St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 2   11 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

LICHT EN LEVEN VOOR MENSEN 

 

 

Een krans van groen met brandende kaarsen 

 

In de Advent hebben we het veel over de komst van de Messias – licht in de duisternis.

Die verwachting wordt verbeeld door een krans uit het groen van de taxus, waarop kaarsen staan opgesteld. Elke zondag van de Advent wordt een kaars meer aangestoken – licht dat toeneemt!

 

De krans bestaat uit groene taxustakken – taxus en geen klimop of een andere groene tak omdat taxus een oeroude plant is, die bestond al voor er mensen leefden op onze planeet. De taxus is één van de weinige planten die de IJstijd heeft overleefd. Overleefd – sterker dan de dood – zinnebeeld voor eeuwig leven!

De adventskrans met zijn kaarsen is dus veel meer dan een kerstversiering. We steken het licht aan op een zonnewiel van taxus, wat staat voor; we gaan ervoor, het licht van de geboorte van Christus mee te verspreiden – licht dat sterker is dan de dood.

 

Psalm 146  

 

We worden aangemaand ons vertrouwen te stellen, niet in mensen met macht, maar in JWHW, die we niet beleven als een God van hierboven maar die we herkennen wanneer we ons bekommeren om de kleine mens.

 

Evangelie volgens Matheus: 11; 2 – 11

 

Johannes, die gevangen werd gehouden door koning Herodes is niet rechtstreeks getuige van de beweging en de ophef die Jezus teweegbrengt tijdens zijn tocht door Galilea .

Hij stuurt leerlingen uit met de opdracht het rechtstreeks te vragen aan Jezus “Bent u degene die komen zou of moeten wij een ander verwachten?”

Deze evangelie pericope in de adventstijd is de aanzet bij uitstek om stil te staan bij de Messias die verwacht wordt.

 

Homelie

 

In onze traditioneel-kerkelijke opvoeding hebben wij begrepen dat God de Vader zijn goddelijke zoon op aarde heeft gestuurd en die werd de Messias genoemd. De vraag van Johannes werd dan “Jezus, hier en nu aanwezig tussen ons in vlees en bloed, zijt gij de Goddelijke zoon? “

In de praktijk heeft die theologie tot gevolg dat de kerkgemeenschap zich gedraagt als een fanclub van Jezus. Bewonderaars dat wel! Volgelingen?

 

Het bijbels begrip Messias is veel krachtiger en dynamisch;  de Messiasgedachte is er een van verwachting van een wereld die eindelijk rechtvaardiger zal zijn dan de wereld die Israël kent door corruptie en continu onderdrukking. In deze homelie besteden we aandacht aan de ontwikkeling doorheen de tijd van het begrip Messias.

 

Naar een nieuwe soort van samenleving  

We nemen onze aanloop bij de boodschap aan Abraham.

JWHW vraagt Abraham van weg te trekken uit Chur in Mesopotamïe, een land met wereldlijke voorspoed. Maar! Voorspoed die berustte op macht – onderwerping – onderdrukking van de zwakkere door de sterke.

Abraham in een nieuw land, staat voor het stichten van een nieuwe soort van samenleving waar vrijheid – respect – solidariteit met de mindere, de grondregel is.

 

Tweede stap in de heilsgeschiedenis 

In het Oude Testament lezen we hoe moeilijk die weg is. Mozes had nog maar de Tien Leefregels van JWHW gekregen op de berg van de Sinaï woestijn, of beneden waren ze het gouden kalf al aan het vereren!

Na de doortocht door de Rode Zee moest het volk 40 jaar in de woestijn vertoeven; beeld voor de tijd van één generatie die nodig is om een samenleving van gerechtigheid op te bouwen. Maar in die 'woestijntijd' morde het volk en verlangde het naar de vleespotten van Egypte, al stond dat gelijk met slavernij.

Het Oude Testament staat vol vermeldingen over profeten die het volk moesten oproepen om niet af te dwalen van zijn zending: een rijk van gerechtigheid stichten tot voorbeeld van alle volkeren nl. een samenleving waar vrijheid, respect, solidariteit primeren boven strijd voor eigenbelang met onderdrukking van de zwakke.

 

Derde stap in de heilsgeschiedenis.

Werkelijkheid maken van een samenleving in gerechtigheid is moeilijk te realiseren: eigenbelang, overdreven genotzucht, kwaadaardige repressie door bezettende krijgsmachten; zoveel hindernissen op de rechte weg!

