St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 45   9 november 2016

 

 

 

 

 

 

Ook in 2017 wil KERK&leven graag elke week uw reisgezel zijn. Een gezel die u gidst langs grote en kleine verhalen over mensen op zoek naar zingeving.

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” Wijze woorden van Albert Einstein, die ons motto zouden kunnen zijn.

Toon Osaer – Luk Vanmaercke

 

*SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?*

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je best vlug in. Vandaag nog? Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad? Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo maak je het hem gemakkelijker. 

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Volwassen worden is zo van mensen kunnen houden, zo op ze rekenen als je kon als kind. Door de diepten van teleurstellingen heen tot de ander terugkomen, jezelf toch aan hem verliezen, toch tot die ander intreden. Wie dat kan schept een nieuw evenwicht van krachten in zichzelf. Er treedt een ontspanning op van het ik, die een doorbreking meebrengt van allerlei oude en star geworden kaders.

Zo'n mens hervindt zichzelf, maar dan verrijkt, ontplooid door de liefde. Hij wint zijn leven doordat hij het meerdere malen heeft verloren.

J. Nieuwenhuis

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Binnengaan in vreugde

Stel je voor dat alle geluiden van ons lichaam stil zouden vallen, samen met onze bezige gedachten over de aarde, zee en lucht; dat de wereld zelf stil zou staan, en het verstand op zou houden over zichzelf te denken, aan zichzelf voorbij zou gaan en heel stil zou worden; dat zij zouden luisteren naar de stem van Hem die hen maakte en niet naar die van zijn schepping; en wij buiten onszelf zouden treden om een flits van die eeuwige wijsheid te bereiken, die boven alle dingen is.

(Andrew Harvey)

 

Onze volgende meditatie is op maandag 21 november 2016. We komen weer samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2016

---------------------------------------------------

   maandag 21 november 2016

   maandag 5 december 2016

   maandag 19 december 2016

---------------------------------------------------

 

 

 

 

HOOP VOOR KLEINE MENSEN 

Inleiding  

 

Jezus is nog steeds op weg naar Jeruzalem.

Onderweg maakt hij duidelijk wat het Rijk Gods inhoudt.

Het is een samenleving waarin de ene mens

niet boven de andere staat en zich niet,

zoals de farizeeër in de gelijkenis, hoogmoedig afzondert.

 

In het Rijk Gods wordt niet geheerst, maar gediend.

Mensen beseffen er dat macht corrumpeert

en willen zich bekeren tot een andere levenshouding,

deze van het dienen, zoals de tollenaar in de gelijkenis.

 

In het rijk Gods is er hoop voor kleine mensen,

naar hen wordt omgekeken,

met hen wordt rekening gehouden.

 

Tegenwoordig hebben veel mensen

het in onze samenleving moeilijk.

Wie neemt het voor hen op?

Ook hier wordt een land gezocht

waarin ieder gelijken zijn.

 

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,

niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,

handen die wenken en ogen die open gaan.

 

Lezing uit het evangelie van Lukas

 

Tot enkelen die overtuigd waren van hun eigen rechtvaardigheid en de anderen minachtten, sprak Jezus de parabel van de farizeeër en de tollenaar die naar de tempel trokken om te bidden.

 

De farizeeër dankt God en voelt zich verheven boven de anderen die zo weinig volgens de Thora leven. De tollenaar voelt zich een zondaar en vraagt God om hem genadig te zijn.

Ik zeg jullie, zegt Jezus, hij daalde af naar zijn huis, als een rechtvaardige, die ander niet.

 

Duiding  

I.

Farizeeërs achtten de Thora zeer hoog. Zij trachtten ernaar te leven; te leven als een rechtvaardige, als iemand die recht doet, als iemand die het juiste doet.

Het volgen van de Thora is zijn ideaal.

 

Volgens de Thora moet een Jood éénmaal per jaar vasten, op Grote Verzoeningsdag; en een tiende geven van de graanoogst.

