St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 41   12 oktober 2016

 

Caracashulpfonds 50 jaar

 

 

Eugeen Vanhoorenbeke

11 september 2016 – Viering en receptie in het Don Boscocentrum

Inleiding

 

De ware leerling van Jezus moet zich kunnen losmaken van wat hem te veel bindt aan zichzelf, aan zijn omgeving, zijn status, zijn bezit.
Zo horen we in het evangelie van vandaag.

 

Eugeen Vanhoorenbeke heeft deze evangelische uitnodiging ten volle begrepen door in 1966 naar Caracas in Venezuela te vertrekken.

Op zijn beurt heeft hij ons uitgedaagd, geconfronteerd met zijn werk voor de armen en ons de vraag naar onze weg gesteld. Het Caracashulpfonds was het antwoord dat zijn gewezen parochianen gaven op zijn vraag naar solidariteit met de allerminsten.

 

Reeds 50 jaar mogen wij vandaag vieren dat dit initiatief studiebeurzen geeft aan jongeren in Campo Rico die zich zo kunnen vormen en ontwikkelen om zich nadien ten dienste van hun gemeenschap te stellen.

 

 

 

 

 

Openingsgebed

 

Jij, enige ware,
geef kracht en bestemming
aan de werken van onze handen.

Dat ze stand zullen houden.
Geef richting
aan het werk van mijn handen.

 

Eerste lezing

 

Meewerken aan ontwikkelingshulp is veel meer, veel dieper en veel ruimer dan een ogenblik ontroerd te zijn of een traantje weg te pinken bij het zien van een opgezwollen buikje van een klein ondervoed kindje of het aanschouwen van een uitgemergeld lichaam... En dan maar gerust weer ons gewone leventje verder leiden.

Nu leert Jezus ons dat we allen samen onderweg moeten gaan om gelukkig te worden. Dat hebben we wel wat vergeten of er niet eens aan gedacht. Wij zijn hier onze eigen weg gegaan, hebben hier ons eigen huisje gebouwd en economie opgezet, zonder rekening te houden met de mensen, onze broeders en zusters van de zogezegde derde wereld. We zijn maar voortgehold zonder er ons rekenschap van te geven dat er miljoenen mensen zijn die achteraan komen gestrompeld.

We hebben ons in Europa. opgesloten in een gouden cel van luxe en overvloed. Die cel is zo aangenaam dat wij er ons zelf niet van bewust zijn dat we onze vrijheid verkocht hebben aan de weelde.

We moeten onze vrijheid heroveren door niet onbezonnen rond te rennen op de weg van meer luxe en weelde. We moeten een broederlijke en oprechte hand leren reiken aan hen die achteraan komen gestrompeld zodat zij op gelijke hoogte kunnen komen als wij.

Padre Eugenio. 23 cktober 1972  

 

Evangelie volgens Lukas

 

Grote menigten trokken met hem mee.
Hij keerde zich naar hen toe en sprak:

Als iemand naar mij toe komt en niet zijn vader haat en zijn moeder en zijn vrouw en zijn kinderen, zijn broeders en zusters en zijn ziel, kan hij mijn leerling niet zijn.

Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aan komt - hij kan mijn leerling niet zijn.

 

Als een van jullie een toren wil bouwen, gaat hij er eerst voor zitten om de kosten te berekenen - of hij hem afbouwen kan. Want stel, hij heeft de fundamenten gelegd, maar kan hem niet voltooien, dan zullen allen die het zien, de spot met hem drijven en zeggen:
'Die mens begon te bouwen, maar kon het niet voltooien.'

 

Of, een koning die optrekt om oorlog te voeren tegen een andere koning, die zal zich toch eerst beraden of hij met tienduizend weerstand kan bieden aan iemand die met twintigduizend op hem af komt.

Zo niet, dan stuurt hij een gezantschap als die ander nog ver is, om te onderhandelen over vrede.  

 

Niemand van jullie die geen afscheid neemt van al wat hij bezit, kan mijn leerling zijn.

Zout is goed. Maar zout dat zijn smaak heeft verloren, hoe kan het zijn smaak terugkrijgen?

