St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 5   1 februari 2017

VIERINGEN

DOOPSEL     HUWELIJKEN

 OVERLIJDENS

PAROCHIENIEUWS

FRANCISCUS  ANTONIUS 

DON BOSCO

 

Bezinning           Huur zalen

WAT ONS VERBINDT...      EN VERDER DAN FRANDO  

bijgewerkt 02/02/2017 15:22:07

 

 

 

 

UIT EGYPTE HEB IK MIJN ZOON GEROEPEN 

 

 

Nu zijt wellekome, mens van louter licht!

Treed buiten onze dromen met jouw gezicht.

Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht,

Nieuwe vredetijden na alle man en macht. Kyrieleis!

 

Na de verwoesting van de stad en de tempel tijdens de joodse oorlog van het jaar 70 mag Jeruzalem haar naam gestand doen, Jeruzalem, stad van vrede, bestuurd met vrede en gerechtigheid, weer opstaan en licht stralen voor alle volkeren.

 

Hier regeert nu een koning als een herder, niet als een heerser, maar als een dienaar, een mens zonder macht. Hij doet recht ook aan de minste mens en brengt zo vrede in het land,

vrede in de zin van welzijn, gezondheid en heelheid van het land en zijn bewoners.

 

Het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten maakt ons vandaag duidelijk dat dit kind dat in Bethlehem geboren is, een universele betekenis heeft:

De Ene, God bevrijder, wenst voor alle volkeren een leven in vrijheid, gerechtigheid en vrede:

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.

 

Lezing uit de profeet Jesaja  

Sta op, word verlicht,

want je licht is gekomen:

de glorie van de Ene is over je opgegaan!

 

Want zie, het duister bedekt wel de aarde

en donkerheid de natiën,-

maar over jou zal de Ene opdagen,

zijn glorie wordt over jou zichtbaar.

 

Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht,

koningen naar de glans van jouw dageraad.

 

Lezing uit het evangelie van Mattheus

 

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.

Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?

Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'

 

Toen koning Herodes dat hoorde schrok hij en liet opzoeken waar de Messias zou geboren worden.

Ze zeiden hem:`In Bethlehem in Judea.’

 

Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden:

`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.

Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.'

 

Toen ze de koning aanhoord hadden volgden ze weer de ster die hen bracht naar de plaats waar het kind was. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. In een droom werden ze gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren. Ze gingen langs een andere weg naar hun land terug.

Ook Jozef werd gewaarschuwd: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte.’

 

Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

 

Nu zijt wellekome, mens van licht in mij,

die als een kind wil wonen, herboren, vrij,

in het land van morgen dat de lieve vrede kent.

waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard,herkend. Kyrieleis!

 

Duiding:

1.

Mensen leven in duisternis, lijden onder wereldmachten, de profeet Jesaja ontkent het niet.

Toch ziet hij Jeruzalem in het licht, in het licht van de Ene, stad van vrede.

Hij ziet het volk terugkeren uit ballingschap.

Meer nog. Het licht is niet alleen voor het joodse volk, maar alle volkeren worden er door aangesproken.

 

Jesaja ziet het reeds gebeuren: alle volkeren die leven volgens de Thora, het woord van de Ene onderhouden: een leven in vrede en gerechtigheid, wereldwijd.

 

2.

Dat ziet ook Mattheus.

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zo schrijft hij op het einde van het verhaal.

 

Het is een verwijzing naar het uittochtverhaal.

Hij tekent Jezus als een nieuwe Mozes, als iemand die zijn volk uitleidt uit onderdrukking, bezetting, ellende, met hen een weg van bevrijding gaat.

 

Mozes geeft zijn volk de tien woorden ten leven, woorden die zij moeten onderhouden om tot een samenleving te komen in vrijheid, vrede en gerechtigheid.

Jezus geeft op de berg, in zijn bergrede, zijn interpretatie van deze tien woorden.

 

3.

Er was beroering over een kerststal in een naburige gemeente Holsbeek.