Ruime tijd voor de komst van Christus had het volk van Israël begrepen dat de utopie van een rijk gebaseerd op vrijheid en solidariteit met de kleinen, niet te realiseren was in een land dat altijd af te rekenen had met bezetting door vreemde machten. En toen ontstond de Messiasgedachte. Messias, in het grieks christos = de gezalfde. Het heil werd verwacht ergens in een verre toekomst door een tussenkomst van JWHW.

 

Hoe die tussenkomst zou gebeuren kende verschillende scenario's:

- nu eens een apocalyptische visie: een ideaal koninkrijk op het einde der tijden  

- anderen voelden dan weer de drang om het koninkrijk te verwezenlijken binnen afzienbare tijd, bijv. de Zeloten die de strijd aanbonden tegen de bezettende Romeinse macht

- weer op een ander moment in de geschiedenis verwachtte men de tussenkomst van JWHW door het zenden van een gezalfde persoon: een rechtstreekse vertegenwoordiger van JWHW.

 

Doorheen de tijd bestond dus onzekerheid wie of wat de ware Messias zal zijn. En merkwaardig genoeg is het waarschijnlijk niet Jezus zelf die zich de Messias heeft genoemd maar zijn het de Synoptische Evangelieschrijvers die Jezus benoemd hebben als zijnde de Messias.

 

Terug naar de evangelietekst!  

Voor ons, christenen van nu, bestaat geen twijfel; Jezus is de Messias: hij heeft ons voorgeleefd dat wij van het Rijk Gods een realiteit moeten maken, hier en nu door te doen wat de Thora voorschrijft: LEVEN geven aan mensen die dood zitten omdat ze aan de grond zitten. Hij heeft het voorgeleefd en ook duidelijk geformuleerd in zijn Bergrede.

Jezus heeft het o. a. over het licht dat we in de duisternis moeten zijn, over het voorkomen van zware zonden als moord en echtbreuk, door slechte gevoelens reeds te onderdrukken wanneer ze opkomen in het gemoed. De Bergrede spreekt over het vergeven van fouten, liever dan een rechtszaak aan te spannen; over de bloemen in het veld die zo schitteren omdat God voor ze zorgt, wat zou Hij dan niet... 

 

Advent vieren, het licht verwachten dat de duisternis zal wegnemen, wilt zeggen dat we met vernieuwde moed de Bergrede willen aannemen als leefregel.

 

Wordt er van ons dan meer gevraagd dan wat devotie en een aalmoes voor Welzijnszorg?

Ik verwijs daarbij naar een artikel van Maarten Boudry in de Morgen, een atheïst die het heeft over de effectiviteit van liefdadigheid.

Hij stelt dat altruïsme goed is, maar dat de gever moet nagaan of het leed van de doelgroep effectief verlicht wordt. Hij refereert naar de website 'Giving what we can', waarbij de aangesloten leden publiekelijk de belofte aangaan van levenslang 10% van hun inkomen te schenken. Want, zegt Maarten Boudry, die 1% rijksten waartegen geprotesteerd wordt dat zijn wij!

 

Natuurlijk behoren wij niet letterlijk tot de 1% rijksten maar gaat het om de kloof tussen arm en rijk. Zeer velen in ons land zitten aan de kant van de rijken: diegenen die zich niet moeten bekommeren of ze morgen en overmorgen eten hebben, een dak boven hun hoofd, toekomst voor hun kinderen... Overigens, met de 90% die we overhouden blijven we nog rijk!

Een nadenker van belang!

 

Wat mij nog straffer voorkomt, zijn de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen, voor daklozen, voor achtergestelde buurten, voor onrecht in de wereld... voortrekkers die we ook kennen in onze parochiegemeenschap. Hun acties steunen, dat is meer dan een riem onder het hart steken, dat is hun werk mogelijk maken.

 

Als advent gelijk staat met de Messias verwachten, dan wilt dat zeggen: op een of andere manier meewerken aan het project van effectief gerechtigheid brengen in de wereld.

 

Voorbeden  

 

Bidden wij tot God om verbondenheid en solidariteit tussen mensen.

 

Voor hen die in hun leven bedreigd worden door ziekte en armoede;

dat zij niet vereenzamen of moedeloos worden,

maar dat zij, geholpen door zorgzame mensen, weer toekomst zien.