Het deugt niet meer, niet voor het land, niet voor de mestvaalt, dus wordt het weggegooid.
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

 

 

Padre Willy Polders 

Woordje door Padre Willy Polders

 

Beste vrienden allemaal,

 

Vorige zondag heeft Paus Franciscus moeder Theresa heilig verklaard. Er was veel volk op het Sint Pietersplein van Rome voor die plechtigheid, mensen die erbij wouden zijn omdat ze moeder Theresa bewonderen, en nog veel meer mensen waren er overal ter wereld die meeleefden omwille van de grote uitstraling op wereldvlak van deze kleine vrouw. Toch is zo een heiligverklaring niet zozeer om iemand te bewonderen als wel om te laten zien waartoe een mens in staat is als hij zich door Gods roepstem laat leiden. We moeten geen moeder Theresa worden, we moeten haar niet na-apen, maar gewoon onszelf zijn, attent voor hetgeen God van ons vraagt.

 

Vijftig jaar geleden vertrok vanuit deze parochie Eugeen Vanhoorenbeke naar Venezuela, antwoord gevend aan Gods roepstem. Hij trok weg uit hetgeen hij zelf had helpen opbouwen om ver weg de armen te dienen. En terzelfdertijd hebt gij hier in de parochie ook aan Gods roepstem beantwoord: ge hebt u samen ingezet, groep gevormd om uw pastoor te steunen. Zo ontstond het Caracas Hulpfonds, vijftig jaar geleden; wat wij vandaag vieren. Ontstaan uit sympathie voor uw pastoor, dat was de aanleiding maar het was meer dan dat. De sympathie duurt geen vijftig jaar en zeker niet als de persoon in kwestie al 34 jaar overleden is. Het is God die u riep, het is zijn werk: laat Hem doen. Hij doet het goed.

 

Het is heel goed gezien God te danken voor die vijftig jaren Caracas Hulpfonds. Gij zet hiermee niet uzelf in de bloemen, maar ge dankt God die u geïnspireerd heeft om solidair te zijn, meer menselijk. God is diegene die het diep menselijke in ons naar boven wil halen, Hij weet dat we dan gelukkiger zijn en het leven op aarde hoopvoller wordt.

 

Het evangelie dat we hebben gehoord vandaag komt ons hierbij helpen. We hebben het vorige zondag al gehoord. Op het eerste gezicht is het straffe taal die Jezus gebruikt: vader en moeder haten, broers en zusters haten, alle bezit achter laten, enz. is precies taal voor helden of krachtpatsers, voor een paar mensen misschien. Toch is ze voor gewone mensen zoals gij en ik. Het zijn  wegwijzers naar meer menselijkheid. Jezus vraagt onze visie over de ander, wat wij van hem denken, te haten, om hem echt te kunnen ontmoeten en beminnen zoals hij is. Jezus vraagt ons om alles te verlaten om zijn  leerling te kunnen zijn. Hij wilt dat wij ons vrij maken van, om vrij te zijn voor, ons vrij maken van onze eigen mening, van alle mogelijke bindingen, van alles wat ons gevangen houdt in ons klein luxe wereldje, zoals Gène zegt in de brief die we hebben gehoord. Vrij zijn van om echt mens te worden, steeds meer menselijker, zoals velen die ons zijn voorgegaan.

Sint Augustinus zegt het zeer mooi, als hij zijn bekering vertelt na veel zoeken, hoe hij God ontdekte: “Ik zocht u buiten en Gij waart binnen in mij; ik zocht u ver weg en Gij waart dicht bij mij, dichter dan ik zelf.”

Elke bijbeltekst, elke viering, elke eucharistie, komt ons helpen om diep menselijk te zijn, dan zullen we God vinden, van daaruit klinkt zijn stem.

 

Na het overlijden van Gène, en toen ook nog de zusters van Vorselaar uit Campo Rico vertrokken, heeft het Caracas Hulpfonds zich toegespitst op studiebeurzen voor de jeugd van de barrio. Een heel goede keuze, denk ik, omdat studies direct met de persoon te maken hebben, met de persoon die het moet doen. Studies maken de jongeren bekwamer, geven hen een bredere visie voor mogelijkheden. Het is zoals een chinees spreekwoord zegt, beter dan iemand een vis te geven, leert ge hem vissen.