In het Vaticaan werd bij de kerststal een boot met vluchtelingen geplaatst, een actualisering van de vlucht naar Egypte, ook Jezus was een vluchteling.

 

Etienne Vermeersch werd dan nog maar eens in het programma “De afspraak” gevraagd om tekst en uitleg hierbij te geven.

Het zijn allemaal leugens, zo zei hij, Jezus is nooit in Egypte geweest, Hij is geen vluchteling geweest, en ontkrachtte zo de actuele kerstboodschap van paus, bisschoppen en vele priesters.

 

4.

Natuurlijk weten wij dat dit alles niet is gebeurd. Daarover gaat de bijbel ook niet.

De bijbel is geen geschiedenisboek. De bijbel wil wel een boodschap brengen, een boodschap voor alle volkeren, zo blijkt uit het evangelie van Mattheus.

 

De evangelist laat Jozef met Jezus de vlucht naar Egypte nemen om met de profeet Hosea te kunnen zeggen:

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.

 

Zoals ik zojuist kwam uit te leggen schrijft de evangelist zo een nieuw bevrijdingsverhaal, een wegtrekken uit een onderdrukkend samenlevingsmodel om een andere samenleving op te bouwen, gebaseerd op gelijkheid, vrijheid, broederschap.

 

5.

Zoals Israël ooit en Jezus later, worden ook wij vandaag geroepen weg te trekken uit onderdrukking, een weg van bevrijding, van leven te gaan.

 

Wij hebben het er deze week in de werkgroep liturgie over gehad.

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn.

 

Vooreerst kunnen wij reeds het verschil maken door de wijze waarop wij ons werk opnemen:

de onderwijzer in zijn school,

de verpleegster in het ziekenhuis,

of in de thuisverpleging.

 

Sinds Tatcher en Reagan in de jaren tachtig volgen de politici een neo-liberaal beleid:

zij laten de vrije markt opnieuw vrij spel alsof er een onzichtbare hand is, een soort almachtige god, die alles te goede keert.

Het heeft de crisis van 2008 veroorzaakt en een zeer grote ongelijkheid als wij bedenken dat de helft van de wereldrijkdom in handen is van 62 mensen.

 

Deze ongelijkheid blokkeert alles.

Daar moet iets aan gedaan worden.

Ik denk dat dit maar zal veranderen onder de druk van een massale migratie van armen die het niet langer nemen en een deel van de wereldkoek opeisen.

 

Ook als consument staan we niet machteloos:

wij kunnen fair-trade producten kopen, denk aan de wereldwinkels, die een eerlijke prijs geven aan de boeren, of kopen via voedselteams of nieuwe boerencoöperaties.

 

Ondertussen kunnen we initiatieven steunen zoals Hart boven Hard, die kiezen voor de mens en zich niet tot slaaf van de mammon laten maken.

 

Nu zijt wellekome, langverwachte mens.

Dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens:

ooit te mogen leven in een wereld omgekeerd  

waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis!   

 

Voorbeden

 

Mogen wij gevoelig blijven

voor het onrecht in de wereld

en hierop reageren als een leidsman

die als een herder is voor zijn gemeenschap.

 

Groot is de wereld en lang duurt de tijd 

maar klein zijn de voeten

die gaan waar geen wegen gaan

overal heen

 

Mogen wij gevoelig blijven

voor elk alternatief op basis van

solidariteit, gelijkheid en gerechtigheid

dat geboren wordt onder kleine mensen

en het versterken en vorm geven

zoals een leidsman zou doen

die als een herder is voor zijn gemeenschap.

 

Kerstwens  

Zij die de ster hebben gezien

 

Het woord was een klaroenstoot

Die ons in de vroege ochtend uit de slaap haalde.

 

Het woord is weg geworden in het woud,

Vastberadenheid in de krottenwijk,

Liefde in de vrouw,

Verbondenheid in de arbeider,

En Ster voor enkele zaaiers

Die uitgingen om dromen te zaaien.

 

Het woord is licht geworden.

Het woord is geschiedenis geworden.

