St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 43   26 oktober 2016

 

 

 

 

 

 

Ook in 2017 wil KERK&leven graag elke week uw reisgezel zijn. Een gezel die u gidst langs grote en kleine verhalen over mensen op zoek naar zingeving.

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” Wijze woorden van Albert Einstein, die ons motto zouden kunnen zijn.

Toon Osaer – Luk Vanmaercke

 

*SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?*

 

Om alle nummers te ontvangen schrijf je best vlug in. Vandaag nog? Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

 

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad? Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo maak je het hem gemakkelijker. 

 

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 

3010 Kessel-Lo 

 

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven.  (Het nummer van onze federatie Frando is 4330.)

 

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)

* Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:

   Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee – Tel. 016 25 04 59

   Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

 

Wij hebben over de hele lijn het gevoel van kwaliteit verloren; dit gevoel moeten wij terugwinnen, we moeten het leven weer baseren op kwaliteit. Waardering van kwaliteit betekent cultureel gezien de terugkeer van haast naar ontspanning en stilte, van verstrooidheid naar concentratie, van sensatie naar bezinning , van virtuositeit naar kunst, van snobisme naar bescheidenheid, van ongebondenheid naar maat.

Kwantiteiten betwisten elkaar de leefruimte. Kwaliteiten vullen elkaar aan.

D. Bonhoeffer  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Wat is het woord van de Ene?

Het is de liefde, die in haar stilte

de hele kosmos voortbrengt

en alles tot in zijn kern bewoont

en ons beweegt haar te vertalen.

(Uit: ‘Gedoopt in licht’, meditatieve teksten. Catharina Visser.)

 

Volgende maand komen we samen op maandag 7 en maandag 21 november.

Samenkomst om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2016

---------------------------------------------------

   maandag 7 november 2016

   maandag 21 november 2016

   maandag 5 december 2016

   maandag 19 december 2016

---------------------------------------------------

 

 

 

WAAR ZIJN DE NEGEN? 

 

Inleiding

 

De lange reis van Jezus, waarover de evangelist Lucas uitgebreid vertelt, voert Jezus langs het gebied van Samaria.  
Samaritanen werden door de joden beschouwd als ketters; hun religie was weliswaar gebaseerd op de Thora, maar bevatte ook andere opvattingen en rituelen. Ze bezochten nooit de tempel van Jeruzalem, maar hadden een eigen heiligdom op de berg Gerizim.  

 

Als Jezus door het grensgebied trekt, naderen Hem tien melaatsen.
Zoals de Wet in het boek Leviticus voorschrijft, bewaren ze afstand, om zo elke kans op besmetting te voorkomen. Maar in plaats van te roepen dat ze onrein zijn, proberen ze met hun geroep juist de afstand tot Jezus te overbruggen. Ze noemen Jezus ‘ Meester’ en vragen om zijn ontferming.

 

Als Jezus hen ziet, is het enige wat Hij doet een opdracht geven: Gaat u laten zien aan de priesters!
De melaatsen hebben veel vertrouwen in Jezus en gaan dan ook direct op weg.
Hun geloof in de kracht van Jezus’ woorden is al voldoende om hen te genezen, gewoon onderweg.

 

Lezing uit het evangelie van Lukas  

 

Jezus geneest tien melaatsen. Eén van hen, een Samaritaan, keert naar Jezus  weer en dankt hem.

 

Duiding  

1.

Wanneer in de kerk gesproken wordt over het verhaal van de tien melaatsen dan heeft men het meestal over de dankbaarheid van die ene teruggekeerde melaatse.

Verhalen over dankbaarheid spreken mensen steeds aan en inspireren.

Toch denk ik dat de evangelist Lucas met dit verhaal meer wil zeggen dan een les in dankbaarheid.

 

2.

Onze wereld snakt naar vrede zeker in landen in oorlog, zoals, Zuid Sudan, Jemen,  en vooral Syrië, een volk op de vlucht, tot midden onder ons.

 

Genoeg gezongen voor Hem. Nu wil ik een wonder, zo bidt de psalmist.

Nu wil ik Hem eindelijk zien:
twee armen heen om alle oorlogvoerende volken –
zijn rechterhand wonden genezend
zijn linker uitdelend water en brood.