De farizeeërs vasten tweemaal per week en geven tienden van alles wat zij bezitten.

Zij doen dus meer dan de Thora voorschrijft en zouden het beeld kunnen zijn van de “ware Israëliet”, een toonbeeld.

 

En toch heeft Jezus kritiek op de farizeeërs en wel om twee redenen.

In het 16de hoofdstuk beschrijft Lukas de farizeeën als belust op geld.

Hier reageert Jezus op door te verwijzen naar het eerste woord van de tien woorden:

je kan God, de Ene niet dienen én de mammon.

In deze parabel is de farizeeër hoogmoedig, stelt zich boven de anderen; heeft niet de houding van de dienaar.

 

De tollenaar, de inner van belastingen, die in die tijd veracht werd, heeft wel een nederige houding en doet denken aan de dienaar.

Bovendien erkent hij zijn fouten en wenst hij zich te bekeren.

Zo wordt de tollenaar het beeld van de “Ware Israëliet”.

 

II.

Zoals het bidden van de weduwe meer is dan devotie, godsvrucht, maar een dwingend smeken om haar recht te doen, is het bidden van farizeeër en tollenaar meer dan een gebedshouding, meer dan een levenshouding.

Het gaat hier om een maatschappelijk project met politieke, sociaal economische gevolgen.

 

Lukas situeert de parabel niet voor niets in de Tempel, in het politiek, sociaal, economisch en religieus centrum van hun maatschappij.

 

Wij mogen niet vergeten dat Jezus hier nog steeds op weg is naar Jeruzalem, naar de Tempel, het centrum van de macht.

Daar zal het tot een confrontatie komen, een conflict tussen het Jeruzalem als huis van de koninklijke macht en Jezus die vanaf zijn doopsel en zending door God zijn geliefde zoon wordt genoemd, de ware Israëliet, de Messias, de dienaar, die geen koninklijke macht begeert, maar in alle nederigheid wil dienen.

Deze confrontatie, dit conflict wordt in deze parabel verduidelijkt.

 

III.

De messiaanse Jezusbeweging gaf stem aan de mensen in nood.

Zij gaat de weg van ontferming, van solidariteit, de weg van de Thora.

 

Vorige maandag werd in het parlement, op de dag van het verzet tegen extreme armoede, de nieuwe federale begroting besproken.

De meerderheid zat hoogmoedig te glunderen om haar prestatie.

 

w  1,35 miljard wordt bespaard in de sociale zekerheid.

w  900 miljoen daarvan in de gezondheidszorg

w   

w  De welvaartsenveloppe, bedoeld voor

w  het optrekken van de laagste sociale uitkeringen,

w  wordt verminderd met 161 miljoen.

w   

w  Nog eens 144 miljoen worden gevonden

w  bij diverse sociale uitgaven

w  o.a. door langdurig zieken deeltijds aan het werk te zetten.

w   

§  De toekenning van brugpensioen en tijdkrediet

§  wordt verder verstrengd.

§   

w  Enz enz

 

Het debat was niet meer te aanhoren of aan te zien hoe de meerderheid de oppositie, die het opnam voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, weghoonde.

Later waren er ook reacties van vakbonden, ziekenfondsen, bewegingen van armen.

 

80 procent van de Belgische bevolking is gewonnen voor een vermogensbelasting.

Dit zou gemakkelijk 8 miljard Euro opbrengen zodat de werkende mensen en zij die van een uitkering moeten leven, niet meer alle lasten moeten dragen.

Dit zou pas een rechtvaardige fiscaliteit ten goede komen.

 

De tollenaar ging als een rechtvaardige naar huis.

Wie heeft daartoe vandaag de moed?

