St.-Franciscusparochie

Heverlee - Kessel-lo - Leuven

Federatie FRANDO    FRanciscus ANtonius DOn bosco

GPS-adres parochie: Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee    tel. 016/25 04 59     e-mail: franciscusheverlee@gmail.com

 

Weeknieuws     Week 38   21 september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDERBLAADJE

 

Het leven in gemeenschap maakt ons scherper bewust van onze eigen en van elkaars beperktheid, armoede en soms zelfs totale onmacht. Die ervaring komt altijd pijnlijk aan en dikwijls zouden we ze willen ontvluchten, desnoods door de gemeenschap te verlaten. Maar dan herinnert Jezus’ liefdevolle houding er ons aan, dat een mens tijd nodig heeft om alles en zoveel meer te verteren. En die tijd willen we elkaar in ieder geval gunnen, ook ten koste van lang en geduldig wachten. Uiteindelijk worden wij allen opgeroepen om ons met de feitelijke persoonlijke en gemeenschappelijke armoede te verzoenen. Deze pijnlijke “bekering” draagt echter altijd rijke vrucht: de communitaires helpen elkaar nederig, eenvoudig en mild in het leven te staan.

Marc Van Tente

 

 

 

MEDITATIE IN DE 

CHRISTELIJKE TRADITIE

 

Don Boscocentrum “Ademtocht”

 

De grote dingen gebeuren in stilte,

onhoorbaar kiemt het zaad in de akker

en stil ontplooit zich het verborgen begin

van ieder mensenleven.

 

Onze volgende meditatie gaat door op maandag 26 september 2016.

In oktober zijn de meditaties op 10 en 24 oktober.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be 

Meditatie in de christelijke traditie: http://www.christmed.be  

 

Planning voor de tweede helft van het jaar 2016

---------------------------------------------------

   maandag 26 september 2016

   maandag 10 oktober 2016

   maandag 24 oktober 2016

   maandag 7 november 2016

   maandag 21 november 2016

   maandag 5 december 2016

   maandag 19 december 2016

---------------------------------------------------

 

UITNODIGING TOT EEN ANDERE LEVENSHOUDING 

 

God is … (naar psalm 68)

 

God is de Reisgenoot
waar Hij wegen wijst
biedt de woestijn water
komen mensen thuis.

 

God is de Rechtvaardige
waar Hij ons meten ijkt
wordt schijn doorzichtig,
komt waarheid boven.

 

God is de Helende
waar Hij onze dagen telt
draagt Hij op handen
alles wat breekt.

 

Lezing uit het boek Leviticus

 

Op de sabbat wordt het werken gestaakt. Die dag wordt ook de dag van de verzoeningen genoemd, verzoening vragen voor het aanschijn van de Ene. Het is een dag om zich te verootmoedigen tegenover de Heer, een dag van heiliging.

 

Uit het evangelie volgens Lucas

 

Jezus komt op een sabbat in het huis van een vooraanstaande Farizeeër en geneest een mens die lijdt aan hongeroedeem. Dat mag niet op een sabbat, volgens de Farizeeërs. In drie parabels omtrent de maaltijd verduidelijkt Jezus welke houding de ware Israëliet moet aannemen tegenover de Thora.

Jezus promoot een levenshouding waarbij de zwakken en de armen voorgaan op de machtigen en welgestelden.

 

Duiding

1.

Op een sabbat is Jezus te gast in het huis van een Farizeeër.

Dat is niet onbelangrijk. Voor de joden is de sabbat heilig. Het is de zevende dag en betekent halt houden, stoppen met werken.

 

Het is één van de tien woorden:
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbat gezegend en heilig verklaard.

 

Als zelfs slaven en slavinnen vrij zijn op de sabbat betekent dit dat ook elke onderdrukking stopt.
De genezing door Jezus zet de betekenis van de sabbat op scherp.

 

2.

De vooraanstaande Farizeeër zal heel wat mensen uit zijn groep aan tafel genodigd hebben.
Jezus ziet hoe zij de beste plaatsen innemen. Zij zijn immers overtuigd van hun waardigheid, van hun eigen gelijk: niemand kent de Thora en brengt deze in praktijk als de Farizeeërs.