 

Het was in Jezus tijd niet anders. Het volk snakte naar vrede.

Jezus en zijn beweging was zo’n reddende engel waarvan de psalmist spreekt.

Lukas beschrijft hoe hij rondtrekt doorheen heel Galilea, waar de boeren lijden onder de Romeinse bezetting en tot 60% belastingen betalen.

 

Daarna trekt Jezus op naar Jeruzalem, naar de tempel, het centrum van de macht, waar de leiders collaboreerden met de bezetter.

Hij was bewogen door de Thora, het woord van de Ene, woord van leven.
Hij koos voor die andere samenleving op basis van gelijkheid, vrijheid en broederschap:
Israël, het twaalfstammenverbond.
De keuze van zijn 12 leerlingen is daar een uitdrukking van.

 

Maar het ene Israël bestond niet meer, was eeuwen geleden ten onder gegaan in de strijd om de koninklijke macht. Sindsdien had je het Zuidrijk, Juda, twee stammen, met Jeruzalem en de tempel, en het Noordrijk Israël, tien stammen  met Samaria als hoofdstad, Samaritanen die de Ene verheerlijkten op de berg Gerizim.

 

3.

Op weg naar Jeruzalem komt Jezus in het grensgebied tussen Galilea en Samaria.

Een grens scheidt mensen, kan een breuk betekenen, een afstand creëren.

Dat was toen ook zo. Het water tussen Jeruzalem en Samaria was veel te diep, zij waren vijanden.

 

Lukas roept deze afstand op via het verhaal van de tien melaatsen, waarin de tien waarschijnlijk verwijst naar de tien stammen van het Zuidrijk.
Melaatsen moesten afstand houden en roepen: Onrein.

 

De melaatsen in dit verhaal roepen niet Onrein, onrein, maar wel: 
Jezus, meester, ontferm je over ons.

Zij die weten wat scheiding betekent, een breuk met familie en vrienden, die lijden onder de afstand tussen mensen, overbruggen als eerste deze afstand en Jezus bevestigt dit verlangen.

 

Jezus, meester, ontferm je over ons is een erkenning van Jezus’ boodschap, het twaalfstammenverbond is geheeld.

We  merken ook een parallel tussen de weg die Jezus gaat, deze naar Jeruzalem, de tempel en het verhaal van de tien melaatsen waarin Jezus de melaatsen naar de priester stuurt, dus naar Jeruzalem, naar de Tempel, zoals de Thora in het derde boek, het boek Leviticus voorschrijft.

 

De teruggekeerde melaatse, de Samaritaan, de vreemdeling, zal met Jezus de weg naar Jeruzalem, naar de tempel verder afleggen.

 

4.

Jezus en zijn beweging stond voor een maatschappelijk project een samenleving waarin ieder mens meetelt, gebouwd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Hij was geïnspireerd door de Thora. Leven naar dit woord, de Ene dienen en verheerlijken gaat niet samen met de mammon, het dienen van het kapitaal.

 

Vanuit deze Bijbelse inspiratie kunnen we veel vragen stellen bij de ontwikkeling van onze samenleving vandaag. Mensen ervaren steeds sterker hoe het mens-zijn wegvloeit, hoe zij opgeofferd worden aan het grote geldgewin.

 

Deze week was er nog een staking tegen de wet Peeters die van de mensen zoveel flexibiliteit vraagt dat een leven, een sociaal leven, onmogelijk wordt.

 

Onze rust en verzorgingshuizen zijn steeds meer in handen van de privé ter verrijking van de aandeelhouders. Oude mensen komen met hun pensioen niet toe.

 

Klap op de vuurpijl deze week is dat de stad Antwerpen eraan denkt haar daklozenwerking te privatiseren.

 

Ook de welzijnssector wordt vermarkt. Vorige week hoorde ik van iemand die voor zijn gehandicapte dochter maar 5 van de 7 dagen kreeg gesubsidieerd. Daar waar dat vroeger 7 op 7 was.

Om het met de psalmist te zeggen hebben ook wij vandaag een reddende engel nodig die een nieuw begin uitstraalt.  