 

Voor hen die begaan zijn met armen en zieken,

dat zij niet opgeven of ontmoedigd geraken,

maar dat ze steeds weer de kracht vinden om hun medemensen toekomst te bieden.

 

Voor hen die in buurten, verenigingen, geloofsgemeenschappen zorg dragen voor het welzijn van mensen in armoede;

dat hun inzet gewaardeerd wordt.

 

Jouw hand helpt mij op te staan,

Jouw voet helpt mij verder gaan  

En in jou klopt het hart van mijn bestaan.

 

God van bevrijding,

Gij kent ons hart en Gij doorgrondt het;

blijf met ons meegaan in onze inzet voor een nieuwe wereld zoals Hij die droomde:

Jezus Messias, genoemd Mensenzoon, onze Heer. Amen.

 

Herman Baeyens – Uit de viering van 11 december in het Don Boscocentrum

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Op onze beste momenten kunnen we wonderen doen in onze omgang met elkaar. Maar die momenten zijn schaars. Wat in ons leven beperkt blijft tot losse momenten verdicht zich in Jezus’ leven tot een levenshouding. In het leven van iemand die vol verwondering met mensen en dingen omgaat gebeuren veel wonderen. Het is een levenshouding om jaloers op te zijn. Van Jezus’ leven gaat een voortdurend appél uit naar ons.

S. Konijn 

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

De mens die zich tot elke prijs blijft vastklampen aan zijn ik, zal nooit het wonderlijk geheim van de Grote Stilte kennen. Hij kent slechts de verpozing, de kortstondige verademing in de drukte van het leven.

Voor hem is stilte afwezigheid van geluid, een leegte die moet vol-gepraat worden. Hij is thuis in de wereld van de berekening, maar zijn geest blijft gesloten voor de onberekenbare werkelijkheid.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte - Egbert Aerts )

 

In deze januarimaand is onze volgende meditatie op maandag 16 januari 2017. Op 31 januari mediteren we ook samen.

Uur en plaats van samenkomst: 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

 

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be    

 

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017  

---------------------------------------------------

   maandag 16 januari 2017

   maandag 30 januari 2017

   maandag 13 februari 2017

   maandag 27 februari 2017

   maandag 13 maart 2017

   maandag 27 maart 2017

   maandag 10 april 2017

   maandag 24 april 2017

   maandag 8 mei 2017

   maandag 22 mei 2017

   maandag 5 juni 2017

   maandag 19 juni 2017

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 11 januari

14 u.: Samana

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 12 januari

14u.: Seniorencafé 

AV: Koor Parcoeur

 

Vrijdag 13 januari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

 

Zaterdag 14 januari

13-20 u.: DE KROONERS

 

Zondag 15 januari

11 uur: Zondagscafé

14 u.: Breinamiddag Gastvrij Michotte

AV: Koor DISSONANT

 

Maandag 16 januari

AV: Buurtgroep Michotte

 

Dinsdag 17 januari

14u.: Seniorencafé

 

Woensdag 18 januari

13,30-17 u.: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 12 januari

11.00 uur Driekoningenviering met onze zieken in de kerk

12.00 uur Feestmaaltijd en animatie in de Antoniusruimte

18.45 uur Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en op het terras

 

Vrijdag 13 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 15 januari

12.00 tot 13.30 uur Nieuwjaarsreceptie

 

Dinsdag 17 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 20 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

Winterwandelweekend  

 

Van vrijdag 20 januari, 19 u., tot zondag 22 januari 2015, 16 u.

 

Vrijdag

Vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine kennismakingswandeling.

 

Zaterdag

Starten we de dag op tijd: 8 uur: ontbijt. We voorzien voldoende fruit en hartelijkheden om een goede fitheid op te bouwen. Tegen 9 uur staan we klaar voor het vertrek. We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee. Met de auto’s verplaatsen we ons even verder in de omgeving.

De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende stops. Op een gasvuurtje maken we onderweg iets lekkers in een pannetje klaar. Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven we bij de ondergaande zon. Dan beginnen we het grote feest van samen kokkerellen, tafel dekken, eten, afwassen, enz…

 

Zondag  

Ontbijt om 8 uur. We vertrekken om 9uur voor een wandeling van een 4-tal uur in de omgeving van Het Molenhuis. Middagmaal rond 13.30 uur. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis. Tegen 16 uur kunnen we afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende winterweken aan te kunnen.