 

Maar is dat zo? Vraagt de Thora niet een andere levenshouding?

 

In drie parabels omtrent de maaltijd zal Jezus zijn gastheer en alle genodigden duidelijk maken welke houding een ware Israëliet volgens de Thora dient aan te nemen.

 

Daarom grijpt Jezus naar het hart van de Thora, naar het boek Leviticus, waar men ons leert over de sabbat onder de sabatten, deze van de grote verzoendag.

 

De sabbat vraagt niet alleen dat je elk soort werk niet doet, maar ook dat je je buigt, je nederig opstelt. Verootmoedigen, zo vertaalt de Statenvertaling, en betekent tegenover God zijn fouten erkennen en berouw tonen.

 

Het doet me spontaan denken aan dat ander verhaal van Lucas dat van de Farizeeër vooraan in de tempel en de tollenaar achteraan. De Farizeeër is vol van zichzelf en is de Ene dankbaar dat hij niet is als deze tollenaar achteraan de tempel. De tollenaar daarentegen vraagt de Ene nederig om bekering.

 

Dit is een parallel verhaal. Volgens de Thora heeft de tollenaar de juiste houding, en niet de Farizeeër.

3.

Het verdict van de drie parabels is hard voor de groep Farizeeërs:
Ik zeg jullie: Geen van de mannen die waren genodigd, zal van mijn maaltijd proeven.

Door hun hoogmoedige houding sluiten ze zichzelf uit de samenleving.

 

Toch is niet alles verloren. Zo zal blijken uit het vervolg, het 15de hoofdstuk van Lucas dat wij volgende week lezen.

Leggen de parabels vandaag aan op scheiding en uitsluiting, de drie parabels van volgende week zijn gericht op het bijeenbrengen.

 

Via drie parabels vraagt Jezus de Farizeeër te worden als de tollenaar en dus de juiste levenshouding, deze van de ware Israëliet, aan te nemen  

 

4.

De grote fout van Israël was dat zij een koning wilden als de andere volken en God niet meer als de Ene erkenden. Zij verlangden terug naar Egypte.

 

Vandaar de gevraagde houding die Jezus zal concreet maken als die van de dienaar: niet heersen, maar dienen.

 

Tafelgebed: De gans andere

 

Jij bent onze boekhouder niet,
maar de gans andere
een God van belofte:
leven voor ieder hier op aarde.

 

Op één honderdste nauwkeurig
bereken jij niet onze balans
van goed en kwaad.

 

Jij nodigt ons uit
in alle vrijheid
te groeien in menswording
naar jouw beeld.

 

Onberekenbaar stel jij je borg
voor het leven eindeloos geschonden,
in de kiem vermoord.

 

Jij nodigt ons uit
geen mens af te schrijven,
maar hem zoveel ruimte te geven
als nodig om voor het leven te kiezen.

 

Geen zeven maar zeventig
maal zeven kansen
om de dodelijke cirkel
van kwaad naar erger,
van gewroken wraak te doorbreken.

 

Zo wordt het mogelijk
dat wij onszelf overtreffen
groter dan ons hart:
verzoening en barmhartigheid
naar jouw beeld.

 

Jij nodigt ons uit
ons leven en samenleven
niet te bouwen op geldgewin,
kopen en verkopen, de mens als produkt:
arm of rijk, oud of jong,
blank of gekleurd.

 

Leven

Leven verweeft zich  
tot samenleven,
tot verbondenheid
op basis van het delen.

 

Deel dan naar het voorbeeld
van Jezus van Nazareth
het brood van je leven
tot overvloedige verzadiging.