 

Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag:

mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan

hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

 

Het brood van de arme 

 

Jij aan de kant

aan de rand

aan de grens

 

Jij

uitgeschudde

uitgeklede

uitgewezen mens

 

Jij

boer zonder land

arbeider zonder loon

mens zonder stem

 

Jij

land onder druk

stad onder vuur

volk onder de voet

 

Jij

God die mij aankijkt

met de ogen van de minsten:

roep mij

win mij

en maak mij tot een mens

die niet even maar voorgoed

jouw zijde durft te kiezen.

 

Geef mij de moed

om de weg te gaan

van de mens

die mij werd doorverteld

en van wie ik de naam

heb meegekregen

en die mij meer en meer

voor ogen komt

als broer en partizaan

van al wie lijdt aan deze

ongelijk verdeelde wereld,

van al wie wacht op

ommekeer ten leven. (Jan van Opbergen)

 

Aan mijn partijgangers, de armen 

 

Je hebt me de broederlijkheid gegeven

voor wie ik niet ken.

Je hebt voor mij de kracht verzameld

van allen die leven.

Je hebt me de vrijheid gegeven

die de eenzame niet heeft.

Je hebt me geleerd de goedheid te ontsteken,

als het vuur.

Je deed me bouwen op de werkelijkheid

als op een rots.

Je hebt me de klaarte van de wereld

en de mogelijkheid van de vreugde doen zien.

Je hebt me onverwoestbaar gemaakt

want met jou eindig ik niet in mezelf.

(Pablo Neruda, Canto General)

 

Jef Wauters - Uit de viering van 23 oktober 2016 in het Don Boscocentrum

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 9 november

VM: OKRA GEWEST

14u.: Samana Bingonamiddag

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 10 november

NM: Seniorencafé 

 

Zondag 13 november

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT 

 

Maandag 14 november

13:30u.: OKRA wandeling

 

Dinsdag 15 november

NM: Seniorencafé

 

Woensdag 16 november

14u.: Samana crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 10 november

11.00 uur Herfstfeest Samama Sint-Antonius en Park Heverlee

 

Vrijdag 11 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Zondag 13 november

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 15 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Donderdag 17 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Vergadering van de Liturgiegroep in de Kristoffelzaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

Kessel-Lo, 12 oktober 2016

Beste,

Graag nodigen wij je uit op het
Don Bosco gemeenschapsfeest Special
op zondag 27 november 2016.

Waarom een Special?
Omdat de tijden veranderen
en een periode wordt afgesloten.

Wij willen er een dankfeest  van maken,
dank zeggen om al het goede dat is geweest
en even vooruit kijken naar wat nog komt.

Jij hoort er ook bij omdat wij jou willen danken
om je bijdrage in de genoemde periode.
Dank zij je inzet en van vele anderen
hebben wij een gemeenschap opgebouwd
waarin we lief en leed hebben gedeeld
en hebben wij een onderdak kunnen geven
aan zeer vele mensen om er hun leven,
hun lief en leed te delen
bij doop, huwelijk of uitvaart
eerste communie of vormsel
en de talloze zondagsvieringen.
Er werd gevierd, gedanst, gefeest of getreurd.

Wij verwachten je op zondag 27 november 2016.
Wij beginnen met een viering om 10.30 uur
waarna we een aperitief drinken
Je kan tijd vrij maken om elkaar nog eens te ontmoeten
bij een kaas en wijnschotel en een taartje als dessert.
De receptie wordt je gratis aangeboden en

voor de maaltijd betaal je 18€ per volwassene,

8€ voor de -12 jarigen, dranken inbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner van harte uit.
Je kan inschrijven tot dinsdag 15 november 2016
op het mailadres: jef.w@edpnet.be

Vriendelijke groet vanwege

Jef Wauters, parochiepriester en de beleidsploeg.

