reissom:

* Ticket in cat.I voor het concert in het Concertgebouw

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het Rijksmuseum

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Beatrijs Van Hulle

* Lokale gids

* Fooien voor lokale gids en chauffeurs

* Middagmaal

* Vervoer in comfortabele autocar,vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

 

Aantal deelnemers: Minimum 30, maximum 45

Begeleiding: Beatrijs Van Hulle, musicologe en geeft o.m. muziek- en kunstgeschiedenis, esthetica en luistercursussen muziek.

 

Davidsfonds Cultuurreizen  

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven  

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

WERELDMISSIEHULP

Met je oude kleding maak je nieuwe maten

WMH zamelt kleding in en verstuurt een deel rechtstreeks naar kansarme mensen. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers en de opbrengst gaat ook naar de projectenwerking. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar steunt ook onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen. Daarnaast biedt WMH noodhulp, zoals bijvoorbeeld aan Syrië en Nepal.

 

WMH ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van uw giften en de oude kleding die u in onze rode kledingcontainers deponeert.

Rode containers in de buurt:

Ridderstraat 6B – 3360 Korbeek-Lo,  

Bergstraat 110 - 3010 Kessel-Lo

Egenhovenweg 43 – 3001 Heverlee  

 

WWW.WERELDMISSIEHULP.BE/KLEDINGCONTAINER

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009