 

Jouw barmhartigheid,
jouw gerechtigheid zoveel groter
dan ons economisch denken,
ons rechtvaardigheidsgevoel
herleidt, teruggebracht tot
wiskundige bewerkingen,

stelt ons de vraag, daagt ons uit
telkens weer onszelf te overtreffen
mens te worden naar jouw beeld
- de gans andere - onze Vader. (Jef Wauters)

 

Jef Wauters – Uit de viering van 28 augustus in het Don Boscocentrum

 

 

 

 

VIERINGEN

 

                                                 

                 

 

 

 

 

PAROCHIAAL NIEUWS  

 

SINT-FRANCISCUSGemeenschap  

   

Parochieagenda Sint- Franciscus

 

Woensdag 21 september

9.30u.: OKRA Teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

 

Donderdag 22 september

NM: Seniorencafé 

AV: Buurtkoor PARCOEUR

 

Vrijdag 23 september

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

AV: BB Buurttheater

 

Zaterdag 24 september

Ganse dag: OKRA

 

Zondag 25 september

11-13u.: Zondagscafé

AV: Koor DISSONANT 

 

Dinsdag 27 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

 

Woensdag 28 september

20u.: Koor Blij Rondeel

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-geloofsgemeenschap SINT-ANTONIUS  

 

Woensdag 21 september

20.00 uur Vergadering Parochieploeg en Comité voor het Tijdelijke in de Kristoffelzaal

 

Donderdag 22 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Zondag 25 september

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

 

Dinsdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

 

Woensdag 28 september

14.00 uur Infonamiddag ‘Alternatieve geneeswijzen’ in de Kristoffelzaal

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffelzaal

 

 

 

 

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GELOOFSGEMEENSCHAP

 SINT-ANTONIUS

 

Vieringen op zon- en feestdagen om 11 uur

 

Ontmoetingsmoment op zondag  12 - 13.30 uur

Kaartnamiddag op dinsdag en donderdag 14 - 18 uur

    Koorrepetitie  op vrijdag 19.45 - 21.15 uur

 

Zondag              18 september 2016     Startviering

Zaterdag                 1 oktober 2016     Medewerkersfeest

Zondag                    9 oktober 2016     Nationale Ziekendag

Weekend     28-29-30 oktober 2016     Herfstweekend in Sankt Vith

Dinsdag                1 november 2016     Allerzielen – Allerheiligen                                                  Herdenkingsviering overledenen

Donderdag         10 november 2016     Herfstfeest Ziekenzorg

Zondag               20 november 2016     Naamopgave van de vormelingen

Zondag               27 november 2016     Mosselfeest

Zaterdag             24 december 2016     Kerstmisviering

Zondag               25 december 2016     Kerstmisviering

Zondag                      8 januari 2017     Driekoningenviering en -tocht

Donderdag              12 januari 2017     Driekoningenfeest Ziekenzorg

Zondag                    15 januari 2017     Nieuwjaarsreceptie

Zondag                    22 januari 2017     Oecumenische viering

Zaterdag en zondag 4 en 5 febr. 2017 Pannenkoekenverkoop Ziekenzorg

Zondag                     5 februari 2017     Lichtmisviering  en pannenkoekennamiddag

Zondag                   12 februari 2017     Jaargetijde pastoor Paul Peeters

Zondag                   19 februari 2017     Franse zondag

Woensdag                   1 maart 2017     Aswoensdag

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april 2017 Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Zondag                      19 maart 2017     Solidariteitsontbijt

Zondag                           9 april 2017     Palmzondag

                                                                Viering met palmwijding

Donderdag                  13 april 2017     Witte Donderdag

                                                                Viering van het Laatste Avondmaal

Vrijdag                         14 april 2017     Goede Vrijdag

                                                                Kruisweg – Kruis- en boeteviering

Zaterdag                      15 april 2017     Paaswake

Zondag                         16 april 2017     Paasviering

Donderdag                  27 april 2017     Lentefeest Ziekenzorg cm Samen Sterk

Zondag                            7 mei 2017     Eerste Communie

Donderdag                    18 mei 2017     Gewestelijke uitstap Ziekenzorg cm

Zondag                          21 mei 2017     Vormsel

Donderdag                    25 mei 2017     Ons Heer Hemelvaart

Zondag                            4 juni 2017     Pinksteren

Zondag                          18 juni 2017     Kristoffelviering

                                                                zegening weggebruikers

Woensdag                     23 juni 2017     Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zondag                          25 juni 2017     Afsluiting van het pastoraal jaar

                                                                Dankviering en BBQ

 

 

 

 

DON BOSCO  

MOLENHUIS BERISMENIL

 

 

Nazomermidweek  

Van maandag 10 oktober 2016, 19 uur, tot vrijdag 14 oktober 2016, 16 uur

 

Waar gaan we voor? Genieten!