 

En juist op dat punt hebben onze leiders gefaald en we lijden nu erg onder de gevolgen ervan. De nationale rijkdom, de olie, is gebruikt om producten te kopen in het buitenland en  niet om zelf te produceren. En nu de olieprijs sterk is gedaald kunnen we niet meer kopen in het buitenland en produceren we het zelf ook niet. De gevolgen zijn  dramatisch, de winkels zijn leeg, de apotheken zitten zonder medicamenten, de hospitalen hebben geen middelen om de zieken te verzorgen, enz. Ik denk dat we het best kunnen vergelijken met hetgeen hier gebeurde onder de tweede wereldoorlog.

 

Daarom, de studiebeurzen blijven vandaag actueel, het is een bijdrage voor een betere toekomst. Wij investeren in mensen. In deze huidige situatie is een studiebeurs nog belangrijker als voorheen, nu de jongeren gemakkelijk van school weg blijven omdat ze thuis niets te eten hebben. Een aanmoediging is hier op de goede plaats. Zij weten dat ze niet alleen staan, dat mensen van ver weg hen steunen. Dat alleen is al heel veel waard, weten dat iemand om hen geeft.

 

Graag wil ik u aanmoedigen op de ingeslagen weg, dat God u blijve leiden. Dat Hij die het goede werk in ons allen begonnen is, het moge voltooien tot de laatste dag.

Willy Polders

 

Geloofsbelijdenis

 

Wij geloven in jou,
Vader, bron van leven,
een stem die ons wegroept
uit angst en dood vandaan.

 

Wij geloven in Jou,
Jezus, weg ten leven,
een voorbeeld die ons toont
hoe dienen leven doet.

 

Wij geloven in Jou,
Geest, inspiratiebron,
kracht, trooster en helper
in onze gemeenschap.

 

Wij geloven in Jou,
gemeenschap van mensen
waar ieder welkom is,

de minste mens het meest. (Jef Wauters)

Voorbeden

 

Laten we Eugeen Vanhoorenbeke gedenken  die vanuit zijn evangelische bewogenheid radicaal gekozen heeft voor de armen van Venezuela.

 

Jouw hand helpt mij op te staan,

jouw voet helpt mij verder gaan

en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

 

Laten we bidden voor de mensen van Campo Rico opdat ze uit het voorbeeld van Eugeen Vanhoorenbeke de inspiratie en de kracht putten om zijn werk van bevrijding en opstanding verder te zetten.

 

Jouw hand helpt mij op te staan,

jouw voet helpt mij verder gaan

en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

 

Moge de radicale keuze van Eugeen Vanhoorenbeke voor de armen van Campo Rico ons aansporen om ons solidair te blijven tonen met de armen en verdrukten in deze wereld.

 

Jouw hand helpt mij op te staan,

jouw voet helpt mij verder gaan

en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

 

Moge ook in de toekomst,
zoals in de voorbije 50 jaar,
nog vele jongeren uit Campo Rico
met de steun van het Caracashulpfonds,
een weg ten leven vinden
en zich inzetten voor hun gemeenschap.

 

Tafelgebed: Geroepen bij je naam

 

Ik zal er zijn.
Zo klinkt uw naam
als een stem
in ons midden.
Zo heb jij je
kenbaar gemaakt
aan Mozes en de profeten,
aan Abraham, Isaac en Jacob.

 

Niet als een vreemde ver weg
maar als een vriend dichtbij
beschermend ben jij ons nabij
in onze kwetsbaarheid.

Al in de moederschoot,
nog voor wij werden geboren
ken jij ons bij naam.

 

Jij herleidt ons niet
tot een nummer,
naamloos in de massa,
maar roept ons
één voor één
bij onze naam
om op te staan
mens te worden
naar jouw beeld.

 

Uw geliefde zoon
Jezus - God bevrijdt,
heeft antwoord gegeven,
je roepen gehoord,
zijn naam gestand gedaan.
Hij brak het brood:
leven gegeven
mens voor mens
gebroken en gedeeld.
Hij reikte de beker:
leven gegeven
mens voor mens
vergoten, vergeven.

