Eerste Communie 5 of 30 mei 2019 in de federatie FRANDO

FRanciscus ANtonius DOn Bosco

 

Aan de ouders van de kinderen uit het 1ste leerjaar van ‘De Ark’, ‘De Regenboog’ en ‘De Bron’

 

Geachte ouders,

 

Uw kind wordt volgend jaar 8 en kan in 2019 zijn/haar Eerste Communie vieren.

 

in de kerk van Sint-Antonius -  Léon Schreursvest Heverlee - op zondag 5 mei

of

in de kerk Sint-Franciscus - Tiensesteenweg Heverlee -  op donderdag 30 mei

 

De voorbereiding op de Eerste Communie is in beide geloofsgemeenschappen verschillend.

 

In Sint-Antonius worden de kinderen begeleid door een enthousiaste jonge ploeg. Zij komen vijf keer samen op vrijdagavonden van 18 tot 19.30 uur (nooit tijdens de schoolvakanties). Telkens krijgen zij een kleine, leuke opdracht mee naar huis.

 

In Sint-Franciscus zijn het de ouders die, in samenspraak met een verantwoordelijke, de voorbereiding mee opnemen en samen met hun kind op weg gaan naar de feestelijke dag. De ouderavond waarop we meer uitleg geven over de werking en data van de catechese (en waarop we uw aanwezigheid verwachten) vindt plaats op dinsdag 4 september.

 

Omwille van organisatorische redenen verwachten wij de inschrijvingen voor Eerste Communie nog voor het einde van dit schooljaar.

 

Wij willen nog benadrukken dat de voorbereiding op de Eerste Communie geen schoolactiviteit is, maar een gebeuren binnen een dragende geloofsgemeenschap. U kan uw kind dus best inschrijven in de geloofsgemeenschap waar u deelneemt aan de vieringen en/of activiteiten of in de geloofsgemeenschap of pastorale zone waar u woont.

Uw kind inschrijven betekent ook dat u geïnteresseerd bent en de voorbereiding op de Eerste Communie van nabij wilt volgen.

 

Kiest u voor één van de bovengenoemde geloofsgemeenschappen, schrijf dan in vóór 30 juni 2018.

 

Met vriendelijke groeten namens de federatie FRANDO

 

Caroline Van Audenhoven en Lieven Dries

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Duid hieronder aan welke geloofsgemeenschap u voor de Eerste Communie verkiest en bezorg het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier aan de betrokkenen.

 

- in uw eigen parochie of pastorale zone: wend u tot het plaatselijk secretariaat

 

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius op zondag 5 mei 2019               

 mail de inschrijving door naar carolineva@telenet.be   
of bus ze in de pastorie, Léon Schreursvest 33 te Heverlee

 

- in de geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus op donderdag 30 mei 2019

mail de inschrijving door naar catechesesf@gmail.com
of bus ze op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

 

- in de geloofsgemeenschap Don-Bosco kan men aansluiten bij een van beide voornoemde parochies.

 

 

 


 

AANVRAAGFORMULIER INITIATIESACRAMENTEN KINDEREN

 

MET PRIVACYVERKLARING

 

Bisdom : Mechelen-Brussel

Dekenaat: Leuven

Pastorale eenheid: Kessel-Lo

Parochie: ....................................................................................................

Gemeente: .....................................................................................................................

Eventueel deelgemeente:    .....................................................................................................

 

 

UITLEG

1.     Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

2.     Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

3.     Het formulier wordt bewaard in de parochie.

4.     Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot de doop?

 

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over de doopaanvraag, kan de doopviering niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet de doop worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten.


I.            NAAM EN ADRES VAN HET KIND

Naam ...........................................................................................................................................................................

Voornaam  ...................................................................................................................................................................

Geboorteplaats ............................................................................................................................................................

Geboortedatum.............................................................................................................................................................

Domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer) ...................................................................................................

Postcode & woonplaats ...............................................................................................................................................

 

II.             INITIATIESACRAMENT   EERSTE COMMUNIE 2019

 

uw kind werd gedoopt in de parochie. .......................................................................... te   ....................................

datum   eerste   communie...........................................................................................................................................

plaats van de eerste communie .....................................................................................................................................

 


III.        GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN

 

1.  

naam..............................................................................................................................................................................

voornaam ......................................................................................................................................................................

domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer)........................................................................................................

postcode & woonplaats ................................................................................................................................................

telefoonnummer    en/of   gsm .....................................................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................................................................................

relatie tot het kind (vader, moeder, …………) .....................................................................................................

 

2.

naam.........................................................................................................................................................................

voornaam ..................................................................................................................................................................

domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer)....................................................................................................

postcode & woonplaats .............................................................................................................................................

telefoonnummer    en/of    gsm..................................................................................................................................

 

e-mail. .........................................................................................................................................................................

relatie tot het kind (vader, moeder, …………) .........................................................................................................


IV.         TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING TE ONDERTEKENEN DOOR DE PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over

naam kind .........................................................................................................................................................

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

 

akkoord                          

 

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

 

 

 

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

Gedaan te ...................................................................................................................

op (datum)..........................................

 

 

 

Handtekening  (vooraf gegaan  door  met  de  hand geschreven  vermelding  ‘gelezen en goedgekeurd’)

 

..........................................................................................................................................................................

 

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

 

Download hier dit formulier