Eerste Communie in de federatie FRANDO

FRanciscus ANtonius DOn Bosco

 

Aan de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’ en ‘De Bron’

 

 

 

Leuven, Heverlee 30 juni 2021

 

 

 

Beste ouders,

 

Uw kind wordt volgend jaar 8 en kan in 2022 zijn/haar Eerste Communie vieren.

De voorbereiding op de Eerste Communie is geen schoolactiviteit, maar een gebeuren binnen een dragende geloofsgemeenschap. U kan uw kind dus best inschrijven in de geloofs-gemeenschap waar u woont of waar u deelneemt aan vieringen en/of activiteiten.

Uw kind inschrijven betekent dat u zich betrokken voelt bij het gebeuren en de voorbereiding op de Eerste Communie van nabij wil volgen.

 

 

In de Pastorale Zone KesseLinde bieden o.m. in de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus en

Sint-Antonius een voorbereiding op de Eerste Communie aan.

 

De Eerste Communievieringen in 2022 zijn gepland

 

in Sint-Franciscus – Tiensesteenweg Heverlee - op donderdag 26 mei

 

in Sint-Antonius – Léon Schreursvest Heverlee - op zondag 24 april

 

 

In de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus verzorgen de ouders, in samenspraak met een verantwoordelijke, deze voorbereiding. De ouderavond waarop de ouders worden uitgenodigd vindt plaats op 27 september 2021 om 20 u. in de parochiezaal naast de kerk.

 

In de geloofsgemeenschap Sint-Antonius worden de kinderen begeleid door een enthousiaste jonge ploeg tijdens zes bijeenkomsten in de kerk (nooit tijdens de schoolvakanties). Telkens krijgen de kinderen een kleine, leuke opdracht mee naar huis. Hier wordt geen infoavond voorzien. De ouders krijgen via mail de nodige informatie over de bijeenkomsten met de kinderen.

 

Omwille van organisatorische redenen verwachten wij uw aanvraagformulier voor de Eerste Communie ten laatste op zondag 15 augustus 2021.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

namens

de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus         de geloofsgemeenschap Sint-Antonius

 

                                                                   Lies Verschueren, Nico Janssens,

                                                                   Dorien en Lieze Schaeken, Noor Gorissen,

pastoraal werker Lieven Dries                         pastoraal werker Caroline Van Audenhoven

 

 

    

Info bij het aanvraagformulier

    

UITLEG

1.   Het aanvraagformulier is een element van de voorbereiding op de Eerste Communie.

2.   Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

3.   Het formulier wordt bewaard in de parochie.

4.   Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie over gaan tot de doop?

 

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

 

 

AANVRAAGFORMULIER EERSTE COMMUNIE 2022

MET PRIVACYVERKLARING

 

Bisdom Mechelen-Brussel        Dekenaat Leuven             Pastorale zone KesseLinde

Gemeente Leuven

 

 

NAAM EN ADRES VAN HET KIND

 

Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Geboorteplaats .............................................................................................................

 

Geboortedatum .............................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Plaats van het doopsel ...................................................................................................

 

te ................................................................. op .........................................................

 

GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN

 

1.      Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Telefoonnummer en of gsm ............................................................................................

 

e-mail ..........................................................................................................................

 

relatie tot het kind: vader, moeder, .......................................... (onderlijn of vul aan a.u.b.)

 

 

2.      Naam ..........................................................................................................................

 

Voornaam ....................................................................................................................

 

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

 

...................................................................................................................................

 

Postcode en gemeente ...................................................................................................

 

Telefoonnummer en of gsm ............................................................................................

 

e-mail ..........................................................................................................................

 

relatie tot het kind: vader, moeder, .......................................... (onderlijn of vul aan a.u.b.)

De keuze voor de Eerste Communie van mijn (ons) kind en de voorbereiding hierop gaat naar:

(stip uw keuze aan, a.u.b.)

 

0  de eigen geloofsgemeenschap of pastorale zone
bezorg het formulier dan aan het plaatselijk secretariaat

 

0  de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus
waar de Eerste Communieviering plaatsvindt op donderdag 26 mei 2022
mail het aanvraagformulier naar catechesesf@gmail.com
of bus het op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

 

0  de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius
     
waar de Eerste Communieviering plaatsvindt op zondag 24 april  2022

mail het aanvraagformulier naar carolineva@telenet.be
of bus het in de pastorie Léon Schreursvest 33 te Heverlee

 

 

 

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING

te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belangheb- bende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over

 

 naam kind ..........................................................................................................................................

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..

0 akkoord                                        0 niet-akkoord

 

 

Gedaan te ...................................................................................................    op     .  .  /  .  .  /  2021

 

 

Handtekening  (vooraf gegaan  door  met  de  hand geschreven  vermelding  ‘gelezen en goedgekeurd’)

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 
 
Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

 

 

Download dit formulier hier (je zal het formulier dan vinden in je download-map)

 

.............................................................................................................................................................