Vormsel in de federatie FRANDO

FRanciscus ANtonius DOn Bosco

 

Aan de ouders van de kinderen uit het 5de leerjaar van

‘De Ark’, De Regenboog’ en ‘De Bron’

 

Leuven, Heverlee 15 juni 2022.

 

Beste ouders,

 

Uw kind wordt volgend jaar 12 en zit dan in het laatste jaar lager onderwijs. Hiermee sluit het een periode van zijn leven af en staat het voor er een nieuwe levensfase.

Het afsluiten van deze levensfase met een feest is een traditie. Voor een 12-jarige is dit feest een belangrijk gebeuren en voor u, als ouders, een dag om voor hen onvergetelijk te maken. Christelijk gelovige ouders kiezen daarbij voor het Vormsel, anderen kiezen voor een lentefeest.

 

Kiezen voor het Vormsel houdt, zowel voor u als voor uw kind, bepaalde consequenties in.

Het Vormsel is een sacrament. Door de zalving met Chrisma ontvangen de vormelingen de kracht van Gods Geest om als gelovige christenen in het leven te staan.

De catechese, in voorbereiding op het Vormsel, geeft de kinderen meer inzicht in de boodschap van Christus en in de christelijke waarden.

 

Het vraagt heel wat inspanning om de catechesemomenten aantrekkelijk en leeftijd betrokken te maken. Veel vormelingen hebben deugd aan deze voorbereiding. Helaas zijn er ieder jaar ook kinderen die weinig of geen interesse voor die bijeenkomsten kunnen opbrengen.

Laat uw kinderen alleen deelnemen aan de vormselcatechese als zij daar achter kunnen staan.

 

Binnen de pastorale zone KesseLinde bieden onder andere de parochies Sint-Antonius en Sint-Franciscus de gelegenheid tot voorbereiding op het sacrament van het Vormsel.

In de parochie Sint-Franciscus worden de ouders hierbij ingeschakeld, in de parochie Sint-Antonius gebeurt de voorbereiding door catechisten.

 

Voor geïnteresseerden houden we in beide parochies een infoavond waarbij de aandacht uitgaat naar de waarden van dit sacrament en het engagement dat gevraagd wordt van de kinderen en hun ouders. De data van deze infoavonden worden u na het insturen van de aanvraag tot het Vormsel meegedeeld.

 

Ouders en kinderen die kiezen voor het Vormsel op zondag 14 mei 2023 kunnen een aanvraagformulier hiervoor indienen.

 

U kan bijgesloten aanvraagformulier ingevuld bezorgen aan de door u gekozen parochiegemeenschap (de gegevens vindt u op het aanvraagformulier).

Wij verwachten de aanvraagformulieren ten laatste op 18 september 2022.

 

Met vriendelijke groeten, namens

 

de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus         de geloofsgemeenschap Sint-Antonius

 

                                               catechisten Myriam Van Lammeren,

Marion Van Wouwe                                        Kaat Gorissen en Ad Van Poppel

pastoraal werker Lieven Dries                         pastoraal werker Caroline Van Audenhoven

 

 

 

Info bij het aanvraagformulier 

 

1.   Het aanvraagformulier is een element van de voorbereiding op het Vormsel.

2.   Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

3.   Het formulier wordt bewaard in de parochie.

  

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind.

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VORMSEL 14 mei 2023

MET PRIVACYVERKLARING

 

Bisdom Mechelen-Brussel        Dekenaat Leuven             Pastorale zone KesseLinde

Gemeente Leuven

 

 

NAAM EN ADRES VAN HET KIND

 

Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Geboorteplaats .............................................................................................................

 

Geboortedatum .............................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Plaats van het doopsel ...................................................................................................

 

te ................................................................. op .........................................................

 

GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN

 

1.      Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Telefoonnummer en of gsm ............................................................................................

 

e-mail ..........................................................................................................................

 

relatie tot het kind: vader, moeder, .......................................... (onderlijn of vul aan a.u.b.)

 

 

2.      Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Telefoonnummer en of gsm ............................................................................................

 

e-mail ..........................................................................................................................

 

relatie tot het kind: vader, moeder, .......................................... (onderlijn of vul aan a.u.b.)

De keuze voor het Vormsel van mijn (ons) kind en de voorbereiding hierop gaat naar:

(stip uw keuze aan, a.u.b.)

 

0  de eigen geloofsgemeenschap of pastorale zone
bezorg het formulier dan aan het plaatselijk secretariaat

 

0  de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus
mail het aanvraagformulier naar catechesesf@gmail.com
of bus het op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

 

0  de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius

mail het aanvraagformulier naar carolineva@telenet.be
of bus het in de pastorie Léon Schreursvest 33 te Heverlee

 

 

 

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING

te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belangheb- bende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over

 

 naam kind ..........................................................................................................................................

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

 

 

Gedaan te ...................................................................................................    op     .  .  /  .  .  /  2022

 

Handtekening  (vooraf gegaan  door  met  de  hand geschreven  vermelding  ‘gelezen en goedgekeurd’)

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 
 
Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

 

 

Download dit formulier hier (je zal het formulier dan vinden in je download-map)

lie