 

Voorbeden  

 

Heer, wij bidden U voor allen die onvrij zijn,
beklemd in zichzelf, verloren in het donker,
voor hen die voor zichzelf geen plaats in de samenleving zien,
voor hen die werkloos zijn,
voor hen die de middelen missen om een toekomst op te bouwen voor hun gezin.
Laten we bidden…

 

Dan komt de dag dat wij licht en water

aarde en mens bevrijden.

Dan komt de dag, dan zal het zijn

alles, alles voor allen.

 

Heer, help ons te bouwen
aan nieuwe structuren en nieuwe levensvormen,
de wereld rond,
die mensen tot hun recht laten komen,
die meer gerechtigheid garanderen.
Laten we bidden…

 

Dan komt de dag dat wij licht en water

aarde en mens bevrijden.

Dan komt de dag, dan zal het zijn

alles, alles voor allen.

 

Heer, maak ons zo vindingrijk dat we elkaar kunnen bevrijden,
zo moedig dat we elkaar om hulp durven vragen,
zo trouw dat we ons durven inzetten
voor het Woord dat Gij ons hebt gegeven
en dat we willen beantwoorden
al is het soms maar met een gebed om vergeving.
Laten we bidden…

 

Bezinning

 

Tien zijn er genezen,
één teruggekeerd
om God te danken.

 

Eén die meer ziet
dan zijn niet meer geschonden huid,
en weet dat echte genezing
onderhuids begint
in de bekering van het hart.

 

Eén die verder ziet
en oog krijgt voor de Bron,
voor Hem die kracht is,
die mensen doet beter worden.

 

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd
en een begin maakt
van een nieuwe manier van leven
en kiest voor een leven
in verbondenheid
met de grote Genezer.

 

Eén die dankt
en niet meer normaal vindt
al het goede dat gebeurt.
Eén die dankt
om het wonder dat hij ziet
als mensen goed zijn voor elkaar. (Carlos Desoete)

 

Jef Wauters - Uit de viering van 9 oktober in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                        

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 26 oktober

9:30  OKRA TEAMVERGADERING

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 27 oktober

NM: Seniorencafé 

18-22 DE KROONERS

 

Vrijdag 28 oktober

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

AV: Kalipso

 

Zondag 30 oktober

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT 

 

Dinsdag 1 november

Allerheiligen

 

Woensdag 2 november

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 27 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 tot 20.15 uur   Vormselcatechese in de Kristoffelzaal en terras

 

Vrijdag 28 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

 

Vrijdagavond 28 oktober tot zondag 30 oktober

Herfstweekend in Sankt Vith

 

Zondag 30 oktober

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 3 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

 

Kessel-Lo, 12 oktober 2016

Beste,

Graag nodigen wij je uit op het
Don Bosco gemeenschapsfeest Special
op zondag 27 november 2016.

Waarom een Special?
Omdat de tijden veranderen
en een periode wordt afgesloten.

Wij willen er een dankfeest  van maken,
dank zeggen om al het goede dat is geweest
en even vooruit kijken naar wat nog komt.

Jij hoort er ook bij omdat wij jou willen danken
om je bijdrage in de genoemde periode.
Dank zij je inzet en van vele anderen
hebben wij een gemeenschap opgebouwd
waarin we lief en leed hebben gedeeld
en hebben wij een onderdak kunnen geven
aan zeer vele mensen om er hun leven,
hun lief en leed te delen
bij doop, huwelijk of uitvaart
eerste communie of vormsel
en de talloze zondagsvieringen.
Er werd gevierd, gedanst, gefeest of getreurd.

Wij verwachten je op zondag 27 november 2016.
Wij beginnen met een viering om 10.30 uur
waarna we een aperitief drinken
Je kan tijd vrij maken om elkaar nog eens te ontmoeten
bij een kaas en wijnschotel en een taartje als dessert.
De receptie wordt je gratis aangeboden en

voor de maaltijd betaal je 18€ per volwassene,

8€ voor de -12 jarigen, dranken inbegrepen.

Wij nodigen jou en je partner van harte uit.
Je kan inschrijven tot dinsdag 15 november 2016
op het mailadres: jef.w@edpnet.be

Vriendelijke groet vanwege

Jef Wauters, parochiepriester en de beleidsploeg.