Het woord is conflict geworden.

Het woord is ontembare Geest geworden.

 

Het woord riep op tot strijd.

Tegen wat mensen ontmenselijkt.

Het woord werd Zaad van gerechtigheid.

En wij verwachten de vrede.

(Een Kerstwens van Julia Esquivel, Guatemala

Bron: Bidden met de armen. NMR Jan Brock)

 

Jef Wauters Uit de misviering van 8 januari in het Don Boscocentrum

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Verstrooidheid is zich uitleveren aan, zich laten gaan in het lawaai van het drukdoen, de veelheid van wat ons gevraagd wordt, het allerlei dat zo elke dag op ons afkomt. We verliezen onszelf telkens we daarin ondergaan. Veel mensen gaan er zo in onder, dat op een dag hun leven zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot niets herleid te worden, loopt tussen je vingers weg. En dat gebeurt niet toevallig, want door de overlading met taken en het verstrooid zijn over veel dingen is het aanvoelen van de heel andere kwaliteit van het leven verdwenen.

Het innerlijke horen is verdoofd, het aanvoelen afgestompt – de innerlijke zintuigen waarmee de werkelijkheid gevat wordt zijn uitgeschakeld en daarmee is het uiterlijk bestaan zinledig geworden. De buitenkant krijgt geen voedsel meer uit de innerlijke bron. De leegte die zo is ontstaan moet dan gevuld worden, de mens is sprakeloos geworden en wil dus lawaai, en velen vinden in “verstrooiing” een tijdje verdoving.

W. Massa

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

 

De mysticus Jan van het Kruis leert dat wij ons steeds weer hechten aan zaken die ons genot en veiligheid verschaffen, in plaats van ons te laten openen voor God en onbaatzuchtige liefde naar Jezus’ beeld. Wij klampen ons vast aan materiële zaken of laten ze los om ons vast te klampen aan geestelijke goederen zoals religieuze gedachten, gevoelens, voornemens. Tenslotte gaan we ons zelfs hechten aan ons godsbeeld en onze godservaring!

Johannes Schietecatte  

 

In februari mediteren we op maandag 13 en maandag 27.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 1 februari

12.15-15.30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 2 februari

14u.: Seniorencafé - matcurling 

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 3 februari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

AV: Buurt + De Ark 

 

Zaterdag 4 februari

AV: Buurtcafé Michotte

 

Zondag 5 februari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

 

Maandag 6 februari

14 u.: OKRA Alg.Vergadering

 

Dinsdag 7 februari

9.15 u.: Samana

14 u.: Seniorencafé

 

Woensdag 8 februari

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 2 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Vrijdag 3 februari     

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 5 februari     

Pannenkoekennamiddag Samana in Kristoffelzaal

 

Dinsdag 7 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 9 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcatechese  in de Kristoffelzaal en op het terras

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

 

Mutskesweekend  

 

Van vrijdag 24 februari  2017, 16 u., tot zondag 26 februari 2017, 16 u.

 

Koken, breien, wandelen, tekenen, sneeuwpret, sporentocht,… Het kan allemaal.

Voor wie houdt van gezelligheid in een warme sfeer;

Voor wie samen invulling wil geven aan dit weekend;

Voor wie van eenvoud en natuur houdt;

Voor wie contrasten van barre koude en knetterend vuur wil ervaren…

 

Meebrengen 

Slaapzak of donsdeken, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, laarzen, wandelschoenen, huispantoffels, rugzakje met drinkbus en beker, zaklampen.

* Mutskes, voeding/drank en het materiaal dat je nodig hebt voor een activiteit die je wil delen.

* Indien je voor je activiteit verwacht dat deelnemers iets meebrengen, geef dan tijdig een seintje!