 

Zo willen ook wij
antwoord geven,
uw roepen horen,
onze naam gestand doen
wanneer jij ons zendt
naar onze medemens,
gebroken, gekwetst
om te helen,
om te bevrijden. (Jef Wauters)

 

 

Dankwoord door Eddy Deroost

 

Namens het bestuur wil ik U allen bedanken om samen met ons het 50 jarig bestaan van het Caracashulpfonds te herdenken in deze viering.

Al jaren steunen we het project van de studiebeurzen om de kansarme jongeren van Campo Rico de mogelijkheid te geven om te studeren. Educatie is de eerste stap om zich los te kunnen maken van de miserie en armoede.

We hebben het geluk dat een Vlaamse priester de werking in de parochie van Campo Rico van nabij opvolgt. Het viel Willy Polders op dat het engagement van Eugeen Vanhoorenbeke niet zomaar aan de bewoners van Campo Rico is voorbijgegaan maar dat zijn geest nog altijd bij hen verder leeft.

Indien U het Caracashulpfonds wenst te steunen, kan U uw bijdrage overschrijven op het rekeningnummer van het Caracashulpfonds dat op de blaadjes staat of één van de overschrijvingsformulieren meenemen die achteraan op de tafeltjes liggen. U kan ook altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Waarvoor onze welgemeende dank.

 

Rekening van het Caracashulpfonds: BE06 4310 2248 0122.

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

 

 

Het bestuur van het Caracashulpfonds

 

Receptie na de viering

 

Receptie na de viering

 


Receptie na de viering

 

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

 

* Don Bosco anno 1981 *

 

V.Z.W. Caracashulpfonds  

Wist ge dat 15 jaar geleden het Caracashulpfonds werd opgericht in Don Bosco!

De bedoeling was Eugène Vanhoorenbeke, pastoor van Don Bosco, die in 1965 naar Venezuela vertrok, te helpen in zijn werk bij de minstbedeelden in de barrio Campo Rico in Caracas.

Dank zij de hulp van velen wist Eugenio er een parochie- en jeugdcentrum te verwezenlijken. Een polyvalent gebouw voor de opvoeding van het kind en de ontwikkeling van de basisgemeenschappen werd opgericht. Het gonst er thans van allerlei activiteiten.

Sedert 6 jaren worden aan talrijke begaafde jongens en meisjes studiebeurzen verleend op voorwaarde dat zij zich voor hun medemensen van de barrio inzetten.

In verschillende basisgemeenschappen wordt het evangelie gelezen en besproken en wordt er, steeds in de geest van het evangelie, gezocht naar concrete oplossingen voor de talrijke noodsituaties van de barriobewoners. Zij worden in Venezuela beschouwd als uitgestotenen.

Beschouwen wij hen als onze broeders?

Parochieblad 38 van 1981

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Iedere dag de eerste.

Iedere dag een leven.

Iedere dag moeten we de schaal van ons wezen aanreiken om te ontvangen, te dragen en terug te schenken. We moeten haar leeg aanreiken – want wat vooraf gegaan is zal alleen weerspiegeld worden in haar helderheid, haar vorm en haar omvang.

Dag Hammerskjöld  

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

Let op de bron in jezelf,

word stil in de klankschaal van je ziel

want daar waakt je oor voor het Heilige,

daar klinkt het woord van de Ene

en wie stil is zal het verstaan.

 

Onze tweede avond meditatie van oktober gaat door op maandag 24 oktober 2016.

Samenkomst om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2016

---------------------------------------------------

   maandag 24 oktober 2016

   maandag 7 november 2016

   maandag 21 november 2016

   maandag 5 december 2016

   maandag 19 december 2016

---------------------------------------------------

 

 

VIERINGEN

 

                                                 

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 12 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 13 oktober

NM: Seniorencafé 

 

Vrijdag 14 oktober

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

 

Zaterdag 15 oktober

AV: KALIPSO

 

Zondag 16 oktober

11-13 u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT 

 

Dinsdag 18 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 19 oktober

14-14 u.: Ziekenzorg Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Donderdag 13 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

18.45 -20.15 uur Vormselcatechese. Thema: ‘Wat is Eucharistie?’