 

 

 

20ste FILIPPIJNEN SOLIDARITEITSHAPPENING 

 

Don Boscocentrum – Kessel-Lo  

Ortolanenstraat 6 (zijstraat Platte-Lostraat) 

3010 Kessel-Lo - Leuven  

 

Zaterdag 5 november 2016

 

18 uur – 20 uur:

Feestelijke Filippijnse vis – of veggie schotel

20 uur – 21 uur:

Joan van Gabriëla over de actuele situatie in de Filippijnen  

Zes x ‘meet and greet’

Kinderatelier met Filippijnenkoffer  

Doorlopend  

Infostands – Dessertenbuffet  

 

Reserveer je Filippijnse of veggie schotel(s) via mail aan cabsama2@gmail.com.

Koop een steunkaart en krijg je 2 euro korting op je consumptie  

Organisatie: Sama Sama (ACV Steungroep Filippijnen)  

Info: 0494 05 54 15

http://filipijnen2014.wordpress.com  

 

 

 

 

MOLENHUIS BERISMENIL

 

 

Creatief weekend

Van 25 november, 19 uur, tot 27 november, 16 uur

 

Wij richten ons tot alle mensen die graag creatief bezig willen zijn met beeldende vorming door te tekenen, schetsen, schilderen en alle variaties die op papier mogelijk zijn.

 

Het programma heeft ook de bedoeling om jou ervan te overtuigen dat jij ontzettend knappe kunstwerken kan maken. Vooral de mensen die al jaren lang denken dat ze ‘het niet kunnen’, willen we verrassen met zichzelf! De bedoeling is dat jij ontdekt wat je kan met papier, houtskool, pastel, potlood, acryl, enz. Ook de mensen die geen ervaring hebben met tekenen en schilderen zijn welkom. Voor hen is het een mooie gelegenheid om met hun ongekend kunnen kennis te maken!

 

We werken vooral ’s voormiddags en ’s namiddags. Al doende ontdekken we allerlei dingen over techniek en andere zaken die met tekenen, schetsen, enz. te maken hebben. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop: waar de één zich thuis voelt in de precisie zal de ander zich gelukkig voelen door met veel expressie op een groot vel papier zichzelf te overtreffen.

 

Het belangrijkste is meedoen met het aanbod en dan ook het onbezorgde plezier dat je aan expressie kunt beleven. Stel je voor… creatief scheppen en niets anders aan je hoofd dan de ervaring dat je een knap werk aan het maken bent.

Ze gaan je niet geloven als jij daarmee thuis komt!

 

Meebrengen: Slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels  

Koop niets extra aan! Maar als je papier (van alle formaten en kwaliteiten), teken- en schildergerief in huis hebt, meebrengen a.u.b.!

Wij zorgen zelf ook voor materiaal en papier. Voorzie maximum 10 euro voor de eventuele aanschaf of het gebruik van materialen zoals papier, teken- en schetsgerief, pastels, ecoline en acrylverf.

 

Kostprijs: Volwassenen: 40 euro, kind 13-18 jaar: 32 euro, kind 6-12 jaar: 24 euro, kind 4-5 jaar: 16 euro

Maximum aantal deelnemers is 25.

Inschrijven voor 10 november 2016.

 

Verantwoordelijke: Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek / 0495 50 61 75 / jo.roels@telenet.be  / Bankrekening: BE 04 7855 0652 6931 / Vermelding: Creatief weekend + naam

 

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

 

Kalender van de eigen activiteiten

 

* Creatief (manuele expressie) weekend – 25 nov. – 27 nov. 2016

* Winterwandelmidweek – 12 dec. – 16 dec. 2016

* Van oud naar Nieuwjaar – 29 dec. – 1 jan. 2016-2017

 

* Winterwandelweekend – 20 jan. – 22 jan. 2017

* Mutskesweekend – 24 febr. – 26 febr. 2017

* Werkweekend – 10 maart – 12 maart 2017

* Zangweekend – 17 maart – 19 maart 2017

* Lentewandelweekend – 24 maart – 26 maart 2017

 

Deelnemingskosten voor de eigen activiteiten  

 

1. Een gewone eigen activiteit (3 maaltijden per dag inbegrepen)

Per persoon, per nacht

Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro pp/n; Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n; Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 8 euro pp/n