 

Kostprijs per persoon, per nacht:

10 euro voor volwassenen

08 euro voor kinderen van 13 tot 18 jaar

06 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar

04 euro voor kinderen van 4 tot 6 jaar

Aantal deelnemers: 25

 

Verantwoordelijke: Nele STEENO

0495 36 48 968 / bonkelaarcontact@gmail.com

 

Voor meer info over de Bonkelaars kan je terecht op deze link:

www.facebook.com/groups/Bonkelaar

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 * 

 

ZITTEN EN STAAN IN DE VIERINGEN

Op de vraag "of het lange staan onder de canon van de mis niet te vermoeiend is" zijn heel wat dankbare antwoorden gekomen.

Waartoe dient "staan en zitten"?: om beter te kunnen bidden.

Het is en mag slechts 'n middel zijn . Als ge beter kunt bidden, al zittend, waarom zoudt ge dan niet gaan zitten? En als "staan" u te zeer vermoeid zodat ge moeilijker met aandacht kunt meebidden, waarom zoudt ge dan blijven staan?

Parochieblad 24 april 1966

 

GROTE VERWACHTINGEN

werden er gewekt, schrijft Scrutator in de Standaard, door het concilie, die tot nog toe niet in vervulling zijn gegaan. Velen hebben de indruk dat alles bij het oude blijft, behoudens dan op het gebied van de liturgie, waar een zeer voorzichtige aanpassing werd bereikt. Er werden zeker belangrijke beslissingen genomen, maar deze blijven grotendeels verborgen en dringen niet door tot de grote menigte. Men heeft de indruk dat alles veel te traag gebeurt en dat men de dingen maar op hun verloop laat. De leken worden ongeduldig om werkelijk in kerkelijke zaken die medezeggingschap en die medeverantwoordelijkheid te verwerven, die hun door de conciliaire teksten zo mooi werd beloofd. Zou dit niet te verwezenlijken zijn op parochiaal vlak? Zouden we niet kunnen komen tot een gezamenlijk overleg en doen? Maar moeten we dan geen vaste structuur bekomen, b.v. maandelijks samenkomen, om te bespreken wat we kunnen doen? En zou dat niet een van de redenen zijn voor een kerngroep? En voelt ge er niets voor om mee te werken en zo uw christelijke verantwoordelijkheid in de parochie op te nemen?

Parochieblad van 26 juni 1966

 

WANNEER GIJ TE LAAT KOMT

in de Eucharistieviering... dan hebben wij beiden daar iets aan verloren. Wij verliezen er iets aan, omdat gij bij ons niet waart op het ogenblik dat wij - als gemeenschap van Gods Volk - de dienst van Gods Woord begonnen. En gij verliest eraan omdat die dienst u iets moest geven dat gij in uw dagelijks leven nodig hebt.

Op tijd komen voor de mis kan toch zo moeilijk niet zijn.

Parochieblad 23 oktober 1966

 

PAROCHIALE ZIELZORG HERDACHT

De parochieraden in onze eigen parochie, kunnen we maar mogelijk maken wanneer we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken in het helpen uitbouwen van de parochie.

Dit is geen voorrecht van enkele mensen rond de priesters, maar van iedereen. Iedereen moet de kans krijgen aan de uitbouw van het parochiaal leven mee te werken en te denken, elk volgens zijn eigen mogelijkheden, wat tijd en bekwaamheid betreft.

 

Daarom zou ieder zijn plaatsje moeten zoeken: ofwel in sociale organisaties, of de jeugdbeweging of jeugdgemeenschap, dienstbaarheid aan de ontwikkelingslanden als een missionaire uitbouw van eigen apostolisch parochieleven door Caracas-hulpfonds, wekelijks contact door Marialegioen of maandelijks door kerngroepen. Er zijn vele mogelijkheden om op de ene of andere manier zich in te schakelen en zo tot een werkelijke verantwoordelijkheid te komen, én in het uitwerken van een pastoraal plan én in het voorstellen hiervan.

Parochieblad 25 december 1966.

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

 

Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is tevens een apart toilet voor rolstoelgebruikers.

De capaciteit van de zalen is afhankelijk van het gebruik.