 

Men schrijft in voor het ganse weekend. Kinderen zijn welkom als ze dapper kunnen meestappen.

 

Zeker meebrengen 

Slaapzak of donsdeken, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas en warme onderlaagjes, toiletgerief, laarzen, stevige waterdichte wandelschoenen, huispantoffels, rugzakje met drinkbus en beker, zaklampen, wandelstok of pools (voor wie niet zonder kan) Eventueel een trekkerskomfoortje.  

Kostprijs: volwassenen 40 euro, kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen (6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16 euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Inschrijven: vóór 10 januari 2017. Via onze website met het onlineformulier.

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

UTOPIA

Copyright: Universiteitsbibliotheek & Kunst en Erfgoed KU Leuven

De Universiteitsbibliotheek liet deze gravure uit een eigen editie van het boek uit 1518 inscannen en volgens de historisch correcte regels van de kunst inkleuren. 

Links onder zien we Hythlodaeus in gesprek met Thomas More. 

 

 

   

 

 

 

 

 

500 jaar geleden zag ‘Utopia’ het levenslicht

DE IDEALE WERELD, gedrukt in Leuven

 

Een “gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig” dat gaat over “de ideale republiek en over het nieuwe eiland Utopia”. Dat belooft de titelbladzijde van Utopia van Thomas More, in december 1516 gepubliceerd door Dirk Martens. Niets deed op dat moment vermoeden dat het zou uitgroeien tot het belangrijkste boek ooit in Leuven gepubliceerd, een klassieker uit de wereldliteratuur. Maar hoe kwam het tot stand en hoe ziet die ideale republiek er dan wel uit? 

 

Mei 1515. Thomas More maakt deel uit van een diplomatieke missie naar Vlaanderen die de wolhandel met Engeland uit het slop moet halen. De onderhandelingen lopen stroef, of beter: ze lopen helemaal niet. More maakt een uitstapje van Brugge naar Antwerpen, waar zijn goede vriend Erasmus hem introduceert bij stadsgriffier en humanistisch geestverwant Pieter Gillis. Daar maakt More goed gebruik van wat zo schaars is in zijn leven: vrije tijd, genoeg om een nieuw project vorm te geven. Hij schrijft er een groot deel van wat Utopia zou worden, een boek dat hij zal voltooien na zijn terugkeer in Londen. Het vormt een bijzonder levendige aanklacht tegen wat er mis is met de tijd, een origineel voorstel over hoe het in een ideale wereld beter zou kunnen.

 

Praatjesmaker

Het was inderdaad een erg woelige periode : De paus, Frans I, Karel V en Hendrik VIII bekampten elkaars macht. De middeleeuwse staten zongen hun zwanenzang. De Reformatie stond voor de deur. Chaos dreigde alom – behalve in het boek,van More.

Dat is opgebouwd als een fictieve dialoog. Samen met zijn gastheer Pieter Gillis ontmoet More bij de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk een eigenaardige maar uiterst spraakzame Portugees, Raphaël Hythlodaeus. De naam betekent zoveel als ‘praatjesmaker’ of ‘onzinverkoper’. Het is één van de vele slimmigheden waarmee More zich indekt tegen de mogelijke gevolgen van zijn soms gedurfde stellingen: het zijn maar praatjes van een babbelaar.

 

Maar hoe ziet die ideale republiek van More er dan wel uit?

Hythlodaeus heeft vijf jaar in Utopia gewoond, kent het land dus door en door en geeft er een bijna encyclopedisch overzicht van. Het lijkt uiterlijk soms verdacht veel op Engeland en Londen, maar is er ook compleet de tegenpool van, met zijn voorliefde voor vrede, zijn afkeer van hebzucht, zijn godsdienstvrijheid. Geld en goud zijn er van geen tel. Er zijn crèches, euthanasie is mogelijk, en mogelijke huwelijkspartners krijgen elkaar eerst naakt te zien, kwestie van latere teleurstellingen te voorkomen. Slavernij is er wel, maar niet erfelijk. En het leven is er zo goed dat buitenlanders liever slaaf zijn in Utopia dan vrij in eigen land.