Maandag gaan de deuren open vanaf 16 uur: samenkomst op eigen ritme, neuze neuze en installeren in de kamers.

Voor de 1ste avond is er een eenvoudig, sober maal met lekkere soep en brood van de streek.

Na het ontbijt maken we onze picknick en rond 9.30 uur volgen we onze gids door de ongerepte natuur.

Voorzie jezelf van een brooddoos, een drinkbus en iets om op te zitten indien het gras nat is.

Na de wandeling is er tijd voor…Alles!

Voor het avondmaal even samen overleggen en dan gezellig tafelen.

Een week gewoon genieten in Het Molenhuis van de herfst maar vooral van elkaar!

 

Meebrengen: Slaapzak of donsdeken, hoeslaken, kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, laarzen, wandelschoenen, zaklampen, rugzakje, drinkbeker en drinkbus, huispantoffels

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro, kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12 jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Maximum aantal deelnemers is 16.

Inschrijven voor 1 oktober 2016.

 

Verantwoordelijke: Fannie Van Den Bogaerde en Freddy Ghijselinck, Serafijnstraat 26, 9000 Gent / 0494 64 02 76 / freddy.ghijselinck@hotmail.com / bankrekening: BE19 0010 2694 9912 / Vermelding: Herfstmidweek 2016 + naam 

 

 

CONCERTBAND LEUVEN 

 

We kregen de Concertband reeds in volle actie te horen en te zien op sommige van onze feesten in het Centrum. Dat betekende elke keer een vermeerdering van de feestvreugde.

 

Je weet: de Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco.

Ze spelen populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

boon-cuyt@hotmail.com 

 

 

 

BOEKENMANDJE

Ja, het boekenmandje staat er ook dit nieuwe jaar.

En goed gevuld.

Ga het na de vieringen in de Stille Zone Ademtocht niet achteloos voorbij.

Je kan een boek uitkiezen en, na lezing thuis, weer terugplaatsen.

Maar een exemplaar ‘Dit boek hoef je niet terug te brengen’ is zomaar je eigendom geworden!

Wij hopen dat je gebruik maakt van deze leuke manier van delen.

Je kan het mandje ook spijzigen met jouw eigen boeken.

 

 

 

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 

 

 

 

Door het christelijk huwelijk met elkaar verbonden  

 

 

OVERLIJDEN

  

 

 

 

 

WAT ONS VERBINDT….  

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

 

 

In de Sint-Antoniusparochie  

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keuken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen 

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

gsm 0473882173

hubert.gorissen@telenet.be 

 

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chirolokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 personen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt 

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

 

 

… EN VERDER DAN FRANDO

 

     

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer 

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

 

 

Opening van het 41ste cursusjaar  

Dinsdag 27 september 2016

10.30 uur: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de- Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het “Leuvens Vocaal Ensemble Pro Arte” o.l.v. Liliane Duma, aan het orgel begeleid door em.prof.dr. Raoul Vereecken.

 

14.00 uur: De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Over kiezers, kandidaten en uitslagen 

Prof. Bart Kerremans (Faculteit Sociale Wetenschappen)

 

Op zoek naar Utopia – Leuven 1516

De grote herdenkingstentoonstelling in M – Museum Leuven toegelicht 

Prof. Jan Van der Stock (Faculteit Letteren)

Dinsdag 4 oktober 2016

 

Inlichtingen:  

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat  22 - 3000 Leuven 

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be 

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be 

Website: http://alum.kuleuven.be/udll 

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

 

THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN

 ‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelingen’ 2016

Doorheen het jaar organiseert de Koninklijke Leuvense gidsenbond Leuven+ verschillende themawandelingen. Van maart tot juni en in september en oktober kan je elke derde zondag van de maand om 15 u. aansluiten bij een Ken Uw stad-wandeling.

In juli en augustus ben je elke woensdagavond om 19 u. welkom op één van onze zomerwandelingen.