 

2. Een activiteit met als doel het onderhoud van het Molenhuis (werkweekends, werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3 maaltijden per dag inbegrepen

Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n; Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 4 euro pp/n

 

Contactadres:  

Vzw. Moulin de Belle Meuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Korbeek-Lo

0495 50 61 75

contact@moulindebellemeuse.be

Website: www.moulindebellemeuse.be

info@moulindebellemeuse.be

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

Vanaf 1 januari 2017:

Hyacinthe Symons
via mobiel: 0487/474604
of via mail: verhuur.donbosco@gmail.com

 

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

Geen lezing op Allerheiligen, 1 november  

 

Vluchtelingen en recht, het recht op de vlucht?

Prof. Steven Bouckaert (Faculteit Rechtsgeleerdheid)  

Dinsdag 8 november 2016

 

Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516), lugubere fantasie of waarschuwende moralist?

Prof. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Letteren) 

Dinsdag 15 november 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

 

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids of heb je een bepaald thema in gedachten? Dan ben je bij Leuven+ aan het juiste adres.

 

Luchtig Leuven 

Wil je liefst een wandeling met sappige anekdotes en smakelijke verhalen over bekende en minder bekende Leuvense toestanden dan vind je bij ons zeker je gading. Wij vertellen graag over de uitspattingen van middeleeuwse studenten, het niet altijd even vrome gedrag van de begijnen, de grollen van Paep Thoon en de verbijsterende commentaren van geleerde humanisten op het Leuvens drankgebruik.

Je kan met ons mee op stap met een echte kotmadam en een authentieke professor. Je zal je oren soms niet geloven, maar wij garanderen wel dit: hoe onwaarschijnlijk ook, al onze verhalen zijn echt gebeurd.

 

Andere wandelingen:  

*Ontdek Leuven

*Universitaire wandeling

*Op stap met een begijn

*Standbeelden wandeling

*Architectuurwandeling

*Leuvense bierverhalen

*Hapje Tapje

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond 

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

VOETVERZORGING

Woensdag 2 november vanaf 13.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14

Prijs per verzorgingsbeurt € 30, ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Donderdag 3 november en dinsdag 15 en 29 november 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km) 

Donderdag 3 en 17 november 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

 

 

 

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of … mijn pc doet raar!...

 

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van € 5, vooraf te betalen. 

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

-      dinsdag 8 november 2016: 1 persoon om 9.30 en 1 persoon om 10.30 u. en

-      woensdag 30 november 2016: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

UTOPIA & MORE 

 

Thomas More, de Nederlanden en de Utopische traditie 

Universiteitsbibliotheek KULeuven

Mgr. Ladeurzeplein 21, 3000 Leuven

 

Tentoonstelling – Erfgoed  van 20 oktober 2016 tot 17 januari 2017

Ma-Zo: 10 – 18 uur; Do: 10 – 22 uur - Gesloten 25/12, 01/01, 02/01

Losse tickets: 4 euro – 10 euro

Curatoren: Erik De Bom, Dirk Sacré, Toon Van Houdt en Demmy Verbeke

 

Het eiland Utopia heeft nooit bestaan. Toch beschrijft Thomas More het uitvoerig alsof het écht bestond: een droomwereld met revolutionaire ideeën zoals een werkdag van zes uur, een overvloed aan alles en een benijdenswaardig geluk. Maar die ideale wereld kon enkel bestaan als er ook scherpe controle was, geen privacy en harde straffen voor dissidenten.

 

Ben je gefascineerd door Thomas More en de wereld die hij oproept in zijn Utopia? Dan is Utopia &More absoluut een must. De tentoonstelling in de imposante Universiteitsbibliotheek gidst je door Utopia, het leven en werk van More en de utopische literaire traditie. Je ziet er originele manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei curiosa.

 

Je leert over More’s contacten met grote humanisten als Erasmus en Vives. Je ziet er kostbare documenten die aan de basis lagen van een rijke utopische traditie. In navolging van Thomas More kropen immers vele wetenschappers en schrijvers in de pen om na te denken over de ideale samenleving.

Utopia &More grijpt je ongetwijfeld aan.

(Uit Programmagids Leuven )

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009