Samenkomst in de Kristoffelzaal.

 

Zondag 16 oktober

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 18 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Vergadering van de Parochieploeg en het Comité voor het Tijdelijk in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 20 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

 

 

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  

12 - 13.30 uur  

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur  

    Koorrepetitie  op vrijdag 

19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

 

DON BOSCO  

MOLENHUIS BERISMENIL

 

 

Verstillende parels  

Van zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november 2016

 

“Zoek de parel in jezelf” 

De enige weg tot innerlijke vrede is de verzoening met jezelf en het leven van elke dag (Anselm Grün)

Een sprankelende vierdaagse omtrent onthaasten en verstilling – natuurbeleving – meditatie & verinnerlijking – gezonde voeding met energie o.a. van het element lucht.

 

Herfst = loslaten en inkeer, als bolsters ons openen voor de zachtheid van de avond. Zijn & tonen wie we zijn… De eenvoud voelen van het zijn in het nu-moment. Samen voeling hebben met de magie van de natuur en haar stilte… Bewust in contact komen met die mooie diepe kern in jezelf, via verstilling…

 

Centraal staat verbinding – cirkelend tussen het morgenmoment & wat de dag aanbiedt, met natuurwandelingen, sacrale dans, aromatherapie, voedingsinfo, dans, klank & expressie, enz. met aandacht voor stilte en ceremonies (sjamanisme).

De energie van de Molen doet de rest.

 

Samen met de creatieve keukenengel, die in elk van ons huist, helpen we met z’n allen de menutheorie (hoofdzakelijk vegetarisch!) in een lekkere praktijk om te zetten. In de geest van gezonde voeding kan je ’s morgens kiezen voor een gevarieerd fruitontbijt (i.p.v. brood met…) Graag op voorhand reserveren! Een aanrader en … je bent zeker niet de enige!

 

Meebrengen:  

Hoeslaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme klederen, degelijke stapschoenen, laarzen, regenjas, rugzakje, dik matje & groot badlaken, badjas, ev. verrekijker, zaklamp, papier & schrijfgerief…

 

Kostprijs: 40 euro + 17 euro extra voor boomoliën, aroma’s, salie en etherische oliën, enz.

 

Inschrijven voor 10 oktober . Je bent pas ingeschreven na storting.

Maximum aantal deelnemers: 16

Minimum leeftijd: 20 jaar

 

Verantwoordelijke: Gino Vanneste en Martine Verbert / Menenstraat 529, 8560 Wevelgem / Tel. & fax: 056 51 94 82 / gino.vaneste@belgacom.net / BE11 9799 8234 2748. Met vermelding: Verstilde parels 2016

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

 

LEUVEN+ 

 

 

In samenwerking met andere organisaties

Zonnetrein: groepstocht door Leuven  

Leuven – eeuwenoud en springlevend – heeft er een nieuwe attractie bij: een zonnetreintje (loopt op zonne-energie) – dat op vaste tijdstippen een vast parcours aflegt.

Maar je kunt dit treintje ook reserveren voor een groepsrondrit op maat – begeleid door een gids van Leuven+.

Onze gidsen vertellen je dan live wat er te zien is tijdens de rondrit. Ook extra stopplaatsen onderweg zijn steeds mogelijk zodat je ook op een ontspannen manier wat verderaf gelegen bezienswaardigheden zoals de abdij van Park en het Groot Begijnhof kan bezoeken. Ideaal voor mensen die minder goed te been zijn.

 

Voor meer informatie en reservatie kan je terecht op volgende link:

www.zonnetrein.be  

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond  

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer  

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

De evolutie van het terrorisme in België

Dhr. André Vandoren

Dinsdag 11 oktober 2016

 

De verbeelding van de Apokalyps. De oorlogswerken van Felix Nussbaum en Olivier Messiaen

Prof. Barbara Baert & Prof. Pieter Bergé (Faculteit Letteren)

Dinsdag 18 oktober 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN 

‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelingen’ 2016 

Doorheen het jaar organiseert de Koninklijke Leuvense gidsenbond Leuven+ verschillende themawandelingen. In september en oktober kan je de derde zondag van de maand om 15 u. aansluiten bij een Ken Uw stad-wandeling.