 

Vijf eeuwen wetenschap aan de KU Leuven

Zondag 18 september 2016 – 15 uur

 

Leuven is een innovatieve stad. Er zijn de KU Leuven en de hogescholen. Je hebt IMEC, Bio-incubator en verschillende spin off bedrijven. FdF, de Vlaamse organisatie die ondernemingen inspireert tot innovatie en creativiteit is hier gevestigd.

Eeuwen geleden was dat niet anders. De Leuvense instrumentenmakers waren in de tijd van Vesalius en Mercator beroemd om de kwaliteit en de precisie van hun meettoestellen. De ‘big bang’ theorie werd in Leuven bedacht. Jan-Pieter Minckelers, Pierre-Joseph Melsen, Jean-Baptiste Van Mons: we kennen hen vandaag vooral als naamgevers aan Leuvense straten maar het zijn stuk voor stuk grote wetenschappers die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan hun onderzoeksdomein.

Over hen, en over de evolutie van het wetenschappelijk onderzoek in onze stad hebben we het tijdens deze wandeling die ook interessant zal zijn voor wie ooit een hekel had aan wis- of natuurkunde.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

 

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per persoon.

Tickets worden verkocht aan het startpunt van een wandeling.

Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.visitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids of heb je een bepaald thema in gedachten? Dan ben je bij Leuven+ aan het juiste adres.

 

Standbeelden wandeling 

Zoals de meeste steden telt ook Leuven veel standbeelden. We wandelen door het centrum waar de concentratie aan beelden en monumenten het grootst is. We leggen een parcours af dat de evolutie in de beeldende kunst in de loop van de 19de  en de 20ste eeuw illustreert. Zo wandelen we bijvoorbeeld langs het stadhuis waarvan de nissen vanaf 1849 worden bevolkt door beelden van iedereen die tot dan toe belangrijk was geweest in Leuven.

 

Andere wandelingen:

*Ontdek Leuven

*Universitaire wandeling

*Op stap met een begijn

*Architectuur wandelingen

*Leuvense bierverhalen

*Hapje Tapje

*Luchtig Leuven

 

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

 

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond  

Web site: http://www.leuven-plus.be  

E-mail: info@leuven-plus.be  

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

 

 

 

LEZING IN SENIORAMA

 “Tandkronen en implantaten”

door Christian Depauw, tandarts

Datum: maandag 26 september 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

 

 

 

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Holsbeek naar Abdij van Vlierbeek (Kessel-Lo) (15 km)

Woensdag 21 september 2016

Bijeenkomst om 9.30 u. busstation Martelarenplein.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 43 07 en 016 63 39 26

 

 

 

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 27 september 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

 

Fietsdagtochten  

Donderdag 29 september 2016 – Wezembeek-Oppem – meestal vlak – (70 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 0478 36 30 37

 

 

 

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) vanaf 10 u. kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

 

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Meebrengen: fototoestel, handleiding en eventuele benodigdheden zoals geheugenkaartje of aansluitkabel enz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

 

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be  

 

Davidsfondsreizen

Met Luc De Vos en Franky Bostyn naar

ARRAS & DE SOMME 

 

Reis mee langs de tijdlijn van WO I en maak tijdens deze unieke driedaagse kennis met een boeiende frontstreek in Noord- Frankrijk. Zowel voor de heuvels rond Arras als om het grillige terrein ten noorden van de Somme werd de hele oorlog hevig gevochten. Op het front rond Arras concentreert u zich op de gevechten van 1917, aan de Somme op de gelijknamige slag van 1916. U ontdekt ook heel wat kleinere sites: minder bekend maar daarom niet minder interessant.

 

Als u nog mee wil, aarzel dan niet om snel in te schrijven. U kan de volledige reisbeschrijving terugvinden op onze website: www.davisfond.be/cultuurreizen  

 

Van 14 oktober 2016 tot 16 oktober 2016

Reissom: 2-persoonskamer: 870 euro

Toeslag 1-persoonskamer: 115 euro

Korting voor Davidsfondsleden:  40 euro

Min. 15, max. 25 deelnemers

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 15 september 2016

 

Teller vanaf 22/8/2009