 

 

 

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL  

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL

Kalender van de eigen activiteiten 2017

 

* Van oud naar Nieuwjaar – 29 dec. – 1 jan. 2016-2017

* Winterwandelweekend – 20 jan. – 22 jan. 2017

* Mutskesweekend – 24 febr. – 26 febr. 2017

* Werkweekend – 10 maart – 12 maart 2017

* Zangweekend – 17 maart – 19 maart 2017

* Lentewandelweekend – 24 maart – 26 maart 2017

* Knopkesweekend – 21 april – 23 april 2017

* Fietsweekend – 5 mei – 7 mei 2017

* Lentewandelmidweek – 15 mei – 19 mei 2017

* Lentewerkweekend – 19 mei – 21 mei 2017

* Lentekriebels – 24 mei – 28 mei 2017

* Zomerwerkweekend - 23 juni – 25 juni 2017

* Werkvakantie – 11 aug. – 20 aug. 2017

* Vasten en zuiveren - 3 sept. – 8 sept. 2017

* Stekskesweekend - 15 sept. – 17 sept. 2017

* Herfstwandelweekend - 22 sept. - 24 sept. 2017

* Nazomerwandelmidweek - 25 sept. – 29 sept. 2017

* Werkweekend - 20 okt. – 22 okt. 2017

* Verstillende parels - 29 okt. – 2 nov. 2017

* Winterwandelmidweek - 11 dec. – 15 dec. 2017

* Van oud naar nieuw 29 dec. – 1 jan. 2017-2018

 

Contactadres: 

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

SINTERKLAASBEURS

Gezinsbond Kessel-Lo nodigt uit!

 

Kom kopen op onze Tweedehandsbeurs

voor

speelgoed, video’s, DVD’s, CD’s, strips & boeken

voor

kinderen en volwassenen

 

Tafelverkoop: Gratis inkom – Iedereen welkom!

Zaterdag 12 november 2016 van 14.00 tot 16.00 u.

Zaal ‘Don Bosco’

Hoek Platte-Lostraat – Ortolanenstraat in Kessel-Lo

Ruime parking in de Ortolanenstraat

 

Vooraf inschrijven verplicht op 016 25 83 39

Reglement en info: www.gezinsbondkessello.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516), lugubere fantasie of waarschuwende moralist?

Prof. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Letteren) 

Dinsdag 15 november 2016

 

Vrede in Centraal-Afrika: een utopie?

Mevr. Nadia Nsayi (Broederlijk Delen & Pax Christi Vlaanderen )

Dinsdag 22 november 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids of heb je een bepaald thema in gedachten? Dan ben je bij Leuven+ aan het juiste adres.

 

Luchtig Leuven 

Wil je liefst een wandeling met sappige anekdotes en smakelijke verhalen over bekende en minder bekende Leuvense toestanden dan vind je bij ons zeker je gading. Wij vertellen graag over de uitspattingen van middeleeuwse studenten, het niet altijd even vrome gedrag van de begijnen, de grollen van Paep Thoon en de verbijsterende commentaren van geleerde humanisten op het Leuvens drankgebruik.

Je kan met ons mee op stap met een echte kotmadam en een authentieke professor. Je zal je oren soms niet geloven, maar wij garanderen wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook, al onze verhalen zijn echt gebeurd.

 

Andere wandelingen:  

*Ontdek Leuven

*Universitaire wandeling

*Op stap met een begijn

*Standbeelden wandeling

*Architectuurwandeling

*Leuvense bierverhalen

*Hapje Tapje

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be 

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

BABBEL OP ZONDAG

Zondag 13 november 2016

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

 

 

 

LEZINGEN IN SENIORAMA

“De troost van literatuur en poëzie. Een persoonlijke getuigenis”

door Bart Stouten, presentator Klara

Datum: maandag 14 november 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen. 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-      dinsdag 8 november 2016: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u. en

-      woensdag 30 november 2016: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

 

 

BROCHURE WOONZORGCENTRA ARRONDISSEMENT LEUVEN

De stuurgroep Woonzorgcentra heeft 59 “woonzorgcentra” van het arrondissement Leuven in een brochure bijeengebracht, met enkele elementaire gegevens die van kracht zijn.