 

De Utopianen werken slechts zes uur per dag. Dat kan, omdat werkelijk iedereen ingeschakeld wordt en omdat ze zich ontdaan hebben van nutteloze activiteiten en beroepen – de advocatuur, om er maar één te noemen… De bewoners brengen de vele vrije tijd door met studie; “in de basisvakken muziek, argumenteren, algebra en meetkunde zijn ze net zo ver gekomen als onze voorvaderen”.In de vrije ontwikkeling van hun geest ligt volgens de Utopianen de sleutel tot een gelukkig leven.

 

Geen plaats  

Als More het handschrift voltooid heeft, stuurt hij het naar Gillis en Erasmus. Die laatste suggereert een betere titel. More zelf had zijn boekje oorspronkelijk Nusquama genoemd. Latijn voor “nergens”. Maar het Griekse neologisme dat Erasmus als alternatief voorstelde, u-topia – letterlijk “geen plaats” of “nergensland” –sloeg duidelijk beter aan en vind je nu ook terug in de belangrijkste wereldtalen. Het lijkt bovendien op eu-topia, “het goede land”, wat dan weer mooi aansluit bij de inhoud van het boek.

 

Dirk Martens  

Erasmus voegt er nog enkele epigrammen en een inleidende brief van Pieter Gillis aan toe, en de uitgave wordt toevertrouwd aan Dirk Martens. Hij was uitgever van de universiteit, en gaf ook de werken van Erasmus zelf en tal van andere humanisten uit. In zijn drukkerij op de hoek van de Naamsestraat en de Standonckstraat verzorgt Martens eind 1516 de eerste druk van Utopia.

Vanaf dan kan het boek zijn vreedzame verovering van de wereld beginnen.

 

Ludo Meyvis

Campuskrant KU Leuven, 28 september 2016  

  

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

* Hoe het oude Lovon Leuven werd

De deelnemers maken kennis met het historische stadscentrum, waarbij de essentie van het ontstaan van de stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld in een aangepaste taal met visuele ondersteuning.

* Stadhuisbezoek

De gids vertelt interactief over de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België.

Tussen de vele beelden op de voorgevel gaan we op zoek naar de architect. We vertellen een paar verhalen uit het stenen verhalenboek. De steenhouwers bouwden mooie sierlijke torentjes. We leggen uit hoe ze te werk gingen. Binnenin laat de gids zien hoe het laken werd gemeten vóórdat de meter en centimeter bestonden en bezoeken het prachtige salon waar koppels trouwen. Tenslotte leren we hoe er wordt gestemd tijdens de gemeenteraad.

 

Andere doelgroepen:

* Voor personen met een auditieve beperking  

* Voor personen met een visuele beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

 

 

Leuven 2016: tussen droom en daad…

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Tot 17 januari 2017 in het Stadsarchief van Leuven, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – Gratis

Curator: Luc Verpoest

Di, wo, vr: van 9 tot 13 u.; do: van 9 tot19 u.; za: van 10 tot17 u.

 

De tentoonstelling brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Leuvense stadsarchief, aangevuld met werk uit ondermeer het Universiteitsarchief en M – Museum Leuven.

Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit.’ Leuven 2016: tussen droom en daad’ graaft sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel en toont ze aan het publiek.

(Uit Programmagids Leuven)

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

ACHTER DE SCHERMEN VAN UZ LEUVEN

De kleine geschiedenis van de geneeskunde 

Zaterdag 28 januari 2017 

Histaruz is het historisch archief van UZ Leuven. Meer dan 9000 voorwerpen, foto’s en documenten van professoren, oud-studenten en medewerkers vertellen het verhaal van bijna honderd jaar UZ Leuven. Het museum toont hoe de Leuvense universitaire ziekenhuizen met enkele bedden zijn gestart en uitgroeiden tot een van de grotere ziekenhuizen van West-Europa.

 

De geneeskunde is doorheen de eeuwen enorm geëvolueerd en niet alleen op vlak kennis van ziekten en onderzoek. Ook de band tussen patiënt en arts is sterk gewijzigd.

Prof. Herman Nijs belicht die relatie vanuit een juridisch en ethisch perspectief. De dag krijgt een extra toets door een exclusieve lunch in de nabijgelegen brasserie ‘Improvisio‘.

Wegens groot succes herhalen we het evenement dat in het najaar van 2016 voor de eerste keer georganiseerd werd. Daarom is de rondleiding in Histaruz facultatief.