 

Het Leuven van Thomas More 

Zondag 16 oktober 2016 – 15 uur

 

Vijfhonderd jaar geleden kon de Leuvense drukker Dirk Martens het eerste exemplaar van Thomas More’s Utopia van de pers halen.

Waarom besliste een Engelse staatsman en theoloog om uitgerekend in Leuven te publiceren? Hoe zag de stad van Erasmus, Quinten Metsys en Jeroen Busleyden eruit. In welke kringen verkeerden de Leuvense humanisten en hoe onderhielden ze contact met hun collega’s in het buitenland? Hoe stonden de studenten tegenover de nieuwe ideeën en wat vonden de gewone Leuvenaars ervan?

Op die wandeling nemen we mee naar het Leuven van 500 jaar geleden. We plaatsen Thomas More in onze lokale context en zullen vaststellen dat die verrassend internationaal blijkt te zijn.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

 

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per persoon.

Tickets worden verkocht aan het startpunt van een wandeling.

Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.visitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

De verbeelding van de Apokalyps. De oorlogswerken van Felix Nussbaum en Olivier Messiaen

Prof. Barbara Baert & Prof. Pieter Bergé (Faculteit Letteren)

Dinsdag 18 oktober 2016

 

Sterbevingen en exoplaneten in onze Melkweg. De zoektocht naar buitenaards leven

Prof. Conny Aerts

Dinsdag 25 oktober 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

 

   

LEZING IN SENIORAMA

“Mijn verhaal: van Palestijnse origine tot nieuwe Belg”

door Madj Khalifeh, journalist

Datum: maandag 17 oktober 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 18 oktober 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Charlespoenwandeling vertrek Sint-Joris-Weert (14,50 km)

Donderdag 20 oktober 2016

Bijeenkomst om 9.00 u. busstation Martelarenplein in het wachtlokaal van De Lijn.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 12 65 of 0479 69 05 50 en 016 40 60 13 of 0483 07 98 66

 

 

 

FILM

“Far from the Madding Crowd” – Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten – 2015 - 119 minuten  

van: Thomas Vinterberg

met: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts

Datum: vrijdag 21 oktober 2016 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

 

 

 

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 25 oktober vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

 

Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

 

 

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00 u.

Ook diegenen die nog nooit met zo’n ijzeren bal hebben gegooid zijn welkom. We leggen wel niet uit hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen die nog op zijn benen kan staan en met zijn armen kan bewegen kan ook petanquen. En het is nog plezierig ook. Het is tevens een unieke gelegenheid om nieuwe vrienden te maken, je wordt meteen warm opgenomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de kaarten en ook wie dat niet kan, leren we het.

 

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maartensdal, op de hoek van de Rijdende Artillerielaan en de Minckelerstraat in Leuven. Inschrijven hoeft niet: je komt gewoon en wij vangen u op, alvast met gratis koffie. Eigen ballen meebrengen kan, maar moet niet: het centrum heeft ballen genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

 

Seniorama vzw  

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

 

 

KAN STILTE DE WERELD REDDEN?

Vormingplus – Lezing

Steeds vaker zoeken mensen naar stilte als tegengif tegen de gejaagdheid van het leven. Stilte is echter geen hedendaags fenomeen. Het heeft een geschiedenis, scherpe kantjes en schaduwzijden.

Pieter Verstraete geeft een toegankelijke intro over de geschiedenis van de stilte met o.a. filmfragmenten uit een documentaire over stilte op school uit 1957.

Pieter Verstraete is als docent Historische Pedagogiek verbonden aan de Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KULeuven.

Hij is auteur van verschillende boeken zoals ‘In the shadow of disability’ (Barbara Budrich Publishers), ‘Verminkte stilte’ (Naamse universitaire pers) en ‘Stilte, Essays over cultuur, macht en verandering’ (Academic & Scientific Publishers).

 

Begeleiding: Pieter Verstraete  

Wanneer: Vrijdag 21 oktober 2016 – van 19.30 uur tot 21.30 uur

Waar : LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – Leuven

Prijs: 6 euro

 

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be 

www.vormingplus.be  

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

 

 

Laatst bijgewerkt: 05 oktober 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009