Lokaal

  feest     

vergadering

Bar

 

40

Instuif

50

60

Keuken

 

20

Zaal A

150

210

Zaal A+B

 

400

Zaal A+B+C

 

600

 

Inlichtingen en reservatie  

Klik HIER of www.donboscocentrum.be  

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

 “Kan oorlog rechtvaardig zijn? Vredesopbouw?”  

door Johan Verstraeten, prof. dr. Faculteit Theologie en Religiewetenshappen

Datum: maandag 06 februari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 7 februari 2017 van 9.30 u. tot 11.30 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur Joke Luyckx van de Leuvense politie. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)  

Woensdag 8 februari 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-     woensdag 8 februari 2017: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u. en

-                  dinsdag 21 februari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 9 en 23 februari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

LOS VAN DE WERELD

Boek van Leuvens auteur Gerda De Rijck 

Het gaat over een jongen die zich uit de marginaliteit weet op te werken tot een respectabele burger, de inspanningen die hij hiervoor moet leveren, de tegenslagen die hij moet overwinnen en de volharding waarvan hij blijk geeft. Hij ontsnapt echter niet aan zijn verleden, het gebrek aan liefde en zorg tijdens zijn kindertijd blijven hem achtervolgen.

Het verhaal speelt zich grotendeels af in Leuven.

 

De opbrengst van het boek gaat naar ‘DOMO’, een Leuvense organisatie die zich bekommert om kinderarmoede.

Meer info: gerda.de.rijck1@telenet.be

(Uit infoblad Leuven)

 

 

 

BACHS MATTHEUSPASSIE

Davidsfonds cultuurreizen  

* Ticket in cat.I voor Bachs Mattheuspassie in het prachtige Concertgebouw van Amsterdam  

* Inleidende lezing door Beatrijs Van Hulle  

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het recent vernieuwde Rijksmuseum  

 

De Mattheuspassie, een van de oudste tradities van het Concertgebouw, is uitgegroeid tot een groot succes. In 2017 wordt Bachs aangrijpende passie uitgevoerd door het Nederlands Bachkoor onder leiding van Pieter Jan Leusink .

Deze Mattheuspassie is een beleving!  

 

De reis vertrekt vanuit het station van Berchem. In een comfortabele autocar rijden we naar Amsterdam. Wij bezoeken met een museumgids de permanente collectie van het Rijksmuseum. Na het middagmaal nemen we rond 14.00 uur plaats in het Concertgebouw voor de uitvoering van de Mattheuspassie. Na de voorstelling rond 17.30 uur keren we terug naar Berchem.

 

Reisdatum: 26 maart 2017

Reissom: 240 euro

Inbegrepen in deze reissom:

* Ticket in cat.I voor het concert in het Concertgebouw

* Begeleid bezoek aan de permanente collectie van het Rijksmuseum

* Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Beatrijs Van Hulle

* Lokale gids

* Fooien voor lokale gids en chauffeurs

* Middagmaal

* Vervoer in comfortabele autocar,vertrek vanuit het station van Berchem

* Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

 

Aantal deelnemers: Minimum 30, maximum 45

Begeleiding: Beatrijs Van Hulle, musicologe en geeft o.m. muziek- en kunstgeschiedenis, esthetica en luistercursussen muziek.

 

Davidsfonds Cultuurreizen  

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven  

Tel.: 016 24 38 38

E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

 

 

WERELDMISSIEHULP

Met je oude kleding maak je nieuwe maten

WMH zamelt kleding in en verstuurt een deel rechtstreeks naar kansarme mensen. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers en de opbrengst gaat ook naar de projectenwerking. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar steunt ook onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen. Daarnaast biedt WMH noodhulp, zoals bijvoorbeeld aan Syrië en Nepal.

 

WMH ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van uw giften en de oude kleding die u in onze rode kledingcontainers deponeert.

Rode containers in de buurt:

Ridderstraat 6B – 3360 Korbeek-Lo,  

Bergstraat 110 - 3010 Kessel-Lo

Egenhovenweg 43 – 3001 Heverlee  

 

WWW.WERELDMISSIEHULP.BE/KLEDINGCONTAINER

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009