 

Programma:

10.30 u.: Onthaal met koffie

11.00 u.: Lezing

12.30 u.: Lunch in brasserie Improvisio

14.00 u.: Rondleiding in Histaruz (tot ca. 16.00 u., facultatief)

 

Inschrijven:

77.00 euro: Cursus met Davidsfonds Cultuurkaart

80.00 euro: Cursus met rondleiding in Histaruz met Davidsfonds Cultuurkaart

87.00 euro: Cursus (inbegrepen koffie, 3-gangenmenu incl. drankenformule - t.w.v. 52 euro)

90.00 euro: Cursus met rondleiding  in Histaruz (inbegrepen koffie, 3-gangenmenu incl. drankenformule - t.w.v.52 euro en rondleiding)

Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Davidsfonds Academie vzw – Quinten Metsysplein 12 – 3000 Leuven

   

 

VORMINGPLUS

Utopia, tussen daad en droom 

Het begrip ‘gevangene’ of ‘gevangenis’ is een boeiend gegeven in het licht van het begrip utopie (een aangename samenleving’), waarbij de grens met de dystopie (een samenleving met akelige kenmerken) soms flinterdun is.

Deze unieke wereld door de ogen van de gedetineerden heeft zeker overeenkomsten met ‘dystopie’. Daarnaast zijn, buiten de gevangenismuren, slachtoffers van een misdrijf bezig met hun leven herop te bouwen. Zij worden geconfronteerd met hun wereld die instortte en proberen een verbrokkelde wereld terug op te bouwen. Zowel slachtoffers als daders zijn na hun misdrijf bezig met de gevolgen die ontstaan na het misdrijf. Hun kijk en realistische verhalen vormen de basis van dit project.

 

Onderstaande activiteiten gaan door in

OPEK – Openbaar Entrepot voor de kunsten

Vaartkom 4, 3000 Leuven

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op de aangeduide data en uren. Wil je zeker zijn van een plaats voor de andere activiteiten, schrijf je dan in via

www.vormingplusob.be

 

 

 

*Tentoonstelling: ‘Utopia, tussen daad en droom’

Een project met een groep slachtoffers en gedetineerden uit de gevangenissen van Leuven Hulp en Leuven Centraal. Beide groepen onderzochten welke invloed de gebeurtenis uit het verleden heeft op wie ze vandaag zijn en hoe zij van hieruit naar hun eigen toekomst kijken. De resultaten zijn te bewonderen in OPEK waar curator Lieve Blancquaert zelf ook enkele werken tentoonstelt rond dit thema.

Wanneer: Vrijdag 13 januari van 19 tot 22 u.; zaterdag 14 en zondag 15 januari van 11 tot 22 u.; maandag 16 en dinsdag 17 januari van 15 tot 22 u.

Prijs: Gratis

Begeleiding: Bart Schoovaerts, Lies Kortleven

 

*Panelgesprek met getuigenis van slachtoffer, ex-gedetineerde en familielid 

Wanneer: Zaterdag 14 januari 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaert

 

*‘The making of justice’, film van kunstenares Sarah Vanhee in Leuven Centraal

Wanneer: Zondag 15 januari van 15 tot 17 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Sarah Vanhee

 

*Panelgesprek: ‘De toekomst van straf en strafuitvering’

Wanneer: Maandag 16 januari van 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaerts

 

*Lieve Blancquaert, tussen draad en droom

Wanneer: Maandag 17 januari van 19 tot 21.30 u.

Prijs: 5 euro - Begeleiding: Lieve Blancquaert

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB  

 

 

UTOPIA

Slotdebat: Back to Utopia

 

Grote leeszaal Universiteitsbibliotheek KU Leuven

Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven

Maandag, 16 januari 2017 om 20 uur

Tickets 8 euro – 4 euro

Een bezoek aan de tentoonstelling Utopia&Moore is in de prijs inbegrepen.

Schrijf je in via cultuurUB@kuleuven.be

 

‘Thomas Moore is een zeer scherpe geest die de problemen in de samenleving opmerkt en nauwkeurig registreert. Een scherpe analyse van de problemen voorkomt vaak drastische oplossingen.’ Geert Noels, econoom 

 

Deze drie toonaangevende stemmen uit Vlaanderen komen aan het woord:

Geert Noels, Bea Cantillon en Rik Torfs

reflecteren samen en elk vanuit een eigen invalshoek, onder leiding van journalist Dirk Tielemans, over de betekenis van Utopia voor de mens van nu.