Ze is te verkrijgen op het onthaal van Seniorama tegen een vergoeding van € 10.

Ook telefonisch of per mail kan de brochure besteld worden.

Na storting van € 12,50 (vergoeding + verzendingskosten) op rekeningnummer

IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding “woonzorgcentra” en duidelijke vermelding van uw naam en adres, wordt de brochure opgestuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent deze brochure kan u steeds op dinsdagnamiddag bij de medewerker op het onthaal van Seniorama terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

DE UTOPIE VAN EEN MISSIE 

 

Versterkte missiepost van de missionarissen van Scheut in Binnen-Mongolië (China) ca. 1900 

 

Kadoc KU Leuven

Vlamingenstraat39 – 3000 Leuven

 

Tentoonstelling – Erfgoed  van 30 september 2016 tot 17 januari 2017

Ma-Vr: 9 – 17 u.; Zo: 13 – 17 u.

(Tot 21 november 2016 gelden volgende uren:

Ma-Wo: 9-17 u.; Do: 9-22 u.; Vr: 9-18 u.; Za-Zo: 11-18 u.)

Gratis

 

De zoektocht naar de ideale wereld ging ook na Thomas More verder. Duizenden Belgen trokken in de 19de en 20ste eeuw naar zogenaamde ‘missiegebieden’. Zij wilden er het Rijk Gods vestigen, een zuiver christelijke wereld die in West-Europa niet meer mogelijk was na de Franse Revolutie.

 

De tentoonstelling staat stil bij enkele grote missieprojecten van over de hele wereld waarvan sommigen totaal vergeten zijn. Bijvoorbeeld de jezuïeten bij de Indianen in Noord-Amerika, de scheutisten in China, pater Damiaan op Molokai, ‘katholiek Vlaanderen’ in Congo; de vervlogen droom van Guido Gezelles Noordpoolmissie en de christelijke dorpen in de islamitische Punjab. Als afsluiter maak je ook kennis met Belgische projecten als abdijen en begijnhoven.

www.utopialeuven.be 

(Uit Programmagids Leuven )

 

 

UTOPIA & MORE 

 

Thomas More, de Nederlanden en de Utopische traditie 

Universiteitsbibliotheek KULeuven

Mgr. Ladeurzeplein 21, 3000 Leuven

 

Tentoonstelling – Erfgoed  van 20 oktober 2016 tot 17 januari 2017

Ma-Zo: 10 – 18 uur; Do: 10 – 22 uur - Gesloten 25/12, 01/01, 02/01

Losse tickets: 4 euro – 10 euro

Curatoren: Erik De Bom, Dirk Sacré, Toon Van Houdt en Demmy Verbeke

 

Het eiland Utopia heeft nooit bestaan. Toch beschrijft Thomas More het uitvoerig alsof het écht bestond: een droomwereld met revolutionaire ideeën zoals een werkdag van zes uur, een overvloed aan alles en een benijdenswaardig geluk. Maar die ideale wereld kon enkel bestaan als er ook scherpe controle was, geen privacy en harde straffen voor dissidenten.

 

Ben je gefascineerd door Thomas More en de wereld die hij oproept in zijn Utopia? Dan is Utopia &More absoluut een must. De tentoonstelling in de imposante Universiteitsbibliotheek gidst je door Utopia, het leven en werk van More en de utopische literaire traditie. Je ziet er originele manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei curiosa.

 

Je leert over More’s contacten met grote humanisten als Erasmus en Vives. Je ziet er kostbare documenten die aan de basis lagen van een rijke utopische traditie. In navolging van Thomas More kropen immers vele wetenschappers en schrijvers in de pen om na te denken over de ideale samenleving.

Utopia &More grijpt je ongetwijfeld aan.

(Uit Programmagids Leuven )

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 07 november 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009