 

Een interessante debatavond als slotstuk van het Utopiaproject in Leuven.

 

 

 

LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor mensen met beperkingen :

 

* Voor personen met een visuele beperking  

Leuven horen en voelen

Leuven Horen en Voelen leidt je langs een aantal plekken waar je de highlights van de stad kan ervaren door te tasten, te luisteren en te ruiken. Hierbij komen onvermoede kwaliteiten naar voor, die ook voor zienden erg verrijkend zijn. Onze voornamelijk visuele samenleving heeft immers deze ‘multi-sensoriële ervaringswereld’ helemaal in de verdrukking gebracht.

 

Andere doelgroepen: 

*Voor volwassenen met een verstandelijke beperking

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

* Voor personen met een auditieve beperking 

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Ontwikkelingshulp, duurzame doelstellingen”  

door Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur 11.11.11

Datum: maandag 16 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 en 31 januari 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Tienen - Oplinter (17 km)

Woensdag 18 januari 2017

Bijeenkomst om 9 u. in de wachtzaal van het busstation Martelarenplein Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59 of 0476 65 96 02 en 015 51 46 36 of 0499 41 02 97

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen.

 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-     woensdag 18 januari 2017: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u. en

-                  dinsdag 31 januari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u.

-      Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

FILM

“Hiroshima mon amour” – Frankrijk, Japan – 1959 – 90 minuten 

van: Alain Resnais

met: Emmanuelle Riva, Eji Okada

Datum: vrijdag 20 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

GSM, iPhone, smartphone  

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op donderdag vanaf 10 u. een afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

  

VORMINGPLUS

Utopia, tussen daad en droom  

OPEK – Openbaar Entrepot voor de kunsten

Vaartkom 4, 3000 Leuven

 

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op de aangeduide data en uren. Wil je zeker zijn van een plaats voor de andere activiteiten, schrijf je dan in via

www.vormingplusob.be

 

*Tentoonstelling: ‘Utopia, tussen daad en droom’

Een project met een groep slachtoffers en gedetineerden uit de gevangenissen van Leuven Hulp en Leuven Centraal. Beide groepen onderzochten welke invloed de gebeurtenis uit het verleden heeft op wie ze vandaag zijn en hoe zij van hieruit naar hun eigen toekomst kijken.

Wanneer: Vrijdag 13/1 van 19 tot 22 u.; zaterdag 14 en zondag 15 /1 van 11 tot 22 u.; maandag 16 en dinsdag 17/1 van 15 tot 22 u.

Prijs: Gratis

Begeleiding: Bart Schoovaerts, Lies Kortleven

 

*Panelgesprek met getuigenis van slachtoffer, ex-gedetineerde en familielid 

Wanneer: Zaterdag 14/1 van 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaert

 

*‘The making of justice’, film van kunstenares Sarah Vanhee in Leuven Centraal  

Wanneer: Zondag 15/1 van 15 tot 17 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Sarah Vanhee

 

*Panelgesprek: ‘De toekomst van straf en strafuitvering’

Wanneer: Maandag 16/1 van 19.30 tot 21.30 u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart Schoovaerts

 

*Lieve Blancquaert, tussen draad en droom  

Wanneer: Maandag 17/1 van 19 tot 21.30 u.

Prijs: 5 euro - Begeleiding: Lieve Blancquaert

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be 

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

 

UTOPIA

Slotdebat: Back to Utopia

 

Grote leeszaal Universiteitsbibliotheek KU Leuven

Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven

Maandag, 16 januari 2017 om 20 uur

Tickets 8 euro – 4 euro

Een bezoek aan de tentoonstelling Utopia&Moore is in de prijs inbegrepen.

Schrijf je in via cultuurUB@kuleuven.be

 

‘Thomas Moore is een zeer scherpe geest die de problemen in de samenleving opmerkt en nauwkeurig registreert. Een scherpe analyse van de problemen voorkomt vaak drastische oplossingen.’ Geert Noels, econoom 

 

Deze drie toonaangevende stemmen uit Vlaanderen komen aan het woord:

Geert Noels, Bea Cantillon en Rik Torfs

reflecteren samen en elk vanuit een eigen invalshoek, onder leiding van journalist Dirk Tielemans, over de betekenis van Utopia voor de mens van nu.

 

Een interessante debatavond als slotstuk van het Utopiaproject in Leuven.

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2017

 

Teller vanaf